• (61) 226 13 40
Projekty badawczo-wdrożeniowe

01.03 Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa (lubelskie)

Działanie 01.03 Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa to instrument oferujący kompleksowe wsparcie dotacyjne na opracowywanie i wdrażanie innowacji w lubelskich firmach.

Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa – dla kogo?

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz konsorcjów MŚP z organizacjami badawczymi lub dużymi przedsiębiorstwami z województwa lubelskiego.

Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa – na co?

Na projekty polegające na opracowaniu innowacji (komponent B+R) oraz wdrożeniu opracowanej innowacji do działalności gospodarczej (komponent wdrożeniowy).

W komponencie B+R dofinansowanie obejmie w szczególności koszty wynagrodzeń personelu, podwykonawstwa, materiałów do badań, elementów do budowy prototypu, usług zleconych, amortyzacji aparatury badawczej.

W komponencie wdrożeniowym dofinansowanie obejmie natomiast w szczególności zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia opracowanej innowacji.

Jakie są kluczowe wymagania?

Realizacja projektu na obszarze województwa lubelskiego.

Rezultatem prowadzonych prac B+R musi być produkt/usługa/technologia/proces wpisujący się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego.

Projekty muszą dotyczyć innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali regionalnej.

Każdy projekt obligatoryjnie musi zawierać komponent B+R i komponent wdrożeniowy.

Wydatki kwalifikowalne w komponencie wdrożeniowym muszą stanowić mniej niż 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych w projekcie.

Wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności przedsiębiorstwa.

Jaka jest forma i wysokość dofinansowania?

Dla komponentu B+R wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej. Dla komponentu wdrożeniowego wsparcie przyjmie natomiast formę dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

Intensywność wsparcia w module B+R wyniesie do 80% kosztów badań przemysłowych oraz do 60% kosztów prac rozwojowych. Intensywność wsparcia w module wdrożeniowym wyniesie do 70% kosztów netto inwestycji.

Maksymalna kwota dofinansowania to 3 mln PLN.

Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa – kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 28 kwietnia do 12 czerwca 2023 r.

Preferencje

  • potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji prac B+R
  • współpraca z ośrodkiem badawczym
  • ochrona własności intelektualnej projektu (zgłoszenie patentu, wzoru użytkowego)
  • prezentacja projektu oraz jego wyników w inicjatywach o zasięgu regionalnym
  • ekoinnowacje
  • technologie materiałowe

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 01.03 Projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.

Bezpłatna konsultacja dla firm planujących przedsięwzięcia o wartości co najmniej 1 mln PLN netto.

Koszyk na zakupy