• (61) 226 13 40
KPO HoReCa

Dotacje dla branży HoReCa (KPO)

'A1.2.1 Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa)' to instrument uruchamiany w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oferujący bezzwrotne dotacje na inwestycje dla przedsiębiorstw z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce (hotelarstwo, gastronomia, turystyka, kultura).

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa (KPO) – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Polski prowadzących działalność w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura w ramach następujących kodów PKD:

 • Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe);
 • Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów);
 • Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);
 • Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego);
 • Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE (79.11.A Działalność agentów turystycznych, 79.11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);
 • Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów);
 • Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);
 • Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody);
 • 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa (KPO) – na co?

Na wsparcie przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności.

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć w szczególności na inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym roboty budowlane, zakup maszyn i urządzeń, „zieloną” transformację (GOZ, OZE), zakup i wdrożenie technologii cyfrowych (oprogramowanie).

Jakie są kluczowe wymagania?

 • Prowadzona działalność gospodarcza w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, określona kodem PKD ujawnionym w dokumencie rejestrowym musi być działalnością wiodącą (przeważającą).
 • Odnotowanie spadku obrotów w latach 2020 lub 2021, w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku.
 • Według stanu na 31 grudnia 2019 r. lub najpóźniej od dnia 20 marca 2020 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura.
 • W okresie od 20 marca 2020 r. do 15 maja 2022 r. Wnioskodawca prowadził działalność gospodarczą w sektorze hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, nieprzerwanie przez co najmniej 6 następujących po sobie miesięcy.
 • Wolny limit pomocy de minimis.
 • Ujęcie w projekcie wydatków inwestycyjnych związanych z zakupem maszyn i urządzeń i/lub robotami budowlanymi. Minimalna kwota wsparcia w ramach komponentu inwestycyjnego wynosi 70% kosztów.
 • Realizacja inwestycji nie powinna być dłuższa niż 12 miesięcy i musi zakończyć się przed 31 stycznia 2026 r.
 • Założone rozpoczęcie przedsięwzięcia MŚP zaplanowane jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 • Gotowość formalno-prawna do realizacji projektu (posiadanie niezbędnych zgód, zezwoleń administracyjnych na moment złożenia wniosku).
 • Uruchomienie produkcji nowego produktu lub rozpoczęcie świadczenia nowej usługi.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach pomocy de minimis.

Intensywność wsparcia: do 90% kosztów netto.

Maksymalna wartość netto inwestycji: 600 tys. PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania: 540 tys. PLN.

Preferencje

 • większy spadek obrotów w latach 2020 lub 2021 niż wymagane 30%
 • uwzględnienie w projekcie usług doradczych o charakterze rozwojowym
 • uwzględnienie w projekcie usług szkoleniowych dla Wnioskodawcy/jego pracowników
 • obniżenie udziału dotacji <90%, tj. dobrowolne zwiększenie wkładu własnego (najkorzystniej do poziomu dofinansowania maksymalnie 69% kosztów netto)
 • uwzględnienie w projekcie kosztów z zakresu „zielonej transformacji” (OZE, GOZ, poprawa efektywności energetycznej)
 • uwzględnienie w projekcie kosztów z zakresu transformacji cyfrowej (cyfryzacja, modernizacja systemów, automatyzacja, robotyzacja)
 • lokalizacja projektu na obszarze o utrzymującym się ponadprzeciętnym poziomie bezrobocia lub zagrożonym trwałą marginalizacją

Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa (KPO) – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 6 maja do 5 czerwca 2024 r.

Termin składania wniosków może zostać skrócony, z zastrzeżeniem, że nabór musi trwać co najmniej 14 dni kalendarzowych.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach instrumentu A1.2.1 Inwestycja dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności (HoReCa) zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 400 tys. PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.