35_Re_Open UK_graf1

Re_Open UK – nowe zasady w celu ułatwienia dostępu do Programu

Re_Open UK to Program wsparcia dotacyjnego przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami brexitu. Pomimo atrakcyjnych warunków finansowania niewielu przedsiębiorców zawnioskowało dotychczas o dotację. Powodem były przede wszystkim wysokie wymagania dotyczące wskaźników określających relacje handlowe ze Zjednoczonym Królestwem. W nadchodzącej rundzie naboru wymagania te zostaną znacząco złagodzone.

innowacje cyfrowe

Konkurs NCBR na prace badawcze w obszarze rozwoju rozwiązań cyfrowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza ostatni konkurs w ramach programu POIR 2014-2020. Mowa o popularnej Szybkiej Ścieżce, czyli poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Ogłoszony nabór dotyczy ścieżki tematycznej w obszarze rozwoju rozwiązań cyfrowychInnowacje cyfrowe.

Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe

Konkurs Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu oraz cyfrowych technologii kreacyjnych. Efektem realizacji przedsięwzięć powinno być opracowanie innowacyjnych rozwiązań, które docelowo zostaną wdrożone w działalności gospodarczej.

Przedmiot projektu powinien korespondować z zagadnieniami badawczymi wymienionymi w Zakresie tematycznym konkursu. Osiągnięty w wyniku prac rezultat w postaci innowacji procesowej lub produktowej musi charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku.

Podmioty uprawnione do startu w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie oraz w ramach konsorcjów przemysłowych lub przemysłowo-naukowych z udziałem jednostki naukowej. Konsorcjum może składać się z maksymalnie 3 podmiotów.

Finanse i terminy

Dofinansowanie pokryje część kosztów realizacji badań przemysłowych (do 80%), prac rozwojowych (do 60%) oraz prac przedwdrożeniowych (do 90%). Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 5 mln PLN. Co bardzo istotne, realizacja projektu musi zakończyć się do 31 grudnia 2023 r., bez możliwości wydłużenia tego terminu. Wszelkie koszty badań wykraczających poza ww. okres nie będą podlegały dotacji.

Budżet konkursu wynosi 645 mln PLN, w tym 430 mln PLN dla MŚP oraz 215 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw.

Wnioski do NCBR będzie można składać od 19 października do 4 listopada 2022 r.

Ocena projektu

Analogicznie do poprzednich naborów w ramach Szybkich Ścieżek projekty oceniane będą przez panel ekspertów. Szansę na rekomendację do dofinansowania mają w szczególności przedsięwzięcia dotyczące opracowania rozwiązań innowacyjnych w zakresie istotnych zagadnień badawczych, na które identyfikuje się znaczące zapotrzebowanie rynkowe. Jak zawsze istotna będzie także kadra badawcza o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w projektach badawczo-rozwojowych. Ocena projektów ma potrwać maksymalnie 60 dni.

Kontakt

Doradca ds. funduszy UE Michał Kmieciak

m.kmieciak@ecdf.pl

nr tel. 734 107 266

Konsultacja jest bezpłatna.

aa_14

Krajowy Plan Odbudowy: wsparcie MŚP z branży przetwórstwa rolno-spożywczego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór inwestycyjny w trybie konkursowym dla MŚP z sektora rolno-spożywczego pn. Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Dla kogo dotacja?

Z pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z branży rolno-spożywczej, które mają nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów.

Na co dotacja?

Przedsięwzięcia mają dotyczyć inwestycji ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności i odporności sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa w Polsce. Zgłaszane projekty mogą obejmować w szczególności:

  • zakup nowych maszyn i urządzeń,
  • budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont hal produkcyjnych/magazynowych,
  • budowę lub modernizację „zielonej” infrastruktury (m.in. systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, urządzenia do zagospodarowania odpadów),
  • zakup nowych środków transportu, które spełniają normy zerowej bądź niskiej emisji,
  • zakup oprogramowania lub systemów teleinformatycznych.

Forma i wysokość wsparcia

Maksymalna kwota dotacji uzależniona będzie od wielkości firmy wnioskującej o wsparcie (mikro – 3 mln PLN, małe – 10 mln PLN, średnie – 15 mln PLN). Dofinansowanie pokryje maksymalnie 50% kosztów netto inwestycji. Dla przedsiębiorców z branży spożywczej wytwarzających produkty nierolne dodatkowy limit wysokości dofinansowania uzależniony będzie od mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Dotacja wypłacana będzie w formie refundacji poniesionych kosztów, z możliwością skorzystania z zaliczki w wysokości 50% dofinansowania.

Warto również podkreślić, że Wnioskodawcy mogą ująć w budżecie przedsięwzięcia koszty poniesione przed złożeniem wniosku o dotację (od dnia 1 lutego 2020 r.). Projekt musi zostać zrealizowany w terminie maksymalnie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Kryteria premiujące

Premiowane będą przedsięwzięcia związane z rolnictwem ekologicznym oraz wdrażające rozwiązania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowe punkty otrzymają także projekty realizowane przez Wnioskodawców, którzy nie byli beneficjentami poddziałania 4.2 PROW pn. Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej w terminie od 17 października do 18 listopada 2022 r.

Prefinansowanie przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

Wsparcie udzielane będzie w ramach inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) pn. A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego będzie prefinansowane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR).

Bezpłatna konsultacja

Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji?

Michał Kmieciak, Doradca ds. funduszy UE

m.kmieciak@ecdf.pl

nr tel. 734 107 266

aa_11

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY – znamy harmonogram naborów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw

Na stronie rządowej udostępniono ramowy harmonogram inwestycji zaplanowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Harmonogram ujawnia planowane terminy uruchomienia naborów, w tym także tych dedykowanych dla przedsiębiorstw. Pierwsze konkursy ruszą jeszcze w 2022 r.

II półrocze 2022 r.:

I półrocze 2023 r.:

Pierwszym otwartym naborem w trybie konkurencyjnym w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będzie A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Uruchomienie tej inwestycji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) planuje już w październiku br. Inwestycja będzie prefinansowana ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR).

Więcej o poszczególnych konkursach przeczytasz w naszym artykule. O ogłoszeniach naborów będziemy informować niezwłocznie za pośrednictwem monitoringu dotacji. Zapraszamy do dołączenia do naszej bazy kontaktów, aby być zawsze na bieżąco.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz na dotacje@ecdf.pl lub zadzwoń bezpośrednio do Koordynatorki Działu Doradców ds. funduszy UE Magdaleny Jesiołowskiej pod nr tel. 539 199 898.

aaa_20

Dotacje na inwestycje dla branży rolno-spożywczej już w październiku

W październiku br. ARiMR uruchomi nowy nabór inwestycyjny dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Wsparcie udzielane będzie w ramach inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) pn. A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Założenia naboru będą zbliżone do tych znanych z działania PROW 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Przedsięwzięcia mają dotyczyć inwestycji ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności i odporności sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa w Polsce. Wspierane będą projekty obejmujące w szczególności zakup maszyn i urządzeń (łącznie z niskoemisyjnymi środkami transportu) oraz budowę lub modernizację budynków i infrastruktury (w tym tzw. zielone inwestycje).

Z pomocy będą mogły skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Maksymalna kwota dotacji uzależniona będzie od wielkości firmy wnioskującej o wsparcie (mikro – 3 mln PLN, małe – 10 mln PLN, średnie – 15 mln PLN). Dofinansowanie pokryje 50% kosztów netto inwestycji.

Nabór A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego ogłoszony zostanie we wrześniu br., a wnioski będą przyjmowane prawdopodobnie już od października. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący omawianego instrumentu pomocy znajduje się obecnie w fazie konsultacji społecznych.

Uruchomienie naboru nie jest uzależnione od wypłaty środków KPO z Unii Europejskiej. Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego będzie prefinansowane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). 5 sierpnia br. miało miejsce oficjalne podpisanie umowy ws. finansowania inwestycji KPO między PFR a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas dotacje@ecdf.pl lub skontaktuj się z Koordynatorką Działu Doradców ds. funduszy UE Magdaleną Jesiołowską pod nr tel. 539 199 898.

aaa_19

ŁÓDZKIE: XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw – dotacje na inwestycje dla firm, które odczuły negatywne skutki COVID-19

Łódzkie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP) już we wrześniu otworzy długo wyczekiwany nabór wniosków w ramach działania XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw. Konkurs ma na celu pomoc w odbudowie i zwiększeniu odporności gospodarczej łódzkich MŚP, które odczuły negatywne skutki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Projekty w ramach XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw mają koncentrować się na potrzebach inwestycyjnych związanych z podniesieniem konkurencyjności oraz trwałą odbudową i zwiększeniem odporności gospodarczej na przyszłe kryzysy. Konkurs adresowany jest do łódzkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które odczuły negatywne skutki COVID-19 i odnotowały spadek przychodów ogółem na poziomie min. 15% w 2021 r. w stosunku do 2019 r.

Dofinansowanie o wartości do 300 tys. PLN będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania. Udział środków UE wyniesie aż 85% kosztów netto inwestycji. Dotacja będzie udzielana w ramach pomocy de minimis. Budżet naboru wynosi 24 mln PLN.

W konkursie XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw dodatkowo punktowane będą działania inwestycyjne związane z transformacją cyfrową i ekologiczną, np. inwestycje w oprogramowanie, sterowane cyfrowo maszyny czy rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Preferowane będą także projekty firm, które odnotowały znaczący spadek przychodów w związku z pandemią COVID-19.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 do 28 września 2022 r. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Konsultantką Aleksandrą Wołos pod nr tel. 664 218 694.

aa_9

POMORSKIE: projekt IMPULS II – drugi konkurs grantowy dla przedsiębiorstw z branży czasu wolnego już pod koniec sierpnia!

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza II konkurs grantowy w ramach projektu IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego. Granty będą przyznawane na inwestycje prowadzące do odbudowy i rozwoju potencjału pomorskich przedsiębiorców oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19. W II edycji naboru zrezygnowano z konieczności obligatoryjnego udokumentowania spadku przychodów w latach 2020-2021 w stosunku do 2019 r.

Wsparciem w ramach projektu IMPULS zostaną objęte projekty rozwojowe mikro- i małych przedsiębiorstw z branży czasu wolnego, które ucierpiały w wyniku obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. O grant będą mogły ubiegać się firmy oferujące noclegi, usługi gastronomiczne, sportowe i rekreacyjne oraz zajmujące się organizacją wydarzeń kulturalnych i biznesowych (główne PKD 55.20.Z; 55.30.Z; 56.10.A; 49.39.Z; 55.10.Z; 79.11.A; 79.11.B; 79.12.Z; 79.90.A; 79.90.B; 79.90.C; 82.30.Z; 90.01.Z; 90.02.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.Z). Kluczową zmianą w stosunku do pierwszego naboru jest brak konieczności spełnienia warunku spadku przychodów (!) w latach 2020-2021 w stosunku do 2019 r. Wsparcie będą mogły otrzymać więc także podmioty, które nie odnotowały spadku przychodów w ww. okresie.

Dofinansowanie można przeznaczyć w szczególności na zakup nowych maszyn i sprzętu i/lub oprogramowania. Wartość przyznanego grantu może wynieść maksymalnie 160 tys. PLN. Wkład UE pokryje 70% kosztów netto inwestycji.

Premiowane będą inwestycje wdrażające rozwiązania cyfrowe i ekologiczne oraz projekty przedsiębiorstw, które odnotowały średnioroczny spadek przychodów z lat 2020 i 2021 w stosunku do 2019 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 30 mln PLN. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 26 sierpnia do 5 września 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl.

aaa_17

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH: konkurs na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych. Alokacja przeznaczona na konkurs to 250 mln PLN.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze celowanego/personalizowanego leczenia opartego o Terapie komórkowe lub Produkty białkowe z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych w różnych obszarach terapeutycznych i wskazaniach medycznych. Szczególnie premiowane będą rozwiązania dotyczące terapii nowotworowych oraz chorób metabolicznych. Nabór skierowany jest do przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe oraz Konsorcjów z wiodącą rolą przedsiębiorcy (lider).

W ramach konkursu można składać wnioski dotyczące przedsięwzięć znajdujących się na różnych fazach rozwoju Produktu leczniczego (I, II lub III faza Badania klinicznego). W każdym przypadku projekt musi zakończyć się komercjalizacją rozwiązania. Dofinansowanie można przeznaczyć na pokrycie kosztów badań podstawowychbadań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Przedsiębiorstwa MŚP mogą ponadto uzyskać wsparcie na usługi doradcze. W budżecie można ująć takie koszty jak wynagrodzenia personelupodwykonawstwoamortyzacja aparatury badawczej czy zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów do badań. W zależności od typu Wnioskodawcy wsparcie wyniesie do 100% dla badań podstawowychdo 80% dla badań przemysłowych i do 60% w przypadku prac rozwojowych.

Preferowane będą przedsięwzięcia obejmujące przeprowadzenie Badania klinicznego opartego o Terapie komórkowe oraz o potwierdzonym znaczącym wpływie na poprawę zdrowia obywateli.

Wnioski przyjmowane będą bezpośrednio przez system teleinformatyczny ABM do 19 września 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas na dotacje@ecdf.pl lub zadzwoń bezpośrednio do Konsultanta: Arkadiusz Gębski nr tel. 500 372 028.