science-technology-1692899_1920

Czas na poprawę efektywności energetycznej!

W II Kwartale 2017 r. zostanie ogłoszony nabór w ramach Poddziałania 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej. Konkurs skierowany będzie do sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego. Przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o środki na sfinansowanie projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej poprzez: – modyfikację procesów technologiczno produkcyjnych pod kątem ich efektywności energetycznej, – kompleksową modernizację energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw, – inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Budżet konkursu to 60 000 000 PLN. Dofinansowanie można przeznaczyć na: – zakup środków trwałych, – zakup wartości niematerialnych i prawnych, – modernizację i przebudowę nieruchomości. Chcesz rozwijać własną firmę dzięki poprawie efektywności energetycznej? Nie czekaj! Chcesz wziąć udział w naborze? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw z sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego. Wsparcie sektora będzie uwzględniać podniesienie poziomu innowacyjności, eko-innowacje, efektywność energetyczną i rozpowszechnianie wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych. Możliwe będzie pozyskanie wsparcia na podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez:

  • modyfikacje procesów technologiczno-produkcyjnych pod kątem efektywności energetycznej (przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią,
  • kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe),
  • inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Typy projektów 1) i 2) są obowiązkowym elementem projektu. Typ projektu 3) to element dodatkowy.

Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje będzie przeprowadzenie audytu energetycznego ex ante i audytu efektywności energetycznej, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa, oraz ekspertyzy ornitologicznej dla każdego termomodernizowanego budynku. Po zakończeniu realizacji projektu wymagane będzie przeprowadzenie audytu energetyczny ex-post.

Projekty będą oceniane w oparciu o efektywność kosztową.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

  • 55% w przypadku średnich przedsiębiorstw,
  • 65% w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

Alokacja przeznaczona na ten konkurs wynosi 60 000 000,00 PLN i może ulec zwiększeniu.

Termin naboru wniosków do tego konkursu to 30.06-28.07.2017 r.

keyboard-932370_1920

Podkarpackie wspiera TIK!

Województwo podkarpackie przeznacza wsparcie na wykorzystanie w przedsiębiorstwie technologii informacyjno–komunikacyjnych. Wsparcie skierowane będzie do nowopowstałych mikro i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju – funkcjonujących na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 zł. Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 50 000 000 zł. Chcesz pozyskać dotację? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl

Już od 12 do 30 czerwca będzie można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.1 Rozwój MŚP (TIK).
Wsparcie przeznaczone zostanie na wykorzystanie w przedsiębiorstwie wnioskodawcy technologii informacyjno–komunikacyjnych w modelach
– B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami,
– B2C (Business to Consumer) – model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług,
– C2C (Consumer to Consumer) – model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną.
Projekt może obejmować zakup produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług.

Wsparcie skierowane będzie do nowopowstałych mikro i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju – funkcjonujących na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 80% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000,00 zł.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000,00 zł.
Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 50 000 000,00 zł.

Nabór wniosków rozpoczyna się 12 czerwca 2017, a kończy 30 czerwca 2017. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 30 listopada 2017 r. 

medic-563423_1920

Śląskie inwestuje w badania, rozwój i innowacje!

Dofinansowanie może być przeznaczone na projekty B+R związane z przeprowadzeniem badań przemysłowych oraz prac rozwojowych a także na infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla infrastruktury B+R – 10 000 000,00 PLN, Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla prowadzenia prac B+R – 5 000 000,00 PLN Budżet konkursu wynosi 293 022 210,21 PLN. Nabór wniosków trwa od 28 kwietnia do 22 czerwca 2017. Chcesz wziąć udział w naborze? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl

Środki unijne w wysokości ponad 150 mln zł zostaną skierowane na rozwój działalności badawczo-rozwojowej śląskich firm. W naborze mogą startować przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa.

Tematycznie projekty muszą wpisywać się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa śląskiego, tj. energetyka, ICT, medycyna.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:
– TYP 1 projektów: tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – tworzeniu innowacyjnych produktów i usług,
– TYP 2 projektów: prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Maksymalna wartość projektu:
• dla TYPU 1 – tworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej – 10 mln zł,
• dla TYPU 2 – prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwach – 5 mln zł.

Maksymalne dofinansowanie z UE uzależnione jest od rodzaju projektu:
• Poziom dofinansowania dla kosztów inwestycyjnych (zakup maszyn, sprzętu):
– 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
– 35% dla średnich przedsiębiorstw.
• Poziom dofinansowania dla prowadzenia prac B+R:
– 80% (badania przemysłowe) lub 60% (prace rozwojowe) – dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
– 75% (badania przemysłowe) lub 50% (prace rozwojowe) – dla średnich przedsiębiorstw.

Nabór wniosków trwa od 28 kwietnia do 22 czerwca 2017.

lab-217043_1280

Projekty badawcze dla MŚP – łatwiejsze zasady aplikowania!

Wsparcie w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR Szybka ścieżka (małe projekty) zostanie przeznaczone na projekty ukierunkowane na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorców w celu stworzenia nowego innowacyjnego procesu lub produktu. Efekt realizacji projektu musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Poddziałanie skierowane jest do MŚP planujących realizować projekt poza województwem mazowieckim. W ramach konkursu maksymalna wartość projektu może wynieść 1 500 000,00 PLN. Budżet przeznaczony na to działanie wynosi 150 000 000 PLN, a projekty można składać do końca wakacji, czyli do 31.08.2017. Chcesz pozyskać dotację? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” kierowane jest do MŚP planujących realizować projekt poza województwem mazowieckim. Konkurs koncentrować będzie się na wsparciu realizacji małych projektów, o krótkim terminie realizacji.

Odpowiadając na oczekiwania sektora małych i średnich przedsiębiorstw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na realizację prac B+R wprowadzając nowe, łatwiejsze zasady aplikowania.

Nowe zasady oznaczają w szczególności całkiem nowy zestaw kryteriów oceny oraz uproszczoną ocenę merytoryczną. Konkurs będzie podzielony na miesięczne etapy po to, aby ocena projektów mogła rozpoczynać się po zakończeniu każdego etapu, a nie dopiero po zakończeniu całego naboru. Umożliwi to realizację mniejszych projektów przez podmioty, które do tej pory miały ograniczone możliwości realizacji prac B+R, nie wpisując się w wymagania finansowe, jakie wiązały się z udziałem w konkursach NCBR.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firm poprzez prowadzenie prac B+R, które prowadzą do opracowania nowych produktów na poziomie przedsiębiorstwa, a następnie ich komercjalizację. Wdrożenie powinno cechować się innowacją na skalę co najmniej krajową. Część prac badawczo-rozwojowych może zostać zlecona jednostce zewnętrznej. Projekt może być realizowany na terytorium całego kraju.

NCBR zaproponowało bardziej liberalne podejście do oceny niektórych kryteriów obowiązujących do tej pory w ramach Poddziałania 1.1.1. Wystarczające do spełnienia kryterium „Nowość rezultatów projektu” będzie wykazanie nowości na poziomie przedsiębiorstwa. Eksperci oceniający projekt będą brać pod uwagę przede wszystkim poziom innowacyjności danego rozwiązania oraz jego znaczenie dla rozwoju danego przedsiębiorstwa oraz poprawy jego konkurencyjności. Niemniej jednak nadal projekt musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej i być projektem badawczym.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wydatki związane z:
– Wynagrodzeniami,
– Podwykonawstwem,
– Amortyzacją aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w projekcie,
– Kosztami amortyzacji budynków i gruntów,
– Pozostałymi kosztami operacyjnymi.

W ramach konkursu maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 500 000 PLN.
Intensywność wsparcia:
Do 80% wydatków kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych,
Do 60% wydatków kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych.

Termin naboru wniosków:
Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie: 1 czerwca 2017 r
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie: 31 sierpnia 2017 r.

Przewidywana alokacja dla konkursu wynosi 150 000 000 PLN.