Polska Wschodnia dla MŚP!

Wsparcie w ramach Poddziałania 1.3.1 Wsparcie innowacji przez MŚP zostanie przeznaczone na projekty ukierunkowane na stworzenie innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów i usług poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych. Poddziałanie skierowane jest do MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych (zgrupowanie minimum 5 współpracujących ze sobą przedsiębiorstw z pokrewnych branż) obejmujących swoim zasięgiem minimum 2 województwa, w tym minimum jedno z terenu Polski Wschodniej.

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie innowacji przez MŚP  skierowane jest do MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych. Jako ponadregionalne powiązanie kooperacyjne uznane zostanie zgrupowanie minimum 5 działających w pokrewnych sektorach przedsiębiorców współpracujących w procesie tworzenia wyrobów lub usług, którego działalność koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem. Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne obejmuje swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z terenu Polski Wschodniej.

Działanie koncentrować będzie się na wsparciu tworzenia innowacyjnych produktów i usług poprzez wdrożenie wyników prac B+R. W ramach projektu możliwe będzie dofinansowanie poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu, tj.:

− przygotowanie do wdrożenia;
− nabycie wartości niematerialnych i prawnych, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R;
− przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli będzie to konieczne);
− etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe.

Poziom dofinansowania:
Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 70% (w przypadku wydatków na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji intensywność pomocy może zostać zwiększona do 85%)

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 1 mln PLN
Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć równowartości 50 mln EUR.
Maksymalna wartość dofinansowania- 7 mln PLN
Przewidywana alokacja wynosi 135 000 000,00PLN

Nabór wniosków przewidywany jest w okresie od czerwca do lipca 2017r.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy