Podwykonawstwo - Dofinansowania z Unii Europejskiej

Podwykonawstwo jako kategoria kosztów kwalifikowalnych w projektach badawczo-rozwojowych

Podwykonawstwo w projektach badawczo-rozwojowych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej to kategoria opisująca merytoryczne usługi zewnętrzne. Beneficjenci mogą skorzystać z usług zewnętrznych w sytuacji, kiedy nie posiadają odpowiednich zasobów do realizacji części zaplanowanych prac. Ujmując w projekcie koszty podwykonawstwa należy pamiętać o kilku istotnych zasadach, które opisujemy w artykule.

Podwykonawstwo – merytoryczne usługi zewnętrzne w projektach B+R

Prowadząc badania przemysłowe lub prace rozwojowe przedsiębiorstwa nierzadko część planowanych prac zlecają wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Do zrealizowania projektu badawczo-rozwojowego niezbędne może być także korzystanie z zasobów udostępnionych przez takie podmioty – przykładem są chociażby koszty wynajmu laboratorium czy wydatki na najem aparatury badawczej.

Koszty podwykonawstwa mogą pojawić się również w etapie prac przedwdrożeniowych jako koszty usług doradczych lub równoważnych. Co ważne, za koszty kwalifikowalne w projektach badawczo-rozwojowych uznane mogą być jedynie usługi doradcze, które są świadczone przez zewnętrznych ekspertów, nie mają charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie są powiązane z kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa – takimi jak wydatki na reklamę i promocję, koszty doradztwa podatkowego lub usługi prawnicze.

Podwykonawstwo jako kategoria kosztów podlegająca limitom

Planując podwykonawstwo w projektach badawczo-rozwojowych należy pamiętać, że jest to kategoria podlegająca limitom. Obowiązujące limity są każdorazowo wyznaczane w dokumentacji konkursowej danego konkursu. Koszty usług zewnętrznych nie stanowią także podstawy, od której naliczony może zostać ryczałt kosztów pośrednich. 

Usługi zewnętrzne a prawa własności intelektualnej

Przedsiębiorstwom realizującym projekty badawczo-rozwojowe dofinansowywane ze środków europejskich przysługują pełne prawa majątkowe do wyników badań będących rezultatem tych przedsięwzięć. Kontrakty z podwykonawcami nie mogą w żaden sposób naruszać tej zasady. Wszelkie umowy muszą uwzględniać odpowiednie zapisy prawne o przeniesieniu całości majątkowych praw autorskich do wyników zleconych prac na Beneficjenta pomocy.

Konflikt interesów

W projektach badawczo-rozwojowych jakichkolwiek prac po stronie podwykonawcy nie mogą wykonywać osoby pełniące w projekcie funkcje kierownicze (kierownik zarządzający projektem i kierownik prac B+R). Kierowników projektu oraz podmioty, które świadczą usługi dofinansowane w ramach kategorii podwykonawstwa, nie mogą łączyć żadne stosunki służbowe – w tym stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny lub inna forma współpracy. Warto również podkreślić, że usług zewnętrznych w projekcie nie może także świadczyć podstawowa jednostka organizacyjna uczelni (np. wydział), z którą kierownik zarządzający projektem lub kierownik B+R pozostają w stosunku służbowym. Pozostała kadra badawcza nie może wykonywać takich samych prac w dofinansowanym projekcie i na rzecz podwykonawcy.

Zaplanowanie w ramach projektów badawczo-rozwojowych kosztów kwalifikujących się do kategorii podwykonawstwa korzystnie wpływa na innowacyjność projektów. Planując korzystanie z usług zewnętrznych należy jednak pamiętać obowiązujących limitach oraz o głównych zasadach, które gwarantują prawidłowe rozliczenie projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Sektor rolnictwa

Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem – 7 lipca rusza nabór inwestycyjny w ramach PROW na lata 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” w ramach poddziałania 6.4 „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej”. Środki na dofinansowanie projektów pochodzą z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Dla kogo dotacja?

O dotację w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro lub małe przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie:
– usług związanych z rolnictwem,
– usług związanych z leśnictwem,
– usług związanych z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
– usług związanych z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
– usługi związanych z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach operacji typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” dofinansowywane będą projekty inwestycyjne przedsiębiorstw prowadzących działalność usługową na rzecz rolnictwa i leśnictwa. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć w szczególności zakupu maszyn i urządzeń oraz oprogramowania. Poniżej przedstawiono przykładowy katalog kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem dla poszczególnych grup przedsiębiorstw.

USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM:

– maszyny/urządzenia do uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin,
– maszyny/urządzenia do przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży,
– maszyny/urządzenia do przygotowywania pasz,
– maszyny/urządzenia do rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
– maszyny/urządzenia do chowu i hodowli zwierząt gospodarskich,
– sieczkarnie polowe, ładowarki samobieżne i przyczepy rolnicze,
– ciągniki,
– sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług.

USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM:

– maszyny/urządzenia do przygotowywania gleby pod zalesienia,
– maszyny/urządzenia do zalesienia,
– maszyny/urządzenia do pielęgnacji upraw leśnych i ochrony lasu,
– maszyny/urządzenia do przycinania gałęzi drzew,
– ciągniki leśne,
– sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług.

USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA LUB UTRZYMANIA URZĄDZEŃ WODNYCH:
– maszyny/urządzenia do kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych,
– maszyny/urządzenia do układania drenażu,
– maszyny/urządzenia do kopania stawów oraz zbiorników,
– sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług.

USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM I LEŚNICTWEM W ZAKRESIE MYCIA I DEZYNFEKCJI:
– maszyny/urządzenia do mycia i dezynfekcji budynków służących gospodarce rolnej, a także maszyn i pojazdów rolniczych i leśnych,
– sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług

USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA TECHNOLOGII CYFROWYCH:
– sensory oraz urządzenia i czujniki pomiarowe,
– urządzenia sterujące,
– drony wykorzystywane w produkcji roślinnej,
– stacje meteo,
– aplikacje i inne rozwiązania wspomagające technologie cyfrowe w rolnictwie,
– sprzęt komputerowy i oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagania sterowania procesem świadczenia usług.

Kwota i intensywność pomocy

Przedsiębiorcy mogą pozyskać dotację w wysokości do 500 tys. PLN. W zależności od typu prowadzonej działalności gospodarczej Beneficjenta dofinansowanie UE pokryje 50% lub 65% kosztów netto inwestycji.

Czynniki sukcesu projektu

Premiowane będą w szczególności przedsięwzięcia wdrażające rozwiązania innowacyjne i ograniczające niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne. Dodatkowe punkty otrzymają także operacje, które będą realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym.

Termin naboru i sposób składania wniosków

Nabór zostanie otwarty 7 lipca i potrwa do 21 października 2022 r. Wnioski należy składać do oddziałów regionalnych ARiMR.

Szczegółowych informacji o konkursie Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem z chęcią udzielimy mailowo dotacje@ecdf.pl lub zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z nasyzmi Doradcami: Michałem Kmieciakiem pod nr tel. 734 107 266 lub Rafałem Leszczyńskim pod nr tel. 784 090 376.

Wsparcie dla przedsiębiorców - Brexit - reopenUK

Pomoc pobrexitowa: już w lipcu ruszy nabór wniosków z Programu Re_Open UK

W drugiej połowie czerwca 2022 r. ogłoszone zostaną założenia Programu Re_Open UK, a pierwszy nabór wniosków rozpocznie się już w lipcu 2022 r. Celem Programu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE (tzw. brexitu), które dotknęły przedsiębiorców działających na terenie Polski, w szczególności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną przedsiębiorcy działający w Polsce i zajmujący się wymianą handlową z Wielką Brytanią doświadczyli szeregu negatywnych skutków brexitu, bez względu na branżę czy region działania. W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE zaplanowano uruchomienie dodatkowych środków pomocy publicznej z rezerwy pobrexitowej.

Istotne jest to, że o środki finansowe będą mogły ubiegać się tylko te firmy, które działały na brytyjskim rynku jeszcze przed rozpoczęciem procesu brexitu. Ze wsparcia nie będą mogły skorzystać oczywiście też podmioty, które odnoszą korzyści z brexitu, w tym podmioty sektora finansowego.

W ramach Programu Re_Open UK przedsiębiorcy zyskają możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach czterech typów projektów:
1. NOWE KIERUNKI EKSPORTU – wprowadzenie oferty firmy na wybrane nowe rynki docelowe poprzez udział w międzynarodowych imprezach targowych,
2. RE_START INWESTYCYJNY – stworzenie nowej lub poszerzenie dotychczasowej oferty przedsiębiorstwa jako poszukiwanie nowych kierunków rozwoju w wyniku utraty brytyjskiego rynku zbytu,
3. AKCJA ADAPTACJA DO ZMIAN – adaptacja do nowych uwarunkowań wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem i działania doradcze związane z możliwościami rozwoju na nowych rynkach,
4. BREXIT BEZ STRATY – środki na pokrycie strat poniesionych w związku z negatywnymi skutkami brexitu.

Na wsparcie przedsiębiorstw w ramach Programu Re_Open UK zarezerwowano środki w wysokości 116 mln EUR. Pierwszy nabór do Programu ma ruszyć w połowie lipca br.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Doradcami Biznesowymi:
– Magdalena Jesiołowska, nr tel. 539 199 898,
– Mateusz Rogalski, nr tel. 532 758 258.

Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Granty dla branży czasu wolnego

POMORSKIE: projekt IMPULS – granty dla przedsiębiorstw z branży czasu wolnego

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza konkurs grantowy pn. IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego. Granty będą przyznawane na inwestycje prowadzące do odbudowy i rozwoju potencjału pomorskich przedsiębiorców oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19.

Wsparciem w ramach projektu IMPULS zostaną objęte projekty rozwojowe mikro- i małych przedsiębiorstw z branży czasu wolnego, które ucierpiały w wyniku obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. O grant będą mogły ubiegać się firmy oferujące noclegi, usługi gastronomiczne, sportowe i rekreacyjne oraz zajmujące się organizacją wydarzeń kulturalnych i biznesowych (główne PKD 55.20.Z; 55.30.Z; 56.10.A; 49.39.Z; 55.10.Z; 79.11.A; 79.11.B; 79.12.Z; 79.90.A; 79.90.B; 79.90.C; 82.30.Z; 90.01.Z; 90.02.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.Z). Obligatoryjnym wskaźnikiem uprawniającym do ubiegania się o grant jest średnioroczny spadek przychodów z lat 2020 i 2021 w stosunku do 2019 r. co najmniej na poziomie 25%.

Dofinansowanie można przeznaczyć w szczególności na zakup nowych maszyn i sprzętu i/lub oprogramowania. Inwestycja powinna prowadzić do rozwoju lub dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa oraz uodparniać na kryzysy gospodarcze wywołane stanem epidemii. Wartość przyznanego grantu może wynieść maksymalnie 160 tys. PLN. Wkład UE pokryje 70% kosztów netto inwestycji. Wsparcie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis.

Premiowane będą inwestycje wdrażające rozwiązania cyfrowe i ekologiczne oraz przyczyniające się do dywersyfikacji działalności o nowe produkty bądź usługi. Dodatkowo punktowane będą także projekty przedsiębiorstw, które odnotowały znaczący (powyżej 40%) średnioroczny spadek przychodów z lat 2020 i 2021 w stosunku do 2019 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ponad 40 mln PLN. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 15 do 21 lipca 2022 r.

Środki na finansowanie projektu IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego pochodzą z dodatkowej puli przyznanej dla województwa pomorskiego z unijnego mechanizmu REACT-EU. Konkurs grantowy realizowany jest w ramach Poddziałania 13.1.1. MIKRO, MAŁE i ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA – REACT-EU – WSPARCIE DOTACYJNE.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Doradcą Biznesowym, Mateuszem Rogalskim pod nr tel. 532 758 258.

Wsparcie w badaniach naukowych Dofinansowania z Unii Europejskiej i rządu RP

Środki NCBR w służbie zdrowego żywienia – program rządowy NUTRITECH

Zapewnienie wysokiej jakości żywności oraz jego bezpieczeństwa jest jednym z głównych kierunków polityki Unii Europejskiej. Zagadnienia związane ze zdrową żywnością, a szczególnie w korelacji z dynamicznymi zmianami klimatycznymi i sytuacją demograficzną, coraz częściej interesują Europejczyków. Chcą oni szerokiego dostępu do produktów ekologicznych, produkowanych i przetwarzanych z poszanowaniem środowiska naturalnego i bioróżnorodności. Polityki unijne kładą więc nacisk na rozwój i tym samym finansowanie inicjatyw, które mają przyczyniać się do propagowania nowoczesnych technologii w zakresie produkcji i przetwórstwa żywności. W celu wspierania inicjatyw na rzecz zwiększenia dostępności do produktów i rozwiązań w zakresie zdrowego żywienia, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło Program rządowy – NUTRITECH, w którym już od 6 lipca, przedsiębiorcy, ich konsorcja bądź konsorcja przemysłowo-naukowe będą mogły składać projekty na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Unijna Strategia „od pola do stołu”

Unijna Strategia „od pola do stołu”, która jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu, uwzględnia w kompleksowy sposób wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi i podkreśla znaczenie związków między zdrowiem ludzi i zdrowiem planety. Jej głównym celem jest zapewnienie Europejczykom wysokiej klasy żywności o walorach prozdrowotnych, przy znacznym ograniczeniu stosowania pestycydów, antybiotyków czy nawozów. Działania w ramach Strategii mają przyczynić się również do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Ukierunkowanie przemysłu spożywczego na produkcję wyrobów prozdrowotnych, digitalizację opisu i składu produktów oraz rozwój praktyk ułatwiających konsumentom dokonywanie zdrowych i zrównoważonych wyborów żywieniowych wpisują się w realizację Strategii “od pola do stołu”.

Zdrowe odżywianie i dieta sposobem na choroby cywilizacyjne

Dostęp do zdrowej, nieprzetworzonej żywności ma przede wszystkim ogromne znaczenie w kontekście chorób cywilizacyjnych. Wiele z nich swoje źródło ma właśnie w nieprawidłowych nawykach żywieniowych oraz siedzącym trybie życia. Choroby układu naczyniowo-sercowego, nowotworowe czy chociażby otyłość stanowią główną przyczynę zgonów nie tylko w Europie, ale także na całym świecie – szacuje się, że choroby cywilizacyjne są powodem śmierci ok. 40 mln osób na świecie, co stanowi ok. 70% wszystkich zgonów. Wskazuje się, że odpowiednia dieta stanowi kluczowy element profilaktyki tych chorób. Znaczenie mają tutaj nie tylko produkty bogate w wartościowe składniki odżywcze, ale też nasze nawyki i zwyczaje żywieniowe – unikanie nadmiaru soli, węglowodanów prostych, włączenie odpowiedniej ilości wody czy warzyw. Edukacja i dostęp do niej mają krytyczne znaczenie dla upowszechniania idei zrównoważonego żywienia wśród Europejczyków.

Program NUTRITECH – wsparcie rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia

Ogłoszony przez NCBR Program kompleksowo traktuje o aspektach zrównoważonej gospodarki żywnościowej. Projekty będzie można składać w ramach jednego z 3 obszarów tematycznych:

I. NUTRIGENOMIKA I BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).

Nutrigenomika to dziedzina nauki zajmująca się badaniem wpływu składników pokarmowych na nasze geny. Celem badań prowadzonych w tym obszarze jest określenie zindywidualizowanego żywienia w zapobieganiu chorobom, poprawie jakości życia oraz łagodzeniu procesu starzenia się organizmu.  W ramach obszaru tematycznego planuje się wsparcie projektów dot. opracowania produktów i rozwiązań technologicznych, mających na celu prawidłowe odżywianie osób chorych, zdrowych oraz z predyspozycjami do wystąpienia tzw. “chorób cywilizacyjnych”. W Polsce na otyłość cierpi 6.5 mln osób (w 2035 – 9 mln), nadwagę 50% populacji; choroby układu sercowo-naczyniowego są przyczyną 52% wszystkich przedwczesnych zgonów w Polsce, nadciśnienie tętnicze ma 8.4 mln osób, a na zawał umiera rocznie 100 tys. osób; udaru mózgu doznaje 60 tyś. osób, nabyte choroby metaboliczne – 10-15 mln Polaków; alergie – 7 milionów osób. Program ma zatem za zadanie inicjowanie nowatorskich pomysłów, które przyczynią się do zmniejszenia odsetka osób chorych na przewlekłe choroby niezakaźne, poprzez zaproponowanie spersonalizowanych rozwiązań dietetycznych.

II. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM

Świadomość żywieniowa Polaków rośnie z roku na rok. Polacy są otwarci na eksperymentowanie, poznawanie nowych smaków i nowych form serwowania posiłków – w sposób lżejszy, z uwzględnieniem większej ilości warzyw. Polacy coraz częściej czytają etykiety, wybierają lokalnych dostawców, rezygnują z nadmiernego spożycia mięsa czy nabiału. Wg raportu IPSOS 2021 r. niezmiennie widać świadomość w społeczeństwie korelację sposobu odżywiania na zdrowie (ok. 60% Polaków wierzy, że ten wpływ jest bardzo duży). Wzrasta w nas również świadomość nieodpowiedniego sposobu żywienia i chęci zmiany go na lepsze. Świadomość, a nasze faktyczne decyzje żywieniowe nie często jednak idą w parze. Wciąż brak jest odpowiedniej wiedzy o żywieniu – jesteśmy podatni na krótkotrwałe mody żywieniowe, niewłaściwie interpretujemy zapisy na etykietach. W związku z szybkim tempem życia bardziej dostępne stają się produkty typu fast food – wysoko przetworzone, zawierające małą ilość wartościowych składników odżywczych, co w sposób zauważalny odbija się na zdrowiu Polaków. Program ma za zadanie wpierać projekty wykorzystujące najnowsze technologie oparte o najnowszą wiedzę naukową, w walce z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi czy opracowujące innowacyjne rozwiązania w zakresie żywności funkcjonalnej.

III. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA

Aby zaspokoić potrzeby żywieniowe prawie 8 mld ludzi na świecie, w minionym wieku postawiono na intensyfikację rolnictwa, tzw. rolnictwo konwencjonalne, wykorzystujące różnego rodzaju nawozy i środki ochrony. W dłuższej perspektywie przyczyniło się to do zubożenia gleby, wód i finalnie do jakości produktów rolnych. Spowodowało to, że rynek przesycony był produktami wysoko przetworzonymi o niskiej wartości odżywczej. Producenci wprowadzali ulepszacze smaku, tanie i wydajne technologie produkcji, które w dłuższej perspektywie przyczyniły się do wzrostu zapadalności na choroby niezakaźne, m.in. otyłość czy cukrzycę. Degradacja środowiska naturalnego, jak i krzywa zachorowań na choroby cywilizacyjne w Europie pokazała, że należy zmienić kierunek, w którym ma iść rolnictwo. Postawiono na aspekt zrównoważonego rozwoju, z poszanowaniem środowiska i klimatu. W przytaczanym wyżej dokumencie Strategii „Od pola do stołu” znajduje się zapis mówiący, że ograniczenie stosowania środków ochrony roślin w Unii Europejskiej będzie wynosiło 30%, do roku 2030.

W tym obszarze planuje się wsparcie innowacyjnych rozwiązań technologicznych mających na celu opracowanie nowych produktów pełnowartościowej i wysokiej jakości żywności, której produkcja jest niskoemisyjna, przyjazna środowisku, energooszczędna i bezodpadowa. Program ma stwarzać warunki do rozwoju produktów spożywczych o wysokiej jakości, żywności ekologicznej oraz naturalnego pochodzenia, jako najbardziej perspektywicznego segmentu zarówno na rynku krajowym, jak i w kontekście eksportu.

Program rządowy NUTRITECH daje możliwość finansowania prac badawczo-rozwojowych w ww. obszarach tematycznych

Od 6 lipca do 30 września 2022 r. przedsiębiorcy, jak i ich konsorcja mogą składać wnioski do NCBR w ramach konkursu wspierającego zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Projekt musi obejmować realizację prac rozwojowych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN, a maksymalna – 10 mln PLN. Projekt nie może trwać dłużej niż 48 miesięcy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie NUTRITECH? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Koordynatorką projektów Pauliną Puchalską pod nr tel. 512 68 84 04.

Opracowano na podstawie:
1. PROJEKT PROGRAMU. Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.
2. https://www.medonet.pl/zdrowie,choroby-cywilizacyjne—przyczyny-i-leczenie,artykul,1735188.html

Wsparcie innowacji - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Gospodarka Wodna

HYDROSTRATEG – NCBiR ogłasza pierwszy konkurs na opracowanie innowacji w zakresie gospodarowania wodą

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłasza pierwszy nabór na projekty badawcze dotyczące opracowania innowacyjnych rozwiązań związanych z wodą. Całkowity budżet I konkursu w ramach programu HYDROSTRATEG to 200 mln PLN.

Przedsięwzięcia badawcze w tamach I konkursu mogą dotyczyć wszystkich trzech obszarów programu:

– woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność, w tym w szczególności opracowania systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych,
– woda w mieście, w tym w szczególności projektów podejmujących problematykę retencji w systemach kanalizacji,
– żegluga śródlądowa, w tym w szczególności opracowania demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

O wsparcie mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja naukowo-przemysłowe, w skład których wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa. Udział przedsiębiorstwa w całkowitych kosztach netto projektu musi wynieść co najmniej 40%.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na koszty badań podstawowychbadań przemysłowychprac rozwojowych oraz prac związanych z przygotowaniem wyników badań do zastosowania w praktyce. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa intensywność wsparcia wyniesie do 80% kosztów netto w przypadku badań podstawowych i przemysłowych oraz do 60% kosztów netto w przypadku prac rozwojowych. Jednostki naukowe otrzymają refundację 100% kosztów.

Projekt musi obejmować co najmniej fazę prac rozwojowych. Przedsięwzięcia mogą być realizowane do 3 lat, z możliwością ewentualnego wydłużenia do lat 5.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 18 lipca do 31 października 2022 r.

O programie HYDROSTRATEG przeczytasz więcej w naszym artykule.

Chcesz dowiedzieć się więcej o I konkursie HYDROSTRATEG lub skonsultować swój pomysł na projekt? Napisz do nas na dotacje@ecdf.pl lub zadzwoń bezpośrednio do Starszego Konsultanta Kacpra Wilczaka pod nr tel. 784 090 859.

Gospodarowanie wodą - Dofinansowania z Unii Europejskiej

HYDROSTRATEG – nowy program strategiczny NCBiR dla innowacji w zakresie gospodarowania wodą

Rządowy Program Strategiczny HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” powstał w celu poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Operatorem programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), które już wkrótce planuje uruchomienie pierwszego naboru na projekty badawcze dotyczące opracowania innowacyjnych rozwiązań związanych z wodą.

CEL PROGRAMU HYDROSTRATEG

Głównym celem programu HYDROSTRATEG jest opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. HYDROSTRATEG ma przyczynić się do rozwiązania istotnych zagadnień związanych z wodą, takich jak m.in. poprawa jakości wody, wzrost retencji czy zarządzanie powodzią. Założenia te zostały wyrażone w celach szczegółowych programu:

1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej),
2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód,
3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

OBSZARY BADAWCZE

HYDROSTRATEG obejmuje trzy obszary badawcze.

Pierwszy obszar dotyczy wody w środowisku oraz jej bioróżnorodności/bioproduktywności. Zagadnienia podejmowane w ramach tego obszaru mogą dotyczyć w szczególności retencji wody w ekosystemach lądowych lub w dolinach rzecznych czy rozwiązań zmniejszających zanieczyszczenia wód w różnych środowiskach.

Drugim obszarem badawczym programu jest woda w mieście. Efektem przedsięwzięć badawczych mogą być w szczególności technologie zwiększające efektywność retencji i wykorzystania wód opadowych w miejskich systemach kanalizacji.

Trzeci obszar badawczy związany jest z zagadnieniami z zakresu żeglugi śródlądowej. Celem działań ma być przede wszystkim stworzenie dobrych warunków nawigacyjnych poprzez zaprojektowanie na drogach wodnych nowoczesnych narzędzi cyfrowych i inżynierskich, jak również opracowanie nowoczesnych systemów pomiarowych obejmujących wszystkie drogi wodne.

INTERESARIUSZE/POTENCJALNI BENEFICJENCI

Projekty w ramach programu HYDROSTRATEG mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa (MŚP i duże), jednostki naukowe oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Do podmiotów potencjalnie zainteresowanych programem zaliczyć można w szczególności jednostki naukowe z profilem hydrologii i gospodarki wodnej czy przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie odbudowy potencjału naturalnego ekosystemów wodnych lub opracowywania nowych technik pomiarowych. Katalog potencjalnych Beneficjentów jest szeroki i może objąć też inne przedsiębiorstwa, w tym m.in. firmy zajmujące się gospodarką wodną i ściekową, oczyszczaniem wody, projektowaniem hydrotechnicznym czy budową infrastruktury żeglugowej, wodnej czy proekologicznej.

BUDŻET PROGRAMU I INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Budżet całego programu wynosi 800 mln PLN.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na koszty badań podstawowychbadań przemysłowychprac rozwojowych oraz prac związanych z przygotowaniem wyników badań do zastosowania w praktyce. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa intensywność wsparcia wyniesie do 80% kosztów netto w przypadku badań podstawowych i przemysłowych oraz do 60% kosztów netto w przypadku prac rozwojowych.

OGŁOSZENIE PIERWSZEGO KONKURSU HYDROSTRATEG JUŻ W CZERWCU!

Zgodnie z harmonogramem konkursów NCBiR pierwszy nabór w ramach programu HYDROSTRATEG zostanie ogłoszony już w czerwcu 2022 r. W programie określono natomiast, że konkursy otwarte na wyzwania badawcze będą ogłaszane nie częściej niż raz w roku. Warto więc zawczasu zapoznać się z podstawowymi założeniami programu HYDROSTRATEG, aby dobrze przygotować się do aplikacji o dotację.

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie HYDROSTRATEG lub skonsultować swój pomysł na projekt? Napisz do nas na dotacje@ecdf.pl lub zadzwoń bezpośrednio do Starszego Konsultanta Kacpra Wilczaka pod nr tel. 784 090 859.

Wsparcie dla przedsiębiorców w użyciu Robotów i technologii robotycznej - Dofinansowania z Unii Europejskiej

Wykorzystanie robotów w przemyśle meblarskim szansą na rozwój polskich firm

Nowoczesne technologie oraz oprogramowanie stało się już nie tylko domeną branży IT, ale jest obecne w praktycznie każdym obszarze działalności człowieka. Dzięki szerokiej gamie rozwiązań technologicznych roboty znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłu. Inwestowanie w robotyzowanie procesów staje się coraz bardziej powszechne wśród przedsiębiorców, którzy wskazują na realne korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnych technologii robotycznych. Jednym z sektorów polskiej gospodarki o wysokim potencjale robotyzacji jest przemysł meblarski. Już wkrótce producenci mebli będą mogli ubiegać się o bezzwrotną dotację na zakup robotów przemysłowych w ramach ogólnopolskiego konkursu Robogrant.

Według Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR), publikującej coroczne raporty, trendu robotyzacji z całą pewnością nie da się już zatrzymać. W 2019 roku Polska była 14. krajem świata jeśli chodzi o liczbę wdrożonych robotów, które zainstalowano wówczas w ponad 2 600 firmach. Publikowane w raporcie prognozy na lata 2022-2024 zapowiadają dalszy wzrost liczby robotów stosowanych w przemyśle zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Roboty dostępne na rynku

Zastosowania robotów są bardzo zróżnicowane – wydawanie poleceń, składowanie towarów na półkach, lakierowanie i wiele innych. Na podstawie klasyfikacji przeprowadzonej przez INTEL roboty można ogólnie podzielić na sześć kategorii.

Roboty przegubowe

Roboty przegubowe (znane również jako ramiona robotyczne) w swoim funkcjonowaniu zbliżone są do działań możliwych do wykonania przez ramię ludzkie. Zazwyczaj mogą one posiadać od dwóch do dziesięciu obrotowych przegubów. Każdy dodatkowy przegub lub oś pozwala na większy zakres ruchu, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do obsługi innych maszyn, przenoszenia materiałów i montażu. Są to roboty często wykorzystywane w branży meblarskiej.

Koboty

Inaczej określane jako roboty współpracujące, zaprojektowane do funkcjonowania obok lub bezpośrednio z ludźmi. Często są wykorzystywane do eliminowania ręcznych, niebezpiecznych lub uciążliwych zadań wykonywanych przez człowieka. W niektórych przypadkach koboty mogą działać poprzez reagowanie na ruchy człowieka i uczenie się ich.

Autonomiczne mobilne roboty (AMR)

Poruszają się swobodnie i podejmują decyzje w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Czujniki i kamery pomagają im pozyskiwać informacje o otoczeniu. Urządzenia pokładowe umożliwiają je analizować i podejmować świadome decyzje np. dotyczące ominięcia nadjeżdżającego pracownika, wybranie dokładnie tej samej paczki, czy też wybranie odpowiedniej powierzchni do dezynfekcji. Są to rozwiązania mobilne, które wymagają ograniczonego udziału człowieka, aby wykonać swoją pracę.

Zautomatyzowane pojazdy kierowane (AGV)

Pojazdy AGV poruszają się po torach lub predefiniowanych ścieżkach i często wymagają nadzoru operatora. Są powszechnie stosowane do dostarczania materiałów i przenoszenia przedmiotów w kontrolowanych środowiskach, takich jak magazyny i hale fabryczne.

Hybrydy

Rozwiązania hybrydowe powstają w celu stworzenia układów, które są w stanie zrealizować bardziej złożone zadania. Na przykład AMR może zostać połączony z ramieniem robotycznym tworząc robota do przenoszenia paczek w magazynie. Wraz z łączeniem funkcji następuje również konsolidacja możliwości obliczeniowych.

Humanoidy

Pojęcie jest używane do określenia robotów, które wykonują funkcje skoncentrowane na człowieku i często przybierają ludzkie kształty. Wykorzystują one wiele z tych samych komponentów technologicznych, co urządzenia AMR, aby wyczuwać, planować i działać podczas wykonywania zadań, takich jak udzielanie wskazówek lub oferowanie usług konsjerża.

Wykorzystanie robotów w zakładach meblarskich

W produkcji przemysłowej coraz powszechniejszy jest trend implementacji robotów przemysłowych wszędzie tam, gdzie wymagana jest wysoka powtarzalność, jakość i wydajność, gdyż przekłada się to na wzrost produktywności i znaczne obniżenie kosztów. Jak wskazują eksperci do najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoją polskie zakłady meblarskie, należą: skrócenie czasu realizacji zamówień, poprawa elastyczności produkcyjnej oraz szybsze dostosowanie się do wymagań rynkowych. Na końcu łańcucha produkcyjnego stoi bowiem klient, którego potrzeby należy spełnić, a jego wymagania stale rosną.

Wśród przykładów procesów technologicznych, wykorzystujących roboty można wymienić:

Zrobotyzowane malowanie i lakierowanie
Dedykowane do malowania i lakierowania roboty przemysłowe znajdują zastosowanie szczególnie tam, gdzie niezbędne jest osiągnięcie najwyższej jakości malowanej powierzchni i dużej wydajności. Dodatkowym argumentem dla zastosowania automatyzacji na tym etapie produkcji jest zmniejszenie szkodliwości i niebezpieczeństwa dla zdrowia pracownika.

Zrobotyzowane klejenie
Wykorzystanie robotów przemysłowych w procesie klejenia ma na celu przede wszystkim optymalizację kosztów produkcyjnych. Za każdym razem wykorzystywana jest dokładnie określona ilość mieszanki klejowej, która nakładana jest precyzyjniej i szybciej. Zapewnia to każdorazowo efekt najwyższej jakości, minimalizuje liczbę nieprawidłowo sklejonych elementów oraz optymalizuje ilość wykorzystywanego kleju. Proces klejenia jest też jednym z etapów produkcji, który wymieniany jest jako potencjalnie niebezpieczny dla zdrowia człowieka, dlatego zastosowanie robotów bezpośrednio wpływa na ochronę zdrowia pracowników.

Zautomatyzowany montaż
Dzięki automatyzacji montażu roboty wykorzystywane w branży meblarskiej umożliwiają jednoczesne wykonywanie wielu operacji, np. zszywania, skręcania i klejenia.

Warto podkreślić, że integracja robota z otoczeniem może przebiegać także w wielu innych obszarach takich jak procesy pakowaniamagazynowaniaprzenoszenialakierowaniamontażu, obsługi innych maszyn (frezarek, tokarek, szlifierek). Wszechstronność zastosowań wpływa na popularyzację nowoczesnych technologii robotycznych w szeroko pojętym przemyśle.

Wsparcie robotyzacji Twojej firmy – nabór na Robogranty już niebawem

Planując inwestycję polegającą na robotyzacji procesów produkcyjnych warto zapoznać się z dostępną ofertą finansowania zewnętrznego. W szczególności warte uwagi są instrumenty bezzwrotne, zapewniające współfinansowanie inwestycji ze źródeł publicznych, takich jak np. dotacje unijne. Planowanym w najbliższym czasie konkursem wspierającym inwestycje związane z robotyzacją w branży meblarskiej jest tzw. „ROBOGRANT”. W ramach robograntów podmioty z sektora MŚP będą mogły uzyskać wsparcie na zakup robotów przemysłowych. Planowany konkurs jest szansą dla polskich przedsiębiorstw na podniesienie efektywności procesów produkcyjnych i zachowanie wysokiej jakości produktów.

Artykuł opracowano na podstawie:
– magazynprzemyslowy.pl (www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/roboty-przemyslowe-koronawirus-wstrzymal-tylko-nieznacznie-robotyzacje-raport-2021),
– www.elmark.com.pl (www.elmark.com.pl/blog/robotyzacja-branzy-meblarskiej),
– biznesmeblowy.pl (www.biznesmeblowy.pl/produkcja_mebli/116/czy_roboty_pomoga_meblarzom,16713.html),
– intel.pl (www.intel.pl/content/www/pl/pl/robotics/types-and-applications.html),
– astor.com.pl (https://www.astor.com.pl/o-nas/artykuly/biznes/10257-automatyzacja-procesow-produkcji-mebli-w-dobie-przemyslu-4-0.html).

Ochrona środowiska - Dofinansowania z Unii Europejskiej - usługi rolne

Korzystne zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich – już niebawem ruszy nabór PROW 6.4 na dofinansowanie rozwoju usług związanych z rolnictwem i leśnictwem

Poszerzenie typu operacji i nowe zakresy wsparcia to tylko część zmian, które pojawią się przy tegorocznym naborze wniosków w ramach działania 6.4 PROW na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”. Celem programu jest zwiększenie dostępności usług rolniczych i leśnych, dzięki uzyskaniu nawet do 500 tys. zł refundacji na realizację określonych przedsięwzięć.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (przedłużonego do br.) możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach wskazanego działania ma zostać ogłoszona jeszcze w czerwcu 2022 r. Z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny, który dla branży rolniczej oznacza wzmożoną pracę, warto jak najszybciej zastanowić się nad potrzebami inwestycyjnymi i/lub dywersyfikacją działalności. Usprawnienia jakie wprowadza Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) i najważniejsze aspekty, które pozwolą Państwu zweryfikować chęć przystąpienia do złożenia wniosku przedstawiamy w niniejszym artykule.

Kto i w jakim obszarze może otrzymać wsparcie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty z nadanym numerem identyfikacyjnym w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności), które:

 1. prowadzą działalność usługową od minimum dwóch lat w ramach:
  – branży rolniczej (wspomagającej produkcję roślinną, wspomagającej chów i hodowlę zwierząt gospodarskich i następującą po zbiorach),
  – związaną z leśnictwem (w zakresie przygotowania gleby pod zalesienia i zalesień, pielęgnacji upraw leśnych, ochrony lasu, przycinania lub zrębkowania oraz pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne).
 2. wykonują bądź podejmą się wykonywania działalności gospodarczej, związanej z:
  – rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych,
  – rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji budynków inwentarskich, hal do produkcji rolniczej oraz urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych i leśnych,
  – rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych (w szczególności w zakresie ograniczanie zużycia środków ochrony roślin, zrównoważonego gospodarowanie zasobami wodnymi, nowoczesnego zarządzanie stadem zwierząt).

W związku z powyższym w 2022 r. poszerzono rodzaj świadczonych usług o usługi leśne (realizowane minimum od 2 lat), ale także usługi wodne, mycia i dezynfekcji oraz rozwiązania wpisujące się w założenia Rolnictwa 4.0 (funkcjonujące w oparciu o nowoczesne technologie cyfrowe), których nie będzie obowiązywał wymóg dwuletniego okresu prowadzenia działalności przed złożeniem wniosku.

Przeznaczenie dofinansowania

Koszty kwalifikowalne w ramach świadczenia usług rolniczych i leśnych we wszystkich zakresach wsparcia obejmą koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku. Szczegółowy katalog wydatków uzależniony jest od rodzaju świadczonych usług w ramach operacji.

Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, iż maksymalizacja szans na dotację związana jest ze spełnieniem odpowiednich kryteriów m.in. gdy operacja stanowić będzie innowację dla przedsiębiorcy (nowe usługi/zmiana technologii z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń), wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne (np. oszczędność zasobów, w tym energii i wody, w sposób niskoemisyjny), zlokalizowana będzie w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, a podmiot posiada kwalifikacje/doświadczenie wymagane do realizacji operacji.

Maksymalny poziom wsparcia

Dofinansowanie będzie udzielane w formie refundacji w wysokości maksymalnie 500 tys. na jednego beneficjenta (w postaci pomocy de minimis). Przy czym wsparcie może wynieść nawet do 65% kosztów inwestycji w przypadku świadczenia usług rolniczych w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych (Rolnictwo 4.0) oraz zabezpieczenia/utrzymania urządzeń wodnych lub do 50% kosztów w przypadku pozostałych usług rolniczych i leśnych.

Przedstawione założenia konkursu, w tym zmiany, jakie wprowadza projekt rozporządzenia, są zdecydowanie korzystne dla potencjalnych beneficjentów, którzy prowadzą bądź chcą rozpocząć działalność w ramach wykazanego katalogu usług rolniczych i/lub leśnych. Niemniej, aby zwiększyć szansę na pozyskanie dotacji, należy przystąpić do opracowania koncepcji przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby prawidłowo sporządzić dokumentację i spełnić wymagane kryteria. Dlatego zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wymogami i rozpoczęcia prac nad uzyskaniem wsparcia finansowego, zanim zrobi to konkurencja!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Konsultantką Aleksandrą Wołos pod nr tel. 664 218 694.

Wsparcie dla przedsiębiorców w zagrożeniach BHP - Jak rozwiązywać?

BHP w polskich przedsiębiorstwach – najczęściej występujące zagrożenia w miejscach pracy i skuteczne środki zapobiegawcze

Stosowanie środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Mimo to nadal w wielu miejscach pracy mamy do czynienia z nadmiernym występowaniem szeregu niebezpiecznych i szkodliwych czynników, takich jak hałas, zapylenie, czy gorący lub zimny mikroklimat. Atrakcyjnym sposobem na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie może być realizacja inwestycji współfinansowanej ze środków publicznych. Do 8 lipca przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację z ZUS w ramach ogłoszonego konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r.

Warunki BHP, czyli zdrowe i bezpieczne miejsce pracy

Pracodawcy w Polsce zobligowani są do stosowania profilaktyki w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe wymagania w tym zakresie określono w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, zwłaszcza w dziale dziesiątym „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Zgodnie z ww. regulacją, pracodawca przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki winien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy w celu ochrony zdrowia i życia pracowników (Główny Inspektorat Sanitarny, www.gov.pl/web/gis).

W zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej mamy do czynienia ze zróżnicowanym spektrum zagrożeń i czynników szkodliwych w danym środowisku pracy. Do najczęściej występujących należy: hałaspyły przemysłowe i substancje chemiczne w powietrzu, niekorzystny mikroklimatniedoświetlenie stanowisk pracy czy obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego.

Hałas

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) hałas jest najpowszechniej występującym szkodliwym czynnikiem w pracy. W 2020 r. w warunkach zagrożenia hałasem pracowało ponad 180 tys. osób, co stanowiło blisko połowę ogólnej liczby pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi środowiska pracy. Długotrwała praca w warunkach nadmiernego poziomu hałasu wpływa negatywnie na narząd słuchu i może skutkować trwałym podwyższeniem progu słyszenia. Konsekwencją przesunięcia progu słyszenia jest z kolei pogorszenie zrozumiałości mowy, co stanowi istotne zagrożenie dla komfortu życia pracownika.

Aby poprawić warunki pracy w środowisku narażonym na nadmierny hałas, pracodawcy mogą zainwestować w szereg różnego typu urządzeń chroniących przed hałasem. Do najbardziej popularnych rozwiązań należą m.in. kabiny i osłony dźwiękoizolacyjne czy tłumiki akustyczne i ustroje dźwiękochłonne.

Pyły przemysłowe i substancje chemiczne

Drugim pod względem częstotliwości występowania czynnikiem szkodliwym w miejscach pracy jest zagrożenie zapyleniem pyłami przemysłowymi oraz substancjami chemicznymi (GUS). Tego typu szkodliwe czynniki występują najczęściej przy wytwarzaniu klejów, farb, tworzyw sztucznych, a także mebli oraz w branży budowlanej. Wchłanianie substancji szkodliwych zachodzi przede wszystkim przez drogi oddechowe, ale także przez skórę i do przewodu pokarmowego. Nieodpowiednie przystosowane środowisko pracy w dłuższej perspektywie może skutkować utratą zdrowia przez pracownika, w tym chorobami płuc i nowotworami.

Miejsce pracy narażone na zapylenie i substancje chemiczne unoszące się w powietrzu powinno zostać wyposażone w szczególności w urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, takie jak systemy wentylacji ogólnej i miejscowejsystemy odpylania czy filtry powietrza.

Mikroklimat gorący i zimny

Niekorzystny mikroklimat (gorący lub zimny) jest wg danych GUS 3-cim z najczęściej występujących zagrożeń w środowisku pracy. W 2020 r. ponad 28 tys. osób w Polsce pracowało w warunkach mikroklimatu zimnego lub gorącego. Zagadnienie mikroklimatu odnosi się przede wszystkim do zapewnienia komfortu cieplnego pracowników tak, aby pracowali w odpowiedniej temperaturze powietrza. Praca w warunkach temperatury zbyt wysokiej (mikroklimat gorący) lub zbyt niskiej (mikroklimat zimny) może powodować w szczególności obniżenie koncentracji lub bardziej poważne konsekwencje, takie jak np. udar cieplny czy odmrożenia. Specyficzne uwarunkowania związane z mikroklimatem są zazwyczaj wynikiem emisji ciepła/zimna z maszyn i procesów technologicznych.

Aby zapewnić odpowiednie parametry mikroklimatu w miejscu i/lub na stanowisku pracy pracodawcy mogą w szczególności zainwestować w zakup i instalację urządzeń i centrali klimatyzacyjnych.

Niedostateczne oświetlenie

Niedostatecznie oświetlenie jest kolejnym z najczęściej występujących zagrożeń na stanowisku pracy i może być pośrednią przyczyną wypadków. Niewłaściwe oświetlenie może prowadzić do nadmiernego zmęczenia narządu wzroku, spadku wydajności czy powodować pogłębienie wad wzroku pracownika. Prawidłowe oświetlenie stanowi więc istotny element tworzący bezpieczne warunki pracy. Praktyka natomiast wskazuje, że nadal kwestia ta jest często przez pracodawców zaniedbywana (Centralny Instytut Ochrony Pracy, www.ciop.pl).

W celu zagwarantowania odpowiednich warunków świetlnych przedsiębiorcy przede wszystkim decydują się na instalację elektrycznych systemów oświetleniowych, zapewniających zgodność z  aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy.

Obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego

Dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego są jedną z najpowszechniejszych przyczyn absencji w pracy. Dolegliwości te pojawiają się w rezultacie zmian przeciążeniowych powiązanych z rodzajem czynności wykonywanych w miejscu pracy np. nadmierne dźwiganie czy praca w nienaturalnej pozycji. Powodem pojawienia się dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego jest zazwyczaj brak ergonomicznych rozwiązań na stanowiskach pracy (Centralny Instytut Ochrony Pracy, www.ciop.pl).

W celu przeciwdziałania czynnikom wpływającym na obciążenia pracodawca może m.in. nabyć urządzenia typu wózki jezdniowestoły spawalnicze czy ergonomiczne fotele lub krzesła warsztatowe.

Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków BHP w Twojej firmie

Od 6 czerwca do 8 lipca przedsiębiorcy mogą składać wnioski do ZUS o dofinansowanie inwestycji związanych z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach konkursu Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy można pozyskać dotację w wysokości do 300 000 PLN z wkładem UE na poziomie 80% kosztów projektu. Inwestycja może obejmować zakup instalacji i/lub maszyn i urządzeń dotyczących wszystkich wyżej opisanych aspektów BHP.

Chcesz skonsultować swój pomysł na inwestycje i/lub potrzebujesz wsparcia w obszarze przygotowania wniosku do Konkursu na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowanie w 2023 r.? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Konsultantką Dominiką Legan pod nr tel. 734 107 271.