REALIZACJA
PROJEKTU

Podpisanie umowy o dofinansowanie to jedynie połowa sukcesu na drodze do zrealizowania inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych. Drugą połowę stanowi poprawne rozliczenie zakontraktowanych środków. W ECDF Dotacje wyodrębniliśmy unikatowy Dział Realizacji Projektów UE dedykowany do wsparcia Twojej firmy w procesie rozliczania dotacji. Fachowe wsparcie na tym etapie gwarantuje prawidłowy przebieg realizacji projektu oraz pozwala rozliczyć pozyskaną dotację bez ryzyka korekty finansowej i tym samym otrzymać pełną kwotę przyznanego dofinansowania. Dotychczas z sukcesem rozliczyliśmy ponad 1200 projektów.

ZESPÓŁ ECDF

JAK PRACUJEMY?

USTALANIE
HARMONOGRAMU
PRAC W PROJEKCIE

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie organizujemy spotkanie uruchamiające realizację projektu. Do każdego projektu dedykujemy co najmniej jednego specjalistę. Na spotkaniu przekazujemy pakiet niezbędnej wiedzy, wyjaśniamy zasady realizacji dofinansowanego przedsięwzięcia i planujemy harmonogram wszystkich planowanych działań.

WSPARCIE
W WYBORZE
WYKONAWCY

Doradzamy jak przeprowadzić szacowanie rynku, sporządzamy zapytania ofertowe, weryfikujemy zgodność ofert z wytycznymi, pomagamy w prawidłowym wyborze wykonawców przedmiotu zamówienia oraz pilnujemy terminowości realizacji umów z wykonawcami. Kompleksowo zajmujemy się kwestiami publikacji zapytań ofertowych i obsługi bazy konkurencyjności funduszy europejskich.

WPROWADZANIE ZMIAN
W PROJEKCIE
LUB UMOWIE

Jeśli w trakcie realizacji projektu okaże się, że niezbędne jest wprowadzenie modyfikacji w zakresie zapisów dokumentacji aplikacyjnej lub treści umowy o dofinansowanie – wspomagamy w procedowaniu tych zmian lub aneksowaniu umowy z właściwą instytucją. Dzięki znajomości procedur oraz sposobu działania instytucji wdrażających w Polsce skutecznie przeprowadzamy przez proces projektowych zmian.

PRZYGOTOWYWANIE
dokumentacji
projektowej

Wspieramy w przygotowaniu poprawnej dokumentacji projektowej pod względem formalnym oraz jej zgodności z wytycznymi, co pozwala prawidłowo rozliczać poniesione koszty i chroni przed nałożeniem korekty finansowej. W oparciu o przekazane dokumenty przygotujemy odpowiedni wniosek o płatność lub wniosek sprawozdawczy w dedykowanym systemie informatycznym. Fachowe wsparcie na tym etapie zwiększa szanse na szybką wypłatę transz dofinansowania.

WSPARCIE
W TRAKCIE KONTROLI
PROJEKTU

Po otrzymaniu zawiadomienia o kontroli pomagamy przygotować niezbędną dokumentację, a także jesteśmy obecni w czasie wizyty zespołu kontrolującego, aby na bieżąco udzielać niezbędnych wyjaśnień. Po zakończeniu kontroli wspieramy w udzieleniu odpowiedzi na raport pokontrolny. Kontrole projektów to dla nas już codzienność, dlatego nasza obecność i udzielone wsparcie zminimalizują Twój poziom stresu.

WSPARCIE
W OKRESIE TRWAŁOŚCI
PROJEKTU

Rozliczenie wszystkich wydatków projektowych z właściwą instytucją nie oznacza zakończenia obowiązków wynikających z zawartej umowy o dofinansowanie. Po zakończeniu realizacji dofinansowanego przedsięwzięcia projekt jest jeszcze monitorowany w okresie trwałości. Na tym etapie pomagamy w zachowaniu okresu trwałości poprzez poprawny monitoring i sprawozdawczość. Oferujemy również wsparcie w trakcie kontroli, która może pojawić się również na tym etapie, już po sfinalizowaniu inwestycji.

Wsparcie w procesie realizacji projektu oferujemy w dwóch wariantach, w zależności od Twoich indywidualnych potrzeb: STANDARD lub PREMIUM.

STANDARD

W wariancie STANDARD to Ty zarządzasz realizacją projektu, a specjalista oddelegowany ze strony ECDF Dotacje pełni rolę fachowego doradcy. Nasza rola skupia się przede wszystkim na podejmowaniu działań doradczych oraz sprawozdawczych. Ten rodzaj wsparcia dedykujemy dla przedsiębiorstw, które dysponują własnymi zasobami kadrowymi i czasowymi niezbędnymi do podjęcia się kompleksowej realizacji projektu.

Premium

W wariancie PREMIUM procesem realizacji projektu zarządza kompleksowo dedykowany zespół naszych specjalistów. Nasza rola obejmuje koordynację wszystkich działań projektowych oraz obszar współpracy z Twoim zespołem projektowym. Ten rodzaj wsparcia dedykujemy dla przedsiębiorstw, które nie posiadają odpowiednich zasobów kadrowych lub czasowych umożliwiających, aby w wystarczającym wymiarze poświęcić się realizacji projektu.

INNE USŁUGI

Audyt projektu

KONSULTACJE W RAMACH GODZIN EKSPERCKICH

SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTU

EKSPRESOWA POMOC DORAŹNA

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej ofercie z obszaru realizacji projektu?

Skontaktuj się z Kierownikiem Działu Realizacji Projektów UE - Izabelą Kostyk

telefon

734 107 264

mail

i.kostyk@ecdf.pl