bon na cyfryzację - Dofinansowania z Unii Europejskiej

Zmiany w projektach rozliczanych kwotą ryczałtową na przykładzie działania 6.2 Bony na cyfryzację

Słowem wstępu należy wyjaśnić czym właściwie są kwoty ryczałtowe. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 kwoty ryczałtowe, to kwoty uzgodnione za wykonanie określonego w projekcie zadania na etapie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Zatwierdzając wniosek o dofinansowanie projektu, właściwa instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie uzgadnia z beneficjentem warunki kwalifikowalności kosztów, w szczególności ustala dokumenty, na podstawie których zostanie dokonane rozliczenie projektu, a następnie wskazuje je w umowie o dofinansowanie projektu. W przypadku kwot ryczałtowych weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane przez beneficjenta zostały zrealizowane, a określone w umowie o dofinansowanie projektu wskaźniki produktu lub rezultatu osiągnięte. Rozliczenie, co do zasady, jest uzależnione od zrealizowania danego działania. W przypadku niezrealizowania w pełni wskaźników produktu lub rezultatu objętych kwotą ryczałtową, dana kwota jest uznana za niekwalifikowalną w całości (rozliczenie w systemie „spełnia – nie spełnia”).

Jak to wygląda na przykładzie?

W ramach projektu zaplanowano zadanie zakup środka trwałego, np. serwer. Na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie w oparciu o wyceny dla danego urządzenia uzgodniono kwotę ryczałtową w wysokości X. Wskaźnik dla danego zadania to liczba zakupionych środków trwałych = 1 szt., a jako źródła weryfikacji osiągnięcia wskaźnika podano protokół odbioru oraz dokumentację potwierdzającą przyjęcie środka trwałego do użytkowania.

Mając na uwadze powyższe, realizując zadanie należy dokonać zakupu urządzenia wskazanego na etapie zatwierdzania wniosku, sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy, a następnie przyjąć serwer do użytkowania. Dokumenty wymienione jako źródła weryfikacji wskaźnika należy przesłać do właściwej instytucji i oczekiwać na zatwierdzenie zadania. Wydaje się prosta sprawa … niestety zaczyna się ona komplikować w przypadku gdy serwer, który został wskazany w dokumentacji aplikacyjnej np. nie jest już dostępny lub pojawiły się inne nowe/lepsze modele.  

Co w tym wypadku należy zrobić?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że parametry sprzętu wskazane we wnioskuo dofinansowanie są parametrami minimalnymi. Beneficjent może dokonać zakupu sprzętu IT/urządzenia o parametrach lepszych niż zakładane w dokumentacji aplikacyjnej, w ramach przyznanej kwoty ryczałtowej (kwota ryczałtowa pozostanie na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie). Jednak ze względu na opis wdrażanych działań mających na celu zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w przedsiębiorstwie, rekomenduje się każdorazowo zgłaszać chęć zakupu innego sprzętu niż wskazany w dokumentacji. Istnieje również możliwość, że podczas zgłaszania zmiany instytucja będąca stroną umowy poprosi o przesłanie aktualnej kalkulacji. Jeżeli z dostarczonego dokumentu będzie wynikała niższa kwota niż ustalona na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie, instytucja ma prawo pomniejszyć kwotę przyznanego dofinansowania do równowartości wynikającej z aktualnej kalkulacji. Wprowadzając zmiany należy również pamiętać o tym, że ich zgłoszenia należy dokonać przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Konkurs na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH: konkurs na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych. Alokacja przeznaczona na konkurs to 250 mln PLN.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań w obszarze celowanego/personalizowanego leczenia opartego o Terapie komórkowe lub Produkty białkowe z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych w różnych obszarach terapeutycznych i wskazaniach medycznych. Szczególnie premiowane będą rozwiązania dotyczące terapii nowotworowych oraz chorób metabolicznych. Nabór skierowany jest do przedsiębiorstw prowadzących badania naukowe i prace rozwojowe oraz Konsorcjów z wiodącą rolą przedsiębiorcy (lider).

W ramach konkursu można składać wnioski dotyczące przedsięwzięć znajdujących się na różnych fazach rozwoju Produktu leczniczego (I, II lub III faza Badania klinicznego). W każdym przypadku projekt musi zakończyć się komercjalizacją rozwiązania. Dofinansowanie można przeznaczyć na pokrycie kosztów badań podstawowychbadań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Przedsiębiorstwa MŚP mogą ponadto uzyskać wsparcie na usługi doradcze. W budżecie można ująć takie koszty jak wynagrodzenia personelupodwykonawstwoamortyzacja aparatury badawczej czy zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego i materiałów do badań. W zależności od typu Wnioskodawcy wsparcie wyniesie do 100% dla badań podstawowychdo 80% dla badań przemysłowych i do 60% w przypadku prac rozwojowych.

Preferowane będą przedsięwzięcia obejmujące przeprowadzenie Badania klinicznego opartego o Terapie komórkowe oraz o potwierdzonym znaczącym wpływie na poprawę zdrowia obywateli.

Wnioski przyjmowane będą bezpośrednio przez system teleinformatyczny ABM do 19 września 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas na dotacje@ecdf.pl lub zadzwoń bezpośrednio do Konsultanta: Arkadiusz Gębski nr tel. 500 372 028.

Kredyt na innowacje - Wsparcie Unijne

Kredyt na innowacje technologiczne – wraca popularna dotacja

Nowa unijna perspektywa finansowa stawia na innowacyjność, cyfryzację, badania i rozwój oraz ochronę środowiska. FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, to program z budżetem w wysokości ponad 36 mld złotych, przeznaczonych na podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności polskich firm. W ramach priorytetu 2. FENG przewidziano kontynuację znanego od wielu lat źródła dotacji na rozwój przedsiębiorstw pn. Kredyt Technologiczny.

Planowany nabór w marcu 2023

Kredyt Technologiczny to jeden z bardzo popularnych wśród przedsiębiorców konkursów, na który nabory wniosków przeprowadza Bank Gospodarstwa Krajowego. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 planowana jest kontynuacja tego instrumentu, a według zapowiedzi BGK, nabór ruszy już w marcu 2023! Dofinansowanie polega na spłacie części kapitału kredytu inwestycyjnego, który należy zaciągnąć dla realizacji inwestycji technologicznej.

Udział dotacji (zwanej tutaj premią technologiczną) w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych jest zależny od statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji, zgodnie z  mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Kto może skorzystać?

Konkurs skierowany będzie do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tj. takich, w których zatrudnienie (uwzględniając powiązania między podmiotami) nie przekracza 250 RJR. Wymogiem formalnym jest również posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej, potwierdzonej dołączoną do wniosku promesą kredytową lub warunkową umową kredytową, wystawioną przez jeden z banków współpracujących przy tym konkursie.

Czym jest innowacja technologiczna?

Istotą projektu powinna być realizacja inwestycji technologicznej, która oznacza wdrożenie nowej, niestosowanej dotychczas technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Nowa technologia może przyjąć formę:
– prawa własności przemysłowej,
– wyników prac rozwojowych,
– wyników badań aplikacyjnych,
– nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Innymi słowy, Kredyt Technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Nie może to być technologia zaimplementowana jedynie w maszynie. Wdrożenie technologii musi bowiem polegać na takich działaniach, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

W konkursie dofinansować można przede wszystkim takie koszty jak:
– nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
– nabycie robót i materiałów budowlanych,
– nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how,
– nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych.

Know-how na wagę złota 

ECDF Dotacje posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia w ramach Kredytu Technologicznego. Tylko w ostatniej perspektywie budżetowej w tym konkursie pozyskaliśmy aż 42 dotacje na łączną wartość projektów przekraczającą 100 milionów złotych. Pomagamy nie tylko w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, ale też w wypracowaniu nowej technologii, poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, kontakcie z jednostkami naukowymi i rzecznikami patentowymi.

Kontakt

Bezpłatna konsultacja dla przedsiębiorstw planujących inwestycje o wartości min. 2 mln PLN netto.

Rafał Leszczyński, r.leszczynski@ecdf.pl, nr tel. 784 090 376

Londyn - co po brexicie - ReOpenUK

Konkurs Re_Open UK – do 500 tys. euro dotacji dla firm dotkniętych skutkami Brexit

Tryb: Zdalne w trybie online
Start: 20 Lipiec 2022r
godz. 11:00

Zapraszamy na bezpłatny webinar dotyczący możliwości otrzymania do 500 tys. euro bezzwrotnej dotacji dla firm, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami gospodarczymi brexitu.

Wydarzenie odbędzie się w formule online w środę, 20 lipca 2022 r. o godzinie 11tej.

 

Webinar poprowadzi firma ECDF Dotacje.

Firma wyspecjalizowała się w skutecznym pozyskiwaniu środków działając na rynku od 2003 roku i pozyskując ponad 1800 dotacji.

 

Twoja firma działa na rynkach Zjednoczonego Królestwa przed brexitem i odczuła jego skutki?

Zapisz się na webinarium i sprawdź czy możesz otrzymać dotację.

Zapisy na m.rogalski@ecdf.pl

Zapisz się na szkolenie

Dołącz do szkolenia

Loading
Insert code and click 'Connect'
Insert your meeting code
{{ error_message }}

From a mobile device, you'll need to install the Jitsi App
Link generated. Click Go! to connect. Go!
Nowy lokal do wynajęcia

Nowoczesny lokal biurowy Poznań Grunwald/Górczyn/Świerczewo do wynajęcia!

Do wynajęcia przestrzeń biurowa o powierzchni 181 m2 wyposażona w 30 kompleksowych stanowisk pracy (do wynajmowanej powierzchni przynależy salka konferencyjna o powierzchni 10 m2). Doskonała lokalizacja (blisko autostrady A2 zjazd od zachodniej strony Poznania oraz drogi ekspresowej S11).
Dostępność lokalu do uzgodnienia.

Całkowity koszt wynajmu wynosi 10 500 zł netto.

Cena uwzględnia:
– media (w tym opłatę za gaz, prąd, wodę) oraz opłaty za wywóz śmieci, Internet, ochronę, sprzątanie biura, odśnieżanie, utrzymanie terenu zewnętrznego,
– opłata dla właściciela.
– wymagana kaucja w wysokości 1-miesięcznego czynszu.

DODATKOWO nieruchomość posiada zaplecze w postaci kilku nowoczesnych sal konferencyjnych wyposażonych w sprzęt wideokonferencyjny. Możliwość zorganizowania spotkania wraz z pełną obsługą kawową to kolejny atut.
Zachęcamy do kontaktu i obejrzenia nieruchomości!

Niniejsza propozycja najmu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani też części takiej oferty lub jakiejkolwiek umowy. Jakiekolwiek zobowiązania stron nie będą wiążące przed podpisaniem umowy najmu.

Wsparcie finansowe dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej

Rządowy Program Strategiczny HYDROSTRATEG – bezzwrotne wsparcie finansowe również dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej

Już 18 lipca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomi nabór w ramach Programu HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. W ramach konkursu współfinansowane będą przedsięwzięcia stanowiące odpowiedź na współczesne wyzwanie w obszarze gospodarki wodnej, jakim jest poprawa efektywności gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce.

Polska napotyka na problem gospodarowania skromnymi zasobami wody, których jakość ciągle pozostawia wiele do życzenia. Zidentyfikować można trzy zasadnicze kategorie problemów wodnych w Polsce: niedobór wody, nadmiar i jej zanieczyszczenie. Skutkiem tego jest m.in. potrzeba każdego typu retencji, co w połączeniu z przewidywanymi scenariuszami zmian klimatu powoduje konieczność ukierunkowania działań państwa na wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Aspekt ten stanowi główne wyzwanie strategiczne Programu HYDROSTRATEG, który poprzez współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu badań i rozwoju przybliży Polskę do rozwiązania istotnych problemów związanych z wodą.

HYDROSTRATEG – dla kogo?

Konkurs Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG skierowany jest do konsorcjów, w skład których wejść może maksymalnie 5 podmiotów. Przy czym, obligatoryjny jest udział co najmniej jednej jednostki naukowej oraz przedsiębiorcy. Wśród podmiotów gospodarczych znaleźć się mogą przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką wodą i ściekową, rozwiązaniami technicznymi, oczyszczaniem wody i wykorzystujący znaczne zasoby wody do produkcji, ale także podmioty zarządzające wodą, bezpieczeństwem powodziowym, wodnym i żeglugowym, specjalizujące się w projektowaniu i budowie rozwiązań hydrotechnicznych wodnych itd.

Konkurs ukierunkowany na projekty w obszarze gospodarki wodnej

W najbliższym naborze działania grupy interesariuszy w zakresie gospodarki wodnej powinny być ukierunkowane na opracowanie innowacji produktowej lub procesowej w jednym z poniższych obszarów:

1. Woda w mieście
Konieczność realizacji działań we wskazanym obszarze wynika ze zdiagnozowanych wyzwań z jakimi boryka się nasz kraj, w tym m.in. silna zmienność dostępności wody, nieodpowiednia jakość znacznej części wód, niewłaściwe projektowanie (niedoszacowanie objętości) systemów do retencjonowania i rozsączania wód opadowych, zaniechania inwestycyjne w rozwoju sieci wodociągowych czy eksploatacji sieci kanalizacji deszczowych, a zwłaszcza urządzeń podczyszczających odprowadzane wody opadowe i roztopowe. Wyzwania stanowi także redukcja zdolności retencyjnej, przyśpieszenie odpływu wód opadowych ze zlewni miejskich, czy częste i duże zrzuty zanieczyszczonych ścieków przez przelewy burzowe na kanalizacji ogólnospławnej.

Powyższe aspekty wpłynęły na to, że w obecnym naborze dofinansowanie zostanie przeznaczone w pierwszej kolejności na projekty determinujące wzrost wolumenu retencji wody w miastach tj.:
– retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej,
– retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.

Pozostałe obszary tematyczne konkursu:

2. Woda w środowisku: bioróżnorodność/bioproduktywność
Celem ma być zwiększenia zasobów wody dobrej jakości i generalnie zwiększenia wolumenu wody w ekosystemach, a zmniejszenia się ilości stresorów odpowiedzialnych za spadek bioróżnorodności.
W najbliższym konkursie wsparciem zostanie objęte opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

3. Żegluga śródlądowa
Celem obszaru jest m.in. wzrost znaczenia planowania przestrzennego obszarów wodnych i przywodnych, w tym umożliwienie prowadzenia żeglugi w większej liczbie okresów, wzrost bezpieczeństwa powodziowego, zwiększenie udziału społecznego korzystania z wód w tym turystki wodnej czy modernizacja budowli hydrotechnicznych na rzekach.
Aktualnie wsparcie będzie mogło zostać przyznane na projekty w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

W związku z powyższym, HYDROSTRATEG ma pozwolić na realizację wielu zadań z zakresu badań i rozwoju, które zbliżą nas do rozwiązania istotnych kwestii związanych z wodą.

Bezzwrotne wsparcie w formie dotacji na działalność B+R

Dofinansowanie przeznaczone będzie prace badawczo-rozwojowe (zmierzające do opracowania nowego rozwiązania) oraz przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie uzyskanych wyników prac do ich komercjalizacji). W praktyce oznacza to współfinansowanie kosztów:
– wynagrodzeń (pracowników badawczych, pracowników technicznych, brokerów technologii),
– podwykonawstwa (zlecanie części merytorycznych prac projektu),
– pozostałych kosztów bezpośrednich jak np. amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej i budynków) i operacyjnych (m.in. materiały, surowce, półprodukty),
– prac przedwdrożeniowych (np. wydatki przeznaczone na opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikację czy badanie rynku).

Budżet całego konkursu to aż 200 mln zł, przy czym, wysokość dofinansowania dla jednego projektu może wynieść od 3 mln zł do nawet 25 mln zł.

Atrakcyjna alokacja, szerokie spektrum działań (planowanych także na kolejne edycje konkursu) i korzystny termin najbliższego konkursu zachęcają do aplikowania o środki – nabór wniosków startuje już niebawem tj. 18.07.2022 r. i potrwa do 31.10.2022 r. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że pozyskanie dotacji wiąże się z koniecznością nawiązania kooperacji w ramach konsorcjum, rzetelnego opracowania koncepcji przedsięwzięcia, a następnie prawidłowego sporządzenia dokumentacji, aby spełnić wymagane kryteria. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wymogami i rozpoczęcia prac nad uzyskaniem wsparcia finansowego.

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że projekty badawczo-rozwojowe stanowić będą główny obszar wsparcia dotacyjnego w nadchodzącej perspektywie 2021-2027, dlatego zachęcamy do poszerzenia wiedzy w tym zakresie i nawiązania współpracy ze specjalistami z branży pozyskiwania Funduszy UE:

Kontakt: dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Koordynatorem projektów w ramach programu Hydrostrateg – Kacper Wilczak, k.wilczak@ecdf.pl.

Wsparcie dotacyjne dla branży medycznej i farmaceutycznej

Wsparcie dotacyjne dla branży medycznej i farmaceutycznej

Program Agencji Badań Medycznych zakładający dotacje dla sektora medycznego i farmaceutycznego ma za zadanie skutecznie wypełnić lukę w polskim systemie ochrony zdrowia poprzez dofinansowywanie projektów o szczególnym wpływie na poprawę zdrowia obywateli w zakresie profilaktyki, ratowania życia oraz poprawy jakości życia. Program stanowi zasadne uzupełnienie możliwości dotacyjnych oferowanych przez fundusze europejskie, kierując swoje wsparcie na wyspecjalizowanej grupy podmiotów o niebagatelnym znaczeniu dla pozytywnych zmian w opiece zdrowotnej Polaków.

Czym jest Agencja Badań Medycznych?

W związku z koniecznością rozwoju polskiego systemu opieki zdrowotnej w kierunku nowoczesnego rozwiązania bazującego na innowacyjnych metodach leczenia, produktach leczniczych i wyrobach medycznych, w 2019 r. powołano Agencje Badań Medycznych (ABM). ABM jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Jej nadrzędnym celem jest wsparcie przedstawicieli przemysłu farmaceutycznego i medycznego, a także podmiotów naukowych w rozwijaniu nowych technologii medycznych i metod terapeutycznych.

Obszary działania Agencji Badań Medycznych

Jednym z kluczowych zadań ABM jest realizacja jednego z pierwszych publicznych programów dotacyjnych z finansowaniem przeznaczonym na niekomercyjne badania kliniczne, które stanowią obecnie zaledwie ok. 2 proc. wszystkich zarejestrowanych badań. Oferta konkursowa Agencji skierowana jest także do podmiotów prywatnych poprzez dofinansowywanie badań w systemie ochrony zdrowia, w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Przewidziano również wsparcie projektów interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań klinicznych, obserwacyjnych i epidemiologicznych, jak również rozwój badań populacyjnych z różnych obszarów zdrowia publicznego. Taki program działalności otwiera dostęp do nowego źródła finansowania szerokiemu gronu potencjalnych wnioskodawców.

Aktualne możliwości dotacyjne dla przemysłu farmaceutycznego

Dotacje w ramach konkursów organizowanych przez Agencję Badań Medycznych kierowane są zarówno do sektora nauki, jak i biznesu. Jednym z kluczowych działań przewidujących dotację dla przedsiębiorstw branży farmaceutycznej jest konkurs na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych. ABM przewiduje dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw z podmiotami naukowymi. Budżet konkursu to niebagatelne 150 mln zł przeznaczone na projekty o wartości od 2 do nawet 20 mln zł i dofinansowaniu na poziomie od 60 do 100% kosztów (w zależności od rodzaju badań – podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe). Dotacja przewiduje kompleksową realizację zadań badawczych poprzez dofinansowanie m.in. kosztów wynagrodzeń kadry badawczej i technicznej, podwykonawstwo, koszty zakupów materiałów czy korzystania z aparatury badawczej. Nabór w konkursie trwa do końca sierpnia 2022 r.

Dla kogo dotacja?

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa działające na rynku minimum 2 lata, osiągając przy tym przychody na poziomie minimum 2 mln PLN w ciągu ostatnich dwóch lat obrachunkowych oraz prowadzą działalność produkcyjną (PKD 21). Przedmiot badań powinien obejmować opracowanie produktów leczniczych, takich jak leki generyczne, leki biopodobne, nowe postaci leków o modyfikowanym uwalnianiu (ang. modified release dosage forms), nowe postaci farmaceutyczne produktów leczniczych opartych o dopuszczone do obrotu substancje czynne lub produkty lecznicze złożone. Co ważne, obligatoryjnym do osiągnięcia celem jest wdrożenie opracowanego leku do produkcji seryjnej w ciągu 3 lat od zakończenia realizacji projektu. Szczególnie premiowane są przy tym obszary terapeutyczne dotyczące chorób cywilizacyjnych, takich jak nowotwory, cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, a także choroby rzadkie, choroby zakaźne lub choroby wieku dziecięcego.

Co więcej w ofercie Agencji Badań Medycznych?

Aktualna oferta konkursowa ABM nie kończy się na opracowaniu leków. Tegoroczny harmonogram naborów przewiduje kolejne dotacje skierowane zarówno do przedsiębiorców, jak i podmiotów naukowych. Od 11 lipca do 20 października uczelnie wyższe, instytuty badawcze i szereg innych instytucji naukowych mogą ubiegać się o wsparcie na niekomercyjne badania kliniczne lub eksperymenty badawcze w formule badań head to head. Z kolei na przedsiębiorstwa czeka aż 250 mln zł dedykowanych na rozwój medycyny celowanej lub personalizowanej na bazie terapii komórkowych lub produktów białkowych – ogłoszenie konkursu zaplanowano jeszcze w lipcu. IV kwartał 2022 r. to czas naboru w konkursie na opracowanie innowacyjnych wyrobów medycznych opartych o sztuczną inteligencję do koordynowania diagnostyki i leczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i leczeniu szpitalnym z budżetem na poziomie 30 mln zł.

Konkurs w obszarze medycyny celowanej również dla przemysłu farmaceutycznego

Zaplanowany na III kwartał roku konkurs w obszarze medycyny celowanej obejmuje m.in. cele związane z opracowaniem produktów leczniczych lub innowacyjnych rozwiązań w obszarze medycyny celowanej oraz spersonalizowanej. Założeniem ABM jest zwiększenie dostępu pacjentów do kompleksowej, wielospecjalistycznej, a przede wszystkim innowacyjnej diagnostyki i terapii. Projekty badawcze mogą znajdować się na różnych fazach rozwoju produktu leczniczego opartego o terapie komórkowe oraz produkty białkowe, przy założeniu przeprowadzenia co najmniej jednej, pełnej fazy Badania klinicznego oraz efektu w postaci komercjalizacji. Podobnie jak w już trwającym konkursie, przewidziano dofinansowanie na poziomie od 60 do 100% kosztów (w zależności od rodzaju badań).

Atrakcyjne budżety oraz szeroki wybór konkursów są wyraźną zachętą do aplikowania o środki przez przedsiębiorców sektora medycznego i farmaceutycznego. Prawidłowe przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej to obok dobrze przygotowanej agendy badawczej jeden z czynników sukcesu dla każdego wnioskodawcy. W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z zasadami poszczególnych konkursów, a także nawiązania współpracy ze specjalistami w obszarze pozyskiwania dotacji dla przedsiębiorstw z ECDF Dotacje.

Kontakt: dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio:
– Starszy Konsultant Arkadiusz Gębski nr tel. 500 372 028,
– Starszy Konsultant Kacper Wilczak pod nr tel. 784 090 859.

Działanie 6.2 Bon na cyfryzację - szkolenie online

Działanie 6.2 Bon na cyfryzację – szkolenie online

Zapraszamy na szkolenie online dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 6.2 Bon na cyfryzację!

W ramach szkolenia zdobędziesz wiedzę z zakresu:

1. Okresu realizacji projektu, 
2. Aktualizacji harmonogramu płatności oraz umów warunkowych, 
3. Wyboru wykonawców, 
4. Podstawowej obsługi systemu SL 2014,
5. Trybu i formy składania wniosków o płatność, 
6. Rodzajów wydatków i sposoby ich rozliczenia,
7. Trybu i zakresu wprowadzenia zmian w projekcie,
8. Kontroli projektu,
9. Promocji projektu, 
10. Trwałości projektu. 

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach:
– 26.07.2022, 
– 02.08.2022.

Start: godzina 10:00,
Czas trwania: 2 godziny,
Szkolenie płatne: 450 PLN netto.

Formularz zgłoszeniowy wyślij na adres mailowy szkoleniadotacje@ecdf.pl
Regulamin szkolenia

Organizatorem szkolenia jest ECDF Dotacje Sp. z o.o. Sp. k. 

Zapraszamy do kontaktu:
– Izabela Kostyk: 734 107 264
– Marta Jaranowska: 784 091 615

Zaproszenie w wersji PDF.

wparcie dla badań klinicznych lub eksperymentów badawczych

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH: konkurs na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych. Alokacja naboru wynosi 100 mln PLN. Wnioski będą przyjmowane do 20 października br.

Zgodnie z zasadami medycyny opartej na dowodach (ang. Evidence-Based Medicine), dobór odpowiedniej terapii w praktyce klinicznej powinien być uzasadniony wiarygodnymi danymi klinicznymi, pozyskiwanymi z badań umożliwiających bezpośrednie porównanie skuteczności i bezpieczeństwa alternatywnych wariantów leczenia tj. badań typu head to head. W ramach konkursu wspierane będą badania head to head posiadające status niekomercyjnych badań klinicznych produktu leczniczego lub eksperymentów badawczych. Efektem realizacji przedsięwzięć ma być dostarczenie danych naukowych na temat najskuteczniejszych leków i procedur medycznych dostępnych dla pacjentów, a także opracowanie nowych standardów leczenia, diagnostyki, rehabilitacji lub profilaktyki. Jak podkreśla Agencja, konieczność wsparcia w ww. zakresie wynika przede wszystkim z potrzeby identyfikowania najefektywniejszych klinicznie produktów leczniczych/procedur medycznych spośród dostępnych na rynku.

Nabór adresowany jest przede wszystkim do takich podmiotów jak uczelnie wyższeinstytuty naukowe i badawcze czy przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego. Wnioski mogą być również składane przez Konsorcjum.

Agencja Badań Medycznych finansować będzie 100% kosztów związanych z przedsięwzięciem, w tym m.in. koszty personelu, usług medycznych, zakupu/wytworzenia leku i placebo czy drobnego sprzętu laboratoryjnego. Maksymalna wartość projektu obejmującego eksperyment badawczy wynosi 5 mln PLN. Projekty obejmujące badania kliniczne nie są objęte limitami dofinansowania. Warto jednak podkreślić, iż dofinansowywane będą jedynie badania kliniczne o statusie niekomercyjnym. Celem działalności Beneficjenta tj. sponsora badania nie może być osiąganie zysku w zakresie prowadzenia i organizacji badań klinicznych bądź wytwarzania produktów leczniczych lub obrotu nimi.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego na stronie Agencji Badań Medycznych w terminie do 20 października 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Konkursie na badania head-to-head w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych lub eksperymentów badawczych? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z naszymi konsultantami:
– Starszy Konsultant Arkadiusz Gębski nr tel. 500 372 028,
– Starszy Konsultant Kacper Wilczak pod nr tel. 784 090 859.

Krajowy plan odbudowy - Dofinansowania z Unii Europejskiej

Krajowy Plan Odbudowy – zakres wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw

1 czerwca br. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Formalna akceptacja polskiego KPO otworzyła procedury administracyjne związane z organizacją planowanych przedsięwzięć, w tym naborów w trybie konkursowym przewidzianych dla przedsiębiorstw. W artykule opisano syntetycznie zakres przewidywanego w ramach KPO wsparcia dedykowanego przedsiębiorcom.

Przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z szerokiego wsparcia dotacyjnego w ramach Komponentu A. Odporność i konkurencyjność gospodarki. Na wsparcie odporności i konkurencyjności polskiej gospodarki przeznaczonych zostanie łącznie 20 mld PLN. Znaczna część z tych środków trafi bezpośrednio do przedsiębiorców. Dotacje z KPO dla firm rozdysponowywane będą w kilku obszarach

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry, związane z dywersyfikacją działalności

Zasadniczym celem tego działania jest wsparcie odporności MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Wsparcie w tym obszarze ograniczone będzie wyłącznie do branży hotelarsko-gastronomicznejturystycznej oraz kultury. Przedsięwzięcia inwestycyjne mają być ukierunkowane na zwiększanie skali i dywersyfikacji działalności. Projekty będą mogły obejmować koszty inwestycyjne takie jak prace budowlane czy zakup maszyn i urządzeń, jak również usługi doradcze oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników. Zakłada się, że wsparcie w tym obszarze otrzyma co najmniej 5 tys. firm.

Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

Inwestycje w tym obszarze mają zmierzać do zwiększenia konkurencyjności i odporności sektora rolno-spożywczego w Polsce poprzez wspieranie zielonej i cyfrowej transformacji oraz skrócenie i budowanie odporności łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych. Wsparcie dla MŚP zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym przybierze formę współfinansowania inwestycji polegających na rozbudowie i modernizacji infrastruktury oraz zakupie maszyn i wyposażenia, w tym środków transportu. Dotacja pokryje także koszty zielonych inwestycji w panele fotowoltaiczne czy instalacje do odzysku ciepła, jak również koszty zakupu i wdrożenia systemów informatycznych. Zgodnie z założeniami KPO dotację w ww. obszarze otrzyma co najmniej 800 MŚP.

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Celem inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć związanych z cyfryzacją i robotyzacją, głównie dużych przedsiębiorstw. Dotacje otrzymają projekty ukierunkowane na wdrożenie idei Przemysłu 4.0 związane z robotyzacjąsztuczną inteligencją oraz transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług. Wsparcie w tym zakresie ma otrzymać minimum 40 przedsiębiorstw.

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym

W ramach tego działania wspierane będą przede wszystkim projekty MŚP dotyczące opracowania i/lub wdrożenia technologii ekologicznych, głównie związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ). Przedsięwzięcia mogą dotyczyć takich obszarów jak sprawniejsza gospodarka materiałowa, wzrost efektywności energetycznej, redukcja odpadów czy ponowne wykorzystanie lub recykling odpadów. O zagadnieniach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym piszemy szerzej w innym artykule. Zgodnie z deklarowanym wskaźnikiem KPO dotację na inwestycje ekologiczne otrzyma co najmniej 100 przedsiębiorców z sektora MŚP.

Inwestycje związane z doposażeniem pracowników/przedsiębiorstw umożliwiającym pracę zdalną

Pandemia COVID-19 znacząco przyspieszyła trendy związane z wykonywaniem pracy w formie zdalnej i/lub hybrydowej. Znaczna część przedsiębiorców nie posiada jednak odpowiednich narzędzi i procedur gwarantujących efektywne działanie przy tego typu formach pracy. Nadrzędnym celem inwestycji jest więc zwiększenie wydajności MŚP poprzez wyposażenie przedsiębiorstw i przeszkolenie ich pracowników w zakresie pracy zdalnej. W ramach przedsięwzięć dofinansowywane będą analizy wdrożeniowe w kontekście pracy zdalnej, szkolenia dla pracowników oraz inwestycje w zakup licencji oprogramowania umożliwiającego zdalną pracę i komunikację między pracownikami i klientami. Tego typu wsparcie ma otrzymać minimum 3 tys. firm.

Obecnie trwają prace legislacyjne i administracyjne związane z przygotowywaniem wytycznych i innych dokumentów programowych, w tym prace przygotowawcze związane z określeniem szczegółowych zasad aplikowania w trybie konkursowym dla poszczególnych typów inwestycji. We wdrażanie ww. inwestycji KPO zaangażowane będą m.in. takie instytucje jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Pierwszych naborów można spodziewać się prawdopodobnie z początkiem IV kwartału 2022 r. Z wstępnych informacji wynika, że już w sierpniu lub wrześniu znane będą zasady ubiegania się o wsparcie w ramach Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. O ogłoszeniach wszystkich konkursów będziemy informować niezwłocznie za pośrednictwem monitoringu dotacji. Zapraszamy do dołączenia do naszej bazy kontaktów, aby być zawsze na bieżąco.