Śląskie dofinansowuje badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach!

Już 19 października rusza nabór wniosków na Działanie 1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wnioski mogą być składane jedynie do 29 listopada 2017 roku. Chcesz rozwijać swoją firmę w kierunku badań, rozwoju i innowacji? Masz na to najlepszą okazję!

Już 19 października rusza nabór wniosków na Działanie 1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Wnioski mogą być składane jedynie do 29 listopada 2017 roku. Chcesz rozwijać swoją firmę w kierunku badań, rozwoju i innowacj? Masz na to najlepszą okazję!

W tej edycji konkursu alokacja środków to aż 60 mln złotych dla MŚP, na przedsięwzięcia z zakresu energetyki, medycyny i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:
1. Mikroprzedsiębiorstwa,
2. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,
3. Duże Przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące typy projektów:
1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.
2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka. W ramach Działania 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie.

W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS. W ramach Regionalnej Strategii Innowacji zidentyfikowano trzy kluczowe specjalizacje:
– energetykę, będącą ważnym sektorem gospodarczym regionu,
– medycynę, stanowiącą jeden z wyróżników województwa śląskiego w kraju,
– technologie informacyjne i komunikacyjne, mające horyzontalne znaczenie dla rozwoju technologicznego, gospodarczego i społecznego regionu.

Beneficjentem w niniejszym konkursie mogą być jedynie przedsiębiorstwa działające w wymienionych powyżej działach gospodarki.

Wysokość wsparcia możliwego do uzyskania jest zróżnicowana w zależności od typu realizowanego projektu oraz rodzaju przedsiębiorstwa będącego beneficjentem wsparcia. Warunkiem koniecznym jest 25% wkład własny przedsiębiorstwa (nie oparty o środki publiczne).

W przypadku 1 typu projektu maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanych w oparciu o art. 14 Rozporządzenia 651/2014 i Rozporządzenie RPI wynosi:
– 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,
– 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
– 25% kosztów kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw.

Wnioskodawca, któremu będzie udzielana pomoc w oparciu o Rozporządzenie RPI, musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzących ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

W przypadku 2 typu projektu maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanego w oparciu o poszczególne rozporządzenia wynosi:
– 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
– 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,
– 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla dużych przedsiębiorstw,
– 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
– 35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,
– 25% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla dużych przedsiębiorstw.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 200 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania). Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla poszczególnych typów projektu wynosi odpowiednio:
a) Typ 1 – 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania),
b) Typ 2 – 5 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80,00 %. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 195 971 299,56 PLN.

Nabór trwa od 19 października do 29 listopada 2017 roku. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2018 roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy