Ochrona środowiska - Dofinansowania z Unii Europejskiej - usługi rolne

Korzystne zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich – już niebawem ruszy nabór PROW 6.4 na dofinansowanie rozwoju usług związanych z rolnictwem i leśnictwem

Poszerzenie typu operacji i nowe zakresy wsparcia to tylko część zmian, które pojawią się przy tegorocznym naborze wniosków w ramach działania 6.4 PROW na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem”. Celem programu jest zwiększenie dostępności usług rolniczych i leśnych, dzięki uzyskaniu nawet do 500 tys. zł refundacji na realizację określonych przedsięwzięć.

Zgodnie z aktualnym harmonogramem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (przedłużonego do br.) możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach wskazanego działania ma zostać ogłoszona jeszcze w czerwcu 2022 r. Z uwagi na zbliżający się okres wakacyjny, który dla branży rolniczej oznacza wzmożoną pracę, warto jak najszybciej zastanowić się nad potrzebami inwestycyjnymi i/lub dywersyfikacją działalności. Usprawnienia jakie wprowadza Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) i najważniejsze aspekty, które pozwolą Państwu zweryfikować chęć przystąpienia do złożenia wniosku przedstawiamy w niniejszym artykule.

Kto i w jakim obszarze może otrzymać wsparcie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro i małe przedsiębiorstwa (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty z nadanym numerem identyfikacyjnym w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności), które:

 1. prowadzą działalność usługową od minimum dwóch lat w ramach:
  – branży rolniczej (wspomagającej produkcję roślinną, wspomagającej chów i hodowlę zwierząt gospodarskich i następującą po zbiorach),
  – związaną z leśnictwem (w zakresie przygotowania gleby pod zalesienia i zalesień, pielęgnacji upraw leśnych, ochrony lasu, przycinania lub zrębkowania oraz pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne).
 2. wykonują bądź podejmą się wykonywania działalności gospodarczej, związanej z:
  – rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych,
  – rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji budynków inwentarskich, hal do produkcji rolniczej oraz urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych i leśnych,
  – rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych (w szczególności w zakresie ograniczanie zużycia środków ochrony roślin, zrównoważonego gospodarowanie zasobami wodnymi, nowoczesnego zarządzanie stadem zwierząt).

W związku z powyższym w 2022 r. poszerzono rodzaj świadczonych usług o usługi leśne (realizowane minimum od 2 lat), ale także usługi wodne, mycia i dezynfekcji oraz rozwiązania wpisujące się w założenia Rolnictwa 4.0 (funkcjonujące w oparciu o nowoczesne technologie cyfrowe), których nie będzie obowiązywał wymóg dwuletniego okresu prowadzenia działalności przed złożeniem wniosku.

Przeznaczenie dofinansowania

Koszty kwalifikowalne w ramach świadczenia usług rolniczych i leśnych we wszystkich zakresach wsparcia obejmą koszty zakupu (wraz z instalacją) lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowych maszyn, urządzeń lub sprzętu komputerowego, do wartości rynkowej majątku. Szczegółowy katalog wydatków uzależniony jest od rodzaju świadczonych usług w ramach operacji.

Na szczególną uwagę zasługuje także fakt, iż maksymalizacja szans na dotację związana jest ze spełnieniem odpowiednich kryteriów m.in. gdy operacja stanowić będzie innowację dla przedsiębiorcy (nowe usługi/zmiana technologii z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń), wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne (np. oszczędność zasobów, w tym energii i wody, w sposób niskoemisyjny), zlokalizowana będzie w powiecie o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, a podmiot posiada kwalifikacje/doświadczenie wymagane do realizacji operacji.

Maksymalny poziom wsparcia

Dofinansowanie będzie udzielane w formie refundacji w wysokości maksymalnie 500 tys. na jednego beneficjenta (w postaci pomocy de minimis). Przy czym wsparcie może wynieść nawet do 65% kosztów inwestycji w przypadku świadczenia usług rolniczych w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych (Rolnictwo 4.0) oraz zabezpieczenia/utrzymania urządzeń wodnych lub do 50% kosztów w przypadku pozostałych usług rolniczych i leśnych.

Przedstawione założenia konkursu, w tym zmiany, jakie wprowadza projekt rozporządzenia, są zdecydowanie korzystne dla potencjalnych beneficjentów, którzy prowadzą bądź chcą rozpocząć działalność w ramach wykazanego katalogu usług rolniczych i/lub leśnych. Niemniej, aby zwiększyć szansę na pozyskanie dotacji, należy przystąpić do opracowania koncepcji przedsięwzięcia z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby prawidłowo sporządzić dokumentację i spełnić wymagane kryteria. Dlatego zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z wymogami i rozpoczęcia prac nad uzyskaniem wsparcia finansowego, zanim zrobi to konkurencja!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio z Konsultantką Aleksandrą Wołos pod nr tel. 664 218 694.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy