Projekty badawcze dla MŚP – łatwiejsze zasady aplikowania!

Wsparcie w ramach Poddziałania 1.1.1 PO IR Szybka ścieżka (małe projekty) zostanie przeznaczone na projekty ukierunkowane na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorców w celu stworzenia nowego innowacyjnego procesu lub produktu. Efekt realizacji projektu musi wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Poddziałanie skierowane jest do MŚP planujących realizować projekt poza województwem mazowieckim. W ramach konkursu maksymalna wartość projektu może wynieść 1 500 000,00 PLN. Budżet przeznaczony na to działanie wynosi 150 000 000 PLN, a projekty można składać do końca wakacji, czyli do 31.08.2017. Chcesz pozyskać dotację? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl

Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” kierowane jest do MŚP planujących realizować projekt poza województwem mazowieckim. Konkurs koncentrować będzie się na wsparciu realizacji małych projektów, o krótkim terminie realizacji.

Odpowiadając na oczekiwania sektora małych i średnich przedsiębiorstw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na realizację prac B+R wprowadzając nowe, łatwiejsze zasady aplikowania.

Nowe zasady oznaczają w szczególności całkiem nowy zestaw kryteriów oceny oraz uproszczoną ocenę merytoryczną. Konkurs będzie podzielony na miesięczne etapy po to, aby ocena projektów mogła rozpoczynać się po zakończeniu każdego etapu, a nie dopiero po zakończeniu całego naboru. Umożliwi to realizację mniejszych projektów przez podmioty, które do tej pory miały ograniczone możliwości realizacji prac B+R, nie wpisując się w wymagania finansowe, jakie wiązały się z udziałem w konkursach NCBR.

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firm poprzez prowadzenie prac B+R, które prowadzą do opracowania nowych produktów na poziomie przedsiębiorstwa, a następnie ich komercjalizację. Wdrożenie powinno cechować się innowacją na skalę co najmniej krajową. Część prac badawczo-rozwojowych może zostać zlecona jednostce zewnętrznej. Projekt może być realizowany na terytorium całego kraju.

NCBR zaproponowało bardziej liberalne podejście do oceny niektórych kryteriów obowiązujących do tej pory w ramach Poddziałania 1.1.1. Wystarczające do spełnienia kryterium „Nowość rezultatów projektu” będzie wykazanie nowości na poziomie przedsiębiorstwa. Eksperci oceniający projekt będą brać pod uwagę przede wszystkim poziom innowacyjności danego rozwiązania oraz jego znaczenie dla rozwoju danego przedsiębiorstwa oraz poprawy jego konkurencyjności. Niemniej jednak nadal projekt musi dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej i być projektem badawczym.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wydatki związane z:
– Wynagrodzeniami,
– Podwykonawstwem,
– Amortyzacją aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w projekcie,
– Kosztami amortyzacji budynków i gruntów,
– Pozostałymi kosztami operacyjnymi.

W ramach konkursu maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 500 000 PLN.
Intensywność wsparcia:
Do 80% wydatków kwalifikowanych w przypadku badań przemysłowych,
Do 60% wydatków kwalifikowanych w przypadku prac rozwojowych.

Termin naboru wniosków:
Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie: 1 czerwca 2017 r
Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie: 31 sierpnia 2017 r.

Przewidywana alokacja dla konkursu wynosi 150 000 000 PLN.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy