ant-rozetsky-140870

W Małopolsce rusza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe

RPO Mał. 1.2.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw to konkurs skierowany przede wszystkim do sektora MŚP oraz do dużych przedsiębiorstw chcących zrealizować projekt badawczo-rozwojowy służący wdrożeniu w swojej działalności innowacyjnych produktów lub usług.

Dotacja ta przeznaczona jest na projekty badawczo-rozwojowe, dzięki którym przedsiębiorstwa będą mogły wdrażać w swojej działalności innowacyjne produkty lub usługi. Beneficjentem mogą być przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu, uczelni, w tym spółek celowych uczelni.

Do działań mogących wejść w zakres projektów należą:

  • nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, celem opracowania innowacyjnego rozwiązania technologicznego
  • przygotowanie prototypów doświadczalnych
  • utworzenie instalacji demonstracyjnej i pilotażowej
  • walidacja danego rozwiązania
  • uruchomienie pierwszej, eksperymentalnej produkcji
  • przygotowanie wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności przedsiębiorstwa (jako uzupełniający element w projekcie badawczym).

Poziomy dofinansowania:

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70% (badania przemysłowe) 45% (eksperymentalne prace rozwojowe)

Średnie przedsiębiorstwa: 60% (badania przemysłowe) 35% (eksperymentalne prace rozwojowe)

Terminy naboru wniosków od 2017-03-31 do 2017-08-31

Minimalna kwota dofinansowania: 25 000 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania: 17 500 000 PLN

Planowana alokacja: 173 228 000 PLN>

anna-jimenez-calaf-37305

Dofinansowanie na badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach w Śląskim

Już w kwietniu mogli składać dokumentację aplikacyjną do działania RPO w Śl. 1.2. w ramach którego o dofinansowanie będą mogły się ubiegać podmioty z sektora MŚP. Wsparcie zostanie przeznaczone dla przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w rozwój prac badawczo- rozwojowych jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej.

Działanie 1.2 realizowane będzie poprzez wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez MŚP przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w B+R jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej. W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach. Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie Województwa Śląskiego. Wzmacnianie możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia prac B+R służyć będzie tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Poziom dofinansowania:

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej na zakup infrastruktury laboratoryjnej:

Mikro i małe przedsiębiorstwo: 45%

Średnie przedsiębiorstwo: 35%

Dofinansowanie prac badawczo- rozwojowych:

70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

Planowana alokacja: 271 643 840 PLN.

thong-vo-332

Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w Świętokrzyskim

W II kwartale w województwie Świętokrzyskim rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie. Wsparciem zostaną objęte projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

Konkurs RPOwŚw. 1.2.  skierowany jest do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw spełniających określone warunki.

Dofinansowaniem objęte będą projekty badawcze przedsiębiorstw które chcą realizować  badania przemysłowe i prace rozwojowe obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji.

Poziom dofinansowania:

70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

Minimalna kwota dofinansowania: 50 000 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania: 10 000 000 PLN

Planowana alokacja wynosi: 60 000 000 PLN.

spacex-71871

Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne w Pomorskim

W bieżącym kwartale zostanie ogłoszony konkurs skierowany przede wszystkim do MŚP zlokalizowanych na terenie woj. pomorskiego. Celem poddziałania jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw.

Działanie RPOwPom 1.1.1. „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” skierowane jest przede wszystkim do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, które mogą zawierać partnerstwa z innymi podmiotami, w tym m.in. z jednostkami naukowymi. Środki zostaną przekazane podmiotom rozpoczynającym i rozwijającym działalność B+R i ukierunkowanym na projekty mieszczące się w obszarach inteligentnych specjalizacji. Możliwe będzie uzyskanie wsparcia na cały proces projektowy od fazy badawczej – poprzez linie pilotażowe i działania w zakresie walidacji produktów – do fazy pierwszej produkcji włącznie.

Poziom dofinansowania:

70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

Nabór wniosków przewidywany jest w trzecim kwartale 2017 r.

Planowana alokacja: 105 824 807 PLN