Informacja i promocja w projektach UE

INFORMACJA I PROMOCJA W PROJEKTACH UNIJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Udało się! Po emocjonującym procesie uzyskania dofinansowania jesteś w upragnionym miejscu: zawarłeś umowę o dofinansowanie, masz zaplanowane działania, rozpoczynasz z kopyta realizację projektu. Musisz jednak pamiętać, że dotacja wiąże się z koniecznością informowania opinii publicznej o uzyskanej pomocy. W tym artykule przybliżymy Ci najważniejsze zagadnienia z zakresu informacji i promocji.

FENG

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – przegląd programu pod kątem dotacji dla przedsiębiorstw na lata 2022-2027

Pod koniec września br. Komisja Europejska (KE) zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). To aż 7,9 mld euro na wspieranie rozwoju gospodarczego oraz innowacyjności w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem programu, w którym syntetycznie opisujemy najważniejsze działania przewidziane w FENG dla polskich przedsiębiorców.

aa

Dotacje dla branży spożywczej z Krajowego Planu Odbudowy oraz funduszy europejskich na lata 2021-2027

W ostatnim czasie z powodu niestabilności rynkowej oraz wahań poziomu kosztów coraz częściej słyszymy o złej sytuacji w branży rolno-spożywczej. Dlatego tak ważne jest wsparcie inwestycyjne sektora przetwórstwa rolno-spożywczego zapewniającego efektywne łańcuchy dostaw żywności w Polsce. Właśnie to ma na celu nowy konkurs z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) ogłoszony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Już niedługo branża spożywcza będzie mogła także skorzystać z wielu programów zaplanowanych w unijnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Przetwórstwo rolno-spożywcze

Krajowy Plan Odbudowy w zakresie pomocy dla przetwórstwa rolno-spożywczego ma na celu rozwiązanie problemów i spełnienie potrzeb branży wynikających z COVID-19. Na terenie UE, w tym również w Polsce, zidentyfikowano zachwianie łańcuchów dostaw żywności oraz zmiany w oczekiwaniach konsumentów. Zagadnienia te zostały poruszone także w strategicznych dokumentach UE takich jak „Zielony Ład” czy „Od pola do stołu”.

Priorytetem unijnej strategii „Od pola do stołu” jest bezpieczeństwo żywnościowe, a także podjęcie inicjatyw z zakresu rolnictwa ekologicznego czy ograniczania marnotrawienia żywności. Ze względu na obecne prawo unijne, trendy rynkowe oraz preferencje konsumentów polscy przetwórcy zaczynają myśleć o nowych inwestycjach.

Dofinansowanie na inwestycje dla MŚP z sektora rolno-spożywczego w ramach KPO

W ostatnich dniach ARiMR ogłosiła nabór wniosków dla przedsiębiorstw z sektora MŚP (<250 pracowników) z branży rolno-spożywczej. Celem jest wsparcie inwestycji w tym obszarze i tym samym poprawa stabilności i konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórczych, spożywczych i pokrewnych. Dotacje w wysokości nawet do 15 mln zł będzie można przeznaczyć na zakup maszyn, prace budowlane czy realizację „zielonych” inwestycji z zakresu ochrony środowiska (panele fotowoltaiczne, pompy ciepła etc.). Wkład unijny pokryje maksymalnie 50% kosztów netto inwestycji. Wnioski będzie można składać w terminie od 17 października do 18 listopada 2022 r. Kolejny nabór zaplanowano także w I półroczu 2023 r.

Dotacje na realizację inwestycji technologicznych i ekologicznych z Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Branża spożywcza cechuje się znacznym potencjałem w kontekście innowacyjności. Inwestycje rozwojowe MŚP związane z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych będą wspierane popularnym instrumentem BGK pn. Kredyt na innowacje technologiczne. Dofinansowanie w tym programie polega na spłacie części kapitału kredytu inwestycyjnego, który należy zaciągnąć dla realizacji inwestycji technologicznej. Wkład unijny w przedsięwzięcie zależeć będzie od wielkości firmy oraz jej lokalizacji. Maksymalnie będzie to 70% kosztów netto. Nabór na Kredyt technologiczny ma ruszyć jeszcze w IV kwartale 2022 r.

Przedsiębiorstwa z branży spożywczej będą mogły również ubiegać się o dofinansowanie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej. Nowy instrument BGK pn. Kredyt ekologiczny działać będzie na podobnych zasadach, co wspomniany wyżej Kredyt technologiczny. Dotacja unijna pokrywać będzie spłatę części kapitału kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na takie przedsięwzięcia jak np. termomodernizacja hal produkcyjnych czy instalacje OZE. Wsparcie udzielane będzie zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Warto podkreślić, że z Kredytu ekologicznego będą mogły skorzystać także większe firmy spoza kategorii MŚP, jednak zatrudniające mniej niż 3000 pracowników. Start konkursu planuje się na I kwartał 2023 r.

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z dostępnych programów dotacyjnych. Konsultacja jest bezpłatna.

Magdalena Jesiołowska (Koordynator Działu Doradców), nr tel. 539 199 898, e-mail dotacje@ecdf.pl.

aaa_6

Small mid-cap oraz mid-cap – nowe kategorie wielkości przedsiębiorstwa w perspektywie finansowej 2021-2027

Unijna perspektywa finansowa na lata 2021-2027 wprowadza nowe kategorie wielkości przedsiębiorstwa. Znany z ubiegłych lat podział na MŚP i duże firmy rozszerzono o dwie nowe kategorie – small mid-caps oraz mid-caps. W artykule scharakteryzowano nowe kryteria kwalifikacji oraz wskazano możliwości dotacyjne dla przedsiębiorców wpisujących się w ramy nowo wyróżnionych kategorii wielkości podmiotów gospodarczych.

Nowa kwalifikacja wielkości przedsiębiorstwa stanowi ukłon w kierunku firm zatrudniających powyżej 250 pracowników i jednocześnie nie przekraczających progów finansowych (obrót roczny, suma bilansowa) przewidzianych dla średniego przedsiębiorstwa. W ten sposób w nowym rozdaniu funduszy unijnych z wybranych programów będzie mógł skorzystać szerzy krąg przedsiębiorców. Przewidziano możliwość wsparcia dla tzw. small mid-caps, czyli przedsiębiorstw posiadających status małej spółki o średniej kapitalizacji (≤499 pracowników), oraz mid-caps, czyli spółek o średniej kapitalizacji (≤3000 pracowników).

KRYTERIA DOTYCZĄCE USTALENIA STATUSU MŚP

Jednym z kluczowych aspektów, które przedsiębiorstwo musi ustalić zanim zdecyduje się na wnioskowanie o dofinansowanie unijne, jest status przedsiębiorstwa – czyli określenie kategorii jego wielkości.

Pierwszym kryterium determinującym do której kategorii powinniśmy przypisać przedsiębiorstwo jest liczba osób zatrudnionych, którą określa się zgodnie z przeliczeniem na RJR (roczne jednostki robocze).Do osób zatrudnionych zalicza się:

 • pracowników (umowa o pracę);
 • osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego (umowy cywilno-prawne);
 • właścicieli-kierowników;
 • partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe.

Wyłączeniu podlegają natomiast:

 • praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktykę lub szkoleniu zawodowym;
 • pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Ponadto do ustalenia statusu przedsiębiorstwa stosowane są zamiennie kryteria finansowe w postaci obrotu rocznego lub rocznej sumy bilansowej. Wyrażone w PLN wielkości dotyczące rocznych obrotów przelicza się na EUR według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

Spośród wskaźników dotyczących obrotów oraz sumy bilansowej przedsiębiorca ma prawo wybrać ten bardziej korzystny względem interesów firmy, ponieważ zgodnie z założeniami polityki unijnej poziom dofinansowania w większości konkursów jest najwyższy dla firm zdefiniowanych jako mikro, a najniższy dla firm dużych.

KATEGORIE PRZEDSIĘBIORCÓW W NOWEJ PERSPEKTWIE FINANSOWEJ

W perspektywie 2014-2020 rozróżniano przedsiębiorstwa: mikro, małe i średnie (sektor MŚP) oraz duże. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 dodane zostały dwa nowe pojęcia w kontekście statusu przedsiębiorstwa, czyli SMALL MID-CAPS oraz MID-CAPS.

Mikroprzedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót za poprzedni rok obrotowy lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR.
Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót za poprzedni rok obrotowy lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 10 mln EUR.
Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Small mid-cap – zatrudnia nie więcej niż 499 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Mid-cap – zatrudnia nie więcej niż 3000 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Przykładowo: Firma zatrudnia 300 pracowników, posiada obroty roczne na poziomie 100 mln euro i posiada roczną sumę bilansową na poziomie 35 mln euro. Takie przedsiębiorstwo uzyska status small mid-cap, ponieważ będziemy brać pod uwagę wskaźnik dotyczący zatrudnienia oraz rocznej sumy bilansowej, a obrót roczny pomimo przekroczenia kryterium dla średniego przedsiębiorstwa podlega wyłączeniu.

PARTNERSTWO I POWIĄZANIA GOSPODARCZE Z INNYMI PODMIOTAMI

Obliczając wskaźniki dotyczące zatrudnienia, obrotu i sumy bilansowej należy pamiętać o podmiotach partnerskich i powiązanych z potencjalnym beneficjentem. W praktyce przedsiębiorstwo względem otoczenia rynkowego może:

 • nie posiadać powiązań (przedsiębiorstwo niezależne) – bierzemy pod uwagę wyłącznie dane tej firmy;
 • posiadać powiązanie partnerskie z drugim przedsiębiorstwem – uwzględniany jest stosowny procent danych drugiego przedsiębiorstwa;
 • być powiązane z drugim przedsiębiorstwem – uwzględniamy 100% danych drugiego przedsiębiorstwa.

Powiązania mogą być nawet kilkustopniowe – jeśli przedsiębiorstwo powiązane z beneficjentem posiada dalsze powiązania. Ostatecznie, dopiero skumulowane dane decydują o statusie przedsiębiorstwa.

Zmiana statusu może nastąpić w wyniku np. wpisania się w powyższe kryteria w dwóch kolejnych latach, poprzez zbycie udziałów w przedsiębiorstwie powiązanym lub powstanie nowych powiązań w wyniku nabycia udziałów w innym przedsiębiorstwie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że konsekwencją niepoprawnego określenia statusu MŚP może być odstąpienie od podpisania umowy o dofinansowanie lub korekta dofinansowania do poziomu przyjętego dla danej kategorii wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku niejasnych sytuacji i znaczącej liczby powiązań gospodarczych rekomenduje się więc skorzystanie z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawnej.

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI DLA SMALL MID-CAPS ORAZ MID-CAPS W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

W nowej perspektywie finansowej możliwe będzie szersze wsparcie większych podmiotów wpisujących się w definicję small mid-caps lub mid-caps. Przedsiębiorstwa te będą mogły skorzystać z programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowej Gospodarki), który jest odpowiednikiem dobrze znanego z poprzedniej perspektywy finansowej POIR-u (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój). W ramach FENG-u możliwe będzie pozyskanie finansowania na tzw. Kredyt ekologiczny. W ramach kredytu ekologicznego przedsiębiorstwa będą mogły zrealizować projekty w zakresie efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury, a także wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów lub usług w powiązaniu ze zmianą procesów, umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii w przedsiębiorstwie lub u odbiorcy końcowego.

aa_13

Kredyt ekologiczny – nowy instrument wsparcia efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Zgodnie z zapowiedziami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) już w I kwartale 2023 r. uruchomiony zostanie otwarty nabór na dofinansowanie projektów ekologicznych – tzw. Kredyt  ekologiczny. Celem tego instrumentu jest zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach.

Kredyt ekologiczny – na co?

Kredyt ekologiczny będzie mógł zostać przeznaczony na przedsięwzięcia związane z szerokorozumianą energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Inwestycje będą mogły dotyczyć w szczególności modernizacji infrastruktury (linii technologicznych, budynków) oraz zakupu lub modernizacji instalacji OZE w celu znaczącej redukcji zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej) w danym przedsiębiorstwie. Wspierane będą także przedsięwzięcia obejmujące wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, które w powiązaniu ze zmianą procesów pozwolą na osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego.

Przykłady inwestycji:

 • termomodernizacja budynków,
 • instalacje OZE,
 • energooszczędne procesy produkcyjne (wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie),
 • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii,
 • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności.

Kredyt ekologiczny – dla kogo?

Instrument będzie dedykowany podmiotom z sektora MŚP oraz większym podmiotom typu small mid-caps (≤499 pracowników) i mid-caps (≤3000 pracowników).

Forma wsparcia w ramach Kredytu ekologicznego

Dotacja wypłacana będzie w postaci premii ekologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału Kredytu ekologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym współpracującym z BGK. Forma wsparcia będzie więc analogiczna jak w przypadku popularnego Kredytu technologicznego. Udział dotacji UE obliczany będzie prawdopodobnie zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 i wyniesie maksymalnie 70% kosztów netto inwestycji. Wartość procentowa dofinansowania uzależniona będzie od wielkości przedsiębiorstwa oraz jego lokalizacji. Łączna wartość alokacji przeznaczonej na wsparcie przedsięwzięć pro-środowiskowych w ramach Kredytu ekologicznego wynosi aż 460 mln EUR.

Jak się przygotować, aby skutecznie pozyskać dotację?

Realizacja przedsięwzięcia będzie musiała zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Warto więc już teraz nawiązać współpracę z profesjonalnym wykonawcą i zadbać, aby do czasu uruchomienia naboru cała niezbędna dokumentacja z audytu była już gotowa. Warto również zwrócić uwagę, że warunkiem dostępu w ramach planowanego naboru będzie uzyskanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 30%.

Warto również zwrócić uwagę, że decyzja o finansowaniu projektu wymagać będzie w pierwszej kolejności pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. W ten sposób kompetencje banków komercyjnych zostaną wykorzystane do potwierdzenia potencjału ekonomicznego i finansowej wykonalności analizowanych projektów inwestycyjnych. W tym przypadku również warto z wyprzedzeniem dokonać niezbędnych analiz finansowych

Kredyt ekologiczny – kiedy nabór?

Start naboru na Kredyt ekologiczny planowany jest na I kwartał 2023 r. Wnioski będą składane do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Instrument będzie wdrażany w ramach działań zaplanowanych w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Kontakt

Potrzebujesz bezpłatnej konsultacji?

Michał Kmieciak, m.kmieciak@ecdf.pl, nr tel. 734 107 266.

sad

Procedury wyboru dostawców projektu w pigułce

Jednymi z najistotniejszych  czynności w trakcie realizacji projektu są procedury wyboru wykonawców. Dokonywanie zakupów w projekcie stanowi bowiem kluczowy element kwalifikowalności zaplanowanych wydatków. W artykule omawiamy stosowne procedury i doradzamy, jak wybrać odpowiednią.

Jak dobrać odpowiedną procedurę?

Podstawę do określenia prawidłowej procedury wyboru dostawców stanowi szacunkowa wartość zamówienia. W przypadku zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu jako cenę szacunkową można przyjąć tę wskazaną w dokumentacji aplikacyjnej. W sytuacji, w której wniosek jest jeszcze w trakcie oceny, należy natomiast zebrać dodatkowe oferty wstępne wskazujące poziom cen zaplanowanych zakupów.

Zamówienia o wartości poniżej 20 tys. zł netto

W przypadku zamówień o wartości poniżej 20 000,00 zł netto Beneficjent może dokonać zakupu z wolnej ręki.  Zamówienia te nie mają określonego trybu postępowania. Istotą udzielenia zamówienia jest w tym przypadku ponoszenie wydatków w projekcie celowo, racjonalnie i oszczędnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Zaleca się jednak, aby gromadzić cenniki, broszury, katalogi, print screeny stron internetowych lub oferty wraz z potwierdzeniem ich otrzymania, a także sporządzić oświadczenie o wyborze wykonawcy.

Zamówienia o wartości od 20 tys. zł do 50 tys. zł netto

Dokonując zamówień o wartości od 20 000,00 zł netto do 50 000,00 zł netto Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia i udokumentowania rozeznania rynku.

W celu potwierdzenia przeprowadzenia rozeznania rynku konieczne jest udokumentowanie dokonanej analizy cen lub cenników potencjalnych wykonawców zamówienia – wraz z analizowanymi cennikami. Cenniki można pozyskać: ze stron internetowych wykonawców, poprzez upublicznienie opisu przedmiotu zamówienia wraz z zapytaniem o cenę na stronie internetowej Beneficjenta czy też w drodze bezpośrednich zapytań o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców.

Jeżeli ustalona w wyniku rozeznania rynku cena rynkowa zamówienia nie przekracza 50 tys. PLN netto, stosuje się zasadę rozeznania rynku.

W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto zawarcie pisemnej umowy z wykonawcą nie jest wymagane – w takim przypadku wystarczające jest potwierdzenie poniesienia wydatku w oparciu o fakturę, rachunek lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej.

Zamówienia przekraczające szacunkową wartość 50 tys. zł netto

W przypadku zamówień przekraczających szacunkową wartość 50 000,00 zł netto Beneficjent zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury wyboru  zgodnie z zasadą konkurencyjności. Dokonując zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności konieczne jest upublicznienie zapytania ofertowego na stronie internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego tj. na stronie Bazy Konkurencyjności. Strona ta umożliwia założenie konta i publikowanie zapytań ofertowych zarówno dla  Beneficjentów, jak i dla Wnioskodawców, którzy jeszcze nie podpisali umowy o dofinansowanie.

Termin składania ofert w przypadku zasady konkurencyjności wynosi nie mniej niż 7 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zapytania ofertowego w przypadku dostaw i usług. W przypadku gdy dostawa lub usługa przekracza wartość tzw. progu unijnego, termin upublicznienia zapytania ofertowego wydłuża się i wynosi co najmniej 30 dni. Termin 7 lub 30 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego.

Wykonawcy chcący wziąć udział w procedurze mają obowiązek przekazać swoje oferty w  wyznaczonym terminie. Zaleca się zachować ofertę wraz z potwierdzeniem daty jej wpływu. Konieczne jest również sporządzenie protokołu wyboru ofert, w którym dokonuje się ich oceny. Wyniki uzyskane w trakcie oceny należy opublikować na portalu na którym opublikowane zostało zapytanie.

Ostatnim działaniem zamykającym proces wyboru dostawcy w ramach zasady konkurencyjności jest podpisanie umowy z wykonawcą w okresie ważności wszystkich ofert.  Warto podkreślić, że umowa lub zamówienie nie mogą zostać podpisane wcześniej niż początek okresu kwalifikowalności wydatków (termin rozpoczęcia projektu).

Prawidłowe przeprowadzenie procedury wyboru wykonawców stanowi jeden z kluczowych czynników sukcesu realizacji projektu. Nieprawidłowości w przeprowadzonych procedurach mogą skutkować nałożeniem korekty finansowej przez Instytucję i zmniejszeniem przyznanego dofinansowania w projekcie. Warto wiec wykorzystać wiedze ekspercką, by mieć pewność, że przeprowadzone działania w tym zakresie są zgodne z wytycznymi.

aa_10

Fundusze unijne dla dużych przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027

Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 daje szersze możliwości dofinansowania przedsiębiorstw, które nie posiadają statusu małego/średniego przedsiębiorstwa (MŚP), tj. zatrudniają więcej niż 250 pracowników. Z lektury artykułu dowiesz się, jakie typy przedsięwzięć i z jakich źródeł będą współfinansowane dla tego typu Wnioskodawców w nowym rozdaniu funduszy unijnych.

Dotychczas podmioty inne niż MŚP miały możliwość skorzystania przede wszystkim z dotacji na projekty badawczo-rozwojowe, co w nowych programach na lata 2021-2027 zostanie znacznie rozszerzone. Przedsiębiorstwa te będą mogły skorzystać także z programów finansujących m.in. robotyzacjęinwestycje ekologiczne czy projekty modułowe o szerokim zakresie wsparcia. Głównym źródłem finansowania rozwojowego dużych przedsiębiorstw będzie program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), w którym przewidziano 7,9 mld EUR wsparcia w formie dotacji, pożyczek lub gwarancji.

Projekty modułowe

W ramach I Priorytetu FENG Wsparcie dla przedsiębiorców zaplanowano 4,36 mld EUR. Środki będą przyznawane na projekty modułowe, zależnie od potrzeb danego przedsiębiorcy. W przypadku dużych firm obligatoryjnym elementem projektu będzie zawsze prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (moduł „Prace B+R”). Dzięki włączeniu do projektu aspektu prac B+R, dofinansować będzie można dodatkowo obszary: wdrożenie innowacji poprzez inwestycjęrobotyzacja, cyfryzacjaochrona środowiska czy internacjonalizacja. Wnioski na projekty modułowe dużych przedsiębiorstw składane będą do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Kredyt ekologiczny

Nowym instrumentem wsparcia dla przedsiębiorców będzie Kredyt ekologiczny, przeznaczony na finansowanie inwestycji ekologicznychKredyt ekologiczny zostanie ukierunkowany na wspieranie transformacji przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej – zarówno w obszarze modernizacji infrastruktury, jak i wdrażania nowych lub ulepszonych produktów umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii. Dotacja wypłacana będzie w postaci premii ekologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału kredytu ekologicznego. Instrument będzie dedykowany podmiotom z sektora MŚP oraz podmiotom typu small mid-caps (≤499 pracowników) i mid-caps (≤3000 pracowników). Wnioski będą składane do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Robotyzacja i cyfryzacja

Duże firmy będą mogły otrzymać wsparcie na inwestycje związane z cyfryzacją i robotyzacją w ramach działań zaplanowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Celem działania Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach będzie wsparcie inwestycji ukierunkowanych na wdrożenie idei Przemysłu 4.0. Projekty będą mogły dotyczyć takich obszarów jak robotyzacja, sztuczna inteligencja czy transformacja cyfrowa procesów, technologii, produktów lub usług. Instrument będzie dedykowany wyłącznie dużym przedsiębiorcom. Instytucją Wdrażającą będzie Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Wsparcie badań i rozwoju w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) poszczególnych województw wsparcie dotacyjne dla dużych firm ukierunkowane będzie w szczególności na prowadzenie prac B+R oraz zakup infrastruktury B+R. W niektórych województwach przewidziano również wsparcie modułowe, analogiczne do programu FENG. Regionalne Programy Operacyjne będą zarządzane z poziomu urzędów marszałkowskich danego województwa.

Inne źródła wsparcia rozwoju dużych przedsiębiorstw

W nadchodzącej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027 podmioty inne niż MŚP otrzymają szerszy wachlarz możliwości dotacyjnych niż w dotychczasowych programach pomocowych. Poza opisanymi w artykule źródłami finansowania duże firmy będą mogły także ubiegać się o dotacje w ramach programu FENIKS (w zakresie energii odnawialnej i GOZ), ogólnoeuropejskich programów badawczych (m.in. Horyzont EuropaKreatywna Europa) oraz wdrażanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną Programu Re_Open UK, wspierającego podmioty, które odczuły negatywne skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Na początku sierpnia Komisja Europejska zatwierdziła także polski rządowy program pomocy mający na celu wsparcie przedsiębiorstw w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Wsparcie w formie dotacji o wartości do 500 tys. euro będzie można przeznaczyć na cele inwestycyjne lub obrotowe.

Pierwsze nabory z perspektywy finansowej 2021-2027 zostaną ogłoszone w IV kwartale tego roku, a wnioski przyjmowane będą prawdopodobnie z początkiem stycznia 2023 r. O ogłoszeniach wszystkich konkursów będziemy informować niezwłocznie za pośrednictwem monitoringu dotacji. Zapraszamy do dołączenia do naszej bazy kontaktów, aby być zawsze na bieżąco.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach dotacyjnych dla dużych przedsiębiorstw? Skontaktuj się z nami mailowo na dotacje@ecdf.pl lub telefonicznie z Koordynatorką projektów Pauliną Puchalską pod nr tel. 512 688 404.

a

Skutki gospodarcze brexitu dla polskich firm

Wielka Brytania jest dla Polski jednym z ważniejszych partnerów w handlu zagranicznym. Brexit spowodował wiele niekorzystnych skutków dla polskich przedsiębiorców w związku z obowiązującymi od początku 2021 r. nowymi regulacjami w obszarze wymiany handlowej. W celu minimalizacji tych negatywnych skutków uruchomiono Program Re_Open UK, gwarantujący bezzwrotne wsparcie dotacyjne dla firm poszkodowanych przez wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W artykule opisano jakie są obecnie główne bariery w relacjach handlowych ze Zjednoczonym Królestwem oraz na jaką pomoc będą mogli liczyć przedsiębiorcy w ramach Programu Re_Open UK.

Handel zagraniczny Polski z Wielką Brytanią

Wielka Brytania od wielu lat należy do głównych partnerów w polskim handlu zagranicznym. Według danych GUS, w latach 2019 i 2020 Zjednoczone Królestwo było dla Polski trzecim partnerem w eksporcie. Do Wielkiej Brytanii eksportujemy głównie wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego oraz artykuły rolno-spożywcze. Zjednoczone Królestwo odgrywa także istotną rolę w międzynarodowej wymianie polskich usług. Jak wynika z raportu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w 2020 r. polsko-brytyjskie relacje handlowe w tym obszarze pozostały na drugim miejscu zarówno w eksporcie (8,5% całości eksportu), jak i w imporcie (9,3% całości importu).

Wpływ brexitu na polsko-brytyjskie relacje handlowe

Po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i zakończeniu tzw. okresu przejściowego na koniec 2020 r., od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje zawarte w Umowie o handlu i współpracy między UE i Zjednoczonym Królestwem. Regulacje te nakładają dodatkowe obciążenia administracyjne i formalne na polsko-brytyjską wymianę handlową. W ten sposób brexit dla wielu tysięcy polskich firm spowolnił i osłabił możliwość rozwoju relacji handlowych z podmiotami ze Zjednoczonego Królestwa. Jak wskazują eksperci z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, istotne straty w relacjach biznesowych z Wielką Brytanią notują przede wszystkim branże: logistyczna, spożywcza, kosmetyczna oraz meblarska.

Na podstawie wyników przeprowadzonego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną badania pn. „Diagnoza potrzeb przedsiębiorstw w związku z mitygowaniem skutków brexit” określono największe bariery w obecnych relacjach handlowych z podmiotami gospodarczymi ze Zjednoczonego Królestwa. Należą do nich w szczególności: powrót do kontroli celnych, konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji przewozowej i deklaracji pochodzenia produktu oraz wzrost kosztów obsługi administracyjnej ruchu towarowego w wyniku wprowadzenia dokumentów transportowych, certyfikatów technicznych czy sanitarnych.

Re_Open UK – wsparcie dla polskich firm dotkniętych negatywnymi skutkami brexitu

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE zaplanowano uruchomienie dodatkowych środków pomocy publicznej z rezerwy pobrexitowej. W Polsce środki te dystrybuowane będą w ramach Programu Re_Open UK, którego operatorem jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać bezzwrotną pomoc finansową w postaci dotacji o wartości do 500 tys. euro. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na m.in.:
– udział w międzynarodowych imprezach targowych,
– inwestycje podejmowane w celu poszerzenia dotychczasowej oferty,
– adaptację do nowych uwarunkowań wymiany handlowej z Wielką Brytanią.

Więcej o Programie Re_Open UK i planowanym zakresie wsparcia przeczytasz w naszym artykule. Co istotne, z pomocy będą mogły skorzystać zarówno MŚP, jak i duże firmy. Obecny nabór potrwa do 26 sierpnia br. Kolejne konkursy zaplanowano na początek 2023 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Programie Re_Open UK? Napisz do nas na dotacje@ecdf.pl lub zadzwoń do Konsultanta Tomasza Szczepaniaka pod nr tel. 539 190 367.

Artykuł opracowano na podstawie Programu Re_Open UK oraz jego oficjalnego portalu internetowego.