Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 – oferta wsparcia dla przedsiębiorców

6 października br. Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Znaczna część środków, bo aż 500 mln euro, przeznaczonych zostanie na wsparcie przedsiębiorstw. W artykule opisano obszary przewidywanej pomocy.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW). Zasadniczą nowością jest dodanie do programu kolejnego regionu. Poza dotychczasowymi tj. województwami lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, program obejmie również region mazowiecki regionalny.

Jednym z głównych celów programu jest wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Cel ten realizowany będzie poprzez działania ukierunkowane na wsparcie:

 • start-up’ów,
 • procesów wzorniczych MŚP,
 • automatyzacji i robotyzacji MŚP,
 • transformacji modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego,
 • inwestycji w turystykę.

Wsparcie start-up’ów – platformy startowe dla nowych pomysłów

Planuje się kontynuację Platform startowych dla nowych pomysłów, dobrze znanych z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW). W Platformach udzielane będzie indywidualne wsparcie dla nowo powstałych innowacyjnych przedsiębiorstw, zakończone wypracowaniem odpowiedniego modelu biznesowego. Przedsiębiorstwa gotowe do wejścia na rynek z produktem przygotowanym w ramach Platformy startowej będą mogły następnie uzyskać wsparcie inwestycyjne na rozwój swojej działalności w makroregionie.

Platformy startowe tworzone będą przez wyspecjalizowane ośrodki innowacji, działające w kooperacji z innymi podmiotami ekosystemu wspierania przedsiębiorczości.

W działaniach ukierunkowanych na rozwój start-up’ów w Polsce Wschodniej przewiduję się wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji.

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP

W programie przewidziano wsparcie inwestycji MŚP dotyczących automatyzacji i robotyzacji w celu transformacji firm makroregionu w kierunku Przemysłu 4.0. Pomoc będzie udzielana na:

 • usługi rozwojowe (audyty procesów, stworzenie mapy drogowej transformacji cyfrowej),
 • wdrożenie rozwiązań zaplanowanych w mapie transformacji cyfrowej (np. zakup robota przemysłowego, oprogramowania do zarządzania produkcją etc.).

Usługi rozwojowe wspierane będą w formie dotacji bezzwrotnej, natomiast inwestycjedotacji warunkowej tj. częściowo zwrotnej, w zależności od wielkości firmy oraz osiągniętych wskaźników.

Transformacja modeli biznesowych MŚP w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)

Pomoc dla MŚP w tym obszarze przeznaczona zostanie na współfinansowanie kompleksowych projektów dotyczących wdrożenia modelu biznesowego opartego na GOZ. Projekty będą mogły obejmować:

 • doradztwo (audyt w zakresie możliwości wdrożenia rozwiązań GOZ, stworzenie mapy zielonej transformacji),
 • wdrożenie (np. zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, przeprowadzenie prac dostosowawczych, szkolenia).

W zakresie transformacji MŚP w kierunku GOZ udzielana będzie dotacja o charakterze bezzwrotnym.

Wsparcie procesów wzorniczych w MŚP

Kontynuowane będą działania PARP znane z perspektywy 2014-2020 w obszarze wsparcia procesów wzorniczych w MŚP. Proponowane działanie tworzone będzie na wzór konkursu Design dla przedsiębiorców. Nowością będzie nacisk na zgodność projektów wzorniczych z ideą ekoprojektowania. Wsparcie obejmie:

 • przeprowadzenie audytu oraz stworzenie strategii wzorniczej,
 • usługi doradcze w obszarze projektowania wzorniczego, w wyniku których opracowana zostanie innowacja.

Na ww. usługi rozwojowe i doradztwo udzielana będzie dotacja bezzwrotna.

Wsparcie pożyczkowe MŚP z branży turystycznej

W celu wzmocnienia turystyki makroregionu Polski Wschodniej przewidziano wsparcie MŚP z sektora turystyki i branż pokrewnych. Wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek będzie udzielane na inwestycje związane z wdrażaniem innowacji, wprowadzaniem na rynek nowych produktów czy zakupu nowego wyposażenia i sprzętu.

Instrument będzie wdrażany na wzór produktu pożyczkowego pn. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka.

Uruchomienie programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Obecnie trwają prace przygotowawcze i legislacyjne mające na celu jak najszybsze wdrożenie programu. Instytucją wdrażającą będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz PARP pierwsze nabory będą ogłaszane w I kwartale 2023 r.

Autor

Bartłomiej Aksman

Starszy Specjalista ds. funduszy UE

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy