dotacja warunkowa

Dotacja warunkowa w Programie FENG

We flagowym instrumencie Programu FENG pn. Ścieżka SMART dofinansowanie wdrożenia innowacji przyjmie formę dotacji warunkowej. Czym dotacja warunkowa różni się od dotacji bezzwrotnej? Czy ta forma finansowania jest atrakcyjna dla Wnioskodawców? Koniecznie przeczytaj nasz artykuł!

Wsparcie na wdrożenie innowacji w FENG

Długo czekaliśmy na pierwsze konkretne wiadomości o nowej perspektywie finansowej. Z dnia na dzień docierają już do nas coraz bardziej szczegółowe informacje. Prym w tym względzie wiedzie krajowy Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (w skrócie: FENG). Po analizie dostępnych dokumentów programowych wiadomo, że dotacjom bliżej do ewolucji niż rewolucji.

Tak jak w poprzedniej perspektywie przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. W palecie dotacyjnych możliwości współfinansowania wdrożenia innowacji można znaleźć znany z poprzedniej perspektywy Kredyt technologiczny. Nowością w ofercie jest natomiast wsparcie innowacji w ramach Ścieżki SMART. Moduł dotyczący wdrożenia innowacji w Ścieżce SMART przyjmie formę finansowania z wykorzystaniem dotacji warunkowej.

Dotacja warunkowa – nowa forma finansowania innowacyjnych projektów

Koncepcja dotacji warunkowej polega na podziale kwoty dofinansowania na część bezzwrotną oraz część zwrotną. Oznacza, to że kryterium warunkowości (zwrotności) będzie podlegać tylko część wnioskowanej kwoty dofinansowania. Podział wygląda następująco:

Kategorie
przedsiębiorstwa
Część bezzwrotna dotacji warunkowej Część zwrotna dotacji warunkowej
Mikro i małe przedsiębiorstwa 50% 50%
Średnie przedsiębiorstwa 40% 60%
Duże przedsiębiorstwa 30% 70%

Zwrot jest uzależniony od spełnienia określonych warunków. Po 4 latach od zakończenia realizacji Projektu Beneficjent jest zobowiązany do spłaty odpowiedniej części zwrotnej dofinansowania w ustalonej kwocie.

Kwota zwrotu uzależniona jest od poziomu osiągnięcia wskaźnika „R” oraz preferowanego terminu oraz formy spłaty (więcej w dalszej części artykułu). Wskaźnik „R” obliczany jest na podstawie wzoru:

R =(P/DZ x 100%)-100%

P – suma przychodów wygenerowanych w wyniku realizacji modułu „Wdrożenie innowacji” obejmująca całkowity okres referencyjny (między zakończeniem projektu a upływem 4 lat od dnia zakończenia realizacji projektu).

DZ – część zwrotna dotacji warunkowej.

Jak policzyć wartość dotacji warunkowej i części zwrotnej?

Na samym początku trzeba ustalić kilka kwestii:

  1. status Wnioskodawcy (mikro, małe, średnie, czy duże przedsiębiorstwo),
  2. planowaną sumę przychodów wygenerowanych w wyniku wdrożenia innowacyjnego rozwiązania (w okresie 4 lat od zakończenia realizacji projektu) [zwrot obliczany będzie na podstawie faktycznej sumy osiągniętych przychodów],
  3. wartość inwestycji tj. kwotę wydatków w ramach modułu „Wdrożenie innowacji”,
  4. intensywność wsparcia dotacyjnego (% dotacji), która zależy od statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji,
  5. formę spłaty kwoty zwrotu dotacji (jednorazowo czy ratalnie – na jaki okres).

Ustalone? A zatem jak policzyć wartość dotacji?

W pierwszej kolejności, patrząc na kategorię przedsiębiorstwa, należy określić udział procentowy dotacji bezzwrotnej oraz dotacji zwrotnej. W zależności od statusu firmy dotacja zwrotna będzie wynosić od 50% do 70% wnioskowanej dotacji (na moduł wdrożeniowy) – zgodnie z zaprezentowaną wcześniej tabelą.

Obliczony w ten sposób udział procentowy dotacji zwrotnej nie oznacza jeszcze kwoty, którą przedsiębiorstwo będzie musiało zwrócić (!). Pojawia się tutaj pierwszy element warunkowości – wcześniej już wspomniany wskaźnik „R”. To od jego wysokości będzie zależało, jaki procent dotacji będzie podlegał zwrotowi. Wskaźnik „R” stanowi stosunek sumy przychodów  (P) do wartości dotacji zwrotnej (DZ). Im wyższa wartość wskaźnika „R”, tym mniejsza kwota podlegać będzie zwrotowi. Rozkład wartości wskaźnika „R” w stosunku do zwrotu dotacji wygląda następująco:

  „R” poniżej 20% „R” większy lub równy 20% i mniejszy od 40% „R” większy lub równy 40 % i mniejszy od 60 % „R” większy lub równy 60% i mniejszy od 80% „R” większy lub równy 80% i mniejszy od 90 % „R” większy lub równy 90% i mniejszy od 100 % „R” większy lub równy od 100 %
Mikro i małe przedsiębiorstwa 100% 35% 30% 25% 20% 10% 5%
Średnie przedsiębiorstwa 100% 35% 30% 25% 20% 10% 5%
Duże przedsiębiorstwa 100% 35% 30% 25% 20% 20% 10%

Na tym etapie kwota zwrotu dotacji będzie stanowiła iloczyn dotacji zwrotnej (DZ) oraz poziomu % wynikającego z powyższego rozkładu.

W dalszej części należy przejść do drugiego elementu warunkowości, czyli terminu oraz formy spłaty dotacji zwrotnej. Spłata może być jednorazowa lub na wniosek Beneficjenta rozłożona na raty. Za spłatę ratalną nie będą naliczane odsetki. W ramach tego mechanizmu będzie możliwe zmniejszenie wcześniej obliczonego zwrotu, według poniższego schematu:

  jednorazowo do 30 dni ratalnie do 12 miesięcy ratalnie do 24 miesięcy ratalnie do 36 miesięcy
Mikro i małe przedsiębiorstwa 80% zwrotu 85% zwrotu 90% zwrotu 100% zwrotu
Średnie przedsiębiorstwa 80% zwrotu 85% zwrotu 90% zwrotu 100% zwrotu
Duże przedsiębiorstwa 90% zwrotu 95% zwrotu 100% zwrotu n/d

Zgodnie z tą koncepcją, im szybciej zostanie dokonany zwrot części dotacji, tym kwota zwrotu będzie mniejsza.

Wygląda skomplikowanie? Przejdźmy do prostego przykładu praktycznego.

Dotacja warunkowa w praktyce

Mechanizm dotacji warunkowej najlepiej pokazać na konkretnych liczbach. Załóżmy realizację modułu wdrożeniowego o wartości 5 mln PLN. Projekt będzie realizowany przez średnie przedsiębiorstwo z intensywnością wparcia 35%.

Zgodnie z podziałem dotacji na dwie części, dotacja bezzwrotna będzie wynosiła 700 000 PLN, przy udziale 1 050 000 PLN dotacji zwrotnej.

Kategoria przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwo
Wydatki na moduł wdrożeniowy (netto) 5 000 000,00 PLN
Wysokość dofinansowania 35,00%
Dofinansowanie 1 750 000,00 PLN
Część bezzwrotna dotacji warunkowej 700 000,00 PLN
Część zwrotna dotacji warunkowej 1 050 000,00 PLN

Osiągnięty przychód po 4 latach od dnia zakończenia realizacji projektu wyniósł 2 mln PLN. Na podstawie powyższego należy ustalić wartość wskaźnika „R”:

R = (2 000 000,00 PLN/1 050 000,00 PLN x 100%)-100%
R = 90,84%

Obliczony wskaźnik „R” wynosi 90,84% i z racji, że jest to średnie przedsiębiorstwo, poziom zwrotu dotacji będzie wynosić 10%.

Ostatnią czynnością jest ustalenie terminu oraz formy zwrotu. Załóżmy, że firma będzie chciała rozłożyć spłatę ratalnie na  12 miesięcy (85% zwrotu). Oznacza to, że kwota zwracanej dotacji będzie o 15% mniejsza niż pierwotnie wyliczono.

Przy powyższych założeniach kwota zwrotu dotacji wyniesie 1 050 000 PLN x 10% x 85% = 89.250,00 PLN, co stanowi 5,1% wnioskowanej kwoty dotacji. Efektywne dofinansowanie dla powyższego projektu będzie wynosić 33,22%.

Zakładając wariant najbardziej optymalny (osiągniecie przychodów dla wskaźnika „R” powyżej 100% oraz spłaty dotacji jednorazowo do 30 dni) kwota zwrotu dla analizowanego przypadku może wynieść jedynie 42.000,00 PLN.

Dotacja warunkowa również w regionach

Wszystko wskazuje na to, że dotacja warunkowa jako forma współfinansowania inwestycji przedsiębiorstw ze środków UE będzie coraz częstszą praktyką. Programy krajowe zwyczajowo są wzorem dla konkursów regionalnych. Z wielu przeanalizowanych programów na lata 2021-2027 wynika, że dotacje na inwestycje wykorzystywać będą szeroko mechanizm warunkowości i częściowych zwrotów. Ta forma występuje zazwyczaj w konkursach, które mają wspierać wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, innowacji.

Na koniec warto zdecydowanie zaznaczyć, że dotacja warunkowa – w szczególności przy spełnieniu określonych, niewymagających warunków – nadal jest bardzo atrakcyjną formą wsparcia przedsiębiorców. Widać to chociażby na przytoczonym powyżej przykładzie. Warto więc skorzystać z dostępnej oferty programów unijnych. Pierwszy nabór w ramach Ścieżki SMART trwa do 12 kwietnia. Zapraszamy do kontaktu.

Autor

Tomasz Jóźwiak

Starszy Specjalista ds. analiz finansowych 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy