FENG - Fundusze europejskie - jak pozyskać?

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – przegląd najważniejszych informacji i zasad w procesie aplikowania

Uruchomienie pierwszych naborów z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) planowane jest już w I kwartale 2023 r. Planując start w Programie warto zaznajomić się z kilkoma kluczowymi informacjami oraz zasadami związanymi z procesem aplikowania oraz realizacji dofinansowanego projektu. W artykule wymieniono najważniejsze z nich.


  • Szczegółowy harmonogram Programu FENG zostanie opublikowany w styczniu 2023 r. Harmonogram będzie aktualizowany w cyklach kwartalnych. Pierwsze konkursy zostaną uruchomione w I kwartale 2023 r. W pierwszej kolejności wystartują nabory w Ścieżce SMART (projekty modułowe) oraz Kredyt na innowacje technologiczne.

  • Wdrożenie innowacji” w Programie FENG będzie interpretowane jako wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w formie innowacyjnych produktów lub procesów co najmniej na skalę krajową. Innowacja w skali przedsiębiorstwa czy regionu będzie niewystarczająca.

  • Projekty w „Ścieżce SMART” o budowie modułowej złożonej z kilku obszarów np. prace B+R, wdrożenie innowacji czy cyfryzacja, nie będą musiały być realizowane liniowo. Oznacza to, że ujęte w projekcie moduły np. prace B+R i wdrożenie innowacji będą mogły dotyczyć zupełnie różnych obszarów. Niemniej spójność projektu ma być jednym z Kryteriów oceny wniosków.

  • W „Ścieżce SMART” wszystkie moduły zawarte we wniosku o dofinansowanie będą oceniane jednocześnie. Co istotne, uznanie któregokolwiek z modułów fakultatywnych za niekwalifikowalny nie będzie powodowało odrzucenia całego projektu. Moduł ten, po otrzymaniu zgody Wnioskodawcy, będzie mógł zostać wyłączony z planowanego przedsięwzięcia, co pozwoli na uzyskanie dofinansowania na pozostałe, pozytywnie ocenione moduły projektu. Warto przy tym zaznaczyć, że moduły obligatoryjne tj. prace B+R lub wdrożenie innowacji zawsze będą musiały otrzymać ocenę pozytywną, aby przedsiębiorca mógł uzyskać wsparcie.

  • Przedsiębiorca będzie mógł złożyć w ramach danego naboru więcej niż jeden wniosek, o ile będą one dotyczyły różnych przedsięwzięć. Możliwe będzie także ujęcie we wniosku dwóch różnych innowacji, przy czym spójność projektu będzie oceniana przez Ekspertów.

  • W umowach o dofinansowanie zawierane będą tzw. klauzule waloryzacyjne. Pozwoli to na dostosowanie wypłacanego wsparcia, potencjalnie z uwzględnieniem np. stopy inflacji. Kwestia ta jest obecnie uzgadniana z UOKiK i szczegóły zapisów nie są jeszcze znane. Klauzule waloryzacyjne pozwolą przedsiębiorcom zminimalizować obawy związane ze składaniem projektów dotyczących długookresowych przedsięwzięć złożonych z kilku następujących po sobie modułów.

  • Wnioski o dofinansowanie zostaną uproszczone tak, aby w ich treści pozostawić wyłącznie pola niezbędne do przeprowadzenia oceny. Ograniczona do minimum zostanie liczba załączników. We wniosku o dofinansowanie ograniczona zostanie także liczba znaków w polach opisowych. Możliwe będzie dokonywanie korekt na kilku etapach oceny.

Opracowano na podstawie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Portalu Funduszy Europejskich.

Autor

Bartłomiej Aksman

Starszy Specjalista ds. funduszy UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy