Mazowieckie inwestuje w badania, rozwój i innowacje!

Działanie RPO WM 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw dotyczy tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne.

Działanie RPO WM 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw dotyczy tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są  mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz powiązania kooperacyjne.

W ramach konkursu wspierane będą:
– inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług;
– stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.

W ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej maksymalny poziom dofinansowania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 6 000 000 EUR.

Nabór jest planowany od 29 września do 04 grudnia 2017 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu jest przewidziany na kwiecień 2018 roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy