Informacja i promocja projektu

Obowiązki informacyjne i promocyjne w projektach unijnych z perspektywy 2021-2027

Informacja i promocja dofinansowanego projektu to jeden z kluczowych obowiązków każdego beneficjenta środków unijnych. Beneficjent powinien szeroko informować o uzyskaniu wsparcia z funduszy UE. Przeczytaj i dowiedz się, jakie obowiązki w tym zakresie nakładają na beneficjentów nowe przepisy dotyczące perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Informacja i promocja – obowiązek beneficjenta

Projekty współfinansowane przez Fundusze Europejskie odgrywają kluczową rolę w rozwoju różnych sektorów gospodarki. Aby zapewnić przejrzystość i skuteczną komunikację związane z tymi projektami, istnieje szereg obowiązków informacyjnych i promocyjnych, które muszą być przestrzegane przez beneficjentów. Artykuł 50 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. oraz Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 określają wytyczne dotyczące stosowania znaków Funduszy Europejskich oraz wymagania związane z informowaniem i promocją projektów.

Zakres wymagań wobec informacji i promocji projektu

Zgodnie z artykułem 50 ust. 1 Rozporządzenia, beneficjenci mają obowiązek udzielania informacji o wsparciu projektu z Funduszy Europejskich. Sposoby przekazywania informacji obejmują:

a) Zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej beneficjenta lub na stronach jego mediów społecznościowych krótkiego opisu projektu, w tym celów i rezultatów, podkreślając fakt otrzymania wsparcia finansowego z Unii.

b) Zamieszczenie informacji o otrzymanym wsparciu z UE w dokumentach i materiałach związanych z komunikacją dotyczącą wdrażania projektu, przeznaczonych dla opinii publicznej lub uczestników.

c) Umieszczenie trwałych tablic informacyjnych lub pamiątkowych przedstawiających symbol Unii, zgodnie z określonymi parametrami technicznymi, po rozpoczęciu fizycznej realizacji projektu o koszcie przekraczającym określone progi.

d) W przypadku operacji niewchodzących w zakres lit. c), umieszczenie plakatów lub elektronicznych wyświetlaczy z informacjami o projekcie i otrzymanym wsparciu z funduszy europejskich.

Tożsamość wizualna marki Funduszy Europejskich 2021-2027

Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027 określa zasady korzystania ze znaków Funduszy Europejskich. Beneficjenci mają obowiązek wykorzystywania tych znaków w celu poinformowania opinii publicznej o współfinansowaniu projektu ze środków UE. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące wykorzystania znaków, takie jak zakaz łączenia ich z innymi.

Zgodnie z Księgą Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027, znaki Funduszy Europejskich powinny być wykorzystywane w sposób klarowny i czytelny, bez modyfikacji lub łączenia z innymi elementami graficznymi, które mogłyby naruszyć ich identyfikację. Korzystanie z tych znaków pozwala na skuteczną identyfikację projektów jako współfinansowanych przez Unię Europejską.

Dodatkowo, beneficjenci projektów finansowanych przez Fundusze Europejskie mają obowiązek uwzględnienia informacji o współfinansowaniu we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i reklamowych związanych z projektem. Należy jasno podać, że dany projekt został sfinansowany przez Fundusze Europejskie i otrzymał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej.

Informacja i promocja – cel i negatywne konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków

Celem obowiązków informacyjnych i promocyjnych jest zwiększenie świadomości społecznej na temat projektów finansowanych przez Fundusze Europejskie, jak również ukazanie korzyści i rezultatów tych projektów dla społeczeństwa. Dzięki transparentnej komunikacji i wykorzystaniu znaków Funduszy, opinia publiczna może lepiej zrozumieć, jakie działania są wspierane przez UE i jakie pozytywne zmiany przynoszą dla regionów i społeczności.

Warto podkreślić, że przestrzeganie tych obowiązków jest kluczowe dla beneficjentów, ponieważ niespełnienie wymagań informacyjnych i promocyjnych może skutkować sankcjami finansowymi, w tym utratą części przyznanego dofinansowania.

Informacja i promocja w Funduszach Europejskich na lata 2021-2027 – podsumowanie

Obowiązki informacyjne i promocyjne są ważnym elementem efektywnego zarządzania projektami finansowanymi przez Fundusze Europejskie. Zapewniają one przejrzystość i odpowiednią identyfikację projektów oraz umożliwiają skuteczną komunikację z interesariuszami i społeczeństwem. Beneficjenci powinni przestrzegać wytycznych określonych w artykule 50 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 oraz Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027, aby skutecznie promować swoje projekty i informować o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

Autor

Karol Kempa

Specjalista ds. realizacji projektów UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy