Perspektywa finansowa 2021-2027: przyszłość dotacji na rozwój dla polskich przedsiębiorców

Już dzisiaj wielu przedsiębiorców z pewnością zastanawia się, jak będzie wyglądała dotacyjna przyszłość w kontekście finansowania szeroko pojętego rozwoju biznesu – poprzez inwestycje w nowoczesne technologie, badania czy innowacje. Analizując będące w fazie negocjacji dokumenty programowe można z pewnością stwierdzić, że w kolejnym okresie programowania w tym obszarze unijnych funduszy nie zabraknie.

Propozycja dla Polski – mniej, ale i tak najwięcej na Fundusze Strukturalne

W nadchodzącej perspektywie Polska pozostanie największym beneficjentem funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W projekcie budżetu 2021-2027 przewidziano dla naszego kraju 64 mld euro. To o 23% mniej niż w trwającym obecnie okresie programowania (82,5 mld euro), ale nadal najwięcej spośród wszystkich państw członkowskich. Zasadniczym powodem cięć funduszy strukturalnych jest brexit. Po zakończonych niedawno wyborach do europarlamentu można spodziewać się dalszych negocjacji nad projektem budżetu. Rewolucyjnych zmian jednak z pewnością nie będzie.

Bardziej inteligentna Europa jednym z głównych celów dla inwestycji UE w latach 2021-2027

Inwestycje w ramach dotacji unijnych realizowane będą w ramach pięciu priorytetów.

W projekcie nowego rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności określono koncentrację tematyczną na celach „bardziej inteligentna Europa” oraz „zielona, nisko-emisyjna Europa”. Zgodnie z wynikami oceny obecnej perspektywy cele te mają najwyższą wartość dodaną i najbardziej przyczyniają się do realizacji priorytetów UE w ujęciu holistycznym.

W latach 2021-2027, w zależności od regionu, aż 65-85% środków będzie przeznaczane na cele związane ze wsparciem innowacji, rozwoju przedsiębiorstw oraz gospodarki niskoemisyjnej. Zaproponowana koncentracja tematyczna to z pewnością bardzo dobry prognostyk w kontekście puli środków możliwych do wykorzystania przez polskich przedsiębiorców.

Inwestycje w badania, rozwój i innowacje w projekcie Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

W lipcu br. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opublikowało Założenia Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (ZUP). Umowa Partnerstwa jest najważniejszym dokumentem określającym strategię inwestowania funduszy europejskich przez każde z państw członkowskich. Zgodnie z kierunkiem wskazanym przez Komisję Europejską, określającą jako jeden z najważniejszych celów wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie badań i innowacji („bardziej inteligentna Europa”), za główny cel interwencji w omawianym obszarze uznano wzrost produktywności polskiej gospodarki.

Aby osiągnąć ten cel konieczne będzie podjęcie działań w ramach dwóch celów szczegółowych:

 1. wzrost innowacyjności gospodarki poprzez m.in. wsparcie rozwoju działalności B+R przedsiębiorstw, wsparcie wdrażania wyników prac B+R czy wsparcie współpracy nauka-biznes;
 2. restrukturyzacja i modernizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez m.in. wsparcie inwestycji produkcyjnych w MŚP czy zwiększanie zdolności przedsiębiorstw do tworzenia produktów i usług o potencjale eksportowym.

Przyszłość dotacji dla przedsiębiorstw w jasnych barwach

W nadchodzącej perspektywie spodziewać się można interesujących dla przedsiębiorców konkursów m.in. z zakresu:

 • inwestycji w innowacyjne aktywa (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne);
 • inwestycji w infrastrukturę B+R;
 • wdrożenia wyników prac B+R;
 • realizacji prac B+R;
 • wdrożenia ekoinnowacji, rozwiązań proekologicznych.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę przyjętą koncentrację tematyczną środków tj. min. 65% na cele „bardziej inteligentna Europa” oraz „zielona, nisko-emisyjna Europa”, pula przeznaczona na atrakcyjne dla polskich firm nabory powinna być w pełni zadowalająca. Projektów dotyczących rozwoju, innowacji oraz ochrony środowiska może być nawet więcej niż obecnie.

Warto jednak pamiętać, że interwencja w ramach omawianych celów będzie zróżnicowana terytorialnie pod względem formy i zakresu wsparcia. Szczególnie istotne będzie bowiem wyrównanie szans poprzez większą koncentrację środków w regionach słabszych gospodarczo.

Skuteczne wejście w nową perspektywę z ECDF Dotacje

Zespół naszych specjalistów na bieżąco monitoruje postępy w pracach nad nadchodzącą perspektywą finansową. Dogłębna analiza nowych dokumentów programowych pod kątem najistotniejszych potrzeb i szans dla naszych klientów pozwolą z profesjonalizmem i ogromną dozą pewności przeprowadzić współpracujących z nami przedsiębiorców przez gąszcz nowych przepisów i przełożyć je na jasny, konkretny przekaz. Zapraszamy do kontaktu zarówno już teraz, jak i w niedalekiej perspektywie nowego programowania unijnego.

Artykuł opracowano na podstawie:

 • Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz z dn. 29.05.2018r.
 • Wniosek: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności z dn. 29.05.2018r.
 • Założenia do Umowy Partnerstwa 2021 – 2027, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, lipiec 2019r.
 • Propozycje kształtu polityki spójności 2021-2027 – perspektywa Polski, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wrzesień 2018r.
 • Informacje dostępne na oficjalnym profilu Komisji Europejskiej [www.ec.europa.eu/regional_policy/pl/2021_2027].
Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy