Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Branża zdrowego żywienia - BADANIA

NUTRITECH – I konkurs NCBiR na projekty badawcze w zakresie prawidłowego żywienia

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło I konkurs w ramach programu rządowego NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu. Celem głównym programu NUTRITECH  jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia. W ramach konkursu dotację można przeznaczyć na realizację prac badawczo-rozwojowych odpowiadających na aktualne wyzwania dotyczące zagadnień w obszarze zdrowego odżywiania oraz zrównoważonej produkcji żywności.

W ramach I konkursu NUTRITECH wsparcie uzyskają projekty wpisujące się w obszary tematyczne programu:

 • T1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z  PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI).

W ramach obszaru tematycznego planuje się opracowanie produktów i rozwiązań technologicznych, mających na celu prawidłowe odżywianie osób chorych, zdrowych oraz z predyspozycjami do wystąpienia tzw. “chorób cywilizacyjnych”. Projekt musi wpisywać się w jedno z czterech wskazanych przez NCBiR zagadnień badawczych. Ze spisem zagadnień można zapoznać się na stronie konkursu.

 • T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM.

Obszar tematyczny obejmuje swoim zakresem opracowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych wspomagających leczenie chorób m.in. cywilizacyjnych, jako produktów pozwalających na skuteczne zapobieganie określonym schorzeniom. Projekt musi wpisywać się w jedno z pięciu wskazanych przez NCBiR zagadnień badawczych. Ze spisem zagadnień można zapoznać się na stronie konkursu.

 • T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA.

W tym obszarze planuje się wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznychmających na celu opracowanie nowych produktów pełnowartościowej i wysokiej jakości żywności, której produkcja jest niskoemisyjna, przyjazna środowisku, energooszczędna i bezodpadowa. Projekt musi wpisywać się w jedno z sześciu wskazanych przez NCBiR zagadnień badawczych. Ze spisem zagadnień można zapoznać się na stronie konkursu.

Do naboru mogą przystąpić przedsiębiorstwakonsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przemysłowo-naukowe. Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowycheksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Projekt musi obejmować realizację prac rozwojowych. Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln PLN, a maksymalna – 10 mln PLN. Projekt nie może trwać dłużej niż 48 miesięcy.

Budżet konkursu wynosi 100 mln PLN. Wnioski będą przyjmowane od 6 lipca do 30 września 2022 r.

Preferowane będą przedsięwzięcia realizowane przez konsorcja przemysłowo-naukowe, przyczyniające się do opracowania innowacji co najmniej w skali kraju oraz pozytywnie oddziałujące na zasadę zrównoważonego rozwoju.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Koordynatorką projektów Pauliną Puchalską pod nr tel. 512 68 84 04.

Elektroniczny wniosek o płatność - Co to jest? jak dział? Agencja Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa

Elektroniczny Wniosek o Płatność (eWoP) – nowy system teleinformatyczny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozszerzyła funkcjonalność swoich systemów teleinformatycznych. Do dotychczas funkcjonujących systemów eWniosek Plus oraz IRZ Plus dołączył system eWoP, czyli elektroniczny Wniosek o Płatność. W artykule przedstawiono cel działania systemu, jego podstawowe funkcje oraz możliwe sposoby logowania.

Podstawowe funkcje systemu eWoP

Możliwość zdalnego przesyłania dokumentów do ARiMR działa od sierpnia 2021 r. Poprzez portal Elektroniczny Wniosek o Płatność (https://ewop.arimr.gov.pl) przesyłać można już nie tylko wnioski obszarowe, ale również wnioski o przyznanie pomocy oraz wnioski o płatność.

Logowanie do eWoP

Do eWoP można logować się za pomocą posiadanego już loginu i hasła, które używane były dotąd przy korzystaniu z aplikacji eWniosekPlus czy IRZPlus , profil zaufany, usługi bankowe lub e-dowód.

Cel funkcjonowania platformy eWoP

Wprowadzenie dedykowanego systemu ma na celu przyspieszenie procesu weryfikacji wnioskówusprawnienie procesu ich składania (brak konieczności wysyłki w formie papierowej lub wizyty bezpośrednio w Oddziale Regionalnym), oszczędność czasu, a także ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się COVID-19.

Nowe funkcjonalności eWoP – moduł Wiadomości, autokorekta

Od 29.01.2022 r. system rozbudowano o moduł Wiadomości, za pomocą którego ARiMR przesyłać będzie pisma w ramach realizowanych projektów.

15.02.2022 r. umożliwiono natomiast skorygowanie wniosku we własnym zakresie lub jego całkowite wycofanie. W ramach tzw. autokorekty, po zauważeniu błędu lub braku w dokumentacji, możliwa jest zmiana zapisów wniosku lub dodanie dodatkowych załączników, jeszcze przed ich weryfikacją przez pracownika ARiMR.

System eWoP – do jakich działań (naborów) ARiMR?

Wnioski przy pomocy systemu eWoP składać można m.in. w ramach działań:

 • 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych;
 • 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój;
 • 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 5.2 Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
 • 6.1 Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników;
 • 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 • 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw;
 • 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej;
 • 16 Współpraca.

Nadal możliwe jest składanie wniosku w wersji papierowej (listownie lub osobiście w Oddziale Regionalnym ARiMR). Pamiętać o tym warto szczególnie z uwagi na utrudnione złożenie wniosku o płatność wraz z wnioskiem o zmiany lub złożenie wniosku o płatność po podpisaniu aneksu, ale jeszcze przed wprowadzeniem zmian do systemu. W obecnej chwili w systemie eWoP nie ma możliwości składania wniosku o zmianę umowy lub biznesplanu – dlatego, po konsultacji z oddziałem głównym w Warszawie, zalecane jest złożenie wniosku w wersji papierowej, szczególnie w sytuacji zbliżającego się terminu końcowego.

Więcej informacji o nowym systemie teleinformatycznym eWoP na stronie ARiMR.

Przypominamy o trwającym do 29 czerwca br. konkursie w ramach działania PROW Współpraca oraz nadchodzącym naborze w ramach poddziałania 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej, o którym będziemy informować szerzej w momencie ogłoszenia.

Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Województwo Świetokrzyskie

ŚWIĘTOKRZYSKIE: dofinansowanie na realizację prac B+R oraz inwestycje w infrastrukturę B+R

Zarząd województwa świętokrzyskiego ogłosił nabór na realizację prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz zakup infrastruktury B+R w ramach Działania 1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości. To już ostatnie w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 konkursy B+R dla świętokrzyskich przedsiębiorców.

TYP PROJEKTÓW: prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach

W ramach konkursu wsparcie otrzymają projekty badawcze przedsiębiorstw, których efektem będzie opracowanie rozwiązania stanowiącego innowację produktową. Dotację będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów realizacji badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, w tym opracowanie demonstracyjnych prototypów czy walidację danego rozwiązania. Rozwiązanie musi wpisywać się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji. Warto również podkreślić, że dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty, które przed rozpoczęciem realizacji cechuje co najmniej IV poziom gotowości technologicznej TRL.

Wnioskować o wsparcie mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz duże firmy, pod warunkiem wystąpienia efektu dyfuzji lub podjęcia współpracy z MŚP / instytucjami badawczymi w ramach projektu.

Budżet naboru wynosi 7 mln PLN. Dotacja pokryje maksymalnie 70% kosztów badań przemysłowych oraz maksymalnie 45% kosztów prac rozwojowych.

TYP PROJEKTÓW: zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach

Przedmiotem naboru jest wsparcie obejmujące zakup infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, w celu doposażenia już istniejącego lub stworzenia nowego zaplecza badawczo-rozwojowego. Dotacja pokryje koszty inwestycji m.in. w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne wyposażenie służące tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

Wnioskować o wsparcie mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP oraz duże firmy, pod warunkiem wystąpienia efektu dyfuzji lub podjęcia współpracy z MŚP/instytucjami badawczymi w ramach projektu.

Alokacja konkursu wynosi 8 mln PLN. Dotacja pokryje maksymalnie 70% kosztów netto inwestycji.

Nabory wniosków w obu konkursach rozpoczną się 30 czerwca i potrwają do 22 lipca 2022 roku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl i/lub zapoznaj się z szczegółowymi założeniami konkursów na stronie instytucji.

Wsparcie dla przedsiębiorców - konkurs badawczy SI i AI - Dofinansowania z Unii Europejskiej

INFOSTRATEG – IV konkurs NCBiR na tematyczne projekty badawcze w obszarze sztucznej inteligencji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ogłosiło IV nabór do programu INFOSTARTEG na projekty tematyczne związane z opracowaniem rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję, które będą miały bezpośrednie zastosowanie w praktyce. W IV naborze wsparcie ukierunkowane będzie na projekty mające na celu:

 • opracowanie inteligentnego systemu przetwarzania mowy dla lekarzy,
 • opracowanie inteligentnej maszyny do zbierania jabłek,
 • opracowanie inteligentnego dyspozytora korespondencji,
 • opracowanie asystenta petenta w instytucjach użyteczności publicznej.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację w ramach programu INFOSTRATEG są przedsiębiorstwajednostki naukowe lub ich konsorcja. Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowychbadań przemysłowycheksperymentalnych prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Projekt obligatoryjnie musi obejmować fazę prac rozwojowych i przedwdrożeniowych. Przedsięwzięcie badawcze musi być realizowane w podziale na 3 fazy:

 • FAZA I obejmująca zadania o charakterze badań podstawowych lub badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • FAZA II obejmująca zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • FAZA III obejmująca zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przedwdrożeniowych.

Całkowity budżet konkursu to 190 mln PLN. W zależności od zakresu tematycznego projektu można pozyskać dofinansowanie w wysokości rzędu nawet do 10 mln PLN lub do 40 mln PLN.

Wnioski do NCBiR można składać od 27 maja do 18 sierpnia 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Koordynatorką projektów Pauliną Puchalską pod nr tel. 512 68 84 04.

Instrumenty zwrotne Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej

Instrumenty zwrotne – podstawa finansowania projektów niskiego ryzyka w perspektywie finansowej 2021-2027. Czym są i dlaczego warto?

W nadchodzącej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 rozszerzone zostanie stosowanie instrumentów zwrotnych na cele finansowania rozwoju przedsiębiorstw. Coraz częściej inwestycje rozwojowe o niskim poziomie ryzyka finansowane będą w formie preferencyjnych pożyczek. Na czym polega unijne finansowanie zwrotne oraz jakie korzyści mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy zdecydują się skorzystać z tego typu instrumentu? Odpowiedź znajdziesz w artykule!

Instrumenty zwrotne są jedną z najpowszechniej stosowanych form instrumentów finansowych. Na rynku funkcjonują już od bardzo długiego czasu, a ich popularność nieustannie wzrasta. W głównej mierze dotyczą preferencyjnych sposobów wsparcia przedsiębiorców ze środków dystrybuowanych w ramach funduszy europejskich. Można do nich zaliczyć w szczególności: gwarancje i poręczenia kredytowe, pożyczki czy kredyty z częściową spłatą w formie dotacji. Co jest jednak istotne, są to instrumenty dłużne, czyli po ich wykorzystaniu beneficjent musi zwrócić otrzymane wsparcie.

Poprzednia perspektywa finansowa na lata 2014-2020 zakładała przeznaczenie ponad 3,7 mld zł środków na instrumenty finansowe. Dla działań objętymi celami tematycznymi B+R, innowacje, MŚP, OZE, Efektywność Energetyczna planowano przeznaczyć ok. 80% przytoczonej kwoty. Duża cześć tych środków wracała do puli w pierwotnie udzielonej kwocie i w zależności od długości zawieranych umów była ponownie redystrybuowana. W planowanej perspektywie 2021-2027 będzie podobnie.

Dotacje w perspektywie 2021-2027 tylko dla projektów wysokiego ryzyka

Dotacje wraz z instrumentami zwrotnymi z założenia mają stanowić zachętę dla przedsiębiorstw podejmujących ryzyko inwestycyjne. Otwarcie działalności gospodarczej, opracowywanie innowacyjnych rozwiązań czy komercjalizacja na rynku nowych produktów zawsze wiąże się ze sporą dozą niepewności i ryzykiem, że przedsięwzięcie się nie powiedzie. W biznesie nie wszystko się udaje, a zwłaszcza to, co nowe.

W gospodarce globalnej opartej o wiedzę i innowacje, ryzyko jest nieodłącznym elementem rozwoju. Każdy przedsiębiorca, który chce się rozwijać, musi więc je ponosić, przede wszystkim – zarządzać nim. Dywersyfikacja ponoszenia ciężaru ryzyka finansowego w oparciu o fundusze unijne jest obecnie jednym z najlepszych rozwiązań dla wzrostu konkurencyjności w odniesieniu do całych gospodarek krajowych, poszczególnych branż, na pojedynczym przedsiębiorstwie kończąc. O tym jak bardzo fundusze unijne stymulują wzrost gospodarczy w konkretnych państwach członkowskich, stanowi efektywność ich wykorzystania.

Po przeprowadzaniu analizy projektów programów krajowych i regionalnych wynika, że to właśnie ryzyko i efektywność wykorzystania środków będą kluczowe. To od tych dwóch czynników będzie zależało na jaką formę wsparcia będą mogli liczyć przedsiębiorcy.

Zależność jest prosta: im mniejsze ryzyko inwestycyjne, tym większy nacisk na efektywne wykorzystanie środków. Efektywne wykorzystanie, czyli takie, które zakłada jak największe korzyści dla możliwie największej ilości interesariuszy. W tym przypadku instrumenty zwrotne niewątpliwie bardziej wpisują się w przytoczoną definicję, niż dotacja. Powód jest prosty. Ze środków przekazanych w formie dotacji korzysta bezpośrednio tylko jeden beneficjent. Instrumenty zwrotne natomiast, np. w formie pożyczki, ulegają rolowaniu. Ze spłaty wcześniej udzielanych pożyczek, udzielane są kolejne. Oznacza to, że wsparcie udzielane w formie instrumentów zwrotnych jest w stanie dotrzeć do większej ilości beneficjentów.

Warto podkreślić, że w perspektywie finansowej 2021-2027 „nagradzane” w formie dotacji mają być wyłącznie projekty przełomowe – dotyczące prac B+R lub wdrażające ich rezultaty. Projekty o dużym potencjale, ale o jeszcze większym ryzyku. Pozostałe projekty inwestycyjne finansowane będą natomiast głównie w formie zwrotnej.

Co w trawie piszczy….

Mimo to, że ostateczny kształt poszczególnych programów operacyjnych będzie ujęty w Szczegółowych Opisach Osi Priorytetowych (w skrócie SZOOP-y), to już teraz wiadomo, że nabory konkursowe przejdą ewolucję. Prekursorem tych zmian będzie najbardziej wiodący program krajowy, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (dawny POIR), który wprowadzi tzw. projekty modułowe. Dla tych kompleksowych rozwiązań obligatoryjnym elementem będą albo badania albo ich wdrożenie.

Takie samo podejście można zauważyć we wstępnych dokumentach pozostałych programów operacyjnych dotyczących poszczególnych województw. Co więcej, niektóre z programów wskazują na bardzo istotne kryterium zastosowania instrumentów zwrotnych, tj. dochodowość projektu.

Założenie jest następujące: jeżeli projekt jest ukierunkowany na osiągniecie dochodu lub oszczędności kosztów, to same korzyści wynikające z realizacji projektu stanowią wartość dodaną dla przedsiębiorstwa. Instytucje Zarządzające zapewniać będą tylko dostęp do kapitału. Takie założenia dotyczą głównie projektów o bardzo niskim poziomie ryzyka i dużej rentowności. Mowa tutaj głównie o projektach dotyczących wzrostu konkurencyjności MŚP oraz inwestycji w OZE.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze podziału kompetencji względem rozdysponowania budżetu unijnego. Dotychczasowym operatorem instrumentów zwrotnych był BGK, który zawierał kontrakty z pośrednikami finansowymi. Bardzo możliwe, że dotychczasowy model zostanie zachowany.

Pożyczka unijna bardziej opłacalna niż myślisz

Dofinansowanie w formie dotacji jest najbardziej atrakcyjną formą wsparcia. Refundacja wydatków na poziomie 85% (pomoc de minimis) czy 50% (pomoc publiczna) dla niejednego przedsiębiorstwa jest kluczowym czynnikiem dla podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji. Jednak nie każdy plan inwestycyjny wpisuje się w dany program i uprawnia do ubiegania się o wsparcie dotacyjne. Jeśli więc nie dotacja, to co innego? Środki własne, prywatny inwestor, a może kredyt? Obecne uwarunkowania makroekonomiczne sprawiają, że ryzyko inwestycyjne znacznie wzrosło. Niepewna sytuacja polityczna, inflacja, groźba recesji. Za ryzyko się płaci, a to widać w warunkach finansowych na rynku kredytowym, gdzie oprocentowanie kredytów znacznie wzrasta.

I choć do niedawna instrumenty zwrotne (głównie pożyczki) były różnie postrzegane, tak teraz mogą stanowić doskonałą alternatywę pozyskania taniego źródła finansowania. Co prawda nie jest to tak atrakcyjne rozwiązanie jak dotacja, jednak ma wiele korzyści, do których można zaliczyć:

 1. Niskie stałe oprocentowanie – największą zaletą pożyczek z funduszy unijnych jest ich oprocentowanie. Dla niektórych produktów może wynosić nawet 0% (dotyczy głównie pożyczek płynnościowych). Pożyczki oprocentowane są co do zasady na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Warunki rynkowe oparte są natomiast o stopę referencyjną obliczaną przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o komunikat Komisji Europejskiej. W praktyce oprocentowanie pożyczki może być nawet dwukrotnie niższe w porównaniu do tych udzielanych na rynku finansowym. Dużą zaletą jest również to, że sporo produktów pożyczkowych gwarantuje stałe oprocentowanie w okresie trwania umowy.
 2. Szeroki zakres finansowania wydatków – cele, na które mogą być przeznaczane pożyczki, są bardziej zróżnicowane. Oprócz pożyczek rozwojowych lub na OZE, pożyczki udzielane są również na wydatki, które zazwyczaj nie są objęte dotacją, tj.: zakup gruntów/nieruchomości, kapitał obrotowy, środki transportu, sprzęt, wyposażenie i inne.
 3. Brak prowizji przygotowawczej – instrumenty zwrotne nie są ukierunkowane na zysk, a praca wykonywana przez pracowników instytucji finansującej jest już uwzględniana w budżecie samego funduszu pożyczkowego. Dlatego w ofertach pożyczkowych co do zasady nie uwzględnia się opłat z tytułu prowizji przygotowawczej.
 4. Finansowanie nawet do 100% inwestycji – w niektórych produktach pożyczkowych możliwe jest finansowanie nawet 100% wydatków projektowych brutto – pożyczkobiorca nie musi wnosić wkładu własnego.

Pomysł na przyszłość?

Warunki makroekonomiczne cały czas zmieniają się bardzo dynamicznie. Najpierw pandemia COVID-19, później wojna za wschodnią granicą, rosnąca inflacja, a teraz ciągle odwlekane środki z Funduszy Europejskich. Coraz większa ilość przedsiębiorstw ma problem z długoterminowym planowaniem. W biznesie jednak jedno się nie zmienia: kto się nie rozwija, ten się cofa. I pomimo już bardzo wzmożonej rywalizacji na rynku, należy spodziewać się jeszcze jednej – konkurencji o tanie źródło finansowania.

Widmo wysokiej inflacji staje się faktem. Koszt pieniądza na rynku będzie coraz większy, dlatego już teraz warto zastanowić się nad instrumentami zwrotnymi.  W nadchodzącej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 z pewnością nie zabraknie na nie środków.

Artykuł opracowano na podstawie obecnie oferowanych produktów pożyczkowych ze wsparciem Funduszy UE oraz publikacji ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZWROTNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W PERSPEKTYWIE UNIJNEJ 2014-2020 W POLSCE, W KONTEKŚCIE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH I DOŚWIADCZEŃ Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, Marcin Wajda.

Wsparcie dla przedsiębiorców dla poprawy BHP - Dofinansowania ZUS - Dofinansowania z Unii Europejskiej

Bezpłatne webinarium online – dofinansowanie z ZUS na inwestycję związaną z poprawą BHP

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium online na temat dofinansowania z ZUS na inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa i higieny pracy.

Formuła i termin:
Zdalne w trybie online, w dniu 25 maja 2022r., godz. 12:00-13:00.

Rejestracja: m.jesiolowska@ecdf.pl

Cel spotkania:
Przekazanie wiedzy na temat
– założeń konkursowych oraz kryteriów wejścia,
– zasad oceny aplikacji,
– katalogu wydatków kwalifikowanych,
– terminów oceny projektów,
– realizacji projektu – najważniejsze zasady.

Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Granty dla przedsiębiorstw

Województwo pomorskie: granty B+R dla przedsiębiorstw

W dniach od 26 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. pomorscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o udzielenie grantu na zakup usług badawczo-rozwojowych w ramach regionalnego programu dofinasowania usług B+R „Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw”.

Dofinansowaniem objęte zostaną projekty dotyczące zakupu usług badawczych realizowanych przez jednostki lub centra badawczo-rozwojowe. Usługa badawcza musi obejmować przeprowadzenie badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych oraz prowadzić do powstania innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali kraju. Dopuszczalne jest także finansowanie fragmentu działań w ramach większego projektu. Prace B+R muszą być zgodne z obszarami tematycznymi Inteligentnych Specjalizacji Pomorza:

 • ISP 1 – Technologie offshore i portowo-logistyczne,
 • ISP 2 – Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie,
 • ISP 3 – Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie,
 • ISP 4 – Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

Wartość projektu objętego grantem może wynieść maksymalnie 200 tys. PLN netto. Wsparcie w ramach grantu będzie miało formę bezzwrotnej dotacji, która pokryje do 85% kosztów netto zakupionej usługi B+R. Alokacja środków w aktualnie otwartym naborze wynosi 5,6 mln PLN.

Bezzwrotne wsparcie w ramach programu „Mikrogranty B+R dla przedsiębiorstw” stanowi istotny impuls dla pomorskich przedsiębiorców do inwestycji w rozwijanie swoich produktów i technologii, przyczyniając się do wzrostu ich konkurencyjności. Możliwość skorzystania z grantu jest również atrakcyjna w kontekście nadchodzącej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, w ramach której wsparcie dotacyjne ograniczone będzie niemal wyłącznie do projektów uwzględniających obszar B+R. Opracowana w ramach dofinansowanej usługi B+R innowacja będzie mogła stanowić przedmiot wdrożenia w nadchodzących konkursach dotacyjnych zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Wsparcie dla przedsiębiorców - Robotyzacja sektora meblarskiego

Robotyzacja w polskim sektorze meblarskim

Branża meblarska jest wizytówką polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Pomimo silnej pozycji na światowym rynku sektor ten zmaga się obecnie z istotnymi wyzwaniami związanymi m.in. z rosnącymi kosztami i konkurencyjnością cenową. Możliwością łagodzenia tych wyzwań są przede wszystkim inwestycje w automatyzację i robotyzację produkcji. W najbliższych tygodniach uruchomiony zostanie organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) konkurs pn. Robogrant, w ramach którego producenci mebli będą mogli ubiegać się o bezzwrotne wsparcie na zakup robotów przemysłowych.

Sektor meblarski w Polsce

Polski sektor meblarski od lat uznawany jest za wizytówkę krajowej gospodarki. Rynek meblarski odpowiada aż za 2,3% polskiego PKB – to największy udział na tle innych państw produkujących meble w Unii Europejskiej. Polska jest czołowym eksporterem mebli na świecie. Zgodnie z raportem „Polskie Meble Outlook 2022” nasz kraj zajmuje globalnie czwarte miejsce pod względem liczby wyeksportowanych mebli. Jak wskazują dane GUS, rynek meblarski w Polsce tworzy obecnie ponad 32 tys. firm. W zdecydowanej większości są to mikro- i małe przedsiębiorstwa.

Wartość dodana polskiego meblarstwa i perspektywy dalszego rozwoju

Silna pozycja polskiego meblarstwa na arenie międzynarodowej wynika głównie z wysokiego stosunku jakości do ceny. Jest to przede wszystkim następstwem niskich kosztów pracy. W branży meblarskiej Polska ma najmniejszy średni koszt poniesiony na pracownika w Unii Europejskiej. Poza korzystną relacją jakości do ceny, wśród innych aspektów wpływających na konkurencyjność polskiego sektora meblarskiego wyróżnić można m.in. bliskość chłonnych rynków Europy Zachodniej, zasobność bazy surowcowej, elastyczność produkcji czy korzystny kurs euro do złotówki.

Dalszy rozwój polskiej branży meblarskiej zależy w znacznej mierze od umiejętności dostosowania się przedsiębiorców do aktualnych wyzwań dotyczących przede wszystkim niskiej wydajności pracy, rosnących płac i innych kosztów operacyjnych oraz presji cenowej na rynkach zagranicznych. Wśród sposobów na łagodzenie tych wyzwań eksperci wymieniają w szczególności wzrost nakładów na design i marketing oraz inwestycje w automatyzację i robotyzację procesów produkcji („Polskie meblarstwo: szanse i zagrożenia”, Marek Hryniewicki, BIZNES.meble.pl, październik 2021 r.).

Robotyzacja polskiego przemysłu, w tym przemysłu meblarskiego

Poziom robotyzacji polskiego przemysłu w ostatnich latach stale rośnie, ale nadal utrzymuje się na niskim poziomie 52 robotów na 10 000 pracowników. Dla porównania na Słowacji współczynnik ten wynosi 175, a w Czechach – 162.  Pod względem tego wskaźnika Polska zajmuje dopiero 16. miejsce w Unii Europejskiej (raport Międzynarodowej Federacji Robotyki o stanie robotyzacji za 2020 r.). Jeśli chodzi o stopień zastosowania robotów w poszczególnych działach przemysłu, to najbardziej rozwinięta pod tym względem jest polska branża automotive oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych. Liczba robotów pracujących w przemyśle meblarskim jest poniżej średniej w stosunku do pozostałych sektorów przetwórstwa przemysłowego w Polsce („Czy pandemia przyśpieszyła robotyzację?”, Polski Instytut Ekonomiczny, grudzień 2021 r.).

Obecnie sektor meblarski w Polsce cechuje się znaczącym uzależnieniem procesów produkcyjnych od „czynnika ludzkiego”. Większość operacji technologicznych wykonywana jest ręcznie przez wykwalifikowanych pracowników. Niedobory kadrowe oraz rosnąca konkurencyjność na rynku wpływają jednak na wzrost zainteresowania zastosowaniem nowoczesnych technologii automatyzujących i robotyzujących produkcję. Producenci poszukują rozwiązań, które pomogą robotyzować najbardziej monotonne i uciążliwe dla pracy ludzkiej czynności. W technologii produkcji mebli jest to m.in. szlifowanie i polerowanielakierowaniepaletyzacja czy montaż. Wszystkie te obszary cechują się dużym potencjałem w kontekście robotyzacji.

Korzyści z robotyzacji

Robotyzacja przynosi wiele pozytywnych efektów. Bezpośrednie korzyści to przede wszystkim wzrost powtarzalności i wydajności produkcji. Robot minimalizuje ryzyko błędów ludzkich i awarii, gwarantując ciągłość procesu wytwórczego. Inwestycja w robotyzację przekłada się też na zwiększenie mocy produkcyjnych i  tym samym możliwość obsługi większej liczby zamówień. Roboty przemysłowe są odpowiedzią na aktualne i przyszłe wyzwania związane z niską wydajnością pracy, niedoborem pracowników oraz silną konkurencją na krajowym i międzynarodowym rynku.

Robogrant – bezzwrotne dotacje na robotyzację produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu meblarskiego

Już w najbliższych dniach Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosi konkurs Robogrant, w ramach którego przedsiębiorstwa produkcyjne z branży meblarskiej będą mogły pozyskać dofinansowanie w wysokości do 850 tys. PLN na zakup robotów przemysłowych. Udział w naborze jest doskonałą szansą na dostosowanie działalności do aktualnych trendów związanych z ideą Przemysłu 4.0 oraz uzyskanie długofalowych korzyści wynikających z robotyzacji procesów technologicznych, przy udziale bezzwrotnych środków publicznych w wysokości nawet do 85% kosztów netto inwestycji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naborze Robogrant lub potrzebujesz wsparcia w obszarze przygotowania i złożenia wniosku? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z naszymi Konsultantkami:
Nadia Pniewska nr tel.: 784 089 075
Matylda Sochacka-Kozielczyk pod nr tel.: 508 234 091.

Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Poprawa BHP

Dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) pod koniec kwietnia ogłosił konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2023 r. Dofinansowanie otrzymają projekty przedsiębiorstw dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia, które poprawią bezpieczeństwo pracyzmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukują niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników pracy. Działania, na które można otrzymać dofinansowanie, to m.in.:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych i miejsc pracy,
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami oraz promieniowaniem,
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze,
 • sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości,
 • sprzęt służący ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w tym np. elektryczne wózki widłowe,
 • urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne.

Do konkursu przystąpić może płatnik składek ZUS (przedsiębiorca), który nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne, nie zalega z opłacaniem podatków oraz nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania.

Do wniosku o dotację przedsiębiorca będzie musiał obligatoryjnie dołączyć ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk objętych projektem. Dodatkowo, w zależności od zakresu inwestycji, niezbędne będzie przedłożenie również innych dokumentów z obszaru BHP, np. oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego czy pomiarów poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia.

Intensywność wsparcia wyniesie 80% kosztów projektu. Przedsiębiorcy mogą pozyskać dotację w wysokości do 300 000 PLN.

Wnioski będą przyjmowane od 6 czerwca do 8 lipca 2022 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Konsultantką Dominiką Legan pod nr tel.: 734 107 271.

Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej - Rozwój inwestycji

Województwo podlaskie: konkurs na wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

30 maja otwarty zostanie nabór z Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach dla MŚP z województwa podlaskiego działających w sektorze produkcyjnym. W konkursie wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące wdrażania innowacji technologicznych. Projekty mogą dotyczyć w szczególności wprowadzania na rynek nowych produktówzmian procesów produkcyjnych czy inwestycji w nowoczesne maszyny i sprzęt do produkcji.

W ramach projektu można pozyskać dofinansowanie w wysokości nawet do 5 mln PLN m.in. na realizację robót budowlanychzakup maszyn i sprzętu produkcyjnego czy zakup oprogramowania związanego z procesem wytwórczym. Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 70% kosztów netto inwestycjiAlokacja konkursu wynosi 10 mln PLN, przy czym Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo do zwiększenia tej kwoty w wyniku powstałych oszczędności w programie regionalnym na lata 2014-2020.

Konkurs prowadzony będzie w terminie od 30 maja do 30 czerwca 2022 r.

Preferowane będą w szczególności przedsięwzięcia wdrażające rozwiązania innowacyjne w skali kraju, a także przyczyniające się do wzrostu sprzedaży eksportowej oraz skutkujące zmniejszeniem negatywnego wpływu na środowisko.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Konsultantem Pawłem Rogowskim pod nr tel.: 784 091 757.