mazowieckie

Czas na B+R na Mazowszu

Prawie 130 000 000 PLN czeka na przedsiębiorców z Mazowsza. 31 marca rozpoczyna się nabór wniosków w ramach Działania 1.2. Typ projektów – Projekty badawczo-rozwojowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Wsparciem objęte będą badania przemysłowe oraz prace rozwojowe obejmujące tzw. pierwszą produkcję. Termin tez oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Na co można uzyskać dofinansowanie? Badania przemysłowe oraz prace rozwojowe, rozwój technologii do tej pory nie skomercjonalizowanej, a także uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej oraz realizację ochrony własności przemysłowej.
Maksymalny poziom dofinansowania może osiągnąć 80 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Konsultantami – dotacje@ecdf.pl

Nabór wniosku trwa od 31 marca do 6 czerwca 2016 roku. 

lubuskie

RPO Lubuskie Poddziałanie 1.5.1

31 marca rozpocznie się nabór wniosków do konkursu dla poddziałania 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Budżet konkursu – 80 000 000 PLN!

Konkurs obejmuje dwa typy projektów – wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP oraz wsparcie inwestycyjne MŚP. W ramach drugiego typu projektów wsparcie zostanie przekazane na działania związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzących do powstania i wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco lepszych produktów i usług. Przedsiębiorcy mogą między innymi wprowadzać zasadnicze zmiany produkcji, procesu produkcyjnego lub zmiany w zakresie sposobu świadczenia usług przez racjonalizację, dywersyfikację lub modernizację, a także nabycie praz wytworzenia środków trwałych niezbędnych do prowadzenia, unowocześnienia i rozwoju działalności gospodarczej. 
Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi: 55 proc. kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw i 45 proc. kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Nabór wniosków trwa od 31 marca do 4 maja 2016 r. 

miejsce_i_www3

Program Operacyjny „Innowacyjne Biuro” – znamy wyniki!

Program Operacyjny „Innowacyjne Biuro” już za nami! Przez ostatni miesiąc podzielony na dziesięć grup zespół ECDF Dotacje brał udział w kreatywnej zabawie. Dzięki wytężonej pracy powstało dziesięć unikalnych projektów nowych rozwiązań, które miały na celu efektywniej pokonywać codzienne wyzwania. W głosowaniu przeprowadzonym 4 marca 2016 roku najwięcej głosów zdobył projekt „Zbieraj punkty i wymieniaj na wolne dni”, którego autorami są Bartosz Kunigowski, Jolanta Namysłowska, Katarzyna Nuszkiewicz i Piotr Pokorski.

Dwa dni warsztatów kreatywnych, niemalże dwa tygodnie na doszlifowanie pomysłów, prezentacja przed całym zespołem ECDF Dotacje, intensywna kampania wyborcza oraz głosowanie – tak wyglądał Program Operacyjny „Innowacyjne Biuro”, dzięki któremu w kilkuosobowych grupach wypracowaliśmy szereg nowych rozwiązań mających na celu uprzyjemnienie biurowej atmosfery na ulicy Kobylińskiej 3 w Poznaniu i sprawienie, by pobudzała nas do jeszcze skuteczniejszego działania.

Miesięczny program zakończyliśmy głosowaniem. Do realizacji został wybrany projekt „Zbieraj punkty i wymieniaj na wolne dni” Bartosza Kunigowskiego, Jolanty Namysłowskiej, Katarzyny Nuszkiewicz oraz Piotra Pokorskiego. Otrzyma on specjalne dofinansowanie Zarządu ECDF Dotacje.

Drugie miejsce przypadło „Strefie ciszy”, której autorami są: Arkadiusz Gacki, Alicja Kalotka, Sławomir Labak, Urszula Małecka, Monika Stecewicz i Paulina Puchalska. W przypadku realizacji powstałoby pomieszczenie cichej pracy, w którym każdy z pracowników mógłby skupić się na najważniejszych zadaniach bez open-space’owego gwaru. Trzecie miejsce zajął projekt „Good Information Flow. GIF(t)” zespołu w składzie: Milena Jankowska, Sandra Juskowiak-Antoniewicz, Michał Kmieciak, Martyna Mizerna i Justyna Olejnik. Zakładał stworzenie systemu przekazywania informacji wewnętrznych w firmie na ekranach rozwieszonych w biurze ECDF.

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie wszystkich grup projektowych. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

newsletter

120 000 000 PLN dla Wielkopolski

Są fundusze na wzmocnienie potencjału innowacyjnego wielkopolskich przedsiębiorstw. W ramach działania 1.2. WRPO do podziału czeka 120 000 000 PLN, które mają być przeznaczone na inwestycje firm w badania i innowacje.

Aby starać się dofinansowanie, przedsiębiorstwo musi mieć już za sobą przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych, które przeszły etap demonstracji oraz walidacji. Uzyskaną dotację przeznaczyć można na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci działów B+R, prowadzenie badań, których celem jest stworzenie linii demonstracyjnej oraz zakup i wdrożenie wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej.

O dotację starać się mogą firmy z sektora MŚP, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, uczelni lub organizacji pozarządowych, a także podmioty wdrażające instrumenty finansowe tylko na terenie Wielkopolski i wpisujące się w regionalne inteligentne specjalizacje.

Maksymalny poziom dofinansowania zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa. Miko i małe przedsiębiorstwa otrzymać mogą pomoc na poziomie 45 proc. kosztów kwalifikowanych, średnie – 35 proc, a najwięksi gracze – 25 proc. kosztów kwalifikowanych projektu .

Ogłoszenie konkursu planowane jest na II kwartał tego roku.