Krajowy Plan Odbudowy - Wsparcie sektora rolnego

Krajowy Plan Odbudowy: wsparcie MŚP z branży przetwórstwa rolno-spożywczego

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłasza nabór inwestycyjny w trybie konkursowym dla MŚP z sektora rolno-spożywczego pn. Działanie 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Dla kogo dotacja?

Z pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z branży rolno-spożywczej, które mają nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów.

Na co dotacja?

Przedsięwzięcia mają dotyczyć inwestycji ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności i odporności sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa w Polsce. Zgłaszane projekty mogą obejmować w szczególności:

  • zakup nowych maszyn i urządzeń,
  • budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont hal produkcyjnych/magazynowych,
  • budowę lub modernizację „zielonej” infrastruktury (m.in. systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, urządzenia do zagospodarowania odpadów),
  • zakup nowych środków transportu, które spełniają normy zerowej bądź niskiej emisji,
  • zakup oprogramowania lub systemów teleinformatycznych.

Forma i wysokość wsparcia

Maksymalna kwota dotacji uzależniona będzie od wielkości firmy wnioskującej o wsparcie (mikro – 3 mln PLN, małe – 10 mln PLN, średnie – 15 mln PLN). Dofinansowanie pokryje maksymalnie 50% kosztów netto inwestycji. Dla przedsiębiorców z branży spożywczej wytwarzających produkty nierolne dodatkowy limit wysokości dofinansowania uzależniony będzie od mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Dotacja wypłacana będzie w formie refundacji poniesionych kosztów, z możliwością skorzystania z zaliczki w wysokości 50% dofinansowania.

Warto również podkreślić, że Wnioskodawcy mogą ująć w budżecie przedsięwzięcia koszty poniesione przed złożeniem wniosku o dotację (od dnia 1 lutego 2020 r.). Projekt musi zostać zrealizowany w terminie maksymalnie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Kryteria premiujące

Premiowane będą przedsięwzięcia związane z rolnictwem ekologicznym oraz wdrażające rozwiązania z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dodatkowe punkty otrzymają także projekty realizowane przez Wnioskodawców, którzy nie byli beneficjentami poddziałania 4.2 PROW pn. Wsparcie Inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.

Termin i sposób składania wniosków

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej w terminie od 17 października do 18 listopada 2022 r.

Prefinansowanie przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

Wsparcie udzielane będzie w ramach inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) pn. A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego będzie prefinansowane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR).

Bezpłatna konsultacja

Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji?

Michał Kmieciak, Doradca ds. funduszy UE

m.kmieciak@ecdf.pl

nr tel. 734 107 266

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy