Ścieżka SMART

Ścieżka SMART w dotacjach dla przedsiębiorców na lata 2021-2027

Ścieżka SMART to nowy, kompleksowy instrument wspierania innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Charakteryzuje go budowa modułowa, w której to przedsiębiorca sam decyduje o uzupełnieniu innowacyjnego projektu o dodatkowe elementy – m.in. cyfryzację, internacjonalizację czy rozwiązania ekologiczne. Wsparcie dostępne będzie zarówno dla MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw. Pierwszy nabór zostanie ogłoszony już 7 lutego br.

Ścieżka SMART – kompleksowe podejście do spełnienia potrzeb przedsiębiorcy

Ścieżka SMART to flagowy i jednocześnie zupełnie nowy konkurs obejmujący wsparcie projektów B+R+I, na który przeznaczono prawie połowę całego budżetu Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Konkurs będzie skierowany do wszystkich przedsiębiorców (zarówno MŚP, jak i dużych) oraz realizowany w formie wsparcia modułowego. To przedsiębiorca będzie decydował, co i w jakim zakresie chce w ramach projektu realizować.

W przypadku dużych przedsiębiorstw przedsięwzięcie będzie musiało uwzględniać realizację prac badawczo-rozwojowych. W przypadku MŚPobowiązkowy będzie moduł B+R lub wdrożenia innowacji. Decyzja o wyborze dodatkowych modułów będzie zależeć od indywidualnych preferencji danego Wnioskodawcy – mają one charakter fakultatywny. Dzięki temu rozwój innowacyjności polskich przedsiębiorstw, istotny w kontekście ogólnokrajowego rozwoju gospodarki, zostanie maksymalnie dopasowany do pozostałych potrzeb – poprzez moduły uzupełniające, dające szansę na dynamiczny rozwój firmy.

Kryteria już przyjęte

Podczas pierwszego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 przyjęto kryteria wyboru projektów dla Ścieżki SMART. Kryteria premiować będą  przedsięwzięcia uwzględniające realizację modułu B+R, wdrażające rozwiązania ekologiczne i cyfrowe oraz innowacje o znaczeniu społecznym.

Operatorami naborów w ramach Działania 1.1 FENG Ścieżka SMART będą: dla MŚP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), dla dużych przedsiębiorstw – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Łączny budżet Ścieżki SMART to aż 4,4 mld euro.

Moduły Ścieżki SMART

Zakres wsparcia Ścieżki SMART obejmuje 7 modułów, umożliwiających kompleksowe podejście do projektów i dopasowanie profilu dotacji do własnych potrzeb. Przedsiębiorstwa MŚP będą zobligowane do uwzględnienia we wniosku modułu dotyczącego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych lub wdrożenia innowacji. Duże przedsiębiorstwa muszą natomiast zawsze uwzględnić moduł B+R.  Pozostałe moduły są opcjonalne. Poniżej krótka charakterystyka wszystkich modułów.

Prace badawczo-rozwojowe (B+R) – moduł zorientowany na finansowanie wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego – od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, aż po testy, których efektem powinno być opracowanie innowacyjnego co najmniej na skalę kraju rozwiązania, możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej,

Wdrożenie innowacji – finansowanie wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych w formie innowacyjnych rozwiązań (nowego lub ulepszonego wyrobu/usługi lub procesu),

Rozwój infrastruktury B+R – dofinansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej, na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług, jego celem jest utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego,

Internacjonalizacja – umiędzynarodowienie produktów tj. promocja zagraniczna wyrobów lub usług pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy, wsparcie procesu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych za granicą, udział w zagranicznych wydarzeniach targowo-wystawienniczych, ponadto uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku naruszenia,

Rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem – doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji,

Cyfryzacja przedsiębiorstw – finansowanie inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie, których celem jest transformacja cyfrowa działalności produkcyjnej, usługowej, modelu biznesowego, procesów oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa,

„Zazielenianie” przedsiębiorstw – transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych ukierunkowanych na te cele.

Forma wsparcia – bezzwrotne dotacje i dotacje warunkowe

Wsparcie w ramach Ścieżki SMART udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej. Wyjątkiem będzie tylko moduł wdrożenia innowacji, gdzie przedsiębiorca otrzyma dotację warunkową, której zwrot będzie uzależniony od osiąganych przychodów z wdrożenia innowacyjnego rozwiązania.

Ścieżka SMART rusza już w lutym

Zgodnie z harmonogramem Programu FENG na 2023 r. już 7 lutego ogłoszone zostaną pierwsze konkursy w ramach Ścieżki SMART – zarówno dla MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw. Wnioski będą przyjmowane do 12 kwietnia. Informacja o zbliżającym się naborze jest szczególnie interesująca dla przedsiębiorców, którzy planują rozwój w oparciu o prace badawczo-rozwojowe lub mają określone potrzeby związane z wdrożeniem zrealizowanych wcześniej prac. Warto pamiętać, że nadchodzący konkurs pozwoli wnioskować o dotację nie tylko na działania B+R, ale również na wybrany przez przedsiębiorcę moduł dodatkowy wspierający rozwój zgodnie z potrzebami firmy. Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach Ścieżki SMART zapraszamy do kontaktu na dotacje@ecdf.pl.

Autor

Marta Jurkiewicz

Młodsza Specjalistka ds. funduszy UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy