Ścieżka SMART

Ścieżka SMART – ruszają dotacje na innowacje

7 lutego br. ogłoszono pierwsze konkursy dotacyjne w ramach Ścieżki SMART o łącznym budżecie ponad 5 miliardów PLN. Ścieżka SMART to program kompleksowego wsparcia działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Instrument jest dostępny zarówno dla MŚP, jak i dużych firm.

Ścieżka SMART – podstawowe założenia programu

Ścieżka SMART wspiera przedsięwzięcia innowacyjne. Projekty mogą dotyczyć opracowania lub wdrożenia innowacji. Instrument charakteryzuje kompleksowość i budowa modułowa. W ramach jednego projektu przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie na innowację oraz dobrane według swoich potrzeb moduły dodatkowe – infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie, internacjonalizację czy kompetencje. W jednym przedsięwzięciu można będzie sfinansować więc kilka obszarów niezbędnych do rozwoju firmy.

Ścieżka SMART skierowana jest do przedsiębiorców z całej Polski, zarówno mikro, małych i średnich (MŚP), jak i dużych.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP muszą zawrzeć w projekcie co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych – prace badawczo-rozwojowe lub wdrożenie innowacji. Realizacja pozostałych modułów jest dobrowolna.

Duże przedsiębiorstwa mają natomiast zawsze obowiązek realizacji modułu dotyczącego prowadzenia prac B+R. Przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe mogą dodatkowo uzupełnić o dowolną liczbę pozostałych modułów fakultatywnych, w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Moduły w Ścieżce SMART w pigułce

Moduł B+R – dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania. Innowacja co najmniej w skali rynku polskiego. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie – w zależności od statusu przedsiębiorstwa – do 80% kosztów badań przemysłowych i do 60% kosztów prac rozwojowych. W przypadku ujęcia w projekcie modułu B+R musi stanowić on co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Dodatkowo w przypadku modułu B+R realizowanego przez duże przedsiębiorstwo minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych tego modułu musi wynieść 1 mln PLN.

Moduł Wdrożenie innowacji – dofinansowanie na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów, usług, procesów. Innowacja co najmniej w skali rynku polskiego. Dotacja warunkowa – częściowo zwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Moduł Infrastruktura B+R – dofinansowanie na inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową niezbędną do realizacji agendy badawczej. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Moduł Cyfryzacja – dofinansowanie na inwestycje związane zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie (cyfryzacja produkcji, procesów, produktów). Innowacja w skali przedsiębiorstwa. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw – dofinansowanie na inwestycje dotyczące m.in. wprowadzenia lepszej gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wprowadzenia bardziej wydajnej gospodarki materiałowej. Innowacja w skali przedsiębiorstwa. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa, lokalizacji inwestycji i typu planowanego przedsięwzięcia ekologicznego.

Moduł Internacjonalizacja – dofinansowanie na promocję zagraniczną produktów lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 50% kosztów netto. Moduł Internacjonalizacja może stanowić do 20% kosztów kwalifikowalnych modułu obowiązkowego.

Moduł Kompetencje – dofinansowanie na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego projektu. Nabywanie nowych kwalifikacji, szkolenia. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa. Moduł Kompetencje może stanowić do 15% kosztów kwalifikowalnych modułu obowiązkowego.

Ścieżka SMART – kryteria wyboru projektów

Głównym celem Ścieżki SMART jest wsparcie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Kluczowym kryterium obligatoryjnym w każdym przypadku będzie więc weryfikacja nowości opracowywanej lub wdrażanej innowacji. Innowacja musi charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku. Oceniający weryfikować będą także istotę każdego modułu i jego wykonalność, sprawdzą potencjał Wnioskodawcy do realizacji przedsięwzięcia, przeanalizują kwalifikowalność wydatków oraz zapotrzebowanie rynkowe na rezultat projektu. Wszystkie te elementy będą musiały zostać ocenione pozytywnie, aby projekt miał szansę na otrzymanie dofinansowania. Ponadto każdy projekt będzie musiał uwzględniać aspekty środowiskowe.

Przedsięwzięcia będą także oceniane pod kątem komplementarności poszczególnych modułów oraz spójności założeń projektu ze strategią przedsiębiorstwa. Nie jest jednak wymogiem, aby projekty miały charakter linearny – tj. taki, w którym poszczególne działania są ze sobą powiązane i następują po sobie (np. opracowanie innowacji, a następnie jej wdrożenie). Dopuszcza się także możliwość wsparcia projektów nielinearnych, które dotyczą różnych niepowiązanych ze sobą przedsięwzięć rozwojowych.

Które przedsięwzięcia będą miały największe szanse na pozyskanie dofinansowania? Te, które w ramach projektu uwzględniać będą:

 • realizację modułu B+R,

 • innowacje na poziomie kraju z potencjałem do transformacji rynku lub wykreowania nowego rynku,

 • ekoinnowacje na poziomie kraju,

 • innowacje cyfrowe na poziomie kraju,

 • innowacje społeczne,

 • współpracę z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową.

Zapisy waloryzacyjne w umowie o dofinansowanie – ochrona przed inflacją i wzrostem cen

Planowanie wielomodułowych przedsięwzięć w perspektywie np. 4-5 jest z pewnością ryzykowne w kontekście niepewnej sytuacji makroekonomicznej. Zadeklarowane we wniosku o dofinansowanie wartości wydatków mogą w tym czasie ulec znaczącym zmianom. We wzorze umowy o dofinansowanie w ramach Ścieżki SMART uwzględniono zapisy minimalizujące to ryzyko. Przewiduje się możliwość zmiany wysokości dofinansowania np. w przypadku zmiany cen towarów i usług związanych z realizacją projektu. Poziom zmiany ceny uprawniający do zmiany wysokości dofinansowania ustalono na 15% w stosunku do poziomu cen tych samych towarów i usług z dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek o zmianę wysokości kosztów będzie można jednak złożyć nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wnioski o dofinansowanie do PARP i NCBR

W ramach ogłoszonych konkursów wnioski o dofinansowanie można będzie składać w terminie od 21 lutego do 9 maja 2023 r.

MŚP składają wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Alokacja na pierwszy konkurs to aż 4,45 mld PLN.

Duże przedsiębiorstwa składają wnioski do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Alokacja na pierwszy konkurs to 667 mln PLN.

Kolejna runda naboru uruchomiona zostanie 10 maja i potrwa do 30 czerwca 2023 r.

Instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Bądź SMART, czyli jak zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dofinansowania

W ramach ogłoszonego naboru dla MŚP alokacja wynosi aż 4,45 mld PLN. Przy takim budżecie wszystkie pozytywnie ocenione przedsięwzięcia będą mogły otrzymać dofinansowanie. W kolejnych rundach dostępna alokacja będzie już pięciokrotnie mniejsza – niecałe 900 mln PLN. Przedsiębiorcy będą więc musieli walczyć o pozyskanie jak największej liczby punktów w kryteriach rankingujących. Niewykluczone więc, że w kolejnych rundach Ścieżki SMART wsparcie będą mogły otrzymać wyłącznie przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe – z uwagi na znaczne preferencje punktowe. Bądź SMART i złóż wniosek do 9 maja!

KONTAKT

Rafal Leszczynski

Bezpłatna konsultacja dla przedsiębiorstw planujących przedsięwzięcia o wartości min. 1 mln PLN netto.

Rafał Leszczyński (Menadżer Sprzedaży)

r.leszczynski@ecdf.pl

784 090 376

Co po brexicie - ReOpen UK

Re_Open UK – nowe zasady w celu ułatwienia dostępu do Programu

Re_Open UK to Program wsparcia dotacyjnego przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami brexitu. Pomimo atrakcyjnych warunków finansowania niewielu przedsiębiorców zawnioskowało dotychczas o dotację. Powodem były przede wszystkim wysokie wymagania dotyczące wskaźników określających relacje handlowe ze Zjednoczonym Królestwem. W nadchodzącej rundzie naboru wymagania te zostaną znacząco złagodzone.

Elektroniczny wniosek o płatność - Co to jest? jak dział? Agencja Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa

Konkurs NCBR na prace badawcze w obszarze rozwoju rozwiązań cyfrowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłasza ostatni konkurs w ramach programu POIR 2014-2020. Mowa o popularnej Szybkiej Ścieżce, czyli poddziałaniu 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Ogłoszony nabór dotyczy ścieżki tematycznej w obszarze rozwoju rozwiązań cyfrowychInnowacje cyfrowe.

Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe

Konkurs Szybka Ścieżka – Innowacje cyfrowe skierowany jest do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu cyberbezpieczeństwa, cyfryzacji przemysłu oraz cyfrowych technologii kreacyjnych. Efektem realizacji przedsięwzięć powinno być opracowanie innowacyjnych rozwiązań, które docelowo zostaną wdrożone w działalności gospodarczej.

Przedmiot projektu powinien korespondować z zagadnieniami badawczymi wymienionymi w Zakresie tematycznym konkursu. Osiągnięty w wyniku prac rezultat w postaci innowacji procesowej lub produktowej musi charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku.

Podmioty uprawnione do startu w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie oraz w ramach konsorcjów przemysłowych lub przemysłowo-naukowych z udziałem jednostki naukowej. Konsorcjum może składać się z maksymalnie 3 podmiotów.

Finanse i terminy

Dofinansowanie pokryje część kosztów realizacji badań przemysłowych (do 80%), prac rozwojowych (do 60%) oraz prac przedwdrożeniowych (do 90%). Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu to 5 mln PLN. Co bardzo istotne, realizacja projektu musi zakończyć się do 31 grudnia 2023 r., bez możliwości wydłużenia tego terminu. Wszelkie koszty badań wykraczających poza ww. okres nie będą podlegały dotacji.

Budżet konkursu wynosi 645 mln PLN, w tym 430 mln PLN dla MŚP oraz 215 mln PLN dla dużych przedsiębiorstw.

Wnioski do NCBR będzie można składać od 19 października do 4 listopada 2022 r.

Ocena projektu

Analogicznie do poprzednich naborów w ramach Szybkich Ścieżek projekty oceniane będą przez panel ekspertów. Szansę na rekomendację do dofinansowania mają w szczególności przedsięwzięcia dotyczące opracowania rozwiązań innowacyjnych w zakresie istotnych zagadnień badawczych, na które identyfikuje się znaczące zapotrzebowanie rynkowe. Jak zawsze istotna będzie także kadra badawcza o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w projektach badawczo-rozwojowych. Ocena projektów ma potrwać maksymalnie 60 dni.

Kontakt

Doradca ds. funduszy UE Michał Kmieciak

m.kmieciak@ecdf.pl

nr tel. 734 107 266

Konsultacja jest bezpłatna.

Krajowy Plan Odbudowy - Wsparcie sektora rolnego

Krajowy Plan Odbudowy: wsparcie MŚP z branży przetwórstwa rolno-spożywczego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór inwestycyjny w trybie konkursowym dla MŚP z sektora rolno-spożywczego pn. Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Dla kogo dotacja?

Z pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z branży rolno-spożywczej, które mają nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów.

Na co dotacja?

Przedsięwzięcia mają dotyczyć inwestycji ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności i odporności sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa w Polsce. Zgłaszane projekty mogą obejmować w szczególności:

 • zakup nowych maszyn i urządzeń,
 • budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont hal produkcyjnych/magazynowych,
 • budowę lub modernizację „zielonej” infrastruktury (m.in. systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, urządzenia do zagospodarowania odpadów),
 • zakup nowych środków transportu, które spełniają normy zerowej bądź niskiej emisji,
 • zakup oprogramowania lub systemów teleinformatycznych.

Forma i wysokość wsparcia

Maksymalna kwota dotacji uzależniona będzie od wielkości firmy wnioskującej o wsparcie (mikro – 3 mln PLN, małe – 10 mln PLN, średnie – 15 mln PLN). Dofinansowanie pokryje maksymalnie 50% kosztów netto inwestycji. Dla przedsiębiorców z branży spożywczej wytwarzających produkty nierolne dodatkowy limit wysokości dofinansowania uzależniony będzie od mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Dotacja wypłacana będzie w formie refundacji poniesionych kosztów, z możliwością skorzystania z zaliczki w wysokości 50% dofinansowania.

Warto również podkreślić, że Wnioskodawcy mogą ująć w budżecie przedsięwzięcia koszty poniesione przed złożeniem wniosku o dotację (od dnia 1 lutego 2020 r.). Projekt musi zostać zrealizowany w terminie maksymalnie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Kryteria premiujące

Premiowane będą przedsięwzięcia związane z rolnictwem ekologicznym oraz wdrażające rozwiązania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowe punkty otrzymają także projekty realizowane przez Wnioskodawców, którzy nie byli beneficjentami poddziałania 4.2 PROW pn. Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej w terminie od 17 października do 18 listopada 2022 r.

Prefinansowanie przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

Wsparcie udzielane będzie w ramach inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) pn. A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego będzie prefinansowane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR).

Bezpłatna konsultacja

Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji?

Michał Kmieciak, Doradca ds. funduszy UE

m.kmieciak@ecdf.pl

nr tel. 734 107 266

Krajowy Plan Odbudowy - Terminy naboru

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY – znamy harmonogram naborów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw

Na stronie rządowej udostępniono ramowy harmonogram inwestycji zaplanowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Harmonogram ujawnia planowane terminy uruchomienia naborów, w tym także tych dedykowanych dla przedsiębiorstw. Pierwsze konkursy ruszą jeszcze w 2022 r.

II półrocze 2022 r.:

I półrocze 2023 r.:

Pierwszym otwartym naborem w trybie konkurencyjnym w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będzie A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Uruchomienie tej inwestycji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) planuje już w październiku br. Inwestycja będzie prefinansowana ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR).

Więcej o poszczególnych konkursach przeczytasz w naszym artykule. O ogłoszeniach naborów będziemy informować niezwłocznie za pośrednictwem monitoringu dotacji. Zapraszamy do dołączenia do naszej bazy kontaktów, aby być zawsze na bieżąco.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz na dotacje@ecdf.pl lub zadzwoń bezpośrednio do Koordynatorki Działu Doradców ds. funduszy UE Magdaleny Jesiołowskiej pod nr tel. 539 199 898.

Dotacje rolno-spożywcze

Dotacje na inwestycje dla branży rolno-spożywczej już w październiku

W październiku br. ARiMR uruchomi nowy nabór inwestycyjny dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Wsparcie udzielane będzie w ramach inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) pn. A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Założenia naboru będą zbliżone do tych znanych z działania PROW 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Przedsięwzięcia mają dotyczyć inwestycji ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności i odporności sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa w Polsce. Wspierane będą projekty obejmujące w szczególności zakup maszyn i urządzeń (łącznie z niskoemisyjnymi środkami transportu) oraz budowę lub modernizację budynków i infrastruktury (w tym tzw. zielone inwestycje).

Z pomocy będą mogły skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Maksymalna kwota dotacji uzależniona będzie od wielkości firmy wnioskującej o wsparcie (mikro – 3 mln PLN, małe – 10 mln PLN, średnie – 15 mln PLN). Dofinansowanie pokryje 50% kosztów netto inwestycji.

Nabór A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego ogłoszony zostanie we wrześniu br., a wnioski będą przyjmowane prawdopodobnie już od października. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący omawianego instrumentu pomocy znajduje się obecnie w fazie konsultacji społecznych.

Uruchomienie naboru nie jest uzależnione od wypłaty środków KPO z Unii Europejskiej. Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego będzie prefinansowane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). 5 sierpnia br. miało miejsce oficjalne podpisanie umowy ws. finansowania inwestycji KPO między PFR a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas dotacje@ecdf.pl lub skontaktuj się z Koordynatorką Działu Doradców ds. funduszy UE Magdaleną Jesiołowską pod nr tel. 539 199 898.