Szybka ścieżka do sukcesu! Niezbędnik projektu badawczego w kontekście aplikacji na Szybką ścieżkę (POIR 1.1.1)

Szybką ścieżkę do dofinansowania projektu badawczego umożliwia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Aby osiągnąć sukces, niezbędna jest przede wszystkim jasno określona wizja dotycząca prac B+R, jak i wiele innych istotnych kwestii.

Od 3 lat przedsiębiorcy mają możliwość otrzymania dofinansowania na projekty badawcze w ramach konkursu POIR 1.1.1, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Konkurs ten nazwany jest „Szybką ścieżką”. W tym roku katalog korzyści z aplikowania w konkursie jest znacznie większy niż w poprzednich naborach. Zmianie nie ulega jednak to, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wymaga od wnioskodawców dobrze przygotowanych projektów badawczych.

Szybka ścieżka – dla kogo?

W 2019 roku po raz pierwszy o dofinansowanie, w ramach tej samej procedury konkursowej, mogą starać się zarówno MŚP, jak i duzi przedsiębiorcy. Novum w tym roku jest także możliwość startowania w konkursie konsorcjów przedsiębiorców i jednostek naukowych. Projekty realizowane przez przedsiębiorców we współpracy z jednostkami naukowymi to szansa na realizację dobrze zaplanowanych projektów badawczo-rozwojowych [1].

Jak otrzymać dofinansowanie na projekt B+R?

W skutecznym aplikowaniu do programu  „Szybka ścieżka” pomocny będzie niezbędnik określający, jak ma wyglądać skrojony na miarę projekt badawczy. Przygotowanie projektu badawczego z uwzględnieniem najważniejszych aspektów pozwoli na uzyskanie maksymalnej liczby punktów, przekładając się tym samym na dofinansowanie. Przygotowanie wzorcowego projektu B+R jest niezmiernie ważne ze względu na to, że w 2019 roku czeka nas jeszcze jeden nabór z alokacją ponad miliard złotych.

Nabór wniosków będzie trwać od 16 września do 16 grudnia 2019 roku. Projekty oceniane będą przez niezależnych ekspertów nie tylko pod kątem innowacyjności, ale także zapotrzebowania rynkowego i opłacalności wdrożenia.

Co gwarantuje uzyskanie dofinansowania?

1. Nowość rozwiązania – badania zaplanowane w projekcie muszą zmierzać do opracowania nowatorskiego rozwiązania. Rezultat projektu ma stanowić innowację produktową lub procesową co najmniej w skali polskiego rynku. Potwierdzeniem aspektu nowości są wypracowane wspólnie nowe cechy i funkcjonalności wraz z parametrami, w porównaniu do rozwiązań konkurencyjnych.

2. Logicznie zaplanowane prace badawcze – projekt dofinansowany w ramach Szybciej ścieżki musi posiadać charakter projektu badawczego, co oznacza, że przewidziano w nim realizację badań przemysłowych oraz prac rozwojowych albo wyłącznie prac rozwojowych.

Przyporządkowanie etapów badawczych do konkretnego rodzaju badań odbywa się w oparciu o zapisy dotyczące poziomów gotowości technologicznej (tzw. TRL). Jest to niezmiernie ważny element – bo od prawidłowego przyporządkowania zależy poziom dofinansowania kosztów związanych z konkretnym etapem. Każdy etap badawczy musi posiadać także jasno określony rezultat, tj. kamień milowy.

Nie można też zapomnieć, że każdy z nich to też ryzyka – i konieczne jest zaplanowanie sposobu zarządzania tym ryzykiem [2]. Warto pamiętać, że na każdym etapie badawczym mogą wystąpić pewnego rodzaju zagrożenia – biznesowe, administracyjne lub technologicznie. Dobrze przygotowany projekt nie tylko identyfikuje ryzyka, ale także posiada plan ich minimalizacji.

3. Koszty niezbędne do przeprowadzenia prac B+R – mając dopracowane etapy badawcze, jak i poszczególne zadania realizowane w ramach projektu możemy określić jednostkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia prac. Konieczne będzie także ustalenie, czy wszystkie prace badawcze są możliwe do wykonania przez wnioskodawcę, czy być może potrzebne będzie zlecenie niektórych badań podwykonawcom.

4. Współpraca z kadrą naukową – niezależnie od branży, dobrze zaplanowany projekt badawczy łączy w sobie pierwiastek biznesowy oraz naukowy. Przedsiębiorstwo posiada potencjał stricte praktyczny, gwarantujący połowę sukcesu. Niezbędne jest, aby do prac badawczych zaangażować osoby ze świata nauki. Zaangażowanie do projektów badawczych profesorów, jak i osób ze stopniem doktora, mających dużą wiedzę merytoryczną warunkuje sukces i powodzenie na etapie realizacji prac badawczych w każdej branży. Współpraca przedsiębiorstwa z uniwersytetem, czy też instytutem badawczym działającym w dziedzinie, której dotyka projekt jest jednym z pierwszych kroków, które należy podjąć przy opracowywaniu koncepcji badawczej.

Staramy się jednak być integratorem tych dwóch światów, aby zwiększyć szanse na sukces.

5. Wykazanie braku barier we wdrożeniu/skomercjalizowaniu rezultatów prac B+R – kolejny ważny aspekt to badanie stanu techniki, które na moment aplikowania zwiększa szanse na zdobycie dofinansowanie. Takiego rodzaju badanie przeprowadzane jest przez Rzecznika patentowego, który analizuje dostępne bazy patentowe lub publikacje pod kątem wdrażanego rozwiązania. Przedsiębiorstwo otrzymuje szczegółowy raport wskazujący na podobne rozwiązania, po to, aby móc określić, czy podczas prac B+R nie naruszy się własności intelektualnej innego podmiotu.

6. Opłacalność wdrożenia – przedsiębiorca planując projekt badawczy powinien przygotować realne prognozy sprzedaży. Przedstawiony model biznesowy musi wskazywać na to, że zaplanowane prace B+R doprowadzą do opracowania produktu, który będzie odnosił sukces w wymiarze ekonomiczno-społecznym. W tym celu rekomendujemy podpisanie listów intencyjnych z potencjalnymi odbiorcami produktu.

Szansa dla firm

Biznes musi być oparty o innowacje. W celu przetrwania na rynku należy podjąć działania perspektywiczne – a to oznacza, że szansą dla polskich firm jest zwiększenie inwestycji na badania i rozwój. Bez wątpienia niezwykle pomocne w tym zakresie są dotacje na projekty badawcze.

Na przestrzeni kilku lat przyczyniliśmy się do sukcesów wielu przedsiębiorców z całej Polski. Pozyskane dofinansowanie firmy przeznaczyły m.in. na zakup aparatury, sprzętu i innej infrastruktury niezbędnej do stworzenia lub rozwoju centrów B+R. Posiadamy doświadczenie i znamy się!

[1] www.ncbr.gov.pl.

[2] http://ryzykoprojektowe.pl/poznaj-risky-project/ryzyko-w-projekcie-baza-wiedzy/proces-zarzadzania-ryzykiem z dnia 08.07.2019.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy