• (61) 226 13 40
Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (Śląsk)

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na prace B+R oraz rozbudowę infrastruktury B+R w śląskich firmach.

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa śląskiego.

Wsparcie skoncentrowane na MŚP. Wsparcie dużych przedsiębiorstw będzie możliwe wyłącznie w przypadku dyfuzji działalności B+R do polskiej gospodarki oraz podjęcia współpracy z MŚP.

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – na co?

Na projekty obejmujące prowadzenie prac B+R lub inwestycje w infrastrukturę B+R.

W typie projektu prace B+R dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.

W typie projektu infrastruktura B+R dofinansowanie obejmie w szczególności zakup aparatury i sprzętu laboratoryjnego do prowadzenia badań.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na terenie województwa śląskiego.

Projekt musi wpisywać się co najmniej w jedną z regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetykę, ICT, medycynę, zieloną gospodarkę lub przemysły wschodzące.

W przypadku prac B+R projekt musi zawierać w sobie prace eksperymentalno–rozwojowe, realizacja których powinna z założenia prowadzić do wyniku dającego się skomercjalizować. W przypadku infrastruktury B+R Wnioskodawca musi przedstawić plan dotyczący prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura.

W przypadku projektu dot. tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo-rozwojowego jego realizacja może trwać maksymalnie rok. W przypadku projektu dot. realizacji prac B+R jego realizacja może trwać maksymalnie dwa lata.

Minimalna wartość dofinansowania: 2 mln PLN netto.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia dla prac B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia dla infrastruktury B+R wyniesie do 50% kosztów netto inwestycji.

Minimalna wartość dofinansowania: 2 mln PLN netto.

1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od sierpnia do października 2023 r.

Preferencje

  • projekty realizowane przez konsorcja przemysłowo – naukowe
  • projekty realizowane z partnerem z innego państwa/regionu Polski
  • przedsiębiorstwo doświadczone w prowadzeniu prac B+R (GUS PNT- 01), własny dział badawczo-rozwojowy
  • przedsiębiorstwo posiada własne patenty, wzory użytkowe i przemysłowe, znaki towarowe
  • przedsiębiorstwo współpracowało/współpracuje w sieciach badawczych
  • przedsiębiorstwo posiada strategię rozwoju działalności B+R
  • przedsiębiorstwo posiada lub deklaruje pozyskanie certyfikatu ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”
  • społeczna użyteczność wyników prac B+R, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami
  • pozytywne skutki realizacji prac B+R dla środowiska
  • wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie województwa śląskiego

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy