Wsparcie finansowe dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej

Rządowy Program Strategiczny HYDROSTRATEG – bezzwrotne wsparcie finansowe również dla podmiotów z branży wodno-kanalizacyjnej

Już 18 lipca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomi nabór w ramach Programu HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”. W ramach konkursu współfinansowane będą przedsięwzięcia stanowiące odpowiedź na współczesne wyzwanie w obszarze gospodarki wodnej, jakim jest poprawa efektywności gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce.

Polska napotyka na problem gospodarowania skromnymi zasobami wody, których jakość ciągle pozostawia wiele do życzenia. Zidentyfikować można trzy zasadnicze kategorie problemów wodnych w Polsce: niedobór wody, nadmiar i jej zanieczyszczenie. Skutkiem tego jest m.in. potrzeba każdego typu retencji, co w połączeniu z przewidywanymi scenariuszami zmian klimatu powoduje konieczność ukierunkowania działań państwa na wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. Aspekt ten stanowi główne wyzwanie strategiczne Programu HYDROSTRATEG, który poprzez współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu badań i rozwoju przybliży Polskę do rozwiązania istotnych problemów związanych z wodą.

HYDROSTRATEG – dla kogo?

Konkurs Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG skierowany jest do konsorcjów, w skład których wejść może maksymalnie 5 podmiotów. Przy czym, obligatoryjny jest udział co najmniej jednej jednostki naukowej oraz przedsiębiorcy. Wśród podmiotów gospodarczych znaleźć się mogą przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką wodą i ściekową, rozwiązaniami technicznymi, oczyszczaniem wody i wykorzystujący znaczne zasoby wody do produkcji, ale także podmioty zarządzające wodą, bezpieczeństwem powodziowym, wodnym i żeglugowym, specjalizujące się w projektowaniu i budowie rozwiązań hydrotechnicznych wodnych itd.

Konkurs ukierunkowany na projekty w obszarze gospodarki wodnej

W najbliższym naborze działania grupy interesariuszy w zakresie gospodarki wodnej powinny być ukierunkowane na opracowanie innowacji produktowej lub procesowej w jednym z poniższych obszarów:

1. Woda w mieście
Konieczność realizacji działań we wskazanym obszarze wynika ze zdiagnozowanych wyzwań z jakimi boryka się nasz kraj, w tym m.in. silna zmienność dostępności wody, nieodpowiednia jakość znacznej części wód, niewłaściwe projektowanie (niedoszacowanie objętości) systemów do retencjonowania i rozsączania wód opadowych, zaniechania inwestycyjne w rozwoju sieci wodociągowych czy eksploatacji sieci kanalizacji deszczowych, a zwłaszcza urządzeń podczyszczających odprowadzane wody opadowe i roztopowe. Wyzwania stanowi także redukcja zdolności retencyjnej, przyśpieszenie odpływu wód opadowych ze zlewni miejskich, czy częste i duże zrzuty zanieczyszczonych ścieków przez przelewy burzowe na kanalizacji ogólnospławnej.

Powyższe aspekty wpłynęły na to, że w obecnym naborze dofinansowanie zostanie przeznaczone w pierwszej kolejności na projekty determinujące wzrost wolumenu retencji wody w miastach tj.:
– retencja w systemach kanalizacji ogólnospławnej,
– retencja w sieciach kanalizacji deszczowej.

Pozostałe obszary tematyczne konkursu:

2. Woda w środowisku: bioróżnorodność/bioproduktywność
Celem ma być zwiększenia zasobów wody dobrej jakości i generalnie zwiększenia wolumenu wody w ekosystemach, a zmniejszenia się ilości stresorów odpowiedzialnych za spadek bioróżnorodności.
W najbliższym konkursie wsparciem zostanie objęte opracowanie i wdrożenie systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

3. Żegluga śródlądowa
Celem obszaru jest m.in. wzrost znaczenia planowania przestrzennego obszarów wodnych i przywodnych, w tym umożliwienie prowadzenia żeglugi w większej liczbie okresów, wzrost bezpieczeństwa powodziowego, zwiększenie udziału społecznego korzystania z wód w tym turystki wodnej czy modernizacja budowli hydrotechnicznych na rzekach.
Aktualnie wsparcie będzie mogło zostać przyznane na projekty w postaci demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych.

W związku z powyższym, HYDROSTRATEG ma pozwolić na realizację wielu zadań z zakresu badań i rozwoju, które zbliżą nas do rozwiązania istotnych kwestii związanych z wodą.

Bezzwrotne wsparcie w formie dotacji na działalność B+R

Dofinansowanie przeznaczone będzie prace badawczo-rozwojowe (zmierzające do opracowania nowego rozwiązania) oraz przedwdrożeniowe (działania obejmujące przygotowanie uzyskanych wyników prac do ich komercjalizacji). W praktyce oznacza to współfinansowanie kosztów:
– wynagrodzeń (pracowników badawczych, pracowników technicznych, brokerów technologii),
– podwykonawstwa (zlecanie części merytorycznych prac projektu),
– pozostałych kosztów bezpośrednich jak np. amortyzacja lub odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej i budynków) i operacyjnych (m.in. materiały, surowce, półprodukty),
– prac przedwdrożeniowych (np. wydatki przeznaczone na opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikację czy badanie rynku).

Budżet całego konkursu to aż 200 mln zł, przy czym, wysokość dofinansowania dla jednego projektu może wynieść od 3 mln zł do nawet 25 mln zł.

Atrakcyjna alokacja, szerokie spektrum działań (planowanych także na kolejne edycje konkursu) i korzystny termin najbliższego konkursu zachęcają do aplikowania o środki – nabór wniosków startuje już niebawem tj. 18.07.2022 r. i potrwa do 31.10.2022 r. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że pozyskanie dotacji wiąże się z koniecznością nawiązania kooperacji w ramach konsorcjum, rzetelnego opracowania koncepcji przedsięwzięcia, a następnie prawidłowego sporządzenia dokumentacji, aby spełnić wymagane kryteria. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wymogami i rozpoczęcia prac nad uzyskaniem wsparcia finansowego.

Warto zwrócić również uwagę na fakt, że projekty badawczo-rozwojowe stanowić będą główny obszar wsparcia dotacyjnego w nadchodzącej perspektywie 2021-2027, dlatego zachęcamy do poszerzenia wiedzy w tym zakresie i nawiązania współpracy ze specjalistami z branży pozyskiwania Funduszy UE:

Kontakt: dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Koordynatorem projektów w ramach programu Hydrostrateg – Kacper Wilczak, k.wilczak@ecdf.pl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy