compass-356769_1920

Polska Wschodnia dla MŚP!

Wsparcie w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie innowacji przez MŚP zostanie przeznaczone na projekty ukierunkowane na stworzenie innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów i usług poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Poddziałanie skierowane jest do MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych (zgrupowanie minimum 5 współpracujących ze sobą przedsiębiorstw z pokrewnych branż) obejmujących swoim zasięgiem minimum 2 województwa, w tym minimum jedno z terenu Polski Wschodniej.

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie innowacji przez MŚP  skierowane jest do MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Jako ponadregionalne powiązanie kooperacyjne uznane zostanie zgrupowanie minimum 5 działających w pokrewnych sektorach przedsiębiorców współpracujących w procesie tworzenia wyrobów lub usług, którego działalność koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem. Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne obejmuje swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z terenu Polski Wschodniej.

Działanie koncentrować będzie się na wsparciu tworzenia innowacyjnych produktów i usług poprzez wdrożenie wyników prac B+R. W ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu, tj.:

− przygotowanie do wdrożenia;
− nabycie wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R;
− przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli będzie to konieczne);
− etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% (w przypadku wydatków na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji intensywność pomocy może zostać zwiększona do 85%)

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 1 mln PLN
Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln EUR.
Maksymalna wartość dofinansowania- 7 mln PLN
Przewidywana alokacja wynosi 135 000 000,00PLN

Nabór wniosków przewidywany jest w okresie od czerwca do lipca 2017r.

school-2051712_1920

Czas na inwestycje w infrastrukturę B+R!

Dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.1 ma na celu wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie oraz inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych nad stworzenia innowacyjnych produktów i usług. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie wynosi 2 000 000,00 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 000 000,00 EUR.

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw zarówno MŚP jak i tych dużych. Możliwe będzie pozyskanie wsparcia na stworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Poziom dofinansowania:
1) w zakresie infrastruktury – regionalna pomoc inwestycyjna- maksymalna intensywność wsparcia wynosi 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji.
2) w zakresie prac rozwojowych – pomoc na projekty badawczo-rozwojowe- maksymalna intensywność dofinansowania wynosi
– 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy,
– 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy,
– 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
3) pomoc de minimis –maksymalna intensywność dofinansowania wynosi
– 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy,
– 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy,
– 25% w przypadku innego niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 2 mln PLN
Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln EUR.

Przewidywana alokacja wynosi 900 000 000,00 PLN, w tym:
1) dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 87 570 000,00 PLN,
2) dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 812 430 000,00 PLN.

Nabór wniosków przewidywany jest w okresie od 08 maja do 07 lipca 2017r.

scientific-2040795_1280

Dolnośląskie wspiera B+R!

Województwo dolnośląskie daje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach 2 dostępnych schematów 1.2.A (Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R) oraz 1.2.B (Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw). Nabory dedykowane są przedsiębiorstwom oraz konsorcjom przedsiębiorstw z IOB czy instytucjami naukowymi.

Już pod koniec kwietnia województwo dolnośląskie ogłosi nabór wniosków na Poddziałanie 1.2.1- Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne. W tym roku przewidziano nabory w ramach 2 schematów 1.2.A (Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R) oraz 1.2.B (Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw).

W ramach schematu 1.2.A możliwe będzie pozyskanie wsparcia na:
– wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych;
– zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej;

W ramach schematu 1.2.B możliwe będzie pozyskanie wsparcia na:
Projekty składane w ramach schematu 1.2.B obejmują tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:
– laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
– centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Beneficjentami Poddziałania mogą być:
– przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin-off);
– konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi;
– konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Wsparcie jest skoncentrowane głównie na MŚP.  W ramach schematów 1.2 A i 1.2 B wsparcie dla dużych firm będzie skupiać się na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub projektach o wyjątkowym charakterze, które nie mogą być zrealizowane przez MŚP. Możliwa jest również realizacja projektów przez duże przedsiębiorstwa we współpracy z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

Poziom dofinansowania:
W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
– 1.2.A – 100 000,00 PLN
– 1.2.B – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:
– 1.2.A – 4 300 000,00 PLN
– 1.2.B – 12 000 000,00 PLN

Przewidywana alokacja:
– 1.2.A – 86 296 000,00 PLN
– 1.2.B – 37 683 500,00 PLN

Nabór wniosków na obydwa schematy od 29 maja 2017r.

bollard-589043_1920

Zachodniopomorskie inwestuje w turystykę!

Wsparcie kierowane jest do MŚP planujących innowacyjne inwestycje. Dofinansowaniem objęte zostaną przedsięwzięcia, w efekcie których w przedsiębiorstwie zostanie wprowadzona innowacyjna oferta turystyczna. W celu wprowadzenia innowacji produktowej bądź procesowej możliwe będzie pozyskanie środków na inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Trwający właśnie nabór jest drugim w 2017r. i trzecim w obecnej perspektywie 2014-2020 naborem na projekty inwestycyjne.  Obecny nabór skierowany jest do MŚP planujących innowacyjne inwestycje skutkujące wprowadzeniem oferty turystycznej. Wprowadzona oferta turystyczna stanowić musi innowację produktową lub procesową co najmniej w skali regionu. Środki w ramach projektu można będzie pozyskać na inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:
– 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw;
– 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu– 300 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania- 4 000 000,00 PLN
Przewidywana alokacja wynosi 42 000 000,00 PLN

Nabór wniosków trwa od 31 marca do 29 maja 2017 r.

Rozwój przedsiębiorstw dzięki funduszom UE - Branża naukowa

Dolnośląskie wspiera B+R!

Województwo dolnośląskie daje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach 2 dostępnych schematów 1.2.A (Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R) oraz 1.2.B (Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw). Nabory dedykowane są przedsiębiorstwom oraz konsorcjom przedsiębiorstw z IOB czy instytucjami naukowymi.

Już pod koniec kwietnia województwo dolnośląskie ogłosi nabór wniosków na Poddziałanie 1.2.1- Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne. W tym roku przewidziano nabory w ramach 2 schematów 1.2.A (Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R) oraz 1.2.B (Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw).

W ramach schematu 1.2.A możliwe będzie pozyskanie wsparcia na:
– wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych;
– zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej;

W ramach schematu 1.2.B możliwe będzie pozyskanie wsparcia na:
Projekty składane w ramach schematu 1.2.B obejmują tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:
– laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
– centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Beneficjentami Poddziałania mogą być:
– przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin-off);
– konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi;
– konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Wsparcie jest skoncentrowane głównie na MŚP.  W ramach schematów 1.2 A i 1.2 B wsparcie dla dużych firm będzie skupiać się na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub projektach o wyjątkowym charakterze, które nie mogą być zrealizowane przez MŚP. Możliwa jest również realizacja projektów przez duże przedsiębiorstwa we współpracy z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

Poziom dofinansowania:
W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
– 1.2.A – 100 000,00 PLN
– 1.2.B – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:
– 1.2.A – 4 300 000,00 PLN
– 1.2.B – 12 000 000,00 PLN

Przewidywana alokacja:
– 1.2.A – 86 296 000,00 PLN
– 1.2.B – 37 683 500,00 PLN

Nabór wniosków na obydwa schematy od 29 maja 2017r.