• (61) 226 13 40
Wsparcie działalności B+R

01.01 Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej (Podkarpacie)

Działanie 01.01 Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej to instrument oferujący kompleksowe wsparcie dotacyjne na opracowywanie i wdrażanie innowacji w podkarpackich firmach.

01.01 Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa podkarpackiego.

01.01 Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej – na co?

Na kompleksowe, modułowe projekty obejmujące prowadzenie prac B+R, inwestycje w infrastrukturę B+R, prace przedwdrożeniowe (np. certyfikacja i atestacja, ochrona własności intelektualnej) oraz wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej (inwestycja). Obligatoryjne jest ujęcie w projekcie jednego z modułów badawczych tj. „Prace B+R” lub „Infrastruktura B+R”.

W module B+R dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.

W module infrastruktura B+R dofinansowanie obejmie w szczególności koszty zakupu aparatury i sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia badań.

W module przedwdrożeniowym dofinansowanie obejmie w szczególności koszty certyfikacji oraz prac związanych z uzyskaniem i ochroną własności intelektualnej.

W module wdrożeniowym dofinansowanie obejmie w szczególności koszty zakupu maszyn i urządzeń oraz oprogramowania niezbędnego do wdrożenia opracowanej innowacji.

Jakie są kluczowe wymagania?

  • Realizacja projektu na obszarze województwa podkarpackiego.
  • Uwzględnienie w projekcie przynajmniej jednego z modułów obligatoryjnych tj. „Prace B+R” lub „Infrastruktura B+R”. Pozostałe moduły są fakultatywne.
  • Moduł badawczy (obligatoryjny) musi stanowić większość zakresu rzeczowego projektu tj. obejmować większość kosztów w projekcie.
  • Zgodność projektu z obszarami wsparcia inteligentnej specjalizacji, które zostały ujęte w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2030, tj. lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja, informacja i telekomunikacja.
  • Realizacja projektu do 31 grudnia 2026 r.
  • Duże przedsiębiorstwa mogą uzyskać dofinansowanie wyłącznie na moduły badawcze (prace B+R lub infrastruktura B+R).

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej dla prac B+R oraz infrastruktury B+R oraz w formie dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej) dla inwestycji wdrożeniowej.

Intensywność wsparcia w module B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych.

Intensywność wsparcia w module Infrastruktura B+R wyniesie 50% kosztów netto.

Intensywność wsparcia w module przedwdrożeniowym wyniesie 70% kosztów netto.

Intensywność wsparcia w module wdrożeniowym wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna wartość wydatków netto w projekcie: 35 mln PLN netto.

01.01 Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 30 września do 15 listopada 2024 r.

Preferencje

  • przełomowy charakter planowanych prac B+R, znaczący wpływ na rynek
  • opracowanie i/lub wdrożenie rozwiązania proekologicznego
  • ujęcie w projekcie wdrożenia wyników przeprowadzonych badań w działalności gospodarczej wnioskodawcy na terenie województwa podkarpackiego
  • realizacja projektu w partnerstwie z organizacją badawczą

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 01.01 Badania i rozwój – Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.