COVID-19 i konsekwencje w realizacji projektów inwestycyjnych i badawczych

Sytuacja dotycząca pandemii koronawirusa wciąż jest bardzo dynamiczna i nie schodzi z pierwszych stron portalów informacyjnych. Postępujące rozprzestrzenianie się COVID-19 niesie ze sobą kolejne skutki prawno-administracyjne, jak ograniczenie do minimum pracy urzędów, jednostek naukowych czy zakładów produkcyjnych. Te ostatnie mogą odczuć to wyjątkowo boleśnie. W szczególnie niekorzystnej sytuacji pozostają Beneficjenci korzystający z dotacji unijnych, którzy muszą realizować swoje projekty zgodnie z harmonogramami, co staje się obecnie mocno kłopotliwe. Jakie trudności pojawiają się przed Beneficjentami i jak sobie z nimi poradzić?

Właściwa realizacja projektu wymaga od Beneficjenta działania zgodnie z założeniami dokumentacji aplikacyjnej. Wskazywano w niej m.in. okresy realizacji poszczególnych zadań, a także ich zakres rzeczowy. By pozostać w zgodzie z harmonogramem, należy więc właściwie zaplanować zarówno wszystkie zakupy w projekcie, jak również rozliczanie poniesionych wydatków poprzez składanie wniosków o płatność. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Europie niestety w wielu przypadkach mocno utrudnia lub nawet uniemożliwia zrealizowanie zadania zgodnie z pierwotnymi założeniami.

Opóźnienia dostaw

Istotą wielu projektów inwestycyjnych są zakupy środków trwałych w postaci różnego rodzaju maszyn i urządzeń. Stanowią one nierzadko większą część budżetu całego projektu. Wynika to z faktu, że są to konstrukcje bardzo złożone, wymagające skomplikowanych procesów technologii wytwórczej w celu ich wyprodukowania. Dlatego dostawy zamówionych maszyn mogą trwać kilka miesięcy albo nawet dłużej.

Terminy dostaw zawarte w umowach z wykonawcami mogą, w kontekście bieżących wydarzeń, okazać się niemożliwe do zrealizowania. Wynika to chociażby z ograniczenia kadr produkcyjnych wielu firm lub nawet zaprzestania produkcji w tym okresie zgodnie z decyzjami rządów danych państw. Ten problem automatycznie generuje opóźnienia w projektach dofinansowanych ze środków unijnych, gdyż wcześniej zaplanowane terminy dostaw zaczynają się przesuwać.

Każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie. W zależności od Instytucji, Beneficjent może zostać poproszony o dodatkowe wyjaśnienia i jasne wskazanie zależności przyczynowo-skutkowych w celu dokonania przez Instytucję oceny, czy opóźnienie rzeczywiście ma związek z opisaną sytuacją epidemiologiczną.

Należy pamiętać, że mamy tutaj do czynienia z siłą wyższą, niezależną od Beneficjenta ani dostawcy. Warto o tym wspomnieć przy okazji informowania Instytucji. Należy też podkreślić istotność wprowadzanych zapisów do umów z wykonawcami dotyczących siły wyższej i warunków zmiany umowy, gdyż właśnie w takiej nieprzewidywalnej sytuacji mogą się one okazać niezwykle pomocne przy składaniu wyjaśnień i dalszej realizacji projektu.

Wydłużenie projektu

Pomimo trzymania ręki na pulsie przez Beneficjenta, może zdarzyć się, że termin dostawy maszyny nie tylko opóźni się względem umowy z wykonawcą, ale również może wykroczyć poza termin realizacji całego projektu. Oczywiście dostarczenie, odbiór i opłacenie maszyny po terminie realizacji projektu (a więc poza okresem kwalifikowalności wydatków) automatycznie sprawia, że wydatek jest niekwalifikowalny.

Aby tego uniknąć, należy złożyć do Instytucji wniosek o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu. W takim wniosku warto wskazać na bezpośrednią przyczynę takiego stanu rzeczy, jaki ma ona bezpośredni wpływ na projekt oraz powołać się na siłę wyższą, niemożliwą do przewidzenia. Tutaj również każda Instytucja będzie indywidualnie rozpatrywać sytuację Beneficjenta, stąd istotne jest bezpośrednie powiązanie przyczyny (epidemia wirusa) ze skutkiem (ograniczona produkcja i późniejsza dostawa).

Wynagrodzenia w projektach

Jedną z często spotykanych kategorii kosztów, zwłaszcza w projektach badawczych, są wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w projekt wraz ze składkami ZUS i US. W dobie epidemii COVID-19 wypłata wynagrodzeń może stanowić problem dla Beneficjentów – zwłaszcza tych, którzy w tym trudnym okresie swoją działalność muszą ograniczyć lub zawiesić.

Przy mocno ograniczonych wpływach utrzymanie pełnej kadry pracowniczej staje się dużym kosztem dla przedsiębiorstwa. Dlatego wiele firm zainteresuje się pomocą rządową z tzw. tarczy antykryzysowej, która to przewidziała takie mechanizmy jak m.in. możliwość odroczenia płatności składek ZUS czy dopłaty do wynagrodzeń pracowników dla firm, które ucierpiały z powodu koronawirusa.

Jak przekłada się to na rozliczanie projektu? Tutaj sytuacja wciąż nie jest jasna, gdyż brakuje oficjalnych stanowisk Instytucji Pośredniczących. Prawdopodobnym jest, że skorzystanie z mechanizmów pomocowych nie będzie miało negatywnego wpływu na rozliczanie wynagrodzeń w projektach. Można przypuszczać też, że odroczone płatności składek ZUS będzie można przedstawić do rozliczenia w okresie późniejszym.

Dlatego możliwym rozwiązaniem być może będzie sprawozdanie we wniosku o płatność wynagrodzeń w wysokości bez dopłaty. Jednak w tej materii, w celu ostatecznego rozstrzygnięcia sposobu rozliczania wynagrodzeń, należałoby się wstrzymać aż do pojawienia się oficjalnych komunikatów Instytucji w tym zakresie.

Obecna sytuacja na świecie spowodowana epidemią niesie ze sobą skutki dla Beneficjentów programów unijnych. Może ona narazić wielu niedoświadczonych Beneficjentów na stratę części lub całego dofinansowania wskutek podjęcia błędnych działań lub nie podjęcia żadnych czynności ochronnych. W tym trudnym okresie warto powierzyć swój projekt firmie doradczej i zaufać jej doświadczeniu, aby bezpiecznie przetrwać ten niełatwy dla Beneficjentów czas oraz pozytywnie zrealizować i rozliczyć projekt unijny.

Czy Unia Europejska może pomóc w walce z wirusem?

Epidemia koronawirusa SARS-Cov-2, który wywołuję chorobę COVID-19, kieruje nasze myśli w stronę pracowników medycznych. W chwili obecnej naukowcy próbują znaleźć szczepionkę lub lek na chorobę wywołaną przez koronawirusa – tak samo jak od dawna próbują znaleźć leki na inne znane choroby, których wciąż nie umiemy wyleczyć. Czy UE robi coś w kierunku znalezienia rozwiązania na wyleczenie niektórych chorób? Czy są projekty badawcze dofinansowane z UE pomagające znaleźć takie rozwiązania?

Jak znaleźć lek na HIV?

Unia Europejska wspiera badania laboratoryjne, medyczne i naukowe nad opracowaniem leków oraz te ułatwiające badania czy leczenie pacjentów.

Jednym z takich projektów opisanych na mapadotacji.pl jest „Ochrona patentowa nowej generacji nietoksycznych pronukleotydowych leków przeciwko HIV” realizowany przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN. Dofinansowanie uzyskała również spółka z województwa małopolskiego na projekt: „Opracowanie nowego kandydata na lek mikrobójczy zapobiegający przenoszeniu wirusa HIV”.

Projekty z wirusem i bakterią w tle

W województwie mazowieckim realizowany jest projekt dotyczący grypy: „Prace badawczo rozwojowe nad innowacyjnym, ultraczułym, szybkim i tanim miniaturowym testem do wykrywania wirusa grypy (…)”, co pokazuje, że niezwykle istotne są badania nad wykrywaniem, profilaktyką i leczeniem chorób, które znamy.

Bakterie również doczekały się swoich projektów w historii dotacji UE skierowanych do Polski. Głównie dotyczą one wykorzystania właściwości bakterii w produkcji spożywczej lub w przemyśle (np. przy utlenianiu metali). Znajdziemy też projekty dotyczące bakterii z zakresu medycyny:

 • „Realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie nowej technologii produkcji środków powierzchniowego ograniczania rozwoju bakterii i grzybów na bazie nano i mikrocząstek srebra wytwarzanych metodami elektrochemicznymi w skali przemysłowej”,
 • „Rozwój innowacyjnego urządzenia do identyfikacji bakterii w oparciu o zjawisko dyfrakcji laserowej”,
 • „Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej wynalazku „Metoda szybkiego wykrywania wzrostu bakterii””.

„Szybka ścieżka” do zdrowia

„Szybka ścieżka”, czyli Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach POIR, jest organizowane przez NCBiR. W ramach tego konkursu przyznano granty m.in. na:

 • poszukiwania innowacyjnych lekarstw w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit,
 • badania nad analizą obrazów dna oka,
 • poszukiwanie leków w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc,
 • opracowanie leku w politerapii chorób układu sercowo-naczyniowego.

ECDF Dotacje również pomagał w pozyskaniu dofinansowania na projekty z szeroko pojętej medycyny. Pozyskaliśmy dotacje dla przedsiębiorstw w takich konkursach jak: POIG 1.4, WRPO 1.2, POIR 1.1.1, POIR 2.1. Projekty naszych klientów koncentrowały się na:

 • technologii wytwarzania szczepionek profilaktycznych i terapeutycznych o zwielokrotnionej stymulacji układu immunologicznego,
 • innowacyjnych testach przesiewowych noworodków w kierunku wybranych, potencjalnie uleczalnych chorób genetycznie uwarunkowanych,
 • opracowaniu algorytmu selekcji zarodków z wykorzystaniem nieinwazyjnej oceny rozwoju zarodka przy użyciu techniki time-laps i badań sekwencji DNA oraz opracowanie procedury biopsji blastomerów witryfikowanych zarodków,
 • makromechanice medycznej oraz badania przedklinicznymi wyrobów medycznych.

Masz pomysł na swój projekt w zakresie medycyny, ochrony zdrowia, profilaktyki czy poszukiwania nowych leków? Skontaktuj się z nami, a uzyskasz informację o możliwościach realizacji takiego projektu dofinansowanego z funduszy UE.

Sukces w POIR 3.2.1 Badania na rynek! - ECDF Wsparcie w funduszach unijnych

Sukces w POIR 3.2.1 Badania na rynek!

Ostatnio, w ramach konkursu POIR 3.2.1 Badania na rynek, pozyskaliśmy dotacje dla 4 projektów. Wsparcie ze środków UE umożliwi przeprowadzenie inwestycji, które przełożą się na pojawienie się na polskim i zagranicznym rynku nowych produktów i procesów:

1. Innowacyjny automat pakujący dla branży rolno-spożywczej,
2. Wielofunkcyjny pojazd elektryczny,
3. Nowatorska technologia obróbki ram dla taboru szynowego,
4. Innowacyjna taśma do produkcji opakowań foliowych z nadrukiem wykonanym metodą fleksograficzną, w pełni podlegającej recyklingowi.

Łączna wartość dofinansowania dla tych projektów, to prawie 11 mln PLN!

Gratulujemy!

Projekty targowe w dobie zagrożenia koronawirusem – konsekwencje dla Beneficjentów?

Obecna dynamiczna sytuacja międzynarodowa związana z epidemią koronawirusa postawiła Beneficjentów realizowanych już projektów targowych przed nie lada problemem z organizacją wyjazdów. Jakie konsekwencje niesie pandemia koronawirusa dla Beneficjentów?

Właściwa promocja własnych wyrobów jest fundamentem marketingu dla każdej firmy. Świetną do tego okazją są różnego rodzaju imprezy targowe lub inne eventy pozwalające na zaprezentowanie oferty firmy szerszej grupie odbiorców.

Dlatego dużym zainteresowaniem wśród potencjalnych Beneficjentów cieszą się projekty targowe, dzięki którym można otrzymać unijne dofinansowanie na m.in. uczestnictwo w targach w charakterze wystawcy czy zorganizowanie misji gospodarczej przy okazji odbywających się targów. Najpopularniejszym działaniem pozwalającym na dofinansowanie takich kosztów jest chociażby POIR 3.3.3 „Go To Brand”, do którego tylko w ostatnim naborze aplikowało blisko 1600 przedsiębiorców.

Koszt związany z kompleksową organizacją imprezy targowej w projekcie unijnym wymaga czasu i rozsądnego zaplanowania. Składają się na niego takie wydatki jak np. miejsca hotelowe, przeloty, organizacja stanowiska wystawowego, opłaty targowe, rejestracja wystawcy itp. Sprawia to, że chęć odbycia targów lub misji gospodarczej zmusza Beneficjenta do odpowiednio wczesnej rezerwacji i opłaty wszystkich składowych organizacji takiego wydarzenia.

Dlatego sytuacja epidemiologiczna na świecie staje się poważnym problemem dla Beneficjentów, którzy ponieśli już koszty projektowe nie mając obecnie pewności, czy dana impreza w ogóle się odbędzie. W konsekwencji, pomimo poniesionych kosztów, Beneficjent może nie otrzymać ich refundacji, gdyż nie zrealizował zadania. Co zrobić, aby takiej właśnie sytuacji uniknąć?

Zmiana edycji imprezy targowej

Napięta sytuacja zdrowotna na świecie implikuje drastyczne działania ze strony głów wielu państw świata. Obecnie, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, w sporej liczbie krajów wprowadzono zakaz organizacji imprez masowych i innych wydarzeń z udziałem większej liczby osób.

Zakaz ten siłą rzeczy objął również imprezy targowe. Niestety niesie to za sobą poważne konsekwencje w realizacji projektu targowego. Mianowicie odwołanie imprezy automatycznie uniemożliwia zrealizowanie zadania w określonym terminie, co może postawić realizację projektu pod znakiem zapytania.

Zgłoszenie zaistniałego problemu do Instytucji Zarządzającej pozwoli zwrócić uwagę na niezależne okoliczności powodujące powyższe problemy i jednocześnie otworzy Beneficjentowi drogę do  wprowadzenia zmian w projekcie w celu zrealizowania zadania.

Taką oczywistą zmianą jest przede wszystkim zaproponowanie odbycia wyjazdu na targi bądź misję gospodarczą w innym terminie, przy okazji kolejnej edycji imprezy. Wiele eventów odbywa się cyklicznie raz lub nawet dwa razy do roku, więc często spotykaną praktyką jest po prostu przesunięcie realizacji zadania na któryś z następnych terminów. Pozwala to zrealizować wyjazd zgodnie z założeniami dokumentacji aplikacyjnej bez obawy, że Instytucja Pośrednicząca podda pod wątpliwość równoważność lub renomę wydarzenia, a co za tym idzie, rzeczowość zadania.

Jest to najbardziej optymalne rozwiązanie, jednak przy proponowaniu takiej zmiany należy brać pod uwagę fakt, czy termin kolejnej imprezy nie wybiega poza okres realizacji projektu oraz końcową datę realizacji dla projektów w ramach konkretnego działania określoną w regulaminie konkursu – wówczas zmiana może nie zostać zaakceptowana przez Urząd.

Zmiana na inną imprezę targową

Jeżeli zdarzy się sytuacja opisana powyżej, tzn. kolejna edycja targów została wyznaczona na termin wybiegający poza regulaminowy termin realizacji dla wszystkich projektów lub organizator nie ogłosił kolejnej daty imprezy, wówczas można rozważyć następującą możliwość – zmienić zaplanowane targi bądź misję na inne wydarzenie, którego data będzie dla nas odpowiednia.

W takim przypadku jednak konieczne będzie przedstawienie uzasadnienia wyboru właśnie tej konkretnej imprezy ze szczególnym wskazaniem jej równoważności względem tej pierwotnej, przez co należy rozumieć np. tematykę, renomę targów, ich międzynarodowość, wielkość (tzn. ilość wystawców/odwiedzających) czy rynek (w tym kraj, w którym się odbywają).

Czy przysługuje zwrot kosztów w przypadku niezrealizowania zadania z przyczyn niezależnych od Beneficjenta?

Jest to wbrew pozorom dość częste pytanie, które pojawia się podczas realizacji projektu. Nabiera ono szczególnego znaczenia w obecnej sytuacji na świecie, gdy z powodu epidemii koronawirusa wiele imprez zostało przełożonych lub całkowicie odwołanych.

Niestety, Instytucja Pośrednicząca w żaden sposób nie jest zobowiązana do zwracania lub dotowania jakichkolwiek kosztów projektowych, nawet w przypadku gdy Beneficjent poniósł już wydatki na ten cel, a z przyczyn niezależnych nie miał możliwości zrealizować założonego zadania. Jest to pewnego rodzaju ryzyko biznesowe, które Beneficjent powinien wkalkulować w realizację projektu.

W takiej sytuacji jedyną obecnie możliwością jest próba dochodzenia zwrotu kosztów od organizatorów imprez lub bezpośrednio od usługodawców, których opłaciliśmy przy okazji organizacji np. targów (hotele, linie lotnicze, firmy organizujące stoiska itp.). Dlatego tak ważnym jest dobre planowanie i zabezpieczenie swoich działań w projekcie (chociażby przez odpowiednie zapisy umowy z wybranymi wykonawcami), by w przyszłości zminimalizować ryzyko straty w przypadku zaistnienia nieprzewidywalnej siły wyższej, takiej jak chociażby koronawirus.

Nie zapominajmy, że sytuacja jest dynamiczna i stanowisko poszczególnych Instytucji Pośredniczących w danych działaniach mogę ulec zmianie w najbliższej przyszłości. Już teraz swoje indywidualne stanowiska przedstawiły m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego czy Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Warto więc pozostawać w kontakcie z Urzędem.

Projekty targowe to świetna okazja do promocji swoich produktów na arenie międzynarodowej. Ilość imprez targowych o zróżnicowanej tematyce na rynkach całego świata zachęca wiele firm do aplikowania o środki unijne, by w ten sposób zrealizować swoje cele rozwojowe. Pamiętajmy jednak, że obecna sytuacja na świecie spowodowana epidemią może narazić wielu niedoświadczonych Beneficjentów na stratę części lub całego dofinansowania. I właśnie z tego powodu warto skorzystać z pomocy oraz doświadczenia podmiotu doradczego i zrealizować projekt profesjonalnie minimalizując przy tym ryzyko niepowodzenia.

Dotacje na Śląsku. Szansa na rozwój przedsiębiorstw MŚP

Prowadzisz działalność gospodarczą w województwie śląskim? Jesteś mikro, małym bądź średnim przedsiębiorcą i chciałbyś rozwinąć swoją firmę w zakresie nowych inwestycji, ekspansji zagranicznej czy przeprowadzenia badań lub zakupu aparatury badawczej? Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (ŚCP) oferuje wachlarz różnorodnych konkursów dla przedsiębiorców, które Ci to umożliwią.

Konkursy ŚCP są już ostatnią szansą na pozyskanie dotacji ze środków unijnych na Śląsku w tej perspektywie unijnej, nie licząc konkursów ogólnokrajowych, gdzie jest o wiele większa konkurencja, a co oznacza – trudniej dostać tam dofinansowanie.

Oto przegląd najciekawszych konkursów oferowanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

PROJEKTY INWESTYCYJNE – PODDZIAŁANIE 3.2. INNOWACJE W MŚP

Planujesz w najbliższym czasie inwestycję w maszyny? Chcesz wprowadzić do oferty nowy produkt bądź usługę? To jest to konkurs dla Ciebie. Odbywa się on każdego roku i jest najpopularniejszym konkursem organizowanym przez ŚCP. Nie inaczej jest w tym roku, w którym planuje się go aż dwa razy. Pierwszy termin składania wniosków przypada na koniec marca, drugi ma planowane rozpoczęcie w czerwcu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Poddziałanie 3.2. obejmuje dofinansowaniem przede wszystkim nowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne konieczne do wdrożenia nowego bądź udoskonalonego produktu, usługi czy procesu.

Nowością w porównaniu z zeszłoroczną edycją konkursu jest dofinansowanie robót budowlanych związanych z inwestycją. Przedsiębiorcy nie będą już musieli tych wydatków finansować w całości ze środków własnych.

Jak otrzymać dofinansowanie?

Najefektywniej zacząć pracę nad projektem inwestycyjnym od zidentyfikowania potrzeb firmy oraz tego, jak na nie odpowiedzieć. Obecnie można uznać, że podstawą rozwoju firmy jest wdrożenie innowacji, co prowadzi do jej unowocześnienia i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Kluczem do pozyskania dotacji jest implementacja innowacji produktowych i procesowych, w wyniku czego zostanie wprowadzony na rynek produkt, usługa bądź proces. Przy czym innowacje wdrażane w ramach projektu nie mogą być stosowane w województwie śląskim dłużej niż 3 lata.

Ponadto cały składany projekt musi składać się na logiczną całość, a wszystkie wydatki muszą być uzasadnione pod względem wdrażanych innowacji i rozwiązań.

Konkurs ten jest dedykowany inwestycjom w maszyny do produkcji nowych produktów oraz najczęściej np. oprogramowania do projektowania produktów czy wspomagającego sprzedaż w firmie. Ponadto w przypadku konieczności rozbudowy hali produkcyjnej bądź budowy całkiem nowej, taki wydatek również będzie mógł być dofinansowany w ramach poddziałania 3.2.

PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE – PODDZIAŁANIE 1.2. BADANIA, ROZWÓJ I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Na wstępie należy zauważyć, że podmiotami, które mogą brać udział w konkursie są nie tylko przedsiębiorstwa MŚP, ale także firmy duże i konsorcja, co znacząco poszerza grono Wnioskodawców.

Konkurs dotyczący prac badawczych jest nie tylko szansą dla przedsiębiorców, którzy mają pomysł na stworzenie innowacyjnego rozwiązania, ale jest także alternatywą dla ogólnokrajowej szybkiej ścieżki (PO IR 1.1.1.), o której więcej przeczytasz tutaj. Na złożenie wniosku nie zostało dużo czasu – nabór kończy się 14 maja 2020 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Trwający konkurs z działania 1.2. przewiduje dwa typy projektów, w ramach których finansowane są różne kategorie wydatków. W zależności od wyboru możemy albo dofinansować prace badawczo-rozwojowe, albo zaplecze umożliwiające ich przeprowadzanie.

TYP 1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

W ramach pierwszego typu można dofinansować wydatki związane ze stworzeniem zaplecza badawczo-rozwojowego. Wiąże się to głównie z zakupem nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, także w formie leasingu finansowego. Nie można pominąć również kosztów nabycia materiałów i robót budowlanych oraz nieruchomości zabudowanych. Konkurs przewiduje również kwalifikowanie zakupu używanego środka trwałego lub koszt zakupu używanego środka trwałego w formie leasingu.

TYP 2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Drugi typ to projekty badawczo-rozwojowe, w ramach których przeprowadzane są badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe. Dofinansowane są tu wydatki związane z wynagrodzeniami personelu B+R oraz kosztami aparatury i sprzętu. Są to najczęstsze wydatki w projektach badawczych u naszych klientów. Jednakże dofinansować można również koszty budynków czy uzyskania i walidacji patentów i usług doradczych.

Jak otrzymać dofinansowanie?

W konkursie tym opracowanie agendy badawczej jest zarówno najważniejszym, jak i najtrudniejszym elementem. Badania te muszą być przemyślane i tworzyć ciąg przyczynowo-skutkowy. Nie należy zapominać, że zaplanowane prace B+R muszą umożliwiać finalne wdrożenie i skomercjalizowanie ich wyników. Najczęstszym sposobem komercjalizacji wyników badań jest wdrożenie ich do własnej działalności gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji bądź świadczenia usług.

Podstawą tego konkursu jest dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych dotyczących nowego, innowacyjnego produktu, rozwiązania. W szczególności dofinansować można wynagrodzenia kadry badawczej czy aparaturę potrzebną do badań w zależności od branży.

PROJEKTY EKSPORTOWE – PODDZIAŁANIE 3.5.3. Internacjonalizacja MŚP

Konkurs ten ma na celu promowanie produktów bądź usług w celu wzrostu eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu. Dlatego jeśli planujesz rozwój swojej firmy poprzez ekspansję na rynki zagraniczne, jest to konkurs idealny dla Ciebie. Jest to dobra alternatywa dla konkursu krajowego POIR 3.3.3. Planowany nabór ma się rozpocząć w kwietniu tego roku.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Obecnie ŚCP ogłosiło, że w tegorocznym konkursie poszerzy się katalog kosztów kwalifikowalnych, co jest bardzo dobrą wiadomością dla potencjalnych Wnioskodawców. To, czego na pewno można się spodziewać w kosztach kwalifikowanych, to te związane z udziałem w targach i imprezach wystawienniczych, krajowych i zagranicznych oraz koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych (np. wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych).

Jak otrzymać dofinansowanie?

Najważniejszym elementem jest przedstawienie strategii działalności międzynarodowej, która zawiera informacje dotyczące planowanej ekspansji. Rozpoczynając prace nad tą strategią należy zastanowić się, jaki produkt chcemy oferować na rynkach zagranicznych, a następnie wybrać najbardziej perspektywiczne rynki oraz zorientować się, jakie imprezy targowe są na nich dostępne.

Strategia działalności międzynarodowej powinna obejmować wiele zagadnień, m.in. analizę i wskazanie priorytetowych rynków docelowych, szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej oraz mechanizmy wprowadzenia produktu na docelowy rynek zagraniczny. Jest to obszerny dokument, którego zapisy powinny być spójne z całym projektem, w szczególności zaś z kosztorysem.

W konkursie tym będzie można dofinansować wszelkie wydatki związane z wyjazdem na targi branżowe, bądź misje gospodarcze w celu pozyskania nowych kontrahentów zagranicą. Mogą to być przykładowo bilety wstępu na targi, koszty budowy stoiska wystawowego, czy diety i koszty podróży.

SZANSA NA ROZWÓJ FIRMY

Przedsiębiorstwo, aby pozostać konkurencyjne na nieustannie zmieniającym się rynku, musi się ciągle rozwijać. To od  Ciebie zależy, w jakim kierunku Twoje przedsiębiorstwo będzie podążać.

Bez wątpienia ostatnie konkursy z perspektywy unijnej na lata 2014-2020 w województwie śląskim umożliwią rozwój Twojej firmy, a przy wsparciu fachowych doradców będziesz miał jeszcze większe szanse na sięgnięcie po unijne pieniądze. Zachęcam do współpracy z naszą firmą. Praca z nami to gwarancja sukcesu Twojego przedsiębiorstwa.