• (61) 226 13 40

1.3 Projekty B+R (lubelskie)

Działanie ‘1.3 Projekty B+R’ to instrument oferujący wsparcie dotacyjne na realizację prac badawczo-rozwojowych w lubelskich firmach.

1.3 Projekty B+R – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowo-przemysłowych z województwa lubelskiego.

Wsparcie skoncentrowane na MŚP. Wsparcie dużych przedsiębiorstw będzie możliwe wyłącznie w przypadku podjęcia współpracy z MŚP.

1.3 Projekty B+R – na co?

Na projekty obejmujące prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania innowacji produktowych, procesowych. Dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń kadry merytorycznej, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.

Jakie są kluczowe wymagania?

 • Realizacja projektu na terenie województwa lubelskiego.
 • Projekty muszą dotyczyć innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali regionalnej.
 • Rezultatem prowadzonych prac B+R musi być produkt/usługa/technologia/proces wpisujący się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego (Żywność wysokiej jakości; Zielona Gospodarka; Zdrowe społeczeństwo; Cyfrowe społeczeństwo; Technologie materiałowe, procesy produkcyjne i logistyczne).
 • Realizacja projektu musi wynikać z długofalowej strategii rozwoju w zakresie prac B+R (uwzględniającej przeprowadzenie prac B+R objętych projektem oraz ich komercjalizację), którą należy przedłożyć jako obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej.

Intensywność wsparcia wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych.

Maksymalna kwota dofinansowania: 2,5 mln PLN.

Preferencje

 • MŚP
 • Wnioskodawca ponosił nakłady na B+R i zatrudniał personel badawczy (sprawozdanie GUS PNT-01)
 • Wnioskodawca uczestniczył w Programie Horyzont Europa
 • Wnioskodawca posiada doświadczenie we współpracy ponadregionalnej, transgranicznej i/lub ponadnarodowej w okresie od 2014 roku
 • Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE w okresie od 2014 roku
 • Wnioskodawca zamierza w projekcie wykorzystać już posiadaną, własną infrastrukturę B+R
 • realizacja projektu we współpracy z organizacją badawczą
 • realizacja projektu w partnerstwie
 • w wyniku projektu złożony zostanie wniosek o patent lub wzór przemysłowy
 • w projekcie uwzględniono zaangażowanie w zespole badawczym przynajmniej jednej osoby, będącej specjalistą z określonej dziedziny nauki i pracującej na stanowisku naukowym lub naukowo-dydaktycznym na uczelni lub w instytucie badawczym
 • prezentacja projektu oraz jego wyników w inicjatywach o zasięgu regionalnym
 • rezultat projektu wpisuje się w więcej niż jedną inteligentną specjalizację

1.3 Projekty B+R – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 2 kwietnia do 31 maja 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach Działania 1.3 Projekty B+R zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy
ECDF DOTACJEMONITORING DOTACJI UE

Bądź na bieżąco z dotacjami i preferencyjnymi pożyczkami dla Twojego przedsiębiorstwa. Zapisz się do bezpłatnej usługi monitorowania dotacji - zawsze aktualne informacje o dostępnych programach prosto na Twoją skrzynkę.