Gospodarowanie wodą - Dofinansowania z Unii Europejskiej

HYDROSTRATEG – nowy program strategiczny NCBiR dla innowacji w zakresie gospodarowania wodą

Rządowy Program Strategiczny HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej” powstał w celu poprawy efektywności zarządzania zasobami wodnymi w Polsce. Operatorem programu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), które już wkrótce planuje uruchomienie pierwszego naboru na projekty badawcze dotyczące opracowania innowacyjnych rozwiązań związanych z wodą.

CEL PROGRAMU HYDROSTRATEG

Głównym celem programu HYDROSTRATEG jest opracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w Polsce. HYDROSTRATEG ma przyczynić się do rozwiązania istotnych zagadnień związanych z wodą, takich jak m.in. poprawa jakości wody, wzrost retencji czy zarządzanie powodzią. Założenia te zostały wyrażone w celach szczegółowych programu:

1. Wzrost retencji i poprawa jakości wody (z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju i zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej),
2. Wdrożenie nowych metod badania, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring i ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód,
3. Zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej, przy istniejących zasobach.

OBSZARY BADAWCZE

HYDROSTRATEG obejmuje trzy obszary badawcze.

Pierwszy obszar dotyczy wody w środowisku oraz jej bioróżnorodności/bioproduktywności. Zagadnienia podejmowane w ramach tego obszaru mogą dotyczyć w szczególności retencji wody w ekosystemach lądowych lub w dolinach rzecznych czy rozwiązań zmniejszających zanieczyszczenia wód w różnych środowiskach.

Drugim obszarem badawczym programu jest woda w mieście. Efektem przedsięwzięć badawczych mogą być w szczególności technologie zwiększające efektywność retencji i wykorzystania wód opadowych w miejskich systemach kanalizacji.

Trzeci obszar badawczy związany jest z zagadnieniami z zakresu żeglugi śródlądowej. Celem działań ma być przede wszystkim stworzenie dobrych warunków nawigacyjnych poprzez zaprojektowanie na drogach wodnych nowoczesnych narzędzi cyfrowych i inżynierskich, jak również opracowanie nowoczesnych systemów pomiarowych obejmujących wszystkie drogi wodne.

INTERESARIUSZE/POTENCJALNI BENEFICJENCI

Projekty w ramach programu HYDROSTRATEG mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa (MŚP i duże), jednostki naukowe oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Do podmiotów potencjalnie zainteresowanych programem zaliczyć można w szczególności jednostki naukowe z profilem hydrologii i gospodarki wodnej czy przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie odbudowy potencjału naturalnego ekosystemów wodnych lub opracowywania nowych technik pomiarowych. Katalog potencjalnych Beneficjentów jest szeroki i może objąć też inne przedsiębiorstwa, w tym m.in. firmy zajmujące się gospodarką wodną i ściekową, oczyszczaniem wody, projektowaniem hydrotechnicznym czy budową infrastruktury żeglugowej, wodnej czy proekologicznej.

BUDŻET PROGRAMU I INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA

Budżet całego programu wynosi 800 mln PLN.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na koszty badań podstawowychbadań przemysłowychprac rozwojowych oraz prac związanych z przygotowaniem wyników badań do zastosowania w praktyce. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa intensywność wsparcia wyniesie do 80% kosztów netto w przypadku badań podstawowych i przemysłowych oraz do 60% kosztów netto w przypadku prac rozwojowych.

OGŁOSZENIE PIERWSZEGO KONKURSU HYDROSTRATEG JUŻ W CZERWCU!

Zgodnie z harmonogramem konkursów NCBiR pierwszy nabór w ramach programu HYDROSTRATEG zostanie ogłoszony już w czerwcu 2022 r. W programie określono natomiast, że konkursy otwarte na wyzwania badawcze będą ogłaszane nie częściej niż raz w roku. Warto więc zawczasu zapoznać się z podstawowymi założeniami programu HYDROSTRATEG, aby dobrze przygotować się do aplikacji o dotację.

Chcesz dowiedzieć się więcej o programie HYDROSTRATEG lub skonsultować swój pomysł na projekt? Napisz do nas na dotacje@ecdf.pl lub zadzwoń bezpośrednio do Starszego Konsultanta Kacpra Wilczaka pod nr tel. 784 090 859.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy