Kredyt na innowacje - Wsparcie Unijne

Kredyt na innowacje technologiczne – wraca popularna dotacja

Nowa unijna perspektywa finansowa stawia na innowacyjność, cyfryzację, badania i rozwój oraz ochronę środowiska. FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, to program z budżetem w wysokości ponad 36 mld złotych, przeznaczonych na podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności polskich firm. W ramach priorytetu 2. FENG przewidziano kontynuację znanego od wielu lat źródła dotacji na rozwój przedsiębiorstw pn. Kredyt Technologiczny.

Planowany nabór w marcu 2023

Kredyt Technologiczny to jeden z bardzo popularnych wśród przedsiębiorców konkursów, na który nabory wniosków przeprowadza Bank Gospodarstwa Krajowego. W nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027 planowana jest kontynuacja tego instrumentu, a według zapowiedzi BGK, nabór ruszy już w marcu 2023! Dofinansowanie polega na spłacie części kapitału kredytu inwestycyjnego, który należy zaciągnąć dla realizacji inwestycji technologicznej.

Udział dotacji (zwanej tutaj premią technologiczną) w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych jest zależny od statusu MŚP przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji, zgodnie z  mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.

Kto może skorzystać?

Konkurs skierowany będzie do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, tj. takich, w których zatrudnienie (uwzględniając powiązania między podmiotami) nie przekracza 250 RJR. Wymogiem formalnym jest również posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej, potwierdzonej dołączoną do wniosku promesą kredytową lub warunkową umową kredytową, wystawioną przez jeden z banków współpracujących przy tym konkursie.

Czym jest innowacja technologiczna?

Istotą projektu powinna być realizacja inwestycji technologicznej, która oznacza wdrożenie nowej, niestosowanej dotychczas technologii oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Nowa technologia może przyjąć formę:
– prawa własności przemysłowej,
– wyników prac rozwojowych,
– wyników badań aplikacyjnych,
– nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Innymi słowy, Kredyt Technologiczny nie może być udzielany na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej. Nie może to być technologia zaimplementowana jedynie w maszynie. Wdrożenie technologii musi bowiem polegać na takich działaniach, w wyniku których pomysł stanowiący opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

W konkursie dofinansować można przede wszystkim takie koszty jak:
– nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
– nabycie robót i materiałów budowlanych,
– nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how,
– nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych.

Know-how na wagę złota 

ECDF Dotacje posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia w ramach Kredytu Technologicznego. Tylko w ostatniej perspektywie budżetowej w tym konkursie pozyskaliśmy aż 42 dotacje na łączną wartość projektów przekraczającą 100 milionów złotych. Pomagamy nie tylko w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, ale też w wypracowaniu nowej technologii, poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, kontakcie z jednostkami naukowymi i rzecznikami patentowymi.

Kontakt

Bezpłatna konsultacja dla przedsiębiorstw planujących inwestycje o wartości min. 2 mln PLN netto.

Rafał Leszczyński, r.leszczynski@ecdf.pl, nr tel. 784 090 376

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy