Agencja badań medycznych - Wsparcie dla przedsiębiorców - Dofinansowania z Unii Europejskiej

AGENCJA BADAŃ MEDYCZNYCH: dofinansowanie na opracowanie nowych produktów leczniczych

Od 31 maja br. Agencja Badań Medycznych prowadzi otwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych.

CEL KONKURSU

Celem naboru jest wsparcie finansowe producentów produktów leczniczych w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, których efektem będzie opracowanie i wprowadzenie do obrotu nowych rozwiązań produktowych w przemyśle farmaceutycznym. Projekty powinny dotyczyć opracowania produktów leczniczych, takich jak leki generyczneleki biopodobneleki o modyfikowanym uwalnianiu (ang. modified release dosage forms), nowe postaci farmaceutyczne produktów leczniczych opartych o dopuszczone do obrotu substancje czynneprodukty lecznicze złożone (ang. fixed combination products). Poza samym opracowaniem produktu leczniczego przedsięwzięcia powinny także obejmować przeprowadzenie badań klinicznych, które dostarczą niezbędnych danych do wprowadzenia tego produktu do obrotu. W ramach naboru producenci produktów leczniczych mogą składać wnioski dotyczące projektów znajdujących się w różnych fazach rozwoju – zarówno tych w fazie pomysłu, jak i na każdym dalszym etapie opracowywania, rozwijania i testowania produktu.

KATALOG WNIOSKODAWCÓW

O wsparcie mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorstwa, jak i konsorcja przedsiębiorstw w podmiotami naukowymi. Wnioskodawca będący przedsiębiorcą musi spełniać określone warunki tj. prowadzić działalność produkcyjną (PKD 21) zarejestrowaną w KRS minimum 2 lata przed złożeniem wniosku oraz posiadać udokumentowany przychód netto za dwa ostatnie lata obrotowe sumarycznie na poziomie minimum 2 mln PLN.

NA CO DOTACJA?

Projekt może obejmować działania badawcze w zakresie badań podstawowych,  badań przemysłowych oraz prac rozwojowych. Dotacja pokryje koszty ponoszone w związku z realizacją prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem nowego produktu leczniczego, w tym w szczególności koszty wynagrodzeń pracowników badawczych i technicznych, koszty podwykonawstwakoszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej czy koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem. Intensywność dofinansowania różni się w zależności od wielkości/typu podmiotu oraz rodzaju prac i wynosić będzie maksymalnie do 100% dla badań podstawowychdo 80% dla badań przemysłowych oraz do 60% dla prac rozwojowych.

WARTOŚĆ I CZAS TRWANIA PROJEKTU – WYMOGI FORMALNE

Minimalną wartość projektu określono na poziomie 2 mln PLN, a maksymalną – 20 mln PLN. Projekt musi rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2022 r., jednak jednocześnie nie później niż 1 grudnia 2022 r. Maksymalny czas trwania projektu powinien wynosić 6 lat. Warto również podkreślić, że każde dofinansowane przedsięwzięcie musi zakończyć się wdrożeniem produktu leczniczego do produkcji seryjnej w ciągu 3 lat od zakończenia realizacji projektu.

ALOKACJA I TERMIN NABORU

Na dofinansowanie projektów w naborze pn. Konkurs na opracowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze nowych postaci farmaceutycznych produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu, leków generycznych i leków biopodobnych zabezpieczono kwotę w wysokości 150 mln PLN.

Wnioski będą przyjmowane bezpośrednio do Agencji Badań Medycznych za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego, w terminie od 31 maja do 31 sierpnia 2022 r.

CZYNNIKI SUKCESU

Premiowane będą przedsięwzięcia badawcze o wysokiej wartości naukowej oraz o potencjale znaczącego wpływu na poprawę zdrowia obywateli, w szczególności w takich obszarach terapeutycznych jak nowotwory, cukrzyca, choroby układu krążenia i układu oddechowego, choroby rzadkie, choroby wieku dziecięcego czy choroby zakaźne. Istotna będzie także możliwość szerokiego zastosowania wyników projektu w systemie ochrony zdrowia oraz poziom innowacyjności w relacji do obecnego stanu wiedzy w danej dziedzinie.

Chcesz skonsultować swój pomysł na projekt badawczy i potrzebujesz wsparcia w obszarze przygotowania wniosku? Skontaktuj się z nami mailowo dotacje@ecdf.pl lub bezpośrednio ze Starszym Konsultantem Kacprem Wilczakiem pod nr tel. 784 090 859

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy