audyt zewnętrzny projektu

Audyt zewnętrzny projektu unijnego

Audyt zewnętrzny jest często obowiązkowym elementem rozliczania wsparcia otrzymanego z funduszy europejskich na realizację projektu badawczo-rozwojowego. Zasadniczym celem audytu jest zbadanie kwalifikowalności wydatków oraz potwierdzenie, że przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.

Obowiązek przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu B+R

Beneficjenci wsparcia udzielonego na projekt B+R powinni pamiętać o konieczności przeprowadzenia audytu zewnętrznego. Audyt zewnętrzny jest często wymogiem formalnym w procesie realizacji projektu, po przekroczeniu określonego pułapu finansowego – np. 3 mln PLN wartości dofinansowania w przypadku projektów B+R realizowanych w ramach działań, których operatorem jest NCBR. Audyt projektu rozpoczyna się po zrealizowaniu co najmniej 50% planowanych wydatków i powinien zakończyć się przed złożeniem końcowego sprawozdania z realizacji projektu.

Cele audytu zewnętrznego projektu

Celem audytu zewnętrznego projektu jest wydanie przez audytora opinii na temat:

 • wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem,
 • realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie,
 • poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej.

Co obejmuje audyt zewnętrzny?

Audyt zewnętrzny projektu B+R powinien obejmować sprawdzenie:

 • czy Beneficjent realizuje projekt zgodnie z dokumentacją aplikacyjną, podpisaną umową oraz obowiązującymi przepisami prawa,
 • czy procedury kontroli wewnętrznej Beneficjenta zapewniają prawidłowość realizacji projektu, rzetelność i wiarygodność przedkładanych dokumentów,
 • czy Beneficjent posiada odpowiednie procedury finansowo – księgowe oraz procedury dotyczące realizacji projektu pozwalające na racjonalne zapewnienie o poprawności projektu,
 • czy Beneficjent prowadzi odrębną ewidencję księgową na potrzeby projektu,
 • kwalifikowalności wydatków, sposobu ich dokumentowania, wiarygodności i rzetelności  wniosków o płatność,
 • zgodności wniosków o płatność z księgami rachunkowymi Beneficjenta w części dotyczącej projektu;
 • wiarygodności wniosków o płatność w zakresie sprawozdawczości z realizacji projektu, odnośnie danych rzeczowych oraz osiągania zakładanych celów i wskaźników,
 • sposobu przechowywania dokumentacji projektowej,
 • czy projekt jest zgodny z politykami wspólnotowymi;
 • czy Beneficjent, w zakresie informacji i promocji, stosuje się do zapisów zawartych w umowie o dofinansowanie projektu i obowiązujących wytycznych w tym zakresie.

Kto może przeprowadzić audyt zewnętrzny?

Audyt zewnętrzny projektu musi przeprowadzić audytor z odpowiednimi kwalifikacjami – np. posiadający uprawnienia biegłego rewidenta lub dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego. Wartością dodaną będzie także zawsze doświadczenie w zakresie audytów zewnętrznych projektów unijnych. Przeprowadzenie audytu zleca się zazwyczaj jednostkom lub podmiotom, które zatrudniają lub współpracują z doświadczonymi audytorami. Wyboru audytora należy dokonać zgodnie z unijnymi zasadami konkurencyjności.

Audyt zewnętrzny projektu z ECDF Dotacje

Wieloletnie doświadczenie w rozliczaniu projektów UE oraz ekspercka wiedza i kwalifikacje współpracujących audytorów pozwalają nam przeprowadzić niezależny i rzetelny audyt zewnętrzny projektu. Wiemy, jak poprowadzić cały proces w sposób gwarantujący spełnienie wymogów instytucji finansujących.

Szukasz profesjonalnego audytora do przeprowadzenia audytu zewnętrznego w projekcie B+R? Zapraszamy do kontaktu! W celu wyceny usługi prosimy o kontakt na adres mailowy audyty@ecdf.pl lub pod nr tel. 734 107 264.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Zobacz podobne wpisy