Szacowanie a rozeznanie rynku – czym się różnią?

W trakcie pozyskiwania funduszy unijnych można spotkać się z pojęciami, które wydają się równoznaczne. Jednak w trakcie realizacji projektu różnice w ich znaczeniu mogą mieć kluczowy wpływ na prawidłowość przeprowadzonych zamówień. Warto więc poznać szczegóły takich definicji jak rozeznanie rynku i szacowanie rynku.

Szacowanie rynku

Szacowanie rynku jest pierwszym krokiem w ustalaniu budżetu projektu oraz procedur, w ramach których przeprowadzane będą poszczególne zamówienia. Polega na ustaleniu wartości poszczególnych wydatków projektowych.

W ramach szacowania rynku uwzględnia się:

 • całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy,
 • ewentualne zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług lub robót.

Do szacowania przyjmuje się ceny netto, czyli bez podatku od towarów i usług.

Należy pamiętać, że szacowanie rynku powinno być odpowiednio udokumentowane. Oznacza to, że trzeba zachować dokumenty, które wskazują na szacunkową wartość zamówienia.

Kiedy wykonać szacowanie rynku?

Przed aktualizacją wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: „wytyczne”) we wrześniu 2019, szacowanie musiało zostać wykonane nie wcześniej niż 3 miesiące (w przypadku dostaw i usług) lub 6 miesięcy (w przypadku robót budowlanych) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. To mogło wiązać się z wielokrotnym przeprowadzaniem szacowania rynku w trakcie realizacji projektu.

Obecnie obowiązujące wytyczne znoszą ten obowiązek. Co więcej, pozwalają przyjąć do szacowania rynku zatwierdzony wniosek o dofinansowanie. W praktyce oznacza to, że można realizować zamówienia wyłącznie w oparciu o budżet wskazany w dokumentacji aplikacyjnej.

Jest to z jednej strony ogromne ułatwienie dla beneficjentów, ponieważ nie muszą przed każdym postępowaniem aktualizować szacowania rynku, sporządzać nowych notatek z szacowania ani zbierać dodatkowych dokumentów w ramach projektu.

Jednakże rodzi to także zagrożenia. Sytuacja rynkowa w niektórych branżach potrafi być bardzo dynamiczna i ceny w ciągu kilku miesięcy mogą znacząco się zmienić. Jeżeli ceny znacząco wzrosły, może się okazać, że należy zastosować inna procedurę niż początkowo założono.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że przy ustalaniu wartości szacunkowej wydatku należy uwzględnić wszystkie zamówienia, dla których spełnione są jednocześnie następujące przesłanki:

 • zamówienia są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie,
 • zamówienia mogą być udzielone w tym samym czasie,
 • zamówienie mogą być wykonane przez jednego wykonawcę.

Warto sprawdzić przed postępowaniem, czy nie występują powyższe tożsamości. Nie uwzględnienie ich mogłyby prowadzić do nieuprawnionego zaniżenia wartości szacunkowej zamówienia i wyborem nieodpowiedniej procedury.

Obowiązek wykonania szacowania rynku w sposób staranny i rzetelny  nabiera szczególnego znaczenia w przypadku, gdy wartość zamówienia zbliża się do progu, którego przekroczenie zobowiązuje do stosowania bardziej restrykcyjnych procedur Wytycznych lub Prawa zamówień publicznych. Niestosowanie odpowiednich trybów, w jakich powinny być udzielone zamówienia, może skutkować nałożeniem korekty finansowej.

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku jest procedurą, która obowiązuje dla zamówień o wartości szacunkowej od 20 tys. do 50 tys. zł netto włącznie. Jej celem jest ustalenie ceny rynkowej. Cena rynkowa niekoniecznie musi oznaczać średni koszt danego wydatku.

Potwierdzeniem ceny rynkowej są zebrane dokumenty (oferty, cenniki, kosztorysy). Pamiętaj, że oferty te powinny odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.

Jak pozyskać oferty i cenniki?

Istnieje kilka sposobów na pozyskanie ofert i cenników.

 1. Pobranie cenników ze stron internetowych czy katalogów dostępnych online.
 2. Umieszczenie na swojej stronie internetowej zapytanie o cenę. Należy w nim wskazać opis przedmiotu zamówienia niezbędny do wyceny.
 3. Skierowanie zapytania o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia bezpośrednio do potencjalnych wykonawców (np. mailowo).

Obecnie obowiązujące wytyczne nie określają szczegółów przeprowadzania rozeznania rynku, pozostawiając beneficjentom możliwość zastosowania własnych procedur. Powinni jednak dotrzeć oni do jak największej liczby wykonawców, co umożliwi precyzyjniej określić wartość ceny rynkowej.

Przy rozeznaniu rynku liczy się efekt końcowy – wartość poniesionego wydatku musi mieć  cenę rynkową. Dla celów późniejszej kontroli zamówień niezbędne jest udokumentowanie dokonanej analizy cen potencjalnych wykonawców wraz z analizowanymi cennikami.

Do udokumentowania prawidłowo przeprowadzonego rozeznania rynku procedury nie jest wymagane zawarcie umowy z wykonawcą. Potwierdzeniem prawidłowo zrealizowanego zamówienia jest faktura lub inny dokument księgowy.

Zmiany wytycznych – ułatwienie dla beneficjentów

Aktualizacja wytycznych we wrześniu 2019 jest między innymi odpowiedzią na problemy beneficjentów wynikające z realizacji zamówień w ramach rozeznania rynku. Procedura ta została odbiurokratyzowana sprawiając, że rozeznanie rynku jest łatwiejsze w przeprowadzeniu i udokumentowaniu.

W poprzedniej wersji wytycznych, rozeznanie rynku dokumentowane było przez co najmniej wydruk zapytania ofertowego zamieszczonego  na  stronie  internetowej  beneficjenta lub  potwierdzenie  przesłania zapytania  ofertowego  do  co  najmniej  trzech  potencjalnych wykonawców oraz otrzymane oferty w wyniku upublicznienia zapytania. Jeżeli w wyniku tych działań wpłynęła tylko jedna ważna oferta, wówczas należało uzupełnić udokumentowanie o ofertę pochodząca z innego źródła.

Aktualnie można zrezygnować z publikowania zapytania ofertowego na rzecz samodzielnego pobrania cenników ze stron internetowych, co w wielu przypadkach usprawnia proces rozeznania rynku i generuje mniejszą liczbę dokumentów potrzebnych do potwierdzenia prawidłowej realizacji zamówienia.

Podsumowując – w trakcie tworzenia i realizacji projektów szacowanie rynku jest punktem wyjścia do wyboru procedury, według której przeprowadzane będzie zamówienie. Rozeznanie rynku jest natomiast jednym z trybów dokonywania zakupów w ramach projektu. Umiejętność rozpoznania i przeprowadzenia obu tych czynności jest niezbędna w trakcie realizowania projektów dofinansowanych z funduszy unijnych i może mieć kluczowy wpływ na prawidłowe rozliczenie dotacji.

Źródła:

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – wersja obowiązująca od 09.09.2019 r.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 – – wersja obowiązująca od 23.08.2017 do 08.09.2019

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020 (zaktualizowany 6 listopada 2019 r.) – dokument dostępny pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/

Nietypowe dotacje? Czemu nie! Cz. 1 – „Kredyt na innowacje technologiczne”

Wszyscy dookoła obserwujemy liczne inwestycje wspierane z funduszy UE. Jeździmy coraz lepszymi drogami, korzystamy z bardziej komfortowej komunikacji publicznej, a firmy inwestują w rozwój swój i pracowników. Jednak fundusze UE to nie tylko te standardowe dotacje, które są widoczne wokół nas. To także specyficzne konkursy i bardzo nietypowe dotacje.

W cyklu artykułów „Nietypowe dotacje? Czemu nie!” chciałbym opowiedzieć o najciekawszych pomysłach w ramach konkursów dotacyjnych. Zanim jednak wejdziemy na polskie podwórko, kilka słów o najbardziej nietypowych dotacjach UE.

Niecodzienne dotacje UE

Krytycy funduszy UE przywołują najbardziej spektakularne przepisy i dofinansowania, które są realizowane przy unijnym wsparciu.

Nie wiem, czy każdy użytkownik obuwia typu „kalosze” zdaje sobie sprawę, że dzięki Unii może doszukać się specjalnie opracowanej instrukcji obsługi tego tak zaawansowanego obuwia.

Media prześcigają się w wyliczaniu absurdów dotacyjnych. Dofinansowanie w wysokości 80 tysięcy euro otrzymało miasto Malmö na odwzorowanie swojej architektury w wirtualnej rzeczywistości w grze. Około 7 mln euro zostało przyznane na pamiętnik osiołka przemierzającego Holandię, około 2 tysiące euro na przystanki dla rowerów w postaci wbitych w ziemię pni drzewa, a na imprezę promującą opowiadanie zmyślonych historii Unia Europejska przeznaczyła około 350 tysięcy euro.

Również na polskim podwórku zdarzają się podobne przypadki – dotację na swoją działalność otrzymała chociażby firma planująca, konstruująca i wykonująca zamki z piasku.

„Kredyt na innowacje technologiczne” – dotacje w codzienności

Być może nieświadomie, podczas lektury tego artykułu, stoisz na innowacyjnych płytkach udających kamień, w budynku zbudowanym z elementów prefabrykowanych wyposażonych w okna o znikomej przenikalności cieplnej i dźwiękowej? Takie elementy – i wiele innych – pochodzących z budownictwa, branży maszynowej, metalowej, elektrycznej czy cieplnej mogły być wynikiem innowacyjnej technologii, która uzyskała aprobatę Panelu Ekspertów i otrzymała dofinansowanie w ramach konkursu „Kredyt na innowacje technologiczne” organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – POIR 3.2.2.

W ramach konkursu fundusze otrzymało też wiele projektów dotykających niszowych aspektów naszego życia. Całkiem możliwe, że kupując „cukierki z prozdrowotnymi dodatkami” w maszynie vendingowej, zarówno cukierki, jak i maszyna są efektem innowacyjnej technologii. Może też się zdarzyć, ze udając się do cukierni kupisz dofinansowane „niskotłuszczowych pączków typu donut” albo ciastka z zawartością „termostabilnego nadzienia o zmiennej lepkości”.

„Kredyt na innowacje technologiczne” – jedzenie, picie i relaks

Dzięki projektom realizowanym w ramach POIR 3.2.2, Unia Europejska serwuje też pyszne „herbaty ziołowe wzbogacane witaminami i minerałami”, przy których zajadać się można prażonymi jabłkami wykonanymi w innowacyjnej technologii lub „innowacyjnym wegańskim i prozdrowotnym ptasim mleczkiem”. Na obiad w menu unijnym znalazła się „tortilla warzywna grillowana bezglutenowa”, którą można popijać dofinansowanym piwem – a to tylko cztery gastronomiczne projekty w ramach konkurs „Kredyt na innowacje technologiczne”.

A czym możemy się raczyć wieczorem dzięki unijnemu wsparciu? Oferta jest szeroka.

Taka forma relaksu wydaje się być konieczna po intensywnym dniu walk w ramach szermierki historycznej, do której stroje wytworzone zostały w wyniku dofinansowanej technologii. Jeśli nie jesteśmy fanami aktywnego wypoczynku, możemy oddać się czytaniu książki – zwłaszcza, że dzięki konkursowi organizowanemu przez BGK może posiadać ona właściwości „zwiększonej otwieralności i wytrzymałości”.

„Kredyt na innowacje technologiczne” – ekologia i bezpieczeństwo

Dla organów przyznających dotacje z Unii Europejskiej niezwykle ważny jest aspekt ekologiczny. Dlatego na liście dofinansowanych projektów w ramach POIR 3.2.2 możemy znaleźć projekty zajmujące się sprawą „bioutylizacji poubojowego pierza drobiowego w procesie produkcji nawozów naturalnych” czy „nową intensywną technologią przerobu hałd w kopalniach odkrywkowych”. Trzeba też uważać na niektóre pojemniki i nie trzymać w nich wody – gdyż są w niej rozpuszczalne.

Dofinansowane projekty mają również za zadanie dbać o nasze bezpieczeństwo. Realizowane jest to między innymi dzięki wsparciu produkcji „multisejfów o zwiększonej odporności antywłamaniowej” lub „minimalizację skutków ubocznych wybuchu poduszki powietrznej w samochodach poprzez zastosowanie innowacyjnego kompozytu wielowarstwowego opartego na filcu”.

Dotację można otrzymać na (niemalże) wszystko!

Analiza konkursów, nawet tych wskazanych na początku, postrzeganych jako absurdalne, uzmysławia nam, że nie ma złych pomysłów – a niemalże każda idea jest możliwa do realizacji. Jeśli masz nawet najbardziej śmiały pomysł – podziel się nim z nami, a poszukamy dla Ciebie i Twojego projektu najlepszego konkursu, który umożliwi finansowanie innowacyjnych idei.

Bibliografia:

 1. Mapadotacji.gov.pl
 2. Bgk.pl
 3. https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/101547,oto-najbardziej-bezsensowne-projekty-unii.html
 4. https://www.salon24.pl/u/moraine/161146,najdziwniejsze-projekty-ktore-otrzymaly-dotacje-ue
 5. https://tvn24bis.pl/wiadomosci-gospodarcze,71/a-to-europa-wlasnie-czyli-10-najwiekszych-unijnych-absurdow,463581.html

Wsparcie w realizacji projektów w ramach Funduszy norweskich

Według danych Międzynarodowej Organizacji Finansowej (IFC) oraz Banku Światowego Norwegia zajmuje siódme miejsce na świecie pod względem warunków sprzyjających tworzeniu biznesu. Budowanie relacji biznesowych w Norwegii jest bezpieczne i stosunkowo proste. W ofercie licznych konkursów pozwalających sfinansować polskim przedsiębiorcom swoje pomysły pojawiła się ciekawa propozycja umożliwiająca pozyskanie dofinansowania na projekt w trzech obszarach tematycznych. Dodatkowo, realizowany będzie Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) rozpoczęła nabór wniosków w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Wnioski można składać od 7 stycznia do 31 marca 2020 r. Program realizowany jest przy wykorzystaniu Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (NMF). Budżet programu to 93 mln EUR.

Odbiorcami programu są mikro, małe i średnie firmy działające na terytorium Polski i realizujące projekt na terenie RP, w szczególności we współpracy z podmiotami norweskimi. Partnerstwo i współpraca z podmiotem norweskim jest czynnikiem gwarantującym sukces.

Fundusze Norweskie – dla kogo?

W ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” zaplanowane są 3 nabory dla wskazanych poniżej obszarów.

Technologie przyjazne środowisku (Green Industry Innovation)

Obszar ten traktowany jest jako priorytetowy biorąc pod uwagę budżet, jaki jest przeznaczony na projekty mające na celu wsparcie technologii przyjaznych środowisku. Alokacja wynosi aż 50 mln EUR.

Przygotowując projekt musimy mieć na uwadze aspekt nowości planowanego do wdrożenia rozwiązania. Oznacza to wdrożenie nowego procesu, czy też produktu w firmie lub znacząca modyfikacja dotychczasowego procesu lub produktu. Założeniem projektów w tym obszarze jest wdrożenie technologii mającej na celu zmniejszenie zużycia energii lub ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery czy też zmniejszenie ilości odpadów.

Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych (Blue Growth)

Podstawowym elementem jest wdrożenie innowacyjnego procesu, produktu lub usługi w obszarze wód śródlądowych i morskich. Budżet na projekty w tym obszarze to 10 mln EUR. Dodatkowym elementem gwarantującym sukces będą rozwiązania mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód śródlądowych i morskich.

Technologie poprawiające jakość życia (Welfare Technologies)

Na projekty składane w ramach tego obszaru przeznaczone jest 18,7 mln EUR. Rozwiązania mają posiadać aspekt innowacyjny – należy jednak zaznaczyć, że jest to inna specyfika projektów.

Z jednej strony celem jest rozwój ekonomiczny podmiotu starającego się o dofinansowanie, a z drugiej strony wymogiem jest, aby w ramach projektu przedsiębiorca opracował produkt, który będzie skierowany do najbardziej wrażliwych grup społecznych poprzez rozwiązania technologiczne, w tym w szczególności dla osób starszych. Produkt musi być odpowiedzią na potrzeby końcowego użytkownika.

W ramach projektu będzie można sfinansować cały proces przygotowania tego produktu, włącznie z przetestowaniem go na użytkownikach końcowych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet (budżet 15 mln EUR). Projekty muszą dotyczyć jednego z wyżej wymienionych obszarów.

Jest to instrument przeznaczony dla przedsiębiorczych kobiet, czyli dla kobiet, które prowadzą działalność gospodarcza albo dla takich podmiotów, w których kobiety podejmują decyzje biznesowe w firmie. Dofinansowanie otrzymają projekty mające na celu wdrożenie innowacji.

W tym schemacie możliwe będzie otrzymanie wsparcia finansowego na tzw. mentoring dla kobiet, który umożliwi rynkowy sukces poprzez przezwyciężenie ewentualnych trudności związanych m.in. ze specyfiką konkretnej branży, w której firma funkcjonuje.

Na co można pozyskać dofinansowanie?

Rodzaje możliwych wydatków zależą w dużej mierze od danego obszaru, w ramach którego zostanie złożony projekt. We wszystkich 3 obszarach tematycznych, w tym schemacie grantów przeznaczonych dla kobiet, skorzystać można z dofinansowania m.in. na:

 • nowe środki trwałe,
 • roboty i materiały budowlane,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • doradztwo,
 • zagraniczne podróże służbowe.

Dodatkowo przedsiębiorcy, składający projekty we wszystkich obszarach (z wyłączeniem schematu dla przedsiębiorczych kobiet), sfinansować mogą testowanie, certyfikację produktu, ewentualne prace rozwojowe niezbędne do wdrożenia.

Ciekawym wydatkiem kwalifikowalnym jest koszt dodatkowego zabezpieczenia umowy. Dofinansowane są również usługi mentoringu – jednakże wyłącznie w schemacie dla przedsiębiorczych kobiet.

Partnerstwo z podmiotem norweskim

Analiza dostępnych dokumentów, jak i informacji przedstawianych na szkoleniach dotyczących Funduszy Norweskich pokazuje, że projekty z partnerem norweskim zwiększają szanse dofinansowania.

Szczególnym przedmiotem zainteresowania programu będzie współpraca w zakresie innowacji i wymiany wiedzy pomiędzy polskimi a norweskimi przedsiębiorstwami oraz jednostkami badawczymi. Jako szczególną formę partnerstwa PARP wskazuje np. zaangażowanie do projektu mentora lub mentorki z Norwegii. W I kwartale 2020 r. planowane są warsztaty i spotkania z norweskimi mentorkami dla kobiet.

Jak znaleźć partnera?

W pierwszej kolejności należy po prostu przejrzeć swoją sieć kontaktów. Pomyśleć, w jakich targach, wydarzeniach branżowych brało się udział i przypomnieć sobie, czy wśród własnych partnerów, ale także wśród innych partnerów biznesowych, nie posiadamy firmy gotowej do podjęcia współpracy w ramach projektu.

Jednym z najważniejszych podmiotów wspierających budowanie relacji między podmiotami polskimi a norweskimi jest agencja rządowa Innovation Norway. Podmiot ten wspiera polskie przedsiębiorstwa przede wszystkim w poszukiwaniu partnerów z Norwegii.

W ramach Norway Grants 2009-2014 pod nazwą „Green Industry Innovation Programme Poland” z dofinansowania skorzystało wiele firm z Polski m.in. firma INTEMO S.A., która sfinansowała instalację fotowoltaiczną w technologii Smart Wire. Linia technologiczna do produkcji paliwa RDF z opon samochodowych wdrożona została przez firmę Vinderen Sp. z o.o., dzięki pozyskanym środkom unijnym. Inny przykład to projekt firmy Wtór-Steel sp. z o.o., który polegał na wdrożeniu przyjaznej środowisku technologii odzysku metali.

Jeżeli masz pomysł na wdrożenie produktu, czy też technologii wpisującej się jeden z trzech wymienionych wyżej obszarów, nie zwlekaj! Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na wszystkie pytania związane z grantami.

Zwiększ szansę na otrzymanie dotacji Unii Europejskiej z ECDF! Sukces w 12.2019

Sukcesy w grudniu 2019 roku!

Koniec 2019 roku obfitował dobre informacje dla naszych Klientów. Wspólna praca zaowocowała pozyskaniem 8 dotacji:

 • Regionalny Program Operacyjny Kujawsko-pomorskie, poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP: 5 dofinansowanych projektów o łącznej wartości 4,22 mln zł. Łączna wartość dotacji: 2,26 mln zł,
 • Program Operacyjny Polska Wschodnia, poddziałanie 1.1.2 Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej: złożyliśmy 1 projekt, który ex aequo otrzymał pierwsze miejsce na liście rankingowej. Wartość projektu 1,22 mln zł, wartość dotacji niemal 1 mln zł.
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, poddziałanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw: złożyliśmy 1 projekt, którego wartość to ponad 12 mln zł. Otrzymana dotacja to 6,7 mln zł.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój: złożyliśmy 1 projekt, którego wartość to prawie 3,5 mln zł. Wartość otrzymanej dotacji, to 1,7 mln zł.

Gratulujemy!

Wyzwanie na 2020 rok? Pozyskanie dotacji!

Obecna perspektywa 2014-2020 co prawda się kończy, jednak 2020 rok to niejako „wysyp” konkursów i możliwości pozyskania dotacji. Tylko w zatwierdzonym Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na przedsiębiorstwa czeka ponad 3 mld PLN. Dostępne są też granty dla Spółek z Polski Wschodniej i liczne konkursy regionalne. W dostępnych harmonogramach konkursów każda firma znajdzie odpowiedni dla siebie.

Rok 2020 to ostatni dzwonek, żeby skorzystać z perspektywy unijnej 2014-2020. Budżet przeznaczony na projekty badawczo-rozwojowe, inwestycyjne czy eksportowe jest imponująco wysoki, a analizując harmonogramy i budżety konkursów na 2020 rok można stwierdzić, że jeszcze wiele przedsiębiorców może skorzystać w tym roku z dofinansowania.

Może to być ostatnia szansa, aby aplikować o fundusze zanim wyczerpią się środki finansowe poszczególnych Instytucji. W związku z tym – Przedsiębiorco! Nie czekaj i zainwestuj w rozwój swojej firmy.

Dotacje na inwestycje w 2020 roku

Od początku obecnie trwającej perspektywy, konkursy na projekty inwestycyjne cieszą się dużym zainteresowaniem. Przedsiębiorców nie dziwi już fakt, że ich inwestycja odznaczać się musi wysokim stopniem innowacyjności, a autorskie rozwiązania mają szansę na otrzymanie kilkumilionowego dofinansowania.

Badania na rynek (POIR 3.2.1)

Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy na rynek chcą wdrożyć innowacyjne produkty lub innowacyjny proces technologiczny w firmie. Innowacje te muszą być wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Sfinansować można m.in. zakup maszyn, nieruchomości, budowę linii produkcyjnej, eksperymentalne prace rozwojowe oraz wiele innych rozwiązań pomocnych we wdrożeniu nowych produktów.

Przewidywany budżet to 750 mln PLN. Termin naboru wniosków: od 25 marca 2020 r. do 23 kwietnia 2020 r.

Kredyt na innowacje technologiczne (POIR 3.2.2)

Jeśli potrzebujesz środków na zakup maszyn i urządzeń, budowę nowej hali lub linii produkcyjnej, jest to odpowiedni dla Ciebie konkurs. Jednakże pamiętać, że projekt polegać musi na wdrożeniu wypracowanej w ramach prac B+R (własnych lub zakupionych) innowacyjnej technologii, pozwalającej na wytworzenie nowych lub udoskonalonych w skali kraju produktów lub usług.

Konkurs podzielony jest na dwie rundy. Runda I trwa od 15 października i zakończy się 23 kwietnia 2020 r. Natomiast Runda II trwać będzie od 24 września do 30 grudnia 2020 r. W każdej rundzie alokacja wynosi 350 mln PLN.

Design dla przedsiębiorców (POIR 2.3.5)

Celem konkursu jest przede wszystkim sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi. Uzupełnieniem prac projektowych może być inwestycja w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne niezbędne do wdrożenia opracowanych w ramach procesu projektowego rozwiązań. W 2020 roku konkurs dedykowany będzie projektom na rzecz dostępności.

Termin naboru wniosków: od lipca 2020 r. do września 2020 r. Wielkość budżetu zostanie określona w późniejszym terminie.

Bony na innowacje dla MŚP (POIR 2.3.2)

Konkurs ten podzielony jest na dwa etapy. Etap 1 – usługowy – skierowany jest do przedsiębiorców, którzy chcą sfinansować zakup usługi od jednostki naukowej, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Nabór wniosków trwa od marca 2019 i zakończy się 28 maja 2020 r. Planowany budżet to 50 mln PLN.

Etap 2 to etap inwestycyjny – polegający na zakupie maszyn i urządzeń wraz z oprogramowaniem, związanych z wdrożeniem powstałej podczas badań w pierwszym etapie konkursu innowacji technologicznej. Nabór wniosków trwa od kwietnia 2019 roku i zakończy się 7 lipca 2020 r. Planowany budżet to 20 mln PLN.

Fundusze Norweskie

Programem wartym uwagi jest Program „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”. Dofinansowanie może być przeznaczone na opracowanie, wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych technologii, rozwiązań, procesów, produktów (towarów lub usług). Program zakłada nabór wniosków w trzech obszarach tematycznych. Szerzej na temat tego konkursu w odrębnym artykule.

Dotacje na badania i rozwój

Równolegle do konkursów inwestycyjnych trwać będą nabory na projekty badawcze.

Szybka ścieżka (POIR 1.1.1)

Jest to konkurs skierowany do przedsiębiorstw sektora MŚP i dużych, a także konsorcjów przedsiębiorstw (w tym z jednostkami naukowymi). Pozyskane środki przeznaczyć można przede wszystkim na wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Jest to konkurs przeznaczony dla wszystkich województw z wyjątkiem Mazowsza.

Termin naboru wniosków dla dużych przedsiębiorstw: od lutego 2020 do kwietnia 2020 r. oraz w sierpniu.

Nabory wniosków dla MŚP: od kwietnia do czerwca 2020 r. oraz od sierpnia do września 2020 r.

Zaplanowany budżet to aż 1200 mln PLN.

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (POIR 2.1)

W ramach tego konkursu przeznaczone jest aż 350 mln PLN. Dofinansowanie skierowane jest na działania z zakresu tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych. W ramach projektu sfinansować można zakup infrastruktury B+R, niezbędnej do realizacji agendy badawczej.

Terminy naboru wniosków: od 14 kwietnia 2020 r. do 11 maja 2020 r.

Dotacje na udział w targach i misjach gospodarczych

Budowanie przewag konkurencyjnych nie jest możliwe bez podejmowania działań mających na celu promocję własnej marki produktowej. Możliwość dofinansowania daje konkurs Go to brand (POIR 3.3.3). W ramach tego konkursu przedsiębiorstwa MŚP, działające na terenie Polski mają możliwość pozyskania do 85% dofinansowania na uczestnictwo w targach i misjach gospodarczych.

Termin naboru wniosków: od 11 lutego 2020 r. do 11 marca 2020 r. Budżet przewidziany w konkursie to 300 mln PLN.

Dotacje na wydatki związane z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach Programu UE

Ciekawy w 2020 roku jest konkurs POIR 2.3.6 Granty na Eurogranty (trwać będzie od stycznia 2020 do stycznia 2021 r.). Możliwe będzie sfinansowanie kosztów przygotowania projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE. Projekt może dotyczyć m.in. sfinansowania kosztów usługi doradczej.

Budżet konkursu to 5 mln PLN. Maksymalna intensywność dofinansowania projektu może wynosić do 100%.

Rok 2020 to szansa na dofinansowanie w wielu konkursach. Nie sposób ich wyliczyć, a każda firma nie musi znać ich wszystkich. Natomiast Eksperci ECDF Dotacje mają wiedzę na temat każdego konkursu zaplanowanego na ten rok – i z przyjemnością wesprą w pozyskaniu dotacji. Warto to zrobić wspólnie – wszak według magazynu Fundusze Europejskiej, w rankingu za 2018 rok znajdujemy się w pierwszej trójce najskuteczniejszych firm doradczych w Polsce.

Tak więc z miłą chęcią spotkamy się, żeby dopasować najkorzystniejszy konkurs do Twoich potrzeb tak, aby pozyskać dofinansowanie na Twój pomysł.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, czy też wątpliwości to zapraszamy do kontaktu. Rozmowa, a w konsekwencji wspólna analiza pomysłu przełożą się na dodatkowy zastrzyk gotówki w postaci dofinansowania. Działajmy!