thought-2123970_1920

POIR wspiera infrastrukturę B+R!

Okres zimowy sprzyja w tym roku inwestycjom w infrastrukturę B+R. Od 20 listopada przez kolejne 2 miesiące przedsiębiorcy z całego kraju będą mogli ubiegać się o środki na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych. Myślisz o własnym centrum badawczo-rozwojowym? Nie zwlekaj!

Polscy przedsiębiorcy otrzymają kolejną szansę na budowę i rozbudowę centrów badawczo-rozwojowych. Beneficjenci w ramach projektu zakupić będą mogli aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która przyczyni się do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych rozwiązań produktowych i usługowych. Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem prócz wydatków inwestycyjnych stanowić również mogą koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupów materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Poziom dofinansowania:

 • regionalna pomoc inwestycyjna (w zakresie infrastruktury) – od 10% do 70%
 • pomoc na prace rozwojowe – od 25% do 45%
 • pomoc de minimis – od 25% do 45%

Wysokość wsparcia uzależniona jest do statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji projektu (w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej).
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 2 000 000,00 PLN
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych – 50 000 000,00 EUR
Przewidywana alokacja wynosi 460 000 000,00 PLN, w tym:

 • 45 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim,
 • 415 000 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Nabór wniosków trwa od 20 listopada 2017r. do 19 stycznia 2018r. 

anvil-1169340_1920

Zima pod znakiem „Szybkiej ścieżki” dla małych i dużych firm!

Od 1 listopada ruszają kolejne etapy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach „szybkiej ścieżki”. Cieszący się niesłabnącą popularnością konkurs nadal jest otwarty na projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Szukasz wsparcia na prowadzenie prac B+R? Aplikuj już teraz!

W listopadzie ruszają kolejne etapy naborów wniosków na Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój znane jako „szybka ścieżka”. Równolegle i odrębnie prowadzone są dwa nabory: jeden dla MŚP oraz jeden dla dużych przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw. W przypadku konsorcjów muszą one składać się wyłącznie z przedsiębiorstw, a liderem może być przedsiębiorstwo inne niż MŚP.

Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Dodatkowo wśród wydatków objętych dofinansowaniem mogą się znaleźć koszty związane z pracami przedwdrożeniowymi (wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki czy koszty usług doradczych).

Poziom dofinansowania (udział procentowy w obydwu naborach):
1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

 • dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
 • 70% – 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • 45% – 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorcy:
 • 60% – 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • 35% – 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.
 • dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:
 • 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych
 • 25% – 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych

2) na realizację prac przedwdrożeniowych- pomoc de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
3) na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi:

 • Nabór dedykowany MŚP- 1 mln PLN
 • Nabór dedykowany dużym przedsiębiorstwom i konsorcjom:
 • 5 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę
 • 10 mln PLN – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt (jednakowa obydwu naborów):
1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
3) 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);
4) 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Przewidywana alokacja wynosi:

 • Nabór dedykowany MŚP- 1 000 000 000,00 PLN, w tym:
 • kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych)- 100 000 000,00 PLN;
 • kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 900 000 000,00 PLN.
 • Nabór dedykowany dużym przedsiębiorstwom i konsorcjom – 350 000 000,00 PLN
 • kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych)- 50 000 000 PLN;
 • kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych)- 300 000 000 PLN.

Nabory trwają równolegle do 29 grudnia 2017r. w ramach następujących etapów:

 • od 1 listopada do 30 listopada;
 • od 1 grudnia do 29 grudnia
code-1839406_1920

PARP dofinansuje proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP!

Jeszcze cztery miesiące potrwa nabór na Poddziałanie 2.3.1, w ramach którego przedsiębiorstwa z sektora MŚP mogą uzyskać dofinansowanie na zakup usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji procesowej lub produktowej. Chcesz skorzystać ze wsparcia IOB? To najlepszy czas! PARP wesprze Cię w podejmowaniu kroków ku innowacyjności!

Trwa nabór na Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dedykowany jest on przedsiębiorstwom z sektora MŚP, które planują skorzystać z usług proinnowacyjnych realizowanych przez Instytucja Otoczenia Biznesu.

Wydatki w projekcie uwzględniać muszą usługę proinnowacyjną wspierającą wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy. Jednocześnie usługa ta musi być świadczona przez IOB akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju.

Dodatkowo w ramach projektu można otrzymać dofinansowanie na realizację inwestycji związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (procesowej o charakterze technologicznym).

Poziom dofinansowania:
–        dla usług proinnowacyjnych:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców;

–        dla inwestycji (związanej z wdrożeniem innowacyjności technologicznej)- do 70% zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 50 000 zł.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji wynosi 500 000 zł.

Przewidywana alokacja wynosi 45 000 000,00 zł, w tym:

 • 4 500 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim,
 • 40 500 000,00 PLN dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie.

Nabór wniosków podzielony został na 4 etapy i zakończy się 28 lutego 2018r.

Pierwszy etap został zakończony 30 września. Przedsiębiorcy nadal mogą składać wnioski w ramach 3 etapów:

 • II etap – od 1 października 2017 r. do 30 listopada 2017 r.;
 • III etap – od 1 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.;
 • IV etap – od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.
cashbox-1642989_1920

Innowacje w Aglomeracji Wałbrzyskiej – wydłużono termin naboru!

Koniec roku w województwie dolnośląskim zapowiada się innowacyjnie za sprawą wydłużenia naboru wniosków na Poddziałanie 1.5.2. Aż do 28 grudnia można składać wnioski o dofinansowanie na realizacje inwestycji związanych z wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań. Chcesz w 2018 r. stać się innowatorem na Dolnym Śląsku? Aplikuj już teraz!

W województwie dolnośląskim wydłużono nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP- ZIT AW. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz zgrupowania i partnerstwa MŚP, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat nadal mogą ubiegać się dofinansowanie innowacyjnych rozwiązań.

Konkurs zakłada wsparcie dla wnioskodawców, którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego oraz zamierzają realizować projekt na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

W ramach Poddziałania przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej. Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektu polegającego na:

 • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty: 

 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
 • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny;
 • cechujące się wprowadzeniem innowacyjności co najmniej na poziomie kraju;
 • przyczyniające się do przeciwdziałania zmianom klimatu;
 • wykazujące przyrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy.

Intensywność wsparcia dla poszczególnych wnioskodawców:

 • dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 • dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W ramach Poddziałania przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczących wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej. Dofinansowanie można otrzymać na realizację projektu polegającego na:

 • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

Dofinansowanie można przeznaczyć na zakup:

 • środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • robót i materiałów budowlanych,
 • nieruchomości niezabudowanych (gruntów),
 • nieruchomości zabudowanych,
 • przygotowania dokumentacji projektu (w ramach pomocy de minimis),
 • wydatków związanych z kosztami osobowymi (w ramach pomocy de minimis).

Alokacja na konkurs wynosi ponad 11 mln zł.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 zł.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 000 000 zł.

Nabór wniosków trwa od 1 września do 28 grudnia 2017r. do godziny 15:00

success-2081168_1280

Śląskie dofinansowuje badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach!

Już 19 października rusza nabór wniosków na Działanie 1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wnioski mogą być składane jedynie do 29 listopada 2017 roku. Chcesz rozwijać swoją firmę w kierunku badań, rozwoju i innowacji? Masz na to najlepszą okazję!

Już 19 października rusza nabór wniosków na Działanie 1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wnioski mogą być składane jedynie do 29 listopada 2017 roku. Chcesz rozwijać swoją firmę w kierunku badań, rozwoju i innowacj? Masz na to najlepszą okazję!

W tej edycji konkursu alokacja środków to aż 60 mln złotych dla MŚP, na przedsięwzięcia z zakresu energetyki, medycyny i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:
1. Mikroprzedsiębiorstwa,
2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
3. Duże Przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące typy projektów:
1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka. W ramach Działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie.

W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS. W ramach Regionalnej Strategii Innowacji zidentyfikowano trzy kluczowe specjalizacje:
– energetykę, będącą ważnym sektorem gospodarczym regionu,
– medycynę, stanowiącą jeden z wyróżników województwa śląskiego w kraju,
– technologie informacyjne i komunikacyjne, mające horyzontalne znaczenie dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego regionu.

Beneficjentem w niniejszym konkursie mogą być jedynie przedsiębiorstwa działające w wymienionych powyżej działach gospodarki.

Wysokość wsparcia możliwego do uzyskania jest zróżnicowana w zależności od typu realizowanego projektu oraz rodzaju przedsiębiorstwa będącego beneficjentem wsparcia. Warunkiem koniecznym jest 25% wkład własny przedsiębiorstwa (nie oparty o środki publiczne).

W przypadku 1 typu projektu maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanych w oparciu o art. 14 Rozporządzenia 651/2014 i Rozporządzenie RPI wynosi:
– 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
– 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
– 25% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.

Wnioskodawca, któremu będzie udzielana pomoc w oparciu o Rozporządzenie RPI, musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

W przypadku 2 typu projektu maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanego w oparciu o poszczególne rozporządzenia wynosi:
– 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
– 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,
– 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla dużych przedsiębiorstw,
– 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
– 35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,
– 25% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla dużych przedsiębiorstw.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 200 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania). Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla poszczególnych typów projektu wynosi odpowiednio:
a) Typ 1 – 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania),
b) Typ 2 – 5 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80,00 %. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 195 971 299,56 PLN.

Nabór trwa od 19 października do 29 listopada 2017 roku. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2018 roku.

ipad-606764_1920

Promowanie innowacji w województwie łódzkim!

Dotacje mogą uzyskać projekty obejmujące wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, a także wprowadzenie innowacyjnych procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje. Ponadto, w ramach poddziałania wspierane są przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Budżet przeznaczony na to działanie wynosi blisko 64 mln PLN, a projekty można składać do 9 listopada 2017 r. Chcesz pozyskać dotację? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl

Okres powakacyjny będzie doskonałym czasem dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Od 16 października rusza nabór na Poddziałanie II.3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Planujesz pozyskać fundusze na inwestycji związane z rozbudową firmy, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi? To konkurs dla Ciebie!

Dotacje mogą uzyskać projekty obejmujące wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, a także wprowadzenie innowacyjnych procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje. Ponadto, w ramach poddziałania wspierane są przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami EFRR w ramach RPO WŁ 2014-2020 wynosi:
45% kosztów kwalifikowanych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
55% kosztów kwalifikowanych – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 3 500 000,00 zł
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 200 000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 15 000 000 EUR, co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 63 739 500 PLN.

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 16 października 2017 r., a kończy 9 listopada 2017 r. 

thought-2123971_1920

Wielkopolska wzmacnia potencjał innowacyjny przedsiębiorstw!

W grudniu 2017 r. zostanie ogłoszony nabór w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Konkurs skierowany będzie do sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego.

W grudniu 2017 r. zostanie ogłoszony nabór w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski. Konkurs skierowany będzie do sektora MŚP prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego.

Dofinansowanie w ramach działania przeznaczone będzie na projekty, których przedmiotem są inwestycje w badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje. Wsparcie unijne kierowane jest do sektora MŚP, a także grup przedsiębiorstw, konsorcjów z jednostkami naukowymi oraz organizacji pozarządowych.

Przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o środki na sfinansowanie następujących typów projektów:
1. Wsparcie infrastruktury B+R poprzez stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.
2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych po stworzenie linii demonstracyjnej.
3. Wsparcie przygotowania do wdrożenia własnych lub zakupionych wyników badań naukowych/technologii oraz praw do własności intelektualnej (w tym zakup wyników prac B+R).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów to 150 000 000,00 PLN.
Poziom dofinansowania uzależniony będzie od typu projektu oraz wyboru odpowiedniego wariantu.

Więcej informacji już w grudniu po opublikowaniu ogłoszenia o konkursie!

light-bulb-1170778_1920

Mazowieckie inwestuje w badania, rozwój i innowacje!

Działanie RPO WM 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw dotyczy tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne.

Działanie RPO WM 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw dotyczy tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są  mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne.

W ramach konkursu wspierane będą:
– inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług;
– stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.

W ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 6 000 000 EUR.

Nabór jest planowany od 29 września do 04 grudnia 2017 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu jest przewidziany na kwiecień 2018 roku.