Korekta finansowa

Co zrobić, kiedy w projekcie zostanie nałożona korekta finansowa?

Otrzymując dofinansowane z funduszy unijnych należy przestrzegać szeregu zasad określonych w ustawach, rozporządzeniach i wytycznych, które regulują sposób realizacji projektów. Nieprzestrzeganie procedur może powodować szereg uchybień, które mogą zakończyć się nałożeniem korekty finansowej. W artykule podpowiadamy, jak można spróbować poradzić sobie z tym problemem.

Obowiązki Beneficjentów funduszy UE

Beneficjenci funduszy unijnych muszą przestrzegać szeregu zasad nakładanych w związku z otrzymaniem dofinansowania. Zasady te regulowane są umową dofinansowanie i wynikają z zapisów stosownych rozporządzeń, wytycznych. Zakres tych obowiązków może się różnić w zależności od takich czynników jak:

 • perspektywa finansowa (różnice w sposobie ponoszenia wydatków i ich kwalifikowalności),
 • rodzaju funduszu, programu operacyjnego, specyfiki działania (projekty mogą być dofinansowane z wielu różnych konkursów, które mogą narzucać dodatkowe obowiązki na Beneficjentów),
 • zapisy wniosku o dofinansowanie (dodatkowe zobowiązania Beneficjenta, które mają swoje odzwierciedlenie bezpośrednio w projekcie).

Nieprzestrzeganie obowiązujących zasad i procedur, a tym samym nieprawidłowe ponoszenie wydatków, może powodować szereg uchybień, które mogą zakończyć się nałożeniem korekty finansowej.

Korekta finansowa

Korektą finansową nazywamy kwotę, o jaką pomniejsza się współfinansowanie UE dla projektu, w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością. Sposób obniżania wartości korekt finansowych oraz pomniejszania wartości wydatków kwalifikowalnych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w projektach współfinansowanych z Funduszy Europejskich określa Rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień. Akt ten jest taryfikatorem, według którego instytucje będące stroną umowy o dofinansowanie (lecz nie tylko) mogą stwierdzać błędy w realizacji projektu i nakładać stosowne do przewinienia korekty.

Taryfikator składa się z pięciu głównych części:

 1. Rodzaj nieprawidłowości – błędy i uchybienia zostały podzielone i sklasyfikowane, obecnie taryfikator uwzględnia 23 rodzaje nieprawidłowości;
 2. Prawo krajowe dotyczące zamówień publicznych – powołanie się na krajowe akty prawne;
 3. Prawo Unii Europejskiej oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) – powołanie się na wspólnotowe akty prawne;
 4. Opis nieprawidłowości – szczegółowy opis nieprawidłowości z wyszczególnieniem różnych wariantów, które mają wpływ na wybór stawki procentowej;
 5. Stawka procentowa – wartość procentowa korekty finansowej (przykładowo 25% oznacza, że wkład UE dla danego wydatku objętego korektą, zostanie pomniejszony o ¼ pierwotnie otrzymanego dofinansowania).

Nieznajomość zasad realizacji projektów współfinansowanych z UE znacznie zwiększa ryzyko otrzymania korekty – ich wysokość wynosić może od 5% do nawet 100%.

Co jeżeli już otrzymało się korektę? Złożenie zastrzeżeń.

Istnieje kilka rozwiązań, które można podjąć w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i otrzymania korekty.

Pierwszym głównym rozwiązaniem jest złożenie zastrzeżeń. Instytucje nakładając korektę finansową podają zawsze rodzaj nieprawidłowości oraz stawkę, a także tryb składania odwołania. Należy bezwzględnie przestrzegać terminu na złożenie odwołania – brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie będzie skutkować zamknięciem procedury odwoławczej – dla instytucji oznaczać to będzie przyjęcie korekty.  W odwołaniu należy podać wszystkie czynniki, które mogą działać na korzyść Beneficjenta w danej sprawie. Warto w tym przypadku poszukać orzecznictwa w analogicznych sprawach. W odwołaniu można wnioskować zarówno o całkowite zniesienie korekty, jak i jej obniżenie (wtedy trzeba podać stosowne odniesienie do punktów w w/w taryfikatorze).

Co jeżeli już otrzymało się korektę? Rzecznik Funduszy Europejskich.

Drugim rozwiązaniem – rekomendowanym w przypadku braku skuteczności pierwszego, jest zgłoszenie sprawy do Rzecznika Funduszy Europejskich.

Czym zajmuje się Rzecznik? Zgodnie z Portalem Funduszy Europejskich Rzecznik odpowiedzialny jest za:

 • przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dot. utrudnień, ale też propozycji usprawnień w realizacji programu operacyjnego oraz udzielaniem wyjaśnień w zakresie tych zgłoszeń;
 • przeglądy procedur stosowanych w danym programie operacyjnym;
 • formułowanie propozycji usprawnień dla instytucji.

W jaki sposób zgłosić się do Rzecznika? Trzy proste kroki:

 • ustalenie właściwego Rzecznika dla danego projektu (np. dla projektów regionalnych, rzecznicy dedykowani są według województw);
 • sporządzenie opisu sprawy: przytoczenie wszystkich kluczowych informacji oraz dokumentów niezbędnych do analizy przypadku;
 • przesłanie przygotowanego zgłoszenia na dane kontaktowe (e-mail) lub poprzez formularz na stronie internetowej.

Rzecznik Funduszy Europejskich analizuje sprawę i przekazuje swoje rekomendacje do instytucji. Rola Rzecznika w tym przypadku sprowadza się do bycia mediatorem – bezstronną osobą, która wspomaga strony w przedstawieniu swoich racji i argumentów. Udział Rzecznika w sporze często pozwala na ponowne rozpatrzenie sprawy i rzucenie nowego światła na argumentacje, a tym samym możliwość zmniejszenia korekty lub jej całkowite zniesienie.

Korekta finansowa – podsumowanie

Realizacja projektu współfinansowanego z funduszy unijnych niezgodnie z obowiązującymi Beneficjenta zasadami skutkować może nałożeniem korekty finansowej i obniżeniem otrzymanego dofinansowania. Przystępując zatem do każdego konkursu warto dogłębnie przeanalizować całą dokumentację i aktualne wytyczne. A jeśli już instytucja nałoży Ci korektę – masz możliwość odwołania, zgłoszenia sprawy do Rzecznika Funduszy Europejskich. Warto o tym pamiętać.

 

Autor

Eliza Majchrzak

Starsza Specjalistka ds. realizacji projektów UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy