Krajowy plan odbudowy - Dofinansowania z Unii Europejskiej

Krajowy Plan Odbudowy – zakres wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw

1 czerwca br. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Formalna akceptacja polskiego KPO otworzyła procedury administracyjne związane z organizacją planowanych przedsięwzięć, w tym naborów w trybie konkursowym przewidzianych dla przedsiębiorstw. W artykule opisano syntetycznie zakres przewidywanego w ramach KPO wsparcia dedykowanego przedsiębiorcom.

Przedsiębiorstwa będą mogły skorzystać z szerokiego wsparcia dotacyjnego w ramach Komponentu A. Odporność i konkurencyjność gospodarki. Na wsparcie odporności i konkurencyjności polskiej gospodarki przeznaczonych zostanie łącznie 20 mld PLN. Znaczna część z tych środków trafi bezpośrednio do przedsiębiorców. Dotacje z KPO dla firm rozdysponowywane będą w kilku obszarach

Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry, związane z dywersyfikacją działalności

Zasadniczym celem tego działania jest wsparcie odporności MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce. Wsparcie w tym obszarze ograniczone będzie wyłącznie do branży hotelarsko-gastronomicznejturystycznej oraz kultury. Przedsięwzięcia inwestycyjne mają być ukierunkowane na zwiększanie skali i dywersyfikacji działalności. Projekty będą mogły obejmować koszty inwestycyjne takie jak prace budowlane czy zakup maszyn i urządzeń, jak również usługi doradcze oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników. Zakłada się, że wsparcie w tym obszarze otrzyma co najmniej 5 tys. firm.

Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu

Inwestycje w tym obszarze mają zmierzać do zwiększenia konkurencyjności i odporności sektora rolno-spożywczego w Polsce poprzez wspieranie zielonej i cyfrowej transformacji oraz skrócenie i budowanie odporności łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych. Wsparcie dla MŚP zajmujących się przetwórstwem rolno-spożywczym przybierze formę współfinansowania inwestycji polegających na rozbudowie i modernizacji infrastruktury oraz zakupie maszyn i wyposażenia, w tym środków transportu. Dotacja pokryje także koszty zielonych inwestycji w panele fotowoltaiczne czy instalacje do odzysku ciepła, jak również koszty zakupu i wdrożenia systemów informatycznych. Zgodnie z założeniami KPO dotację w ww. obszarze otrzyma co najmniej 800 MŚP.

Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Celem inwestycji jest wsparcie przedsięwzięć związanych z cyfryzacją i robotyzacją, głównie dużych przedsiębiorstw. Dotacje otrzymają projekty ukierunkowane na wdrożenie idei Przemysłu 4.0 związane z robotyzacjąsztuczną inteligencją oraz transformacją cyfrową procesów, technologii, produktów lub usług. Wsparcie w tym zakresie ma otrzymać minimum 40 przedsiębiorstw.

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym

W ramach tego działania wspierane będą przede wszystkim projekty MŚP dotyczące opracowania i/lub wdrożenia technologii ekologicznych, głównie związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym (GOZ). Przedsięwzięcia mogą dotyczyć takich obszarów jak sprawniejsza gospodarka materiałowa, wzrost efektywności energetycznej, redukcja odpadów czy ponowne wykorzystanie lub recykling odpadów. O zagadnieniach związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym piszemy szerzej w innym artykule. Zgodnie z deklarowanym wskaźnikiem KPO dotację na inwestycje ekologiczne otrzyma co najmniej 100 przedsiębiorców z sektora MŚP.

Inwestycje związane z doposażeniem pracowników/przedsiębiorstw umożliwiającym pracę zdalną

Pandemia COVID-19 znacząco przyspieszyła trendy związane z wykonywaniem pracy w formie zdalnej i/lub hybrydowej. Znaczna część przedsiębiorców nie posiada jednak odpowiednich narzędzi i procedur gwarantujących efektywne działanie przy tego typu formach pracy. Nadrzędnym celem inwestycji jest więc zwiększenie wydajności MŚP poprzez wyposażenie przedsiębiorstw i przeszkolenie ich pracowników w zakresie pracy zdalnej. W ramach przedsięwzięć dofinansowywane będą analizy wdrożeniowe w kontekście pracy zdalnej, szkolenia dla pracowników oraz inwestycje w zakup licencji oprogramowania umożliwiającego zdalną pracę i komunikację między pracownikami i klientami. Tego typu wsparcie ma otrzymać minimum 3 tys. firm.

Obecnie trwają prace legislacyjne i administracyjne związane z przygotowywaniem wytycznych i innych dokumentów programowych, w tym prace przygotowawcze związane z określeniem szczegółowych zasad aplikowania w trybie konkursowym dla poszczególnych typów inwestycji. We wdrażanie ww. inwestycji KPO zaangażowane będą m.in. takie instytucje jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Pierwszych naborów można spodziewać się prawdopodobnie z początkiem IV kwartału 2022 r. Z wstępnych informacji wynika, że już w sierpniu lub wrześniu znane będą zasady ubiegania się o wsparcie w ramach Inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu. O ogłoszeniach wszystkich konkursów będziemy informować niezwłocznie za pośrednictwem monitoringu dotacji. Zapraszamy do dołączenia do naszej bazy kontaktów, aby być zawsze na bieżąco.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy