Obowiązki Beneficjenta po zakończeniu projektu B+R

Obowiązki Beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu B+R

Celem projektów badawczo-rozwojowych współfinansowanych ze środków UE jest najczęściej opracowanie innowacyjnych produktów lub usług. Warto mieć na uwadze, że umowa o dofinansowanie projektu nakłada na Beneficjenta szereg obowiązków dotyczących także perspektywy już po zakończeniu planowanych prac. Najważniejsze z nich omówiono w artykule.

Wdrożenie wyników prac B+R

Zgodnie z umową o dofinansowanie, przedsiębiorca powinien dokonać wdrożenia opracowanego rezultatu w ciągu trzech lat od daty zakończenia realizacji projektu.

Wdrożenie wyników prac B+R może przybrać formę: 

  1. wprowadzenia wyników projektu do własnej działalności gospodarczej Beneficjenta będącego przedsiębiorcą poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników lub
  2. udzielenia licencji na korzystanie z przysługujących Beneficjentowi praw do wyników projektu w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub
  3. sprzedaży praw do wyników projektu w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.

Beneficjenci zobowiązani są do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych zgodnie ze sposobem deklarowanym we wniosku o dofinansowanie. Zmiana opisanego sposobu wdrożenia jest możliwa, ale wyłącznie po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej. Przedsiębiorca realizujący projekt może rozpocząć wdrożenie wyników prac badawczych jeszcze przed zakończeniem realizacji przedsięwzięcia.

Niedopełnienie obowiązku wdrożenia wyników projektu może skutkować koniecznością zwrotu otrzymanego dofinansowania.

W terminie 30 dni od dnia zakończenia wdrożenia, Beneficjent składa sprawozdanie z wdrożenia w którym opisuje, jak opracowane wyniki zostały wprowadzone na rynek.

Po upływie roku od daty zaakceptowania sprawozdania z wdrożenia przez Instytucję Pośredniczącą, Beneficjent ma obowiązek złożenia Informacji o efektach społecznych i gospodarczych wdrożenia.

Rozpowszechnienie wyników badań

Kolejnym istotnym obowiązkiem Beneficjenta jest rozpowszechnienie wyników badań uzyskanych w wyniku realizacji projektu. Do rozpowszechnienia wyników badań w ciągu trzech lat od dnia zakończenia projektu zobowiązani są Beneficjenci, którzy zadeklarowali rozpowszechnienie wyników w dokumentacji aplikacyjnej oraz otrzymali z tego tytułu premię w postaci zwiększenia poziomu dofinansowania.

Szerokie rozpowszechnienie wyników badań polega na:

  • zaprezentowaniu ich na co najmniej trzech konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej jednej o randze ogólnokrajowej lub
  • opublikowaniu w co najmniej dwóch czasopismach naukowych lub technicznych z listy czasopism opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w części A wykazu – wykaz czasopism) lub  powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników projektu (surowych danych badawczych) lub
  • rozpowszechnieniu w całości za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Niedopełnienie obowiązków związanych z opisaną sprawozdawczością może skutkować utratą w całości lub w części wsparcia finansowego uzyskanego na realizację projektu. Bardzo ważne jest więc, aby pamiętać, że zakończenie z powodzeniem realizacji prac B+R to jeszcze nie koniec obowiązków dla Beneficjenta wynikających z podpisanej Umowy o dofinansowanie.

Autor

Julia Kłosowska

Specjalista ds. realizacji projektów UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy