Wiedza

04 Sierpnia 2021

Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027 - na jakie wsparcie z UE będą mogli liczyć przedsiębiorcy?

Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027 – zmiany w zakresie dostępności i wysokości wsparcia UE w poszczególnych województwach w Polsce.

27 maja 2021 r. Rada Ministrów opracowała projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027. Celem rozporządzenia jest w szczególności określenie obszarów kraju, w których dopuszczalne jest udzielanie pomocy regionalnej, oraz przypisanie maksymalnych intensywności wsparcia dla tych obszarów. Wiedza na temat możliwego do uzyskania procentu wsparcia publicznego ze środków UE na pokrycie kosztów inwestycji realizowanych już po roku 2021 jest z pewnością istotna w kontekście planowania przyszłych przedsięwzięć rozwojowych. Warto więc już zawczasu zaznajomić się z podstawowymi założeniami mapy, w tym przede wszystkim dostępnością i poziomem pomocy w poszczególnych województwach i regionach.

Nowa mapa pomocy regionalnej – większość kraju zyska

Biorąc pod uwagę skalę całego kraju, projekt rozporządzenia przynosi z pewnością pozytywne zmiany. Aż w dziewięciu regionach intensywność wsparcia będzie większa niż obecnie, natomiast w sześciu (z pewnymi wyłączeniami) pozostanie taka sama jak w latach 2014-2021. Warto pamiętać, że procent wsparcia określony w mapie jest reprezentatywny dla dużych przedsiębiorstw. Analogicznie jak obecnie, również w nowej mapie pomocy regionalnej intensywność wsparcia podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorców.

Na większą procentowo pomoc w latach 2022-2027 będą mogli liczyć przedsiębiorcy z następujących obszarów:

Województwo / region

Wysokość dotacji w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

Mikro i małe przedsiębiorstwa

<50 pracowników

Średnie przedsiębiorstwa

<250 pracowników

Duże przedsiębiorstwa

>250 pracowników

Śląskie (+5%)

50%

40%

30%

Małopolskie (+5%)

60%

50%

40%

Zachodniopomorskie (+5%)

60%

50%

40%

Lubuskie (+5%)

60%

50%

40%

Opolskie (+5%)

60%

50%

40%

Kujawsko-pomorskie (+5%)

60%

50%

40%

Łódzkie (+5%)

60%

50%

40%

Mazowiecki regionalny (+5%)

60%

50%

40%

Świętokrzyskie (+15%)

70%

60%

50%

Intensywność wsparcia pozostanie natomiast niezmienna dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej oraz z obszarów województwa wielkopolskiego (z wyłączeniem miasta Poznań oraz podregionu poznańskiego) oraz województwa dolnośląskiego (z wyłączeniem miasta Wrocław):

Województwo / region

Wysokość dotacji w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

Mikro i małe przedsiębiorstwa

<50 pracowników

Średnie przedsiębiorstwa

<250 pracowników

Duże przedsiębiorstwa

>250 pracowników

Warmińsko-mazurskie

70%

60%

50%

Lubelskie

70%

60%

50%

Podkarpackie

70%

60%

50%

Podlaskie

70%

60%

50%

Wielkopolskie (z wyłączeniem miasta Poznań oraz podregionu poznańskiego)

45%

35%

25%

Dolnośląskie (z wyłączeniem miasta Wrocław)

45%

35%

25%

Nowa mapa pomocy regionalnej – niekorzystne zmiany dla przedsiębiorców z Warszawy, Poznania, Wrocławia oraz województwa pomorskiego

Z powodu przekroczenia wskaźników rozwoju, część obszarów czekają niestety niekorzystne zmiany związane z obniżeniem poziomu pomocy lub nawet wykluczeniem z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Zgodnie z projektem rozporządzenia:

  • region Warszawski stołeczny zostanie całkowicie wyłączony z możliwości skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej (miasto Warszawa i powiaty ościenne tj. warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, nowodworski, grodziski, miński, wołomiński, piaseczyński i otwocki), niemniej na etapie konsultacji społecznych może dojść do pewnych wyłączeń z ww. zasady,
  • w Poznaniu i w podregionie poznańskim oraz we Wrocławiu intensywność wsparcia zostanie zmniejszona z obecnych 25% do 20% w latach 2022-2024, a następnie do 15% w latach 2025-2027,
  • w województwie pomorskim poziom regionalnej pomocy inwestycyjnej zostanie ograniczony z obecnych 35% do 30%.

Województwo / region

Wysokość dotacji w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

Mikro i małe przedsiębiorstwa

<50 pracowników

Średnie przedsiębiorstwa

<250 pracowników

Duże przedsiębiorstwa

>250 pracowników

Warszawski stołeczny

brak pomocy

brak pomocy

brak pomocy

Poznań i podregion poznański (-5/10%)

40% (2022-2024)

30% (2022-2024)

20% (2022-2024)

35% (2025-2027)

25% (2025-2027)

15% (2025-2027)

Wrocław (-5/10%)

40% (2022-2024)

30% (2022-2024)

20% (2022-2024)

35% (2025-2027)

25% (2025-2027)

15% (2025-2027)

Pomorskie (-5%)

50%

40%

30%

Warto też wspomnieć, że dużych przedsiębiorców z województw wielkopolskiego oraz dolnośląskiego w nadchodzącej perspektywie dotyczyć będzie obostrzenie co do zakresu inwestycji mogących uzyskać wsparcie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. Inwestycje dużych przedsiębiorstw w tych województwach będą mogły być dofinansowane jedynie w przypadku, gdy będą dotyczyły inwestycji początkowych, które zapoczątkowują nową działalność gospodarczą. Są to inwestycje związane z utworzeniem nowego zakładu lub dywersyfikacją istniejącego zakładu, pod warunkiem, że nowa działalność nie będzie taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna do takiej działalności.

Projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji i ostateczne założenia mogą ulec niewielkim zmianom.

Artykuł opracowano na podstawie:

  • projektu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej,
  • komunikatu Komisji Europejskiej pn. Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa.
Autor: 
Bartłomiej Aksman

Zajmuję się opracowywaniem dokumentacji aplikacyjnych związanych z rozwojem biznesu sektora MŚP, głównie w obszarze prac badawczo-rozwojowych, wdrażania nowoczesnych technologii oraz internacjonalizacji. We własnym zakresie analizuję również rynek, zapotrzebowanie na planowane rozwiązania, jak również wspieram prace koncepcyjne nad projektem w oparciu o rosnące doświadczenie w świecie funduszy unijnych.