• (61) 226 13 40
Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO | PARP)

'A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ' to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorstw na inwestycje związane z wdrażaniem technologii ukierunkowanych na zmniejszenie ilości odpadów, ponowne ich wykorzystanie lub recykling oraz zwiększenie efektywności energetycznej.

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych (KPO | PARP) – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski.

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych (KPO | PARP) – na co?

Na inwestycje związane z wdrażaniem technologii środowiskowych, w tym związanych z GOZ, których efektem będzie lepsza gospodarka materiałowa, zwiększenie efektywności energetycznej i zmiana filozofii prowadzenia działalności w kierunku minimalizacji ilości odpadów.

Dofinansowaniem objęte zostaną w szczególności inwestycje mające na celu:

 • poprawę zarządzania surowcami i bardziej wydajną gospodarkę materiałową,
 • zmianę w kierunku znaczącej redukcji/zerowej ilości odpadów, w tym zmniejszenie ilości odpadów, ponowne wykorzystanie odpadów lub recykling,
 • zwiększenie efektywności energetycznej,
 • redukcję emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcyjnych i operacyjnych.

Koszty podlegające dofinansowaniu to w szczególności:

 • zakup nowych maszyn i urządzeń związanych z wdrażaną technologią środowiskową i/lub bardziej przyjaznych dla środowiska
 • adaptacja lub remont budynku, o ile jest to niezbędne w celu instalacji maszyn i urządzeń
 • koszty przeprowadzenia środowiskowej oceny cyklu życia (LCA – Life Cyc Assessment), oceny śladu środowiskowego produktu (PEF – Product Environmental Footprint) oraz audytu końcowego parametrów przedsięwzięcia
 • koszty na obniżenie emisyjności i poprawę efektywności energetycznej (z wyłączeniem termomodernizacji budynków)

Jakie są kluczowe wymagania?

Inwestycja musi przyczyniać się do osiągnięcia konkretnych celów środowiskowych – np. zmniejszenie odpadowości procesu produkcji, zwiększenie efektywności energetycznej, zwiększone wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu.

Obligatoryjnie wnioskodawca musi wskazać wskaźniki GOZ wpisujące się w co najmniej jeden z obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 7 GOZ:

 • Ekoprojektowanie
 • Pozyskanie surowców
 • Przetwórstwo i produkcja
 • Użytkowanie i koncepcja
 • Odpady i ścieki

Konieczne jest także wykazanie związku realizowanego przedsięwzięciu z co najmniej dwiema zasadami koncepcji 6R: odmów (refuse), ogranicz (reduce), używaj ponownie (reuse), naprawiaj (recover), oddaj do recyklingu (recycle), zastanów się co możesz zrobić lepiej (rethink).

Ponadto niezbędne jest wskazanie i uzasadnienie w jaki sposób w ramach realizowanego przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną działania w kierunku GOZ spośród co najmniej 3 wskazanych poniżej zakresów:

 • zmniejszenie wykorzystania surowców pierwotnych,
 • zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych, produktów ubocznych i
  biosurowców,
 • zmniejszenie zużycia surowców krytycznych,
 • redukcja ilości wytwarzanych odpadów,
 • zwiększenie wykorzystania ilości odpadów w procesach produkcyjnych,
 • redukcja ilości zużywanej wody,
 • redukcja ilości wytwarzanych ścieków,
 • redukcja ilości zużywanej energii pierwotnej elektrycznej i/lub cieplnej,
 • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w strukturze zużycia energii,
 • zmniejszenie wielkości emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych z własnych źródeł,
 • zmniejszenie wielkości emisji pyłów i gazów,
 • zwiększenie trwałości produktów poprzez naprawy lub ponowne użycie (re-use),
 • wprowadzenie nowych przyjaznych dla środowiska materiałów lub rozwiązań
  pozwalających na ograniczenie zużycia materiałów, energii lub emisji u odbiorców
  (konsumentów).

Przedsiębiorca musi przedstawić wymierne korzyści ekonomiczne i/lub środowiskowe związane z co najmniej dwoma obszarami: poprawa efektywności energetycznej; zmniejszenie emisyjności; minimalizacja odpadów lub recykling; optymalizacja zużycia energii; bardziej wydajna gospodarka materiałowa; zmniejszenia śladu węglowego, wodnego, środowiskowego; CSR i ESG.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia nie może wykraczać poza datę 31 marca 2026 r.

Termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nie może być zaplanowany później niż w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji.

Intensywność wsparcia wyniesie maksymalnie do 85% kosztów netto.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 896 380 PLN.

Maksymalna wartości kosztów kwalifikowalnych: 4 481 900 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 3,5 mln PLN.

Preferencje

 • przedsięwzięcia wpisujące się w co najmniej 2 obszary KIS 7 GOZ
 • kompleksowość projektu, tj. przedstawienie kilku różnych wymiernych korzyści ekonomicznych i/lub środowiskowych związanych z takimi obszarami jak: poprawa efektywności energetycznej; zmniejszenie emisyjności; minimalizacja odpadów lub recykling; optymalizacja zużycia energii; bardziej wydajna gospodarka materiałowa; zmniejszenia śladu węglowego, wodnego, środowiskowego; CSR i ESG

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych (KPO | PARP) – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 25 czerwca do 20 sierpnia 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach instrumentu A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ (KPO | PARP) zapraszamy do kontaktu z Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.