• (61) 226 13 40
Ścieżka SMART

Ścieżka SMART – innowacje w polskich firmach

Ścieżka SMART to instrument ukierunkowany na wsparcie działalności innowacyjnej polskich przedsiębiorstw. Modułowy charakter pozwala ponadto na rozbudowę projektu innowacyjnego o inne obszary niezbędne do kompleksowego rozwoju przedsiębiorstwa.

Ścieżka SMART – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) i ich konsorcjów, dużych przedsiębiorstw i ich konsorcjów oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z całej Polski.

Ścieżka SMART – na co?

Dla MŚP obowiązkowo na opracowanie innowacji (B+R) lub wdrożenie innowacji. Fakultatywnie projekt można rozbudować o dowolną liczbę modułów dodatkowych, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa: infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie, promocja na rynkach zagranicznych, kompetencje.

Dla dużych przedsiębiorstw obowiązkowo na opracowanie innowacji (B+R). Fakultatywnie projekt można rozbudować o dowolną liczbę modułów dodatkowych, zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa: wdrożenie innowacji, infrastruktura B+R, cyfryzacja, zazielenienie, promocja na rynkach zagranicznych, kompetencje.

 • Moduł B+R – dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania. Innowacja co najmniej w skali rynku polskiego. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie – w zależności od statusu przedsiębiorstwa – do 80% kosztów badań przemysłowych i do 60% kosztów prac rozwojowych. W przypadku ujęcia w projekcie modułu B+R musi stanowić on co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia. Dodatkowo w przypadku modułu B+R realizowanego przez duże przedsiębiorstwo minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych tego modułu musi wynieść 1 mln PLN.
 • Moduł Wdrożenie Innowacji – dofinansowanie na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów, usług, procesów. Innowacja co najmniej w skali rynku polskiego. Dotacja warunkowa – częściowo zwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.
 • Moduł Infrastruktura B+R – dofinansowanie na inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową niezbędną do realizacji agendy badawczej. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.
 • Moduł Cyfryzacja – dofinansowanie na inwestycje związane zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie (cyfryzacja produkcji, procesów, produktów). Innowacja co najmniej w skali przedsiębiorstwa. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027.
 • Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw – dofinansowanie na inwestycje dotyczące m.in. wprowadzenia lepszej gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wprowadzenia bardziej wydajnej gospodarki materiałowej. Innowacja co najmniej w skali przedsiębiorstwa. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa, lokalizacji inwestycji i typu planowanego przedsięwzięcia ekologicznego.
 • Moduł Internacjonalizacja – dofinansowanie na promocję zagraniczną produktów lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 50% kosztów netto. Moduł Internacjonalizacja może stanowić do 20% kosztów kwalifikowalnych modułu obowiązkowego.
 • Moduł Kompetencje – dofinansowanie na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego projektu. Nabywanie nowych kwalifikacji, szkolenia. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa. Moduł Kompetencje może stanowić do 15% kosztów kwalifikowalnych modułu obowiązkowego.

Ścieżka SMART – jakie są kluczowe wymagania?

Uwzględnienie w projekcie obligatoryjnych modułów:

 • MŚP: opracowanie innowacji (B+R) lub wdrożenie innowacji,
 • Duże: opracowanie innowacji (B+R).

Opracowywane i/lub wdrażane rozwiązanie musi być innowacyjne na poziomie minimum krajowym.

Ścieżka SMART – kiedy?

Nabory ogólne dla pojedynczych przedsiębiorstw (MŚP i dużych):

 • II runda od 10 maja do 30 czerwca 2023 r.
 • III runda marzec/kwiecień 2024 r.

Nabory dedykowane projektom na rzecz dostępności dla pojedynczych przedsiębiorstw (MŚP i dużych):

 • Od 6 lipca do 31 sierpnia 2023 r.

Nabory dla Konsorcjów:

 • Od 26 października 2023 r. do 9 stycznia 2024 r.

Ścieżka SMART – preferencje

 • projekty z modułem badawczo-rozwojowym
 • potencjał innowacji do transformacji lub wykreowania nowego rynku
 • ekoinnowacje na poziomie minimum kraju
 • innowacje cyfrowe na poziomie minimum kraju
 • współpraca z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową
 • innowacje o pozytywnym znaczeniu społecznym (jakość życia, zdrowie, włączenie społeczne, spowolnienie zmian klimatu)

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Ścieżki SMART zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy