Dolnośląskie wspiera B+R!

Województwo dolnośląskie daje możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach 2 dostępnych schematów 1.2.A (Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R) oraz 1.2.B (Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw). Nabory dedykowane są przedsiębiorstwom oraz konsorcjom przedsiębiorstw z IOB czy instytucjami naukowymi.

Już pod koniec kwietnia województwo dolnośląskie ogłosi nabór wniosków na Poddziałanie 1.2.1- Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne. W tym roku przewidziano nabory w ramach 2 schematów 1.2.A (Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R) oraz 1.2.B (Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw).

W ramach schematu 1.2.A możliwe będzie pozyskanie wsparcia na:
– wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych;
– zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej;

W ramach schematu 1.2.B możliwe będzie pozyskanie wsparcia na:
Projekty składane w ramach schematu 1.2.B obejmują tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:
– laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
– centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Beneficjentami Poddziałania mogą być:
– przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin-off);
– konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym z organizacjami pozarządowymi;
– konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.

Wsparcie jest skoncentrowane głównie na MŚP.  W ramach schematów 1.2 A i 1.2 B wsparcie dla dużych firm będzie skupiać się na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub projektach o wyjątkowym charakterze, które nie mogą być zrealizowane przez MŚP. Możliwa jest również realizacja projektów przez duże przedsiębiorstwa we współpracy z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi.

Poziom dofinansowania:
W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną: 85%.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną: zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącego zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:
– 1.2.A – 100 000,00 PLN
– 1.2.B – 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:
– 1.2.A – 4 300 000,00 PLN
– 1.2.B – 12 000 000,00 PLN

Przewidywana alokacja:
– 1.2.A – 86 296 000,00 PLN
– 1.2.B – 37 683 500,00 PLN

Nabór wniosków na obydwa schematy od 29 maja 2017r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy