Wsparcie dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej - Dofinansowania z Unii Europejskiej

Polska Wschodnia: dofinansowanie na internacjonalizacje MŚP

Obszary wsparcia i typy projektów podlegających dofinansowaniu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Celem konkursu jest zwiększenie aktywności przedsiębiorstw z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez kompleksowe wsparcie doradcze zmierzające do wprowadzenia produktów lub usług na wybrane nowe rynki zagraniczne. Dofinansowanie otrzymają przedsięwzięcia dotyczące indywidualnych działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia w przedsiębiorstwie nowego modelu biznesowego związanego z planowaną internacjonalizacją działalności. Preferowane będą projekty przedsiębiorstw, których przychody ze sprzedaży zagranicznej są mniejsze niż 30% sprzedaży ogółem. Dodatkowe punkty otrzymają również przedsięwzięcia uwzględniające eksport produktów wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Koszty kwalifikowalne dla działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Dofinansowanie można przeznaczyć w szczególności na:

  • usługi doradcze związane z opracowaniem nowego modelu biznesowego (w tym m.in. analiza możliwości eksportowych, wskazanie rynków docelowych, opracowanie koncepcji wejścia na nowy rynek zagraniczny),
  • usługi doradcze dotyczące przygotowania firmy do wdrożenia nowego modelu biznesowego (w tym m.in. wyszukiwanie partnerów zagranicznych, przygotowanie kanałów dystrybucji i otoczenia formalno-prawnego, uzyskanie certyfikacji, koncesji lub innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na dany rynek),
  • usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego (w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, tłumaczeń, testów),
  • udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (w tym m.in. koszty najmu zabudowy, organizacji stoiska, rezerwacji miejsca wystawowego, podróży służbowych pracowników),
  • koszty nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

O dotację w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora MŚP działający w województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskimpodlaskimświętokrzyskimlubelskim oraz podkarpackim.

Alokacja i maksymalna kwota dotacji

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 900 000 PLN w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii lub 610 000 PLN w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Wkład UE wyniesie maksymalnie do 85% wartości netto projektu. Łączna pula środków w konkursie wynosi 50 000 000 PLN.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia naboru

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 5 maja 2022 r. do 29 czerwca 2022 r.

Przedmiotowy nabór jest już ostatnią szansą w obecnej perspektywie finansowej UE 2014-2020 dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej na wsparcie dotacyjne planowanych działań w zakresie internacjonalizacji działalności. Warto skorzystać z dostępnej puli środków, aby już w najbliższych miesiącach móc wdrożyć w życie nowy model biznesowy ukierunkowany na rozszerzenie działalności eksportowej przedsiębiorstwa i wprowadzenie oferty na nowy rynek zagraniczny.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy