KREDYT TECHNOLOGICZNY W NOWEJ PERSPEKTYWIE – FINANSOWY ASPEKT ROZLICZANIA

W październiku tego roku Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Kredytu technologicznego. Dla wielu przedsiębiorców oznaczało to zielone światło i możliwość rozpoczęcia działań zmierzających do zrealizowania swoich projektów. Cykl życia projektu i proces jego realizacji jest sumą wielu składowych. W artykule skupimy się na wycinku całości, tj. najważniejszych obowiązkach o charakterze finansowym, o których spełnieniu należy pamiętać, aby w rezultacie otrzymać premię technologiczną.

DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

Ze względu na charakterystykę programu, nie przewiduje się wypłacania zaliczek.

Za wszelkie usługi, dostawy lub inne wydatki w ramach realizowanego projektu, należy dokonać płatności zgodnie z montażem finansowym przewidzianym w umowie o Kredyt technologiczny. Zapłaty dokonuje się z wykorzystaniem środków pochodzących z kredytu oraz środków własnych. Wszelkie płatności w ramach projektu dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego Beneficjenta. Nie dopuszcza się płatności gotówkowych – w przypadku poniesienia wydatku w ten sposób, stanie się on niekwalifikowany.

PŁATNOŚCI W WALUCIE OBCEJ

Niejednokrotnie w toku realizowanych zamówień okazuje się, że zamawiający wraz z wybranym wykonawcą ustalają w zawartej umowie, że będą się rozliczać w walucie obcej. Umowa o dofinansowanie dopuszcza takie rozwiązanie  – można dokonywać płatności w innych walutach, jednak przedkładając wydatki do zrefundowania, należy przeliczyć je na PLN. W przypadku wydatków zapłaconych w walucie obcej, w celu uzyskania refundacji, dokonuje się przeliczenia wydatku w dniu jego poniesienia (faktyczny rozchód środków pieniężnych), oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i polityką rachunkowości obowiązującą w danym przedsiębiorstwie.

WYPŁATA REFUNDACJI

Narzędziem, które pozwoli Beneficjentowi wystąpić do BGK o refundację poniesionych kosztów, jest wniosek o płatność. Jest to odpowiedni, przygotowany przez instytucję moduł, znajdujący się w systemie elektronicznym CST2021.

Pierwszy wniosek o płatność można złożyć po spełnieniu dwóch warunków:

  • poniesienie minimum 25% wydatków kwalifikowalnych przewidzianych w budżecie projektu,
  • uruchomienie takiej części kredytu technologicznego, która pozwoli na wypłatę wnioskowanej kwoty premii technologicznej.

Wnioski należy składać nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, umowa dopuszcza jednak większą częstotliwość. Po stronie Beneficjenta leży decyzja, jaki scenariusz będzie dla niego korzystniejszy – częstsze składanie wniosków wiąże się z większym nakładem pracy na ich przygotowanie, ale jednocześnie pozwala na wypłatę środków z większą częstotliwością.

Po zatwierdzeniu wydatków przez BGK i zaakceptowaniu złożonego wniosku o płatność, dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy. Bank kredytujący zaliczy wpłatę w formie premii technologicznej na poczet spłaty uruchomionego kapitału kredytu technologicznego.

WYODRĘBNIONA KSIĘGOWOŚĆ

Umowa o dofinansowanie nakłada na Beneficjenta również obowiązki związane z księgowaniem wydatków. Należy prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków w sposób przejrzysty i rzetelny tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z projektem.

W przypadku obowiązku prowadzenia pełnej księgowości, popularnym rozwiązaniem jest wydzielenie kont syntetycznych lub analitycznych (wyłącznie bilansowych) służących wyłącznie do ewidencji operacji związanych z realizacją projektu, przy czym przyjęty sposób należy uregulować odpowiednim dokumentem (np. w polityce rachunkowości). W przypadku braku technicznej możliwości wyodrębnienia odpowiednich kont dopuszcza się zastosowanie kodu księgowego wyodrębnionego wyłącznie dla operacji związanych z realizacją projektu, stosowanego w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych, wyłącznie w odniesieniu do kont bilansowych.

W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność  gospodarczą (które nie prowadzą pełnej księgowości tylko książkę przychodów i rozchodów) należy prowadzić ewidencję kosztów i przychodów projektu w postaci dodatkowego zestawienia, np. w arkuszu kalkulacyjnym.

Środki trwałe oraz wartości materialne i prawne również należy wyodrębnić w prowadzonej ewidencji, np. poprzez wprowadzenie znacznika dla poszczególnych pozycji podlegających dofinansowaniu.

ZMIANA WYSOKOŚCI DOFINASNOWANIA

Nowością w perspektywie finansowej 2021-2027 jest możliwość zmiany wysokości dofinansowania, nawet o 25%. Umowa o dofinansowanie przewiduje przypadki, w jakich można się ubiegać o zwiększenie przyznanej kwoty premii technologicznej:

  • w przypadku zmiany stawek podatkowych,
  • w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
  • zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki,
  • zmiany ceny towarów i usług związanych z realizacją projektu o co najmniej 15% w stosunku do poziomu cen tych samych towarów i usług z dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wniosek o podwyższenie przyznanego dofinansowania, jak każdy wniosek o zmiany w projekcie, należy wyczerpująco uzasadnić, a argumenty i dokonane wyliczenia udokumentować.

 

Autor

Dominika Ruszczyńska

Starsza Specjalistka ds. realizacji projektów UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy