Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Nowe kategorie przesiębiorstw

Small mid-cap oraz mid-cap – nowe kategorie wielkości przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2021-2027

Unijna perspektywa finansowa na lata 2021-2027 wprowadza nowe kategorie wielkości przedsiębiorstwa. Znany z ubiegłych lat podział na MŚP i duże firmy rozszerzono o dwie nowe kategorie – small mid-caps oraz mid-caps. W artykule scharakteryzowano nowe kryteria kwalifikacji oraz wskazano możliwości dotacyjne dla przedsiębiorców wpisujących się w ramy nowo wyróżnionych kategorii wielkości podmiotów gospodarczych.

Nowa kwalifikacja wielkości przedsiębiorstwa stanowi ukłon w kierunku firm zatrudniających powyżej 250 pracowników i jednocześnie nie przekraczających progów finansowych (obrót roczny, suma bilansowa) przewidzianych dla średniego przedsiębiorstwa. W ten sposób w nowym rozdaniu funduszy unijnych z wybranych programów będzie mógł skorzystać szerzy krąg przedsiębiorców. Przewidziano możliwość wsparcia dla tzw. small mid-caps, czyli przedsiębiorstw posiadających status małej spółki o średniej kapitalizacji (≤499 pracowników), oraz mid-caps, czyli spółek o średniej kapitalizacji (≤3000 pracowników).

KRYTERIA DOTYCZĄCE USTALENIA STATUSU MŚP

Jednym z kluczowych aspektów, które przedsiębiorstwo musi ustalić zanim zdecyduje się na wnioskowanie o dofinansowanie unijne, jest status przedsiębiorstwa – czyli określenie kategorii jego wielkości.

Pierwszym kryterium determinującym do której kategorii powinniśmy przypisać przedsiębiorstwo jest liczba osób zatrudnionych, którą określa się zgodnie z przeliczeniem na RJR (roczne jednostki robocze).Do osób zatrudnionych zalicza się:

 • pracowników (umowa o pracę);
 • osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego (umowy cywilno-prawne);
 • właścicieli-kierowników;
 • partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.

Wyłączeniu podlegają natomiast:

 • praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktykę lub szkoleniu zawodowym;
 • pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Ponadto do ustalenia statusu przedsiębiorstwa stosowane są zamiennie kryteria finansowe w postaci obrotu rocznego lub rocznej sumy bilansowej. Wyrażone w PLN wielkości dotyczące rocznych obrotów przelicza się na EUR według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Spośród wskaźników dotyczących obrotów oraz sumy bilansowej przedsiębiorca ma prawo wybrać ten bardziej korzystny względem interesów firmy, ponieważ zgodnie z założeniami polityki unijnej poziom dofinansowania w większości konkursów jest najwyższy dla firm zdefiniowanych jako mikro, a najniższy dla firm dużych.

KATEGORIE PRZEDSIĘBIORCÓW W NOWEJ PERSPEKTWIE FINANSOWEJ

W perspektywie 2014-2020 rozróżniano przedsiębiorstwa: mikro, małe i średnie (sektor MŚP) oraz duże. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 dodane zostały dwa nowe pojęcia w kontekście statusu przedsiębiorstwa, czyli SMALL MID-CAPS oraz MID-CAPS.

Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót za poprzedni rok obrotowy lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR.
Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót za poprzedni rok obrotowy lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 10 mln EUR.
Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Small mid-cap – zatrudnia nie więcej niż 499 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Mid-cap – zatrudnia nie więcej niż 3000 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Przykładowo: Firma zatrudnia 300 pracowników, posiada obroty roczne na poziomie 100 mln euro i posiada roczną sumę bilansową na poziomie 35 mln euro. Takie przedsiębiorstwo uzyska status small mid-cap, ponieważ będziemy brać pod uwagę wskaźnik dotyczący zatrudnienia oraz rocznej sumy bilansowej, a obrót roczny pomimo przekroczenia kryterium dla średniego przedsiębiorstwa podlega wyłączeniu.

PARTNERSTWO I POWIĄZANIA GOSPODARCZE Z INNYMI PODMIOTAMI

Obliczając wskaźniki dotyczące zatrudnienia, obrotu i sumy bilansowej należy pamiętać o podmiotach partnerskich i powiązanych z potencjalnym beneficjentem. W praktyce przedsiębiorstwo względem otoczenia rynkowego może:

 • nie posiadać powiązań (przedsiębiorstwo niezależne) – bierzemy pod uwagę wyłącznie dane tej firmy;
 • posiadać powiązanie partnerskie z drugim przedsiębiorstwem – uwzględniany jest stosowny procent danych drugiego przedsiębiorstwa;
 • być powiązane z drugim przedsiębiorstwem – uwzględniamy 100% danych drugiego przedsiębiorstwa.

Powiązania mogą być nawet kilkustopniowe – jeśli przedsiębiorstwo powiązane z beneficjentem posiada dalsze powiązania. Ostatecznie, dopiero skumulowane dane decydują o statusie przedsiębiorstwa.

Zmiana statusu może nastąpić w wyniku np. wpisania się w powyższe kryteria w dwóch kolejnych latach, poprzez zbycie udziałów w przedsiębiorstwie powiązanym lub powstanie nowych powiązań w wyniku nabycia udziałów w innym przedsiębiorstwie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że konsekwencją niepoprawnego określenia statusu MŚP może być odstąpienie od podpisania umowy o dofinansowanie lub korekta dofinansowania do poziomu przyjętego dla danej kategorii wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku niejasnych sytuacji i znaczącej liczby powiązań gospodarczych rekomenduje się więc skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI DLA SMALL MID-CAPS ORAZ MID-CAPS W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

W nowej perspektywie finansowej możliwe będzie szersze wsparcie większych podmiotów wpisujących się w definicję small mid-caps lub mid-caps. Przedsiębiorstwa te będą mogły skorzystać z programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowej Gospodarki), który jest odpowiednikiem dobrze znanego z poprzedniej perspektywy finansowej POIR-u (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). W ramach FENG-u możliwe będzie pozyskanie finansowania na tzw. Kredyt ekologiczny. W ramach kredytu ekologicznego przedsiębiorstwa będą mogły zrealizować projekty w zakresie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury, a także wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów lub usług w powiązaniu ze zmianą procesów, umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii w przedsiębiorstwie lub u odbiorcy końcowego.

Kredyt ekologiczny - Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej

Kredyt ekologiczny – nowy instrument wsparcia efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Zgodnie z zapowiedziami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w czerwcu 2023 r. uruchomiony zostanie otwarty nabór na dofinansowanie projektów ekologicznych – tzw. Kredyt Ekologiczny. Celem tego instrumentu jest zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach.

Kredyt ekologiczny – na co?

Kredyt Ekologiczny będzie mógł zostać przeznaczony na przedsięwzięcia związane z szerokorozumianą energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Inwestycje będą mogły dotyczyć w szczególności modernizacji infrastruktury (linii technologicznych, budynków) oraz zakupu lub modernizacji instalacji OZE w celu znaczącej redukcji zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej) w danym przedsiębiorstwie. Wspierane będą także przedsięwzięcia obejmujące wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, które w powiązaniu ze zmianą procesów pozwolą na osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego.

Przykłady inwestycji:

 • termomodernizacja budynków,
 • instalacje OZE,
 • energooszczędne procesy produkcyjne (wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie),
 • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii,
 • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności.

Kredyt ekologiczny – dla kogo?

Instrument będzie dedykowany podmiotom z sektora MŚP oraz większym podmiotom typu small mid-caps (≤499 pracowników) i mid-caps (≤3000 pracowników).

Forma wsparcia w ramach Kredytu ekologicznego

Dotacja wypłacana będzie w postaci premii ekologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału Kredytu ekologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym współpracującym z BGK. Forma wsparcia będzie więc analogiczna jak w przypadku popularnego Kredytu technologicznego. Udział dotacji UE obliczany będzie prawdopodobnie zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 i wyniesie maksymalnie 70% kosztów netto inwestycji. Wartość procentowa dofinansowania uzależniona będzie od wielkości przedsiębiorstwa oraz jego lokalizacji.

Jak się przygotować, aby skutecznie pozyskać dotację?

Realizacja przedsięwzięcia będzie musiała zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Warto więc już teraz nawiązać współpracę z profesjonalnym wykonawcą i zadbać, aby do czasu uruchomienia naboru cała niezbędna dokumentacja z audytu była już gotowa. Warto również zwrócić uwagę, że warunkiem dostępu w ramach planowanego naboru będzie uzyskanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 30%.

Warto również zwrócić uwagę, że decyzja o finansowaniu projektu wymagać będzie w pierwszej kolejności pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. W ten sposób kompetencje banków komercyjnych zostaną wykorzystane do potwierdzenia potencjału ekonomicznego i finansowej wykonalności analizowanych projektów inwestycyjnych. W tym przypadku również warto z wyprzedzeniem dokonać niezbędnych analiz finansowych

Kredyt ekologiczny – kiedy nabór?

Start naboru na Kredyt Ekologiczny planowany jest na początek czerwca 2023 r. Wnioski będą składane do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Instrument będzie wdrażany w ramach działań zaplanowanych w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Kontakt

Bezpłatna konsultacja dla przedsiębiorstw planujących inwestycje o wartości min. 2 mln PLN netto.

Michał Kmieciak, m.kmieciak@ecdf.pl, nr tel. 734 107 266.

Krajowy Plan Odbudowy - Wsparcie sektora rolnego

Krajowy Plan Odbudowy: wsparcie MŚP z branży przetwórstwa rolno-spożywczego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór inwestycyjny w trybie konkursowym dla MŚP z sektora rolno-spożywczego pn. Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Dla kogo dotacja?

Z pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z branży rolno-spożywczej, które mają nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów.

Na co dotacja?

Przedsięwzięcia mają dotyczyć inwestycji ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności i odporności sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa w Polsce. Zgłaszane projekty mogą obejmować w szczególności:

 • zakup nowych maszyn i urządzeń,
 • budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont hal produkcyjnych/magazynowych,
 • budowę lub modernizację „zielonej” infrastruktury (m.in. systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, urządzenia do zagospodarowania odpadów),
 • zakup nowych środków transportu, które spełniają normy zerowej bądź niskiej emisji,
 • zakup oprogramowania lub systemów teleinformatycznych.

Forma i wysokość wsparcia

Maksymalna kwota dotacji uzależniona będzie od wielkości firmy wnioskującej o wsparcie (mikro – 3 mln PLN, małe – 10 mln PLN, średnie – 15 mln PLN). Dofinansowanie pokryje maksymalnie 50% kosztów netto inwestycji. Dla przedsiębiorców z branży spożywczej wytwarzających produkty nierolne dodatkowy limit wysokości dofinansowania uzależniony będzie od mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Dotacja wypłacana będzie w formie refundacji poniesionych kosztów, z możliwością skorzystania z zaliczki w wysokości 50% dofinansowania.

Warto również podkreślić, że Wnioskodawcy mogą ująć w budżecie przedsięwzięcia koszty poniesione przed złożeniem wniosku o dotację (od dnia 1 lutego 2020 r.). Projekt musi zostać zrealizowany w terminie maksymalnie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Kryteria premiujące

Premiowane będą przedsięwzięcia związane z rolnictwem ekologicznym oraz wdrażające rozwiązania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowe punkty otrzymają także projekty realizowane przez Wnioskodawców, którzy nie byli beneficjentami poddziałania 4.2 PROW pn. Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej w terminie od 17 października do 18 listopada 2022 r.

Prefinansowanie przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

Wsparcie udzielane będzie w ramach inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) pn. A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego będzie prefinansowane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR).

Bezpłatna konsultacja

Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji?

Michał Kmieciak, Doradca ds. funduszy UE

m.kmieciak@ecdf.pl

nr tel. 734 107 266

Wsparcie dla przedsiębiorców - zasada konkurencyjności

Procedury wyboru dostawców projektu w pigułce

Jednymi z najistotniejszych  czynności w trakcie realizacji projektu są procedury wyboru wykonawców. Dokonywanie zakupów w projekcie stanowi bowiem kluczowy element kwalifikowalności zaplanowanych wydatków. W artykule omawiamy stosowne procedury i doradzamy, jak wybrać odpowiednią.

Jak dobrać odpowiedną procedurę?

Podstawę do określenia prawidłowej procedury wyboru dostawców stanowi szacunkowa wartość zamówienia. W przypadku zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu jako cenę szacunkową można przyjąć tę wskazaną w dokumentacji aplikacyjnej. W sytuacji, w której wniosek jest jeszcze w trakcie oceny, należy natomiast zebrać dodatkowe oferty wstępne wskazujące poziom cen zaplanowanych zakupów.

Zamówienia o wartości poniżej 20 tys. zł netto

W przypadku zamówień o wartości poniżej 20 000,00 zł netto Beneficjent może dokonać zakupu z wolnej ręki.  Zamówienia te nie mają określonego trybu postępowania. Istotą udzielenia zamówienia jest w tym przypadku ponoszenie wydatków w projekcie celowo, racjonalnie i oszczędnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Zaleca się jednak, aby gromadzić cenniki, broszury, katalogi, print screeny stron internetowych lub oferty wraz z potwierdzeniem ich otrzymania, a także sporządzić oświadczenie o wyborze wykonawcy.

Zamówienia o wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł netto

Dokonując zamówień o wartości od 20 000,00 zł netto do 50 000,00 zł netto Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku.

W celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy cen lub cenników potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki można pozyskać: ze stron internetowych wykonawców, poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej Beneficjenta czy też w drodze bezpośrednich zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców.

Jeżeli ustalona w wyniku rozeznania rynku cena rynkowa zamówienia nie przekracza 50 tys. PLN netto, stosuje się zasadę rozeznania rynku.

W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane – w takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.

Zamówienia przekraczające szacunkową wartość 50 tys. zł netto

W przypadku zamówień przekraczających szacunkową wartość 50 000,00 zł netto Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury wyboru  zgodnie z zasadą konkurencyjności. Dokonując zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności konieczne jest upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego tj. na stronie Bazy Konkurencyjności. Strona ta umożliwia założenie konta i publikowanie zapytań ofertowych zarówno dla  Beneficjentów, jak i dla Wnioskodawców, którzy jeszcze nie podpisali umowy o dofinansowanie.

Termin składania ofert w przypadku zasady konkurencyjności wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług. W przypadku gdy dostawa lub usługa przekracza wartość tzw. progu unijnego, termin upublicznienia zapytania ofertowego wydłuża się i wynosi co najmniej 30 dni. Termin 7 lub 30 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego.

Wykonawcy chcący wziąć udział w procedurze mają obowiązek przekazać swoje oferty w  wyznaczonym terminie. Zaleca się zachować ofertę wraz z potwierdzeniem daty jej wpływu. Konieczne jest również sporządzenie protokołu wyboru ofert, w którym dokonuje się ich oceny. Wyniki uzyskane w trakcie oceny należy opublikować na portalu na którym opublikowane zostało zapytanie.

Ostatnim działaniem zamykającym proces wyboru dostawcy w ramach zasady konkurencyjności jest podpisanie umowy z wykonawcą w okresie ważności wszystkich ofert.  Warto podkreślić, że umowa lub zamówienie nie mogą zostać podpisane wcześniej niż początek okresu kwalifikowalności wydatków (termin rozpoczęcia projektu).

Prawidłowe przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców stanowi jeden z kluczowych czynników sukcesu realizacji projektu. Nieprawidłowości w przeprowadzonych procedurach mogą skutkować nałożeniem korekty finansowej przez Instytucję i zmniejszeniem przyznanego dofinansowania w projekcie. Warto wiec wykorzystać wiedze ekspercką, by mieć pewność, że przeprowadzone działania w tym zakresie są zgodne z wytycznymi.