kredyt_tech

Kredyt technologiczny na ostatniej prostej

Tydzień – dokładnie tyle czasu zostało przedsiębiorcom na złożenie wniosku o przyznanie kredytu technologicznego. Przedstawiciele sektora MŚP mogą liczyć na wsparcie w wysokości do 6 000 000 PLN.

Poddziałanie 3.2.2. „Kredyt na innowacje technologiczne” PO IR skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy mogą pozyskać fundusze na projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu innowacyjnej technologii, w szczególności wyników prac B+R prowadzących do wytworzenia nowych lub udoskonalonych w skali kraju produktów lub usług.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w trwającej perspektywie wynosi ponad 400 000 000 euro i podzielona jest między przedsiębiorców z województwa mazowieckiego i pozostałych regionów. Firmy z Mazowsza mogą liczyć na wsparcie rzędu 42 000 000 euro, a do podziału między przedsiębiorstwa z 15 pozostałych województwa przypada ponad 380 000 000 euro.

Dofinansowanie zależne jest od lokalizacji inwestycji zgodnie z mapą pomocy regionalnej i może wynieść nawet 6 000 000 PL. Dotacja udzielana jest w formie premii technologicznej, która stanowi spłatę części kapitału kredytu technologicznego, zaciągniętego w banku komercyjnym współpracującym z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Zakończenie przyjmowania wniosku ogłoszone jest na 29 lutego 2016 r.

rpo_wd

Wsparliśmy kolejne firmy z Dolnego Śląska

Pracowity okres w ECDF Dotacje. W listopadzie złożyliśmy 65 pełnych dokumentacji aplikacyjnych w konkursie do Podziałania 1.5.2 WRPO, pożegnaliśmy symbolicznie poprzednią perspektywę unijną oraz rozpoczęliśmy składanie wniosków do kolejnych konkursów regionalnych.

Do 8 stycznia złożyliśmy cztery wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekty zostały złożone w odpowiedzi na konkurs z Działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP Schemat: 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP

Firmy z województwa dolnośląskiego starały się o dofinansowanie na zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz na pokrycie kosztów robót budowlanych. Celem inwestycji jest wprowadzenie do oferty przedsiębiorstw nowych lub udoskonalonych produktów i usług.

– Przed przystąpieniem do pisania wniosku najważniejsze jest odpowiednie określenie potrzeb przedsiębiorców oraz znalezienie konkursu, którego założenia najlepiej oddadzą plany biznesowe firmy – mówi Przemysław Silski, Konsultant ds. Funduszy UE w ECDF Dotacje.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na kwiecień. Trzymamy kciuki za powodzenie naszych Klientów.

wnioski_dotacje

Żegnamy starą, cieszymy się na nową. To będzie dobra perpektywa

W symboliczny sposób pożegnaliśmy poprzednią perspektywą unijną. 31 grudnia 2015 r. Klaudia Łaszczyk, Specjalista ds. realizacji projektów UE, złożyła w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dwa ostanie wnioski o płatność.

Wnioski złożyliśmy w imieniu dwóch firm – STARvest oraz LCR. Mimo tego że poprzednia perspektywa finansowania zakończyła się w 2013 roku, projekty ubiegające się o dotację pod koniec jej trwania, miały wydłużone terminy rozliczenia. Łącznie, przez cały okres perspektywy 2007-2013 nasz zespół złożył ok. 2 300 wniosków o płatność, co daje rocznie ok. 328 wniosków!

– To był dla nas bardzo pracowity okres – przyznaje Grażyna Warszewska, specjalista ds. realizacji projektów UE i Zastępca Kierownika Zespołu Realizacji Projektów UE w ECDF Dotacje. – Pozyskaliśmy i rozliczyliśmy dotacje dla wielu firm, byliśmy świadkami ich sukcesów oraz pomagaliśmy w rozwiązywaniu problemów. Jestem przekonana, że nowa perspektywa będzie równie udana zarówno dla nas, jak i naszych dotychczasowych i nowych klientów. 

lodz

RPO WŁ Poddziałanie II.3.1

22 lutego rozpocznie się nabór wniosków na Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Do podziału czeka 12 000 000 euro, czyli ok. 50 000 000 zł.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na inwestycje wdrażające wyniki prac B+R do działalności gospodarczej, innowacyjne produkty, procesy wytwarzania produktów lub świadczenia usług, eko‑innowacje oraz przedsięwzięcia zakładające użycie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Projekty objęte wsparciem muszą zakładać inwestycje w środki trwałe, takie jak maszyny, urządzenia, linie technologiczne i hale produkcyjne oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne. Do tej kategorii zaliczyć można oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej. 

Czynnikami sukcesu branymi uwagę przy tym finansowaniu są innowacyjność w skali świata do 3 lat, wdrożenie wyników prac B+R, wpisanie w Regionalne Inteligentne Specjalizacje, zastosowanie rozwiązań TIK, utworzenie nowych miejsc pracy czy realizacja projektu na obszarze wymagającym wsparcia.  

Mikro i małe przedsiębiorstwa w ramach Poddziałania II.3.1 mogą liczyć na dofinansowanie na poziomie 55%, natomiast średnie przedsiębiorstwa – na poziomie 45%.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 22 lutego 2016 r. a zakończy 3 marca 2016 r.

wzp_1.5

RPO WZ Działanie 1.5

Jeśli prowadzisz firmę z sektora MŚP w zachodniopomorskim i planujesz projekt polegający na wdrożeniu innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej, Działanie 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego jest dla Ciebie!

Budżet konkursu to 56 400 000 PLN. Z tej puli zostaną rozdysponowane dofinansowania na dwa rodzaje projektów: inwestycje w środki trwałe (takie jak maszyny, urządzenia, linie technologiczne) oraz inwestycje w wartości niematerialne i prawne (takie jak oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji i know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Mikro i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie na poziomie 55%, a średnie na poziomie 45%. Tak jak w wielu konkursach w perspektywie budżetowania 2014-2020, wysoko punktowane będą innowacyjne projekty, których realizacja stanowi konsekwencję współpracy z sektorem B+R, a także zakłada wdrożenie wyników prac B+R.

Nabór wniosków rozpoczyna się 18 stycznia 2016 r. i potrwa do 18 marca 2016 r.

rozpoczynaja_sie_nabory_wnioskow_rpo

Rozpoczynają się nabory wniosków RPO

Czas, start! Od połowy stycznia ruszają nabory wniosków kilku działań i poddziałań Regionalnych Programów Operacyjnych. W gotowości powinni pozostać przedstawiciele sektora MŚP z województwa łódzkiego, pomorskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego, którzy pragną pozyskać dotację UE na najbliższe działania.

Spieszyć powinni się przedsiębiorcy MŚP z województwa zachodniopomorskiego, chcący skorzystać z możliwości, jakie daje Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Nabór wniosków rozpoczyna się tam 18 stycznia 2016 r. Dzień później rusza nabór Poddziałania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

W lutym rozpoczną się nabory dwóch konkursów. Od 1 lutego będzie trwał nabór Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, zaś od 22 lutego łódzkie firmy będą mogły starać się o dofinansowanie z Poddziałania II.3.1.Innowacje w MŚP.

Na co będzie można pozyskać dotacje? – Większość działań, zarówno regionalnych, jak i krajowych, jest skupiona na szeroko rozumianej innowacji. To jest klucz do sukcesu każdego projektu – tłumaczy Ksenia Kosiak, Kierownik Działu Konsultantów ECDF Dotacje.

W większości konkursów wysoko punktowane są inwestycje polegające na wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej lub wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług. Najczęściej dofinansowanie będzie można pozyskać na dwa rodzaje projektów: inwestycje w środki trwałe takie jak maszyny, urządzenia czy linie technologiczne lub inwestycje w wartości niematerialne i prawne, na przykład oprogramowanie, nabycie praw patentowych, licencji czy know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

rpo_wp_1.4.1

RPO WP 1.4.1

Przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego – jest o co walczyć! W tym miesiącu rozpoczyna się nabór do Poddziałania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, którego celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie obejmie projekty mające na celu rozwój sektora MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które niezbędne są do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Najwięcej punktów otrzymają projekty będące wynikiem prac B+R prowadzonych przez wnioskodawcę. W ocenie wniosków będzie liczył się stopień innowacyjności produktu czy usługi, zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami oraz lokalizacja na obszarach wiejskich w powiatach, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa. Jednym z celów poddziałania jest bowiem przyrost zatrudnienia w województwie.

Budżet konkursu wynosi 200 000 000 PLN. Dla mikro i małych przedsiębiorstw poziom dofinansowania wyniesie 70%, natomiast dla średnich o 10% mniej.

Termin naboru wniosków to 19 stycznia 2016 r. do 31 marca 2016 r.

rpo_wp_2.2.1

RPO WP 2.2.1

15 000 000 EUR dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego! To budżet Działania 2.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, który ma wspierać sektor MŚP w inwestycjach w przedsiębiorstwach służących poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów i usług albo znaczącej poprawie ich jakości.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na cztery rodzaje projektów: na budowę lub rozbudowę infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń), na unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnych do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej, na realizację zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną) oraz na wprowadzanie zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania.

Na największe powodzenie mogą liczyć projekty, które przyczyniają się do wprowadzenia na rynek zagraniczny nowych produktów lub usług oraz zakładają wykorzystanie elementów wyników prac B+R (własnych lub zakupionych). Dodatkowo punktowany będzie fakt realizacji w formie projektu partnerskiego, jeśli udział partnerów będzie ściśle powiązany z celami projektu.

Nabór rozpoczął się1 lutego 2016 r. i potrwa do 15 marca 2016 r. Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do dnia 31 sierpnia 2016 roku.