Na Pomorzu wspierają działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw!

Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, obejmujące projekty w ramach 7 typów, skierowane jest w znacznej mierze do przedsiębiorstw oraz ich ewentualnych partnerów. Potencjalni beneficjenci wybrać mogą spośród Typów: 1), 2), 3) dotyczących prac badawczo-rozwojowych oraz 5) i 6) związanych z tworzeniem i rozwojem infrastruktury B+R. RPO daje możliwość połączenia Typów projektów 1), 2), 3), 5) i 6) w jednym projekcie. Do rozdysponowania w ramach alokacji jest aż 102 333 680, 00 zł.

1 sierpnia rusza nabór na Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne, które umożliwia rozpoczęcie lub rozwijanie działalność B+R pomorskim przedsiębiorstwo. Wśród Typów projektów dedykowanych ogółowi przedsiębiorstw znajdują się:
W ramach prac badawczo – rozwojowych:

1) realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji,
2) wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,
3) zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,

W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw:
5) budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
6) zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Istnieje możliwość połączenia powyższych typów w jednym projekcie.

W przypadku realizowania projektu przez jednostkę naukową we współpracy z przedsiębiorstwami możliwy jest wybór Typu 4 realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami.

Przedsiębiorcy mogą realizować projekt samodzielnie lub w ramach partnerstwa z poniższymi podmiotami:

 • innymi przedsiębiorcami,
 • jednostkami naukowymi,
 • szkołami wyższymi,
 • IOB,
 • izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.

Maksymalny poziom dofinansowania:
Regionalna pomoc inwestycyjna (na zakup infrastruktury badawczej):

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw – 55 %
 • dla średnich przedsiębiorstw – 45 %
 • dla dużych przedsiębiorstw – 35 %

Badania przemysłowe:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw – 70%
 • dla średnich przedsiębiorstw – 60 %
 • dla dużych przedsiębiorstw – 50 %

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • dla mikro i małych przedsiębiorstw – 45 %
 • dla średnich przedsiębiorstw – 35 %
 • dla dużych przedsiębiorstw – 25 %

W przypadku spełniania dodatkowego warunku skutecznej współpracy lub szerokim rozpowszechnianiu wyników projektu, możliwe jest podniesienie poziomu dofinansowania na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe o 15%.
Przewidywana alokacja wynosi 102 333 680, 00 zł.
Nabór wniosków trwać będzie od 1 sierpnia 2017 roku do 29 września 2017 roku.

Chcesz pozyskać dotację? Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy udzielą Ci szczegółowych informacji. Pisz na dotacje@ecdf.pl

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy