Krajowy Plan Odbudowy - Terminy naboru

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY – znamy harmonogram naborów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw

Na stronie rządowej udostępniono ramowy harmonogram inwestycji zaplanowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Harmonogram ujawnia planowane terminy uruchomienia naborów, w tym także tych dedykowanych dla przedsiębiorstw. Pierwsze konkursy ruszą jeszcze w 2022 r.

II półrocze 2022 r.:

I półrocze 2023 r.:

Pierwszym otwartym naborem w trybie konkurencyjnym w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) będzie A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Uruchomienie tej inwestycji Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) planuje już w październiku br. Inwestycja będzie prefinansowana ze środków Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR).

Więcej o poszczególnych konkursach przeczytasz w naszym artykule. O ogłoszeniach naborów będziemy informować niezwłocznie za pośrednictwem monitoringu dotacji. Zapraszamy do dołączenia do naszej bazy kontaktów, aby być zawsze na bieżąco.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz na dotacje@ecdf.pl lub zadzwoń bezpośrednio do Koordynatorki Działu Doradców ds. funduszy UE Magdaleny Jesiołowskiej pod nr tel. 539 199 898.

Dotacje rolno-spożywcze

Dotacje na inwestycje dla branży rolno-spożywczej już w październiku

W październiku br. ARiMR uruchomi nowy nabór inwestycyjny dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Wsparcie udzielane będzie w ramach inwestycji zaplanowanej w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) pn. A1.4.1 Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.

Założenia naboru będą zbliżone do tych znanych z działania PROW 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój. Przedsięwzięcia mają dotyczyć inwestycji ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności i odporności sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa w Polsce. Wspierane będą projekty obejmujące w szczególności zakup maszyn i urządzeń (łącznie z niskoemisyjnymi środkami transportu) oraz budowę lub modernizację budynków i infrastruktury (w tym tzw. zielone inwestycje).

Z pomocy będą mogły skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP). Maksymalna kwota dotacji uzależniona będzie od wielkości firmy wnioskującej o wsparcie (mikro – 3 mln PLN, małe – 10 mln PLN, średnie – 15 mln PLN). Dofinansowanie pokryje 50% kosztów netto inwestycji.

Nabór A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego ogłoszony zostanie we wrześniu br., a wnioski będą przyjmowane prawdopodobnie już od października. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący omawianego instrumentu pomocy znajduje się obecnie w fazie konsultacji społecznych.

Uruchomienie naboru nie jest uzależnione od wypłaty środków KPO z Unii Europejskiej. Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego będzie prefinansowane przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). 5 sierpnia br. miało miejsce oficjalne podpisanie umowy ws. finansowania inwestycji KPO między PFR a Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz do nas dotacje@ecdf.pl lub skontaktuj się z Koordynatorką Działu Doradców ds. funduszy UE Magdaleną Jesiołowską pod nr tel. 539 199 898.

Duże wsparcie finansowe - Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej

Fundusze unijne dla dużych przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027

Nowa perspektywa finansowa na lata 2021-2027 daje szersze możliwości dofinansowania przedsiębiorstw, które nie posiadają statusu małego/średniego przedsiębiorstwa (MŚP), tj. zatrudniają więcej niż 250 pracowników. Z lektury artykułu dowiesz się, jakie typy przedsięwzięć i z jakich źródeł będą współfinansowane dla tego typu Wnioskodawców w nowym rozdaniu funduszy unijnych.

Dotychczas podmioty inne niż MŚP miały możliwość skorzystania przede wszystkim z dotacji na projekty badawczo-rozwojowe, co w nowych programach na lata 2021-2027 zostanie znacznie rozszerzone. Przedsiębiorstwa te będą mogły skorzystać także z programów finansujących m.in. robotyzacjęinwestycje ekologiczne czy projekty modułowe o szerokim zakresie wsparcia. Głównym źródłem finansowania rozwojowego dużych przedsiębiorstw będzie program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), w którym przewidziano 7,9 mld EUR wsparcia w formie dotacji, pożyczek lub gwarancji.

Projekty modułowe

W ramach I Priorytetu FENG Wsparcie dla przedsiębiorców zaplanowano 4,36 mld EUR. Środki będą przyznawane na projekty modułowe, zależnie od potrzeb danego przedsiębiorcy. W przypadku dużych firm obligatoryjnym elementem projektu będzie zawsze prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (moduł „Prace B+R”). Dzięki włączeniu do projektu aspektu prac B+R, dofinansować będzie można dodatkowo obszary: wdrożenie innowacji poprzez inwestycjęrobotyzacja, cyfryzacjaochrona środowiska czy internacjonalizacja. Wnioski na projekty modułowe dużych przedsiębiorstw składane będą do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Kredyt ekologiczny

Nowym instrumentem wsparcia dla przedsiębiorców będzie Kredyt ekologiczny, przeznaczony na finansowanie inwestycji ekologicznychKredyt ekologiczny zostanie ukierunkowany na wspieranie transformacji przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej – zarówno w obszarze modernizacji infrastruktury, jak i wdrażania nowych lub ulepszonych produktów umożliwiających znaczącą redukcję zużycia energii. Dotacja wypłacana będzie w postaci premii ekologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału kredytu ekologicznego. Instrument będzie dedykowany podmiotom z sektora MŚP oraz podmiotom typu small mid-caps (≤499 pracowników) i mid-caps (≤3000 pracowników). Wnioski będą składane do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Robotyzacja i cyfryzacja

Duże firmy będą mogły otrzymać wsparcie na inwestycje związane z cyfryzacją i robotyzacją w ramach działań zaplanowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Celem działania Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach będzie wsparcie inwestycji ukierunkowanych na wdrożenie idei Przemysłu 4.0. Projekty będą mogły dotyczyć takich obszarów jak robotyzacja, sztuczna inteligencja czy transformacja cyfrowa procesów, technologii, produktów lub usług. Instrument będzie dedykowany wyłącznie dużym przedsiębiorcom. Instytucją Wdrażającą będzie Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Wsparcie badań i rozwoju w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) poszczególnych województw wsparcie dotacyjne dla dużych firm ukierunkowane będzie w szczególności na prowadzenie prac B+R oraz zakup infrastruktury B+R. W niektórych województwach przewidziano również wsparcie modułowe, analogiczne do programu FENG. Regionalne Programy Operacyjne będą zarządzane z poziomu urzędów marszałkowskich danego województwa.

Inne źródła wsparcia rozwoju dużych przedsiębiorstw

W nadchodzącej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027 podmioty inne niż MŚP otrzymają szerszy wachlarz możliwości dotacyjnych niż w dotychczasowych programach pomocowych. Poza opisanymi w artykule źródłami finansowania duże firmy będą mogły także ubiegać się o dotacje w ramach programu FENIKS (w zakresie energii odnawialnej i GOZ), ogólnoeuropejskich programów badawczych (m.in. Horyzont EuropaKreatywna Europa) oraz wdrażanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną Programu Re_Open UK, wspierającego podmioty, które odczuły negatywne skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Na początku sierpnia Komisja Europejska zatwierdziła także polski rządowy program pomocy mający na celu wsparcie przedsiębiorstw w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Wsparcie w formie dotacji o wartości do 500 tys. euro będzie można przeznaczyć na cele inwestycyjne lub obrotowe.

Pierwsze nabory z perspektywy finansowej 2021-2027 zostaną ogłoszone w IV kwartale tego roku, a wnioski przyjmowane będą prawdopodobnie z początkiem stycznia 2023 r. O ogłoszeniach wszystkich konkursów będziemy informować niezwłocznie za pośrednictwem monitoringu dotacji. Zapraszamy do dołączenia do naszej bazy kontaktów, aby być zawsze na bieżąco.

Chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach dotacyjnych dla dużych przedsiębiorstw? Skontaktuj się z nami mailowo na dotacje@ecdf.pl lub telefonicznie z Koordynatorką projektów Pauliną Puchalską pod nr tel. 512 688 404.

Wsparcie dla przedsiębiorców - Skutki Brexitu

Skutki gospodarcze brexitu dla polskich firm

Wielka Brytania jest dla Polski jednym z ważniejszych partnerów w handlu zagranicznym. Brexit spowodował wiele niekorzystnych skutków dla polskich przedsiębiorców w związku z obowiązującymi od początku 2021 r. nowymi regulacjami w obszarze wymiany handlowej. W celu minimalizacji tych negatywnych skutków uruchomiono Program Re_Open UK, gwarantujący bezzwrotne wsparcie dotacyjne dla firm poszkodowanych przez wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W artykule opisano jakie są obecnie główne bariery w relacjach handlowych ze Zjednoczonym Królestwem oraz na jaką pomoc będą mogli liczyć przedsiębiorcy w ramach Programu Re_Open UK.

Handel zagraniczny Polski z Wielką Brytanią

Wielka Brytania od wielu lat należy do głównych partnerów w polskim handlu zagranicznym. Według danych GUS, w latach 2019 i 2020 Zjednoczone Królestwo było dla Polski trzecim partnerem w eksporcie. Do Wielkiej Brytanii eksportujemy głównie wyroby przemysłu elektromaszynowego i chemicznego oraz artykuły rolno-spożywcze. Zjednoczone Królestwo odgrywa także istotną rolę w międzynarodowej wymianie polskich usług. Jak wynika z raportu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w 2020 r. polsko-brytyjskie relacje handlowe w tym obszarze pozostały na drugim miejscu zarówno w eksporcie (8,5% całości eksportu), jak i w imporcie (9,3% całości importu).

Wpływ brexitu na polsko-brytyjskie relacje handlowe

Po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej i zakończeniu tzw. okresu przejściowego na koniec 2020 r., od 1 stycznia 2021 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje zawarte w Umowie o handlu i współpracy między UE i Zjednoczonym Królestwem. Regulacje te nakładają dodatkowe obciążenia administracyjne i formalne na polsko-brytyjską wymianę handlową. W ten sposób brexit dla wielu tysięcy polskich firm spowolnił i osłabił możliwość rozwoju relacji handlowych z podmiotami ze Zjednoczonego Królestwa. Jak wskazują eksperci z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, istotne straty w relacjach biznesowych z Wielką Brytanią notują przede wszystkim branże: logistyczna, spożywcza, kosmetyczna oraz meblarska.

Na podstawie wyników przeprowadzonego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną badania pn. „Diagnoza potrzeb przedsiębiorstw w związku z mitygowaniem skutków brexit” określono największe bariery w obecnych relacjach handlowych z podmiotami gospodarczymi ze Zjednoczonego Królestwa. Należą do nich w szczególności: powrót do kontroli celnych, konieczność przygotowania odpowiedniej dokumentacji przewozowej i deklaracji pochodzenia produktu oraz wzrost kosztów obsługi administracyjnej ruchu towarowego w wyniku wprowadzenia dokumentów transportowych, certyfikatów technicznych czy sanitarnych.

Re_Open UK – wsparcie dla polskich firm dotkniętych negatywnymi skutkami brexitu

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE zaplanowano uruchomienie dodatkowych środków pomocy publicznej z rezerwy pobrexitowej. W Polsce środki te dystrybuowane będą w ramach Programu Re_Open UK, którego operatorem jest Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Przedsiębiorcy będą mogli otrzymać bezzwrotną pomoc finansową w postaci dotacji o wartości do 500 tys. euro. Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na m.in.:
– udział w międzynarodowych imprezach targowych,
– inwestycje podejmowane w celu poszerzenia dotychczasowej oferty,
– adaptację do nowych uwarunkowań wymiany handlowej z Wielką Brytanią.

Więcej o Programie Re_Open UK i planowanym zakresie wsparcia przeczytasz w naszym artykule. Co istotne, z pomocy będą mogły skorzystać zarówno MŚP, jak i duże firmy. Obecny nabór potrwa do 26 sierpnia br. Kolejne konkursy zaplanowano na początek 2023 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Programie Re_Open UK? Napisz do nas na dotacje@ecdf.pl lub zadzwoń do Konsultanta Tomasza Szczepaniaka pod nr tel. 539 190 367.

Artykuł opracowano na podstawie Programu Re_Open UK oraz jego oficjalnego portalu internetowego.

Inwestycje dla firm poszkodowanych przez covid

ŁÓDZKIE: XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw – dotacje na inwestycje dla firm, które odczuły negatywne skutki COVID-19

Łódzkie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP) już we wrześniu otworzy długo wyczekiwany nabór wniosków w ramach działania XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw. Konkurs ma na celu pomoc w odbudowie i zwiększeniu odporności gospodarczej łódzkich MŚP, które odczuły negatywne skutki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Projekty w ramach XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw mają koncentrować się na potrzebach inwestycyjnych związanych z podniesieniem konkurencyjności oraz trwałą odbudową i zwiększeniem odporności gospodarczej na przyszłe kryzysy. Konkurs adresowany jest do łódzkich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które odczuły negatywne skutki COVID-19 i odnotowały spadek przychodów ogółem na poziomie min. 15% w 2021 r. w stosunku do 2019 r.

Dofinansowanie o wartości do 300 tys. PLN będzie można przeznaczyć w szczególności na zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania. Udział środków UE wyniesie aż 85% kosztów netto inwestycji. Dotacja będzie udzielana w ramach pomocy de minimis. Budżet naboru wynosi 24 mln PLN.

W konkursie XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw dodatkowo punktowane będą działania inwestycyjne związane z transformacją cyfrową i ekologiczną, np. inwestycje w oprogramowanie, sterowane cyfrowo maszyny czy rozwiązania zwiększające efektywność energetyczną przedsiębiorstw. Preferowane będą także projekty firm, które odnotowały znaczący spadek przychodów w związku z pandemią COVID-19.

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 7 do 28 września 2022 r. Wnioski przyjmowane będą wyłącznie elektronicznie.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Konsultantką Aleksandrą Wołos pod nr tel. 664 218 694.

Konkurs grantowy dla przedsiębiorstw z branży czasu wolnego już pod koniec sierpnia!

POMORSKIE: projekt IMPULS II – drugi konkurs grantowy dla przedsiębiorstw z branży czasu wolnego już pod koniec sierpnia!

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłasza II konkurs grantowy w ramach projektu IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego. Granty będą przyznawane na inwestycje prowadzące do odbudowy i rozwoju potencjału pomorskich przedsiębiorców oraz zwiększenia ich odporności na kryzys gospodarczy wywołany przez pandemię COVID-19. W II edycji naboru zrezygnowano z konieczności obligatoryjnego udokumentowania spadku przychodów w latach 2020-2021 w stosunku do 2019 r.

Wsparciem w ramach projektu IMPULS zostaną objęte projekty rozwojowe mikro- i małych przedsiębiorstw z branży czasu wolnego, które ucierpiały w wyniku obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. O grant będą mogły ubiegać się firmy oferujące noclegi, usługi gastronomiczne, sportowe i rekreacyjne oraz zajmujące się organizacją wydarzeń kulturalnych i biznesowych (główne PKD 55.20.Z; 55.30.Z; 56.10.A; 49.39.Z; 55.10.Z; 79.11.A; 79.11.B; 79.12.Z; 79.90.A; 79.90.B; 79.90.C; 82.30.Z; 90.01.Z; 90.02.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.Z). Kluczową zmianą w stosunku do pierwszego naboru jest brak konieczności spełnienia warunku spadku przychodów (!) w latach 2020-2021 w stosunku do 2019 r. Wsparcie będą mogły otrzymać więc także podmioty, które nie odnotowały spadku przychodów w ww. okresie.

Dofinansowanie można przeznaczyć w szczególności na zakup nowych maszyn i sprzętu i/lub oprogramowania. Wartość przyznanego grantu może wynieść maksymalnie 160 tys. PLN. Wkład UE pokryje 70% kosztów netto inwestycji.

Premiowane będą inwestycje wdrażające rozwiązania cyfrowe i ekologiczne oraz projekty przedsiębiorstw, które odnotowały średnioroczny spadek przychodów z lat 2020 i 2021 w stosunku do 2019 r.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 30 mln PLN. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 26 sierpnia do 5 września 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl.