Podwykonawstwo - Dofinansowania z Unii Europejskiej

Podwykonawstwo jako kategoria kosztów kwalifikowalnych w projektach badawczo-rozwojowych

Podwykonawstwo w projektach badawczo-rozwojowych dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej to kategoria opisująca merytoryczne usługi zewnętrzne. Beneficjenci mogą skorzystać z usług zewnętrznych w sytuacji, kiedy nie posiadają odpowiednich zasobów do realizacji części zaplanowanych prac. Ujmując w projekcie koszty podwykonawstwa należy pamiętać o kilku istotnych zasadach, które opisujemy w artykule.

Podwykonawstwo – merytoryczne usługi zewnętrzne w projektach B+R

Prowadząc badania przemysłowe lub prace rozwojowe przedsiębiorstwa nierzadko część planowanych prac zlecają wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym. Do zrealizowania projektu badawczo-rozwojowego niezbędne może być także korzystanie z zasobów udostępnionych przez takie podmioty – przykładem są chociażby koszty wynajmu laboratorium czy wydatki na najem aparatury badawczej.

Koszty podwykonawstwa mogą pojawić się również w etapie prac przedwdrożeniowych jako koszty usług doradczych lub równoważnych. Co ważne, za koszty kwalifikowalne w projektach badawczo-rozwojowych uznane mogą być jedynie usługi doradcze, które są świadczone przez zewnętrznych ekspertów, nie mają charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie są powiązane z kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa – takimi jak wydatki na reklamę i promocję, koszty doradztwa podatkowego lub usługi prawnicze.

Podwykonawstwo jako kategoria kosztów podlegająca limitom

Planując podwykonawstwo w projektach badawczo-rozwojowych należy pamiętać, że jest to kategoria podlegająca limitom. Obowiązujące limity są każdorazowo wyznaczane w dokumentacji konkursowej danego konkursu. Koszty usług zewnętrznych nie stanowią także podstawy, od której naliczony może zostać ryczałt kosztów pośrednich. 

Usługi zewnętrzne a prawa własności intelektualnej

Przedsiębiorstwom realizującym projekty badawczo-rozwojowe dofinansowywane ze środków europejskich przysługują pełne prawa majątkowe do wyników badań będących rezultatem tych przedsięwzięć. Kontrakty z podwykonawcami nie mogą w żaden sposób naruszać tej zasady. Wszelkie umowy muszą uwzględniać odpowiednie zapisy prawne o przeniesieniu całości majątkowych praw autorskich do wyników zleconych prac na Beneficjenta pomocy.

Konflikt interesów

W projektach badawczo-rozwojowych jakichkolwiek prac po stronie podwykonawcy nie mogą wykonywać osoby pełniące w projekcie funkcje kierownicze (kierownik zarządzający projektem i kierownik prac B+R). Kierowników projektu oraz podmioty, które świadczą usługi dofinansowane w ramach kategorii podwykonawstwa, nie mogą łączyć żadne stosunki służbowe – w tym stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny lub inna forma współpracy. Warto również podkreślić, że usług zewnętrznych w projekcie nie może także świadczyć podstawowa jednostka organizacyjna uczelni (np. wydział), z którą kierownik zarządzający projektem lub kierownik B+R pozostają w stosunku służbowym. Pozostała kadra badawcza nie może wykonywać takich samych prac w dofinansowanym projekcie i na rzecz podwykonawcy.

Zaplanowanie w ramach projektów badawczo-rozwojowych kosztów kwalifikujących się do kategorii podwykonawstwa korzystnie wpływa na innowacyjność projektów. Planując korzystanie z usług zewnętrznych należy jednak pamiętać obowiązujących limitach oraz o głównych zasadach, które gwarantują prawidłowe rozliczenie projektu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy